CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120"

Transkript

1 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås vil ket gör att den kan pla ce ras bätt re skyd dad för sa bo tage. Så - le des be hö ver man ald rig kun na nå cen tra len i det dag li ga bru kan det, när man kopp lar in och ur lar man lägg ning en. Centra lap pa ra tens pla ce ring kan va ri e ra myck et be ro en - de på oli ka plan lös ning ar. En re gel är att man bör eftersträ va att mon te ra den na inom be vak nings om rå de el ler nå gon vå ning upp som ej går att nå utan att pas se ra trap - pan som be va kas. Om hu set har vind kan det ta vara en bra plats som vä sent - ligt kan un der lät ta mon te ring av si re ner samt ut gö ra en svår åt kom lig plats. Om både cen tral, si re ner och nöd - ström för sörj ning mon te ras på vin den kan in brotts lar met svårligen tystas inom rimlig tid. En an nan bra plats i en plansvil lor är bak om krydd hyl lan, ovan för köks fläk ten i kö ket. Där finns of tast även ett ut tag 220 Volt som kan nytt jas. I många fall kan man föl ja vent la - tions rö ren upp till en ven ti la tionsskor sten där den ytt re si - re nen kan mon te ras. Krydd hyl lan är van ligt vis fast skru vad i köks in red ning en med skru var från si do skå - pen. Centra lap pa rat 106 har föl jan de funk tio ner: 7 st sek tio ner var av 4 st di rekt bry tan de, en 24- tim mars, en för dröjd en en val bar di rekt bry tan de/slu tan de Fel- och min ne sin di ke ring för var je sek tion (med dörr ter mi nal 106M) 2 st för bi kopp la re - en hu vud för bi kopp la re och en natt kopp ling För bi kopp ling kan väl jas an ting en bis ta bilt el ler mo nos ta bilt 2 st se pa rat av säk ra de si re nut gång ar Po ten ti al fri väx lan de re läut gång för ex tra si re ner Ut gång för blixtljus Ut gång för var nings larm Ut gång för nät larm Ut gång för larm ak ti ve rat Ut gång för ak ti ve rings larm Spän nings ut tag för IR- de tek to rer, för bi kopp la re mm. Spän nings ut tag för glask ross de tek to rer A- larm ut gång B- larm ut gång TEKNISK BESKRIVNING Centra lap pa rat 106 är en mikro pro ces sor styrd cen tral med pro gram mer ba ra funk tio ner med hjälp av byg lar. Den är fram ta gen med tan ke på att kun na mon te ras oåt - kom ligt och är där för inte för sedd med någ ra kon trol ler. Styr ning och in di ke ring sker i stäl let via en sa bo tageskyd - dad dörr ter mi nal som mon te ras i an slut ning till över för - ings ka beln mel lan en trédör ren och dess dörr karm. Det ta är den mest na tur li ga plat sen för att in häm ta in for ma tion om an lägg ning ens sta tus. INGÅNGAR Cen tra len har 10 in gång ar med oli ka funk tion enl. föl jan - de: Ingång Inkopplas på In di ke ras på (106M) 1. Di rekt bry tan de in gång Sek tion 1 Sek tion 1 2. Di rekt bry tan de in gång Sek tion 2 Sek tion 2 3. Di rekt bry tan de in gång Sek tion 3 Sek tion 3 4. Di rekt bry tan de in gång Sek tion 4 Sek tion 4 5. Di rekt bry tan de/slu tan de Sek tion 5 Sek tion 5 6. Fördröjt bry tan de in gång Fördröjd Sek tion tim mars bry tan de ing. Sa bo tage Sa bo tage tim mars bry tan de ing. Sa bo tage (i 106M) Sa bo tage 9. In gång för iner ti a sen sor Sens. (i 106M) Sek tion Di rekt bry tan de funk tion Diod (i 106M ytt re lys di od) Sek tion 2 På dörr ter mi nal 106 in di ke ras fel ak ti ga in gång ar med blin kan de sken. Ut löst larm in di ke ras med fast sken. Glöm ej att lys di o dens ut gång en i dörr ter mi nal är över - va kad samt har för kopp lings mot stånd, det ta med för att om ex tra mot stånd från ex em pel vis ytt re för bi kopp la re läggs i se rie, kom mer larm att in di ke ras på sek tion 2 I de fall för kopp lings mot stånd finns skall det ta tas bort. Ut löst larm har fö re trä de före felindikering. UTGÅNGAR Sirenutgångar Si re nut gång ar na på centra lap pa rat 106 är se pa rat av säk - ra de med 1 A säk ring vil ket räck er till en elek tro nisk si ren med 110 db. Om fle ra si re ner, si re ner med bat te ri backup el ler si re ner med hög re ström för bruk ning skall dri vas på var je ut gång kan des sa ma nö vre ras via po ten ti al fri väx lan de re läut - gång. To tal ström men på max. 4 A ta ges då di rekt från ac - ku mu la torn. Ut gång en är inte av säk rad så en häng säk ring bör an slu tas mel lan relä och si ren. Extronic AB

2 Blixtfyrutgång Blixtfyrutgång på cen tral 106 är av säk rad med 1 A säk - ring. Blixt fy rut gång en åter ställs vid näs ta till kopp ling. Detektormatning Ut gång för de tek tor mat nig är av säk rad med 200 ma säk - ring och märkt IR. Glaskrossmatning Ut gång för glask ross mat ning kan be las tas med max. 70 ma och märkt GL. Extra utgångar Cen tral 106 har ett an tal ex tra ut gång ar att an vän das till oli ka funk tio ner t. ex. för larm sän da re. Ut gång ar na kan be las tas med var de ra max. 70 ma. Var nings larm un der för dröj nings tid. Ut gång en är märkt med V. larm. Säk rings fel och un der spän nings larm ak ti ve rar ut gång en märkt Nät larm. Ger - vid ak ti ve ring. Ak ti ve rings larm un der ak ti ve rings ti den. Ut gång en är märkt med Akt. larm och ger - vid ak ti ve ring. Då lar met är ak ti ve rat ger ut gång en Larm till +. A- Larm och B- Larm ut gång ar na ger - och ak ti ve ras vid re spek ti ve larm. Underspänningslarm & säkringsfel Cen tral 106 är för sedd med un der spän nings larm och säk - rings fel som op tiskt vi sar sig ge nom att SPÄN NING-la - mpan på dörr ter mi na len 106M blin kar, al ter na tivt FEL-la mpan på dörr ter mi na len 104M ly ser med fast sken. Dess utom finns en ut gång på cen tra lens hög ra sida märkt Nät larm, det ta ut tag kan an vän das för att få un der spän - nings larm till larm cen tral via larm sän da re el ler akus tiskt larm med en piezo e lek trisk sum mer. Sum mern kopp las då mel lan IR 12 V och ut ta get märkt Nät larm -. Un der spän nings lar met in di ke ras även ut vän - digt ge nom att lys di o den i dör ren över går till fast sken, en myck et vik tig funk tion i en lo kal larm san lägg ning. Varningslarm För var nings larm un der för dröj nings tid, finns ett ut tag för mat ning av en piezo e lek trisk sum mer på cen tra lens ned re plint. Sum mern in kopp las mel lan ut ta get märkt V. larm +och -. NATTKOPPLING En pro gram mer bar in gång för natt kopp ling finns på cen - tra lens ned re sida. Vid bryt ning av den na in gång kopp las all tid sek tion 1, 5 och 6 (för dröjd) in. Öns kas även Sek tion 2, 3 el ler 4 fun ge ran de nat te tid bort ta ges by gel B2- B4 för re spek ti ve sek tion. Med natt kopp lings bry ta ren kan även fås den funk tio nen att IR- de tek torn nat te tid är fördröjd med förvarnings - larm och vid till kopp ling med tillhållarlåset au to ma tiskt över går till di rekt larm utan förvarningslarm. Om den na funk tion öns kas kopp las de tek torn till sek tion 4 och by gel B6 byg las. FAST AKTIVERINGSTID Centra lap pa rat 106 är för sedd med en fast ak ti ve rings - tid på 1 mi nut vil ket be ty der att cen tra lens in gång ar blir ak ti ve ra de (käns li ga) först 1 mi nut ef ter anläggningens tillkoppling med lås el ler dold för bi kopp la re. (Det ta gäl ler dock inte sa bo tage som är 24- tim mars ak tiv.) Lägg det ta på min net, det har vi sat sig att just det ta har fått en del in stal la tö rer tro att an lägg ning en inte fun ge rar. Man glöm mer lätt att man mås te vän ta 1 mi nut in nan man provar anläggningen. Ak ti ve rings ti den är till för att man skall hin na läm na be va - kat om rå de när in pas se rings för dröj ning nytt jas. Aktive - rings ti den är även till för att mi ni me ra ris ken för obe fo ga de larm be ro en de på att man pas se rat en rö rel se de tek tor och den na inte hun nit åter gå till viloläge, in nan man till - kopp lat an lägg ning en. MANÖVRERING AV CEN TRAL MED DÖRRTERMINAL Centra lap pa rat 106 kan an vän das både med och utan dörr ter mi nal men det är en stor för del att utan ex tra åt gär - der kun na av lä sa an lägg ning ens to ta la sta tus vid var je ut - pas sage. Den bäs ta pla ce ring en är då på dörr kar men vid över för ings ka beln. Det enda lo giskt rik ti ga sät tet att sty ra in brotts larm i mind - re sy stem för vil lor, bu ti ker, kon tor etc är att låta det be fint - liga tillhållarlåset kopp la an lägg nigen till och från. En bra an lägg ning ska man prak tiskt ta get kun na glöm ma bort att den ex i ste rar. Först då har man ett in brotts larm med mi ni - mal risk för obe fo ga de larm be ro en de på den mänsk li ga fak torn. Sy stem 106 re pre sen te rar ett tän kan de vad gäl ler en kelt hand ha van de och in stal la tion. Vid den dörr som valts till in och ut pas se rings dörr mon te ras dörr ter mi na len på kar - men och ut gör sam ti digt ena do san till över för ings ka beln som för bin der tillhållarlåset med sy ste met. Skall även nå - gon an nan dörr sty ra an lägg ning en kan lå set i den na dörr kopp las pa ral lellt med lå set i den förs ta dör ren, el ler så kan dubb la dörr ter mi na ler mon te ras Extronic AB

3 MANÖVRERING AV CEN TRAL UTAN DÖRRTERMINAL På cen tra lens hög ra sida finns ut tag märk ta 1 och 6 des sa kan an vän das till lås, dold bry ta re el ler kod för bi kopp la re om man inte öns kar göra in stal la tio nen med dörr ter mi nal. Funk tio nen på det ta ut tag är om vänd d v s när en slut - ning sker mel lan ut tag 1 och 6 kopp las an lägg ning en ifrån. När en bryt ning sker, kopp las an lägg ning en in au to ma tiskt ef ter 1 mi nut. OBS! Byg lar för val av dörr ter mi na len mås te flyt tas till 104M. 1 = Minus matning och noll i sy ste met. 2 = Plus mat ning till dörr ter mi nal ej säk rad men för sedd med se rie mot stånd på 33 Ω för att und vi ka ut slag ning av cen tral vid sa bo tage (kort slut ning av led ning till ter mi nal) bör an vän das som + till ytt re di o der av ovan nämn da skäl, dock inga stör re las ter (t.ex kodförbikopplare mm). 3 = Bry tan de larmingång med sling ström ca 1 ma. Den - na in gång på ver kas ej av den pro gram mer ba ra natt kopp - ling en utan är käns lig ef ter ak ti ve rings ti dens ut gång. (över för sen sor larm från dörr ter mi nal). 4 = Felutgång som ger pul se ran de ut vid sum ma fel (nå - gon in gång på ver kad). Ger fast sken vid un der spän nings - larm 12,6 Volt. En lys di od med ett se rie mot stånd på 470 Ω kan kopp las till ut gång en. 5 = Ut gång för LARM UT LÖST ger + via ett se rie mot - stånd på 120 Ω. Kan läg gas till en lys di od med ett se rie - mot stånd på 470 Ω men ger då en dast fast sken, ej blin kan de som i dörr ter mi na len. 6 = In ver te rad ma nö ver av cen tra len 0 = FRÅN, 1 = TILL ef ter ak ti ve rings tid på 1 mi nut. Tillhållarlåset an - slu tes så le des mel lan 1 och 6, var vid lå set skall ge av brott i låst läge (=TILL). MONTERING AV DÖRRTERMINAL Dörr ter mi na len skall mon te ras på dörr kar mens gång - järns si da och ca 4-8 cm från över kant för att en kelt kun na bor ra från över kant på dör ren ned till över för ings ka belns dosa. Låt dör ren vara stängd när plat ser na för ter mi nal och dosa ut mär kes. Mon te ra do san på dör ren först. Till se att den kom mer så nära kan ten som möj ligt (dör ren stängd!) samt att do san och dörr ter mi na lens un der kant kom mer på sam ma höjd. Vid ut märk ning av dörr ter mi na lens plats be ak tas att den kom mer så nära över för ings ka belns dosa som möj ligt. Så le des skall dörr ter mi na len skym ma över för ings ka belns dosa. Öpp na dörr ter mi na len ge nom att los sa skru ven i un der kant,vik för sik tigt upp front plå ten och haka av den i över kant. Skru va ur krets kor tet för att kom ma åt fäst hå len i bak styck et. Tap pa inte bort di stans rö ren mel lan krets kort och bot ten styck et. Skru va fast kå pan med en skruv i över kant. Ka bel drag ning en till ter mi na len kan ske på två oli ka sätt. Dels utan på lig gan de och in ge nom övre hög ra hör net el - ler så bor rar man från det stör re hå let i bak styck et di rekt, ge nom kar men och ut till dörr fod rets kant. Centra lap pa rat och dörr ter mi nal för bin des med en 6- le - dad ka bel en ligt num re ring 1-6. Fär ger na bör av sä ker - hetsskäl väl jas god tyck ligt. Skall dörr ter mi na len mon te ras i of fent lig mil jö, bör man väl ja en ka bel med 8 le - da re så att sa bo tagesling an an sluts i dörr ter mi na lens ned re plint märkt Sabotage och i cen tra len plint märkt Sa - botage dörrterm. Lå set an slu tes via över för ings ka beln till plin tar na längst till hö ger i ned re plin ten. Led ning ar na från lys di o den i nyck el skyl ten till de två mit ters ta i ned re plin ten. Vid mon - te ring av lys di o den i nyck el skyl ten bor ras ett 6,5 mm hål för plast buss ning en som in skju tes framifrån och där ef ter in skju tes lys di o den från bak si dan var ef ter lås ring en på fö - res. Be ak ta + och - vid in kopp ling. Om man väl jer att ej mon te ra lys di od i nyck el skylt skall den na i stäl let sät tas i den ned re plin ten mit ters - ta skruv par i dörr ter mi na len be ak ta +och -. Över för ings ka belns le da re har U- for ma de ka bel skor där det ena be net klip pes för att ka beln skall kun na stick as in i kopp lings plin ten. De två vänst ra ut ta gen i plin ten är in gång för iner tia sen - sor. Om ter mi na len skall an vän das utan sen sor skall sensoringången kort slu tas med en bit ka bel. Det går även att an vän da sen so rin gång en till en van lig mag net kon takt för skydd av ex em pel vis yt ter dörr. PROGRAMMERING På centra lap pa ra ten 106 finns det 11 st pro gram me rings - byg lar så att cen tra len kan an pas sas till egna öns ke mål. Funktionsbeskrivning av programeringsbyglar: B1 Här väljes om Sek tion 1 skall fun ge ra som C- larm el ler A/B- larm sek tion. B2- B4 Med des sa byg lar väljes om re spek ti ve sek tion skall ingå i natt kopp ling en. B5 Här väljes om Sek tion 5 skall vara bry tan de el - ler slu tan de. B6 Här väljes om Sek tion 4 skall vara för dröjd i natt kopp lat läge. B7 Här väljes om sa bo tagesling an till dörr ter mi na - len 106M kom mer att an vän das. B8 Här väljes om sa bo tage skall an vän das. B9- B10 Här väljes typ av dörr ter mi nal. OBS! Båda byg lar na mås te stå i sam ma läge. B11 Här väljes om för bi kopp ling en skall vara bis ta bil (kvar lig gan de) el ler mo nos ta bil (åter gå en de). Extronic AB

4 MINNESFUNKTION Cen tra len är för sedd med en min nes funk tion som kvar - håller blixtfyrutgången samt indikeringsdioden för re - spek ti ve ut löst sek tion på dörr ter mi na len. Åter ställ ning av min nes funk tion/blixt fy rut gång sker vid näs ta lås ning el ler till kopp ling. Det ta in ne bär att an lägg - ning en kan åter stäl las utan sär skil da in struk tio ner till an - lägg nings skö ta re. ANALYSATOR FÖR SENSORER För att skyd da lås, dörr och dörr ter mi nal finns möj lig het att mon te ra en iner ti a sen son sor 301 i dörr ter mi na len. Ter mi na len in ne hål ler en ana ly sa tor med ställ bar käns - lighet (i ned re vänst ra kan ten). Vid an slut ning av fler sen so rer kopp las des sa i se rie med sen sorn i dörr ter mi na len. För de len med det ta är att man inte be hö ver dra nå gon ex - tra led ning till cen tra len. SPÄRR AV FEL AK TIG SEK TION Spärr mot larm vid till kopp ling fun ge rar på det sät tet att en sek tion som står öp pen vid till kopp ling ej ut lö ser larm utan en dast fe lin di ke ring på dörr ter mi na len. Öv ri ga sek - tio ner fun ge rar som van ligt. TEKNISKA DATA Spän ning: Ström vid be vak ning min.: Ström vid be vak ning max.: Ström vid be vak ning med 106M min.: Ström vid be vak ning med 106M max.: Ak ti ve rings tid: Larm tid: In pa se rings för dröj ning An tal sek tio ner: An tal in gång ar: Mått: 12 V DC 80 ma 125 ma 115 ma 180 ma 1 mi nut 1-5 mi nu ter 5-60 se kun der 7 st 10 st 200 x 125 mm Extronic AB

5 CENTRA LAP PA RAT 106 Extronic AB

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration TID- OCH VARVRÄKNINGSSYSTEM 1 1 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 INNEHÅLL Introduktion Komponentlista Installation, hård va ra Installation, mjuk va ra Användarmanual, mjuk va ra Tournament registration Manager

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift Gnestahöjden informationsskrift Förord Ett samhälles utveckling går att utläsa på bebyggelsen, varje årtionde har olika byggnadsstilar. Därför är det viktigt att Gnestahöjdens tidstypiska karaktär bevaras.

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

VAD FORMAR UNGDOMARS VÄRDERINGAR?

VAD FORMAR UNGDOMARS VÄRDERINGAR? Vad formar ungdomars värderingar? VAD FORMAR UNGDOMARS VÄRDERINGAR? HENRIK OSCARSSON D et typiska grundantagandet i socialisationsforskningen är att våra grund läggande värde ring ar cementeras i tidiga

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #.

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #. 3.34832.180/093-132 11/3/08 9:29 AM Page 100 81 & # # 4.. n #.? # # 4. Innerligt q= 88-104 1. ag på Kris - tus tror, han är min kung, be - fri - ar 2. ag på Kris - tus tror, hans namn ske pris. All ä -

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C. Ver 0511:7

Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C. Ver 0511:7 Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C Ver 0511:7 Förborrning Äldre kaminer som inte förborrats från fabrik måste borras. De hål som måste borras är till vattenledningarna,

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Musik: Lennart Westman Text: Lilian Goldberg

Musik: Lennart Westman Text: Lilian Goldberg ext: Lilian Golderg 2010 En öreställning om människans (gestaltat i en örn) alienation, ensamhet och starka längtan eter kärlek, gemenska och delaktighet i iolselarens (lodokens) tonrike - uttryckt i en

Läs mer

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun 2 FÖRORD Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av kommunfullmäktige 2003-12-15. Den visar i stora drag hur kommunen tänker sig att

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Översiktsplan för Falkenbergs kommun - Program

Översiktsplan för Falkenbergs kommun - Program 6. Fortsatt arbete Översiktsplan för Falkenbergs kommun - Program Fortsatt arbete 6. Fortsatt arbete Geografiska fördjupningar En kommunövergripande översiktsplan beskriver de övergripande frågorna, och

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

VACCINSCHEMAN INOM EU BEHÖVER GÖRAS MER LIKA

VACCINSCHEMAN INOM EU BEHÖVER GÖRAS MER LIKA vaccinationsprogram: europeiskt perspektiv läs mer Engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se VACCINSCHEMAN INOM EU BEHÖVER GÖRAS MER LIKA Visserligen finns stora likheter mellan EU-ländernas

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns.

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Excerpt from Gabriellas sång, from the film s in heaven. In this

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Vågutrustning monterad på chassiram. Monteringsanvisning

Vågutrustning monterad på chassiram. Monteringsanvisning k:\ritning\vent\3860007\3860007.vp - Rev.dat. 971030 Rev.godk 970403 - Sign. LÖQ Kontr. AT Godk. JA Vågutrustning monterad på chassiram Monteringsanvisning 08-630 25 00 sida 1 Våg - Bilrammont. 38 60 007

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

Du deklarerar! Industri. Då måste du deklarera och fylla i blanketten! Stämmer uppgifterna? Då behöver du inte lämna in blanketten!

Du deklarerar! Industri. Då måste du deklarera och fylla i blanketten! Stämmer uppgifterna? Då behöver du inte lämna in blanketten! Du deklarerar! Allmän fastighetstaxering Industri Du har antingen fått FASTIGHETSDEKLARATION eller TAERINGSFÖRSLAG FASTIGHETSDEKLARATION Blanketten ska lämnas till Postadress Skatteverkets inläsningscentral

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^.

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^. PTT.. r.t..igg..-. LL....-VFl.Til... AETIFOL.ET SVLN.A EULLAElFtlEN, GTF.BOItG. l.tknlhåliare for knllager. (tppliun.rc: l... l.jclbnn.).. Patent i Sverige från den 28 novenlber 1912. Föreliggande uppfinning

Läs mer