Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE /00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör Seija Bexar, pla ne rings di rek tör Seppo Kässi, utvecklingschef Jussi Järvenpää och tf. utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. Enligt ändringen i kommunallagen (626/2013) ska kommunen när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra sköt seln av uppgifterna till ett aktiebolag före slutet av Koncern- och stadsutvecklingssektionen har tidigare behandlat ärendet ( 19) och ( 63) och beslutat om för be re dande åtgärder och antecknat mellanrapporten i ärendet för kännedom. Syf tet med lagen samt de åtgärder som lett till att Karleby stad måste vidta de åtgärder som lagändringen förutsätter när det gäller dess af färs verk redogörs närmare i mellanrapporten. Mellanrapporten som kompletterande material (KONKAUKE ) Koncern- och stadsutvecklingssektionen har samtidigt ålagt cent ralför valt nin gen att anlita ett expertsamfund för att göra en utredning på koncernnivå om bolagiseringen av affärsverken. Utgångspunkten för det förberedande arbetet som också tas upp i mel lan rap por ten är ägarens strategiska avsikter enligt vilka staden strä var efter avkastning och intäktsföring som ligger på nuvarande ni vå. En andra utgångspunkt är förutsättningen att bolagen up prätthål ler sin livskraft och att de också på lång sikt ska ha fö rut sätt nin g- ar för en sund affärsverksamhet. Bolagen ska sträva efter fö re tag s- eko no misk lönsamhet och de ska kunna finansiera sin verksamhet. Skat teef fek ter na av olika alternativ för bolagiseringen och deras bedöm ning ska beaktas i det för be re dan de arbetet i enlighet med mellan rap por ten. Bolagiseringsskyldigheten gäller direkt affärsverket Karleby Energi och affärsverket Karleby Hamn enligt tidigare utvärderingar. Bo lagiseringss kyl di ghe ten för affärsverket Työplus kommer att bedömas se na re. Affärsverket Karleby Vatten står utanför bo la giseringss kyldighe ten. Således inriktas granskningen på att bedöma situationen för Kar le by Energi och Karleby Hamn.

2 När det gäller Karleby Energi kan det konstateras att ener gia ffärsverk sam he ten består av flera enheter. Affärsverket äger över fö ringsnä tet för el och fjärrvärme och idkar försäljning av elenergi samt bygger nätverk. Kenet Oy som ägs till 100 procent av Karleby stad id kar elaffärsverksamhet i en separat bolag och Oy Kokkola Power Ab producerar energi och äger ett kraftverk. Karleby stad äger des s- utom andelar i bolag som producerar energi. Energidirektionen har gjort de linjedragningar i fråga om bo la giserin gen som också nämns i mellanrapporten. Utgångspunkten har va rit tyd li ghe ten i den nya strukturen. Beredningen av bo la giserings planen för Karleby Energi är under arbete och den föredras för ener gi direk tio nen i slutet av mars. Sektionen bedömer bo la giseringspla nen och strategin som utar be tas med anledning av den samt af färs planen som utarbetas för en verksamhetsgren som bolagiseras när de är färdiga. Den preliminära ståndpunkten är dock modellen en ligt vilken affärsverket bolagiseras med Oy Kokkola Power Ab som re dan är verksamt. Elnätet som ägs av staden överförs på Ke net Oy. Situationen ser lite annorlunda ut för Karleby Hamn med beaktande av affärsverksamhetens karaktär. Hamnverksamheten består av en hel het och den har inga betydande dotter- och intressesamfund. Ham nen har för egen del utarbetat en bolagiseringsplan med syfte att överföra hamnverksamheten till ett hamnbolag med stark ba lansräk ning. Enligt den preliminära modellen ska Hamnen bolagiseras ge nom så kallad överföring av affärsverk, vilket innebär att af färs verkets verksamhet och personal samt bokföringsvärde på tillgångsoch skuldposter överförs på bolaget. Bolaget ska grundas. Hamn - direk tio nen har behandlat ärendet ( 25) och föreslagit att det grundas ett bolag som idkar hamnverksamhet. Det är viktigt med tanke på genomförandet av bolagiseringsplanerna att de minimimål som ägaren ställt upp beaktas i planerna: mål sättning för nuvarande intäktsföringsnivå, effekten som stärker ba lansräk nin gen och bolagets livskraft. Det väsentliga vid beredningen är utarbetande av affärsplan, stra tegisk granskning och analys av scenarier. Följande förutsätts av utredningen: Affärsplan/strategi Föreslagen modell för bolagiseringen Omfattningen av affärsverksamheten som ska överlåtas Överlåtelser av affärsverksamheten Inverkan på balansräkningen hos mottagande bolag/ till gån gar och skulder som överförs Inverkan på balansräkningen hos mottagande bolag/ bolagets

3 hu vud sa kli ga ägare (eget och lånat kapital) Modell och principer för intäktsföringen Affärstransaktioner mellan bolaget och staden Överlåtelsens inverkan på beskattningen Återstoden av affärsverkets balansräkning Analys av scenarier Analys på bolagsnivå och energikoncernnivå Antaganden för beräkningar (det mest troliga alternativet) Resultaträkning tillväxt och lönsamhet Balansräkning ekonomisk ställning Finansieringsanalys kassaflöde Nyckeltal och analys av livskraft Intäktsföring till staden Riskanalys Känslighetsanalys I detta avseende är beredningen redan igång. Man har gjort pre liminära värderingar som ska dock preciseras. Affärsverkens bo lagiserings pla ner borde föredras för koncern- och stad sut vec klings sektio nen före slutet av mars Operativa och juridiska förberedelser samt ärenden som hänför sig till överföring av personal är väsentligt förknippade med överlåtelse av affärsverksamhet. I fråga om överföring av personal iakttas prin cipen om överlåtelse av rörelse och personalen överförs till bolagen som gamla arbetstagare. I samband med förberedelserna ska man sä kers täl la att förpliktelserna som gäller samarbetet fullföljs. Det ska fattas ett principbeslut om hur stödtjänsterna ska ordnas. Det ta gäller inte enbart den affärsverksamhet som bolagiseras nu. Det är ändamålsenligt att fatta ett beslut i ärendet på koncernnivå. Det gäller främst helheter som hänför sig till ekonomi- och per sonalför valt ning samt användning och hantering av datateknik. För koncerns tyr nin gen är det viktigt att helheterna förvaltas konsekvent i fort sätt nin gen och på så sätt centraliserat. Målet är att stadsfullmäktige gör ett principbeslut om överföringen av af färs verk sam he ter på sitt sammanträde i april. Affärsverken borde fö re dra bolagiseringsplanerna för koncern- och stad sut vec klings sektio nen i slutet av mars. Vad gäller Hamnen är det ändamålsenligt att bo la get som grundas registreras efter Således kan bo lagets förs ta räkenskapsperiod utvidgas ända till Bolaget kan grun das t.ex. med minimikapital och förenklad bolagsordning. Stadss ty rel sen ska besluta om grundandet av hamn- bolaget på senvå ren.

4 Stadsdirektören Koncern- och stadsutvecklingssektionen beslutar 1. föreslå stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att full mäk ti ge beslutar att af färs verk sam he ten för af färs verket Karleby Energi och af färs ver ket Karleby Hamn överförs till aktiebolag som ägs till 100 procent av sta den före på det sätt som kom munal la gen förutsätter 2. föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att full mäk tige beslutar att lägga ner affärsverket Karleby Energi och affärsverket Karleby Hamn när af färs verksam he ter na som avses i punkt 1 har överförts 3. föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att full mäk tige ålägger stadsstyrelsen att påbörja förberedelserna som ärendet förutsätter så att affärsverkens verk sam heter som avses i punkterna 1 och 2 kan överföras till bo lagen utan störningar 4. föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att full mäk tige fattar ett beslut inom september 2014 om de egent liga bolagiseringsplanerna och framställningarna som gäller överföring av egendom och nivån på in täkts fö rin gen som i fortsättningen betalas till staden 5. att affärsverkens bolagiseringsplaner som avses i punkter na 1 och 2 ska föredras för koncern- och stad sut vecklings kon cer nen före att förberedelserna vad gäller stödtjänster ska utföras så att koncernens stödfunktioner kan i fortsättningen skö tas centraliserat. Beslut Koncern- och stadsutvecklingssektionen godkände beslutsförslaget. Stadsstyrelsen Mellanrapporten som kompletterande material (KONKAUKE ) Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar 1 föreslå stadsfullmäktige att den beslutar att af färs verksam he ten för affärsverket Karleby Energi och af färs verket Karleby Hamn överförs till aktiebolag som ägs till 100 procent av staden före på det sätt som kommunal la gen förutsätter

5 2 föreslå stadsfullmäktige att den beslutar lägga ner affärs ver ket Karleby Energi och affärsverket Karleby Hamn när af färs verk sam he ter na som avses i punkt 1 har överförts 3 föreslå stadsfullmäktige att den ålägger stadsstyrelsen att påbörja förberedelserna som ärendet förutsätter så att affärsverkens verksamheter som avses i punkterna 1 och 2 kan överföras till bolagen utan störningar 4 föreslå stadsfullmäktige att den fattar ett beslut inom sep tem ber 2014 om de egentliga bolagiseringsplanerna och framställningarna som gäller överföring av egendom och nivån på intäktsföringen som i fortsättningen be ta las till staden. Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. Stadsfullmäktige Mellanrapporten som kompletterande material (KONKAUKE ) Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar 1 att affärsverksamheten för affärsverket Karleby Energi och affärsverket Karleby Hamn överförs till aktiebolag som ägs till 100 procent av staden före på det sätt som kommunallagen förutsätter 2 lägga ner affärsverket Karleby Energi och affärsverket Kar le by Hamn när af färs verk sam he ter na som avses i punkt 1 har överförts 3 ålägga stadsstyrelsen att påbörja förberedelserna som ären det förutsätter så att affärsverkens verksamheter som avses i punkterna 1 och 2 kan överföras till bolagen utan störningar 4 att fatta ett beslut inom september 2014 om de egentliga bolagiseringsplanerna och framställningarna som gäller överföring av egendom och nivån på intäktsföringen som i fortsättningen betalas till staden. Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.

6

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014 Mariehamns stad Bildande av en affärskoncern Förstudie 28.4.2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund och syfte 4 2. Nulägesanalys 6 3. Koncernbolag och övriga bolag 9 4. Resultatutjämning mellan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

BÖCKER OCH BROSCHYRER

BÖCKER OCH BROSCHYRER SKV 120 utgåva 22 2007 BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Solidium Oy Solidium Oy är ett nationellt holdingbolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om befrielse från inkomstskatt för Finnvera Abp PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen ändras så att Finnvera Abp

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH HANDEL

NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL Visionen Mål Företagen i kommunen Kommunens arbetstillfällen Handel Levande tätortscentrum Framtiden Strategi Förutsättningar NÄRINGSLIV OCH HANDEL Gnesta kommun

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer