om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt"

Transkript

1 Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens affärsverksamhetsenhet, nedan affärsverksamhetsenheten, ombildas till ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten. På det beslutsfattande som gäller bolagsinnehavet och på ägarstyrningen tillämpas lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). Finlands skogscentral bemyndigas att till det i 1 mom. avsedda aktiebolag som ska bildas för att fortsätta den verksamhet som skogscentralens affärsverksamhetsenhet bedrivit överlåta den egendom, de immateriella rättigheter och den affärsverksamhet i fråga om vilka egendomen jord- och skogsbruks-ministeriet bestämmer enligt 2 1 mom. 2 Villkoren för överlåtelsen Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas från skogscentralen till aktiebolaget enligt egendomspost och bestämmer egendomsposternas värde samt villkoren för överlåtelsen till aktiebolaget. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer också om övriga arrangemang i anslutning till överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget. Staten tecknar samtliga aktier i aktiebola-get. Statsrådets kansli bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier. Aktiebolagets verksamhetsområde I aktiebolagets verksamhetsområde ingår när denna lag träder i kraft skogsbruksplaneringstjänster, vägtjänster för enskilda vägar, skogsvårdstjänster och virkeshandelstjänster inbegripet vård av torvmarksskog och andra tjänster som gäller skogsägande och miljövård. Aktiebolagets verksamhetsområde anges närmare i bolagsordningen.

2 4 Beskattning Vid beskattningen av Finlands skogscentral fastställs det skattepliktiga överlåtelsepriset för affärsverksamhetsenhetens egendom till egendomens i beskattningen oavskrivna anskaffningsutgift. De reserveringar i beskattningen av Finlands skogscentral som hänför sig till affärs-verksamhetsenheten överförs till det övertagande aktiebolag som avses i 1. I det övertagande bolagets beskattning fastställs den avdragbara anskaffningsutgiften till samma belopp som enligt 1 mom. fastställs som Finlands skogscentrals skattepliktiga överlåtelsepris. Andra avdragbara utgifter än anskaffningsutgifterna dras av i det övertagande bolagets beskattning på samma sätt som de skulle ha dragits av i Finlands skogscentrals beskattning. De reserveringar och de korrigeringsposter som avses i 5 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) som ingår i de tillgångar som överförs till det övertagande bolaget beaktas som beskattningsbar inkomst på samma sätt som de skulle ha beaktats som beskattningsbar inkomst i beskattningen av Finlands skogscentral. De vid beskattningen av Finlands skogs-central fastställda förlusterna från näringsförvärvskällan överförs till det aktiebolag som avses i 1. Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt eller skatt enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) för den överlåtelse av egendom för inledande av aktiebolagets affärsverksamhet som avses i 1. 5 Ansvar för förbindelser Aktiebolaget svarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser och förpliktelser som affärsverksamhetsenheten eller dess föregångare har ingått under sin verk-samhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåtits till aktiebolaget. Finlands skogscentral har dock sekundärt ansvar för de betalningar som gäller tilläggspensioner och som övergår på det aktiebolag som ska bildas. Aktiebolaget är dock skyldigt att ersätta skogscentralen för det som skogscentralen har erlagt med stöd av detta moment. 6 Ikraftträdande Denna lag träder i kraft den 20. Jord- och skogsbruksministeriet och skogscentralen får vidta åtgärder som avses i 1 och 2 redan före lagens ikraftträdande. På revisionen och bokslutet för affärsverksamhetsenhetens sista räkenskapsperiod tillämpas lagen om Finlands skogscentral (418/2011) och vad som föreskrivs med stöd av den. Aktiebolaget sköter affärsverksam-hetsenhetens uppgifter i fråga om revisionen och bokslutet. Vad som föreskrivs i 4 tillämpas också på överlåtelser enligt 1 2 mom. som sker före ikraftträdandet av lagen. På personalens övergång till aktiebolaget tillämpas bestämmelsen om överlåtelse av rörelse i 1 kap. 10 i arbetsavtalslagen (55/2001). 2

3 2. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 2 och 25 3 mom., och ändras 3 och 7, 8 1 mom. 5 punkt, 17 samt 27 1 mom., sådana de lyder i lag 1421/2014, som följer: Skogscentralens grundläggande organisation Verksamheten inom skogscentralen på landsnivå följer funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala tjänster är tryggade, att de språkliga rättigheterna är tillgodosedda och att de i 6 avsedda skogsrådens på landskapsnivå funktion är tryggad. För att trygga tillgången till regionala tjänster ska skogscentralen ha ett tillräckligt stort antal regionala serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna finns det i de svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med svenska som arbetsspråk. En samordning av de svenskspråkiga tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe. Skogscentralen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis. I arbetsordningen för skogscentralen be-stäms närmare vad som är ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen. 7 Ledningen av skogscentralen Skogscentralen leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också fungera som direktörens ställföreträdare. Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralen. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direkt-ion ska behandla och för verkställigheten av direktionens beslut. Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 8 Skogscentralens uppgifter Till de offentliga förvaltningsuppgifterna för skogscentralen hör att 5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror 3

4 (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna, 17 Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt söka, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter. Skogscentralens talan förs av direktören. Direktören kan överföra rätten att föra talan på någon annan anställd, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas. 27 Bokföring och revision På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997). Denna lag träder i kraft den 20. Vad som stadgas vid ikraftträdandet av denna lag om skogscentralens enhet för offentliga tjänster eller om regionenheten gäller skogscentralen efter det att lagen trätt i kraft. 4

5 3. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 mom. samt 6 och 10 i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), av dem 6 sådan den lyder delvis ändrad i lag 1422/2014, som följer: Systemet för skoglig information och dess användningsändamål Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och information som riktar sig till enskilda markägare samt för annat främjande av skogsbruket. 6 Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter Registeransvarig är skogscentralen. Upp-gifterna i anslutning till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Dessa anställda ansvarar var och en för att uppgifterna är korrekta till den del de har behandlat dem. De ansvarar dock inte för att uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. För att uppgifterna är korrekta ansvarar den myndighet som lämnat dem. Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 2 4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 1 punkten till den del det behövs för uppdatering av informationen om skogstillgångar. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att med hjälp av teknisk anslutning se uppgifterna i informationssystemet i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter. De har inte rätt att registrera eller ändra uppgifter i informationssystemet. 5

6 10 Utlämnande av uppgifter i vissa fall i anslutning till affärsverksamhet Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen får uppgifter i informationssystemet inte på grundval av ett medlemskap lämnas ut till en sammanslutning som utövar affärsverksamhet. Denna lag träder i kraft den 20. 6

7 Bilaga Parallelltext 2. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 2 och 25 3 mom., och ändras 3 och 7, 8 1 mom. 5 punkt, 17 samt 27 1 mom., sådana de lyder i lag 1421/2014, som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 2 (upphävs) Begränsning av verksamheten De uppgifter som anges i 8 är skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter. Skogscentralen kan bedriva affärsverksamhet som i ekonomiskt, personellt och funktionellt hänseende är åtskild från skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. Affärsverksamheten får dock inte äventyra skötseln av skogscentralens lagstadgade uppgifter eller skogscentralens opartiskhet. Skogscentralens grundläggande organisation Skogscentralens grundläggande organisation Vid skogscentralen finns en enhet för offentliga tjänster för skötseln av de uppgifter som avses i 8 och en affärsverksamhetsenhet för skötseln av den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna. Verksamheten inom skogscentralen på landsnivå följer funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala tjänster är tryggade, att de språkliga rättigheterna är tillgodosedda och att de i 6 avsedda skogsrådens på landskapsnivå funktion är tryggad. Verksamheten inom skogscentralens enhet För att trygga tillgången till regionala för offentliga tjänster på landsnivå följer tjänster ska skogscentralen ha ett tillräckligt funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala stort antal regionala serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de tjänster är tryggade, att de språkliga svenskspråkiga tjänsterna finns det i de rättigheterna är tillgodosedda och att de i 6 avsedda skogsrådens på landskapsnivå funktion svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med är tryggad. svenska som arbetsspråk. En samordning av 7

8 de svenskspråkiga tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe. För att trygga tillgången till regionala tjänster ska skogscentralens enhet för offentliga tjänster ha ett tillräckligt stort antal regionala serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna finns det i de svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med svenska som arbetsspråk. En samordning av de svenskspråkiga tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe. Skogscentralens enhet för offentliga tjänster har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis. Skogscentralen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis. I arbetsordningen för skogscentralen bestäms närmare vad som är ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen. I arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster bestäms närmare vad som är ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen. 7 Ledningen av skogscentralen 7 Ledningen av skogscentralen Skogscentralens enhet för offentliga tjänster leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också fungera som direktörens ställföreträdare. Affärsverksamhetsenheten leds av en affärsverksamhetsdirektör som är underställd direktionen. Skogscentralen leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också fungera som direktörens ställföreträdare. Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralen. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direkt-ion ska behandla och för verkställigheten av direktionens beslut. 8

9 Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direktion ska behandla, frånsett den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamheten, och för verkställigheten av direktionens beslut. Direktören får inte närvara vid skogscentralens direktions möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens affärsverksamhet. Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter och om förfarandet i fråga om direktionsmöten utfärdas genom förordning av statsrådet. 8 Skogscentralens uppgifter 8 Skogscentralens uppgifter Till de offentliga förvaltningsuppgifterna för skogscentralens enhet för offentliga tjänster hör att 5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda Till de offentliga förvaltningsuppgifterna för skogscentralen hör att 5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband 9

10 renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna, 17 Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna, 17 Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt söka, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter. Skogscentralens talan förs av direktören i ärenden som avses i 8. Direktören kan överföra rätten att föra talan på någon annan anställd inom enheten för offentliga tjänster, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas. Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt söka, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter. Skogscentralens talan förs av direktören. Direktören kan överföra rätten att föra talan på någon annan anställd, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas. Skogscentralens talan förs av affärsverksamhetsenheten när det gäller den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna. Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får skogscentralen inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings vägnar och inte heller finansiera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd. 25 (upphävs 25 3 mom.) Förvaltning och användning av medlen Medel som är avsedda för skötseln av till skogscentralen hörande uppgifter som avses i 8 får inte användas för den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamheten, och inte heller får de i övrigt användas så att verksamhetens opartiskhet och oavhängighet äventyras när uppgifter som avses i 8 sköts. Medel som hänför sig till skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksam- 10

11 het får inte användas för att sköta till skogscentralen hörande uppgifter som avses i Bokföring och revision 27 Bokföring och revision På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997). På skogscentralen tillämpas det som i 6 i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) föreskrivs om skyldighet att ha separat redovisning. På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997). Denna lag träder i kraft den 20. Vad som stadgas vid ikraftträdandet av denna lag om skogscentralens enhet för offentliga tjänster eller om regionenheten gäller skogscentralen efter det att lagen trätt i kraft. 3. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 mom. samt 6 och 10 i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), av dem 6 sådan den lyder delvis ändrad i lag 1422/2014, som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse Systemet för skoglig information och dess användningsändamål Systemet för skoglig information och dess användningsändamål Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och information Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och in- som riktar sig till enskilda markä- formation som riktar sig till enskilda markä- 11

12 gare samt för annat främjande av skogsbruket till den del verksamheten i fråga inte har samband med skogscentralens affärsverksamhet eller annan kommersiell verksamhet. gare samt för annat främjande av skogsbruket. 6 Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter 6 Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter Direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna, som avses i lagen om Finlands skogscentral, är registeransvariga. Uppgifterna i anslutning till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Dessa anställda ansvarar var och en för att uppgifterna är korrekta till den del de har behandlat dem. De ansvarar dock inte för att uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. För att uppgifterna är korrekta ansvarar den myndighet som lämnat dem. Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 2 4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 1 punkten till den del det behövs för uppdatering av informationen om skogstillgångar. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att med hjälp av teknisk anslutning se uppgifterna i informationssystemet i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter. De har inte rätt att registrera eller ändra uppgifter i informationssystemet. Registeransvarig är skogscentralen. Uppgifterna i anslutning till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. Dessa anställda ansvarar var och en för att uppgifterna är korrekta till den del de har behandlat dem. De ansvarar dock inte för att uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. För att uppgifterna är korrekta ansvarar den myndighet som lämnat dem. Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 2 4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 1 mom. 1 punkten till den del det behövs för uppdatering av informationen om skogstillgångar. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att med hjälp av teknisk anslutning se uppgifterna i informationssystemet i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter. De har inte rätt att registrera eller ändra uppgifter i informationssystemet. 12

13 10 Utlämnande av uppgifter i vissa fall i anslutning till affärsverksamhet 10 Utlämnande av uppgifter i vissa fall i anslutning till affärsverksamhet Uppgifter i informationssystemet lämnas ut för att användas inom skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet på samma villkor som gäller för utomstående. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen får uppgifter i informationssystemet inte på grund av ett medlemskap lämnas ut till en sammanslutning som utövar affärsverksamhet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 1 mom. 5 punkten i personuppgiftslagen får uppgifter i informationssystemet inte på grundval av ett medlemskap lämnas ut till en sammanslutning som utövar affärsverksamhet. Denna lag träder i kraft den