Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016"

Transkript

1 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/ Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av Gö teborgs kol lek tiv tra fik, ända se dan 1980-ta let. Vi är gla da över att det änt li gen har kom mit fram en hel hets bild med myck et ma te ri al för den fort sat ta ut veck ling en av en lång sik tigt håll bar kol lek tiv tra fik. Här är våra kom men ta rer i ett re mis svar. Gö te borg den 10/ Ei nar Hans son ei nar.hans li ca.se Ste fan By dén ste fan.by li ca.se

2 Re mis svar från Melica Våra ut gångs punk ter för en håll bar ut veck ling av stads re gio nen och tra fi ken Kol lek tiv tra fi ken i Gö te borg med om nejd har för bät trats myck et un der de se naste de cen ni er na. Den li der dock av en rad bris ter som gör den min dre at trak tiv. Res ti der na till job bet för många är långa ofta mer än dub belt så långa som med bil Många van li ga re se re la tio ner krä ver ett par by ten, med obe kväm och osä ker an slut ning Spår vä gen li der av vagn brist tek niskt då li ga vag nar som sän ker kom for ten, ska par stor trängs el i hög tra fik och gör det omöj ligt att öka tur tät he ten till be ho vet Många lin jer har gles tra fik även i hög tra fik och är oan vänd ba ra för ar bets resor Sys te met av lin jer och knut punk ter är del vis oö ver skåd ligt och svårt att ta till sig Kol lek tiv tra fi ken fast nar fort fa ran de i bil kö er på fle ra stäl len Brunn spar ken och Nils Eric sons plat sen är kraf tigt över be las ta de med trög och för se nad tra fik på många lin jer Ut över de för bät tring ar som be hövs i da gens sys tem krä ver fram ti den sto ra grepp. Gö te borgs re gio nen väx er med nya invånare till För att sam ti digt upp nå en lång sik tigt håll bar ut veck ling mås te bl.a. ut släp pen av kol diox id min ska med 60 %. Även an nan skad lig mi ljö på ver kan mås te min ska, som utsläpp av mik ro plast från bil- och buss tra fi kens däck. Glo balt sett när mar sig privat bi lis men en his to risk topp, peak car. Den na min ska de bi lan vänd ning ut manar yt ter li ga re kol lek tiv tra fi kens ut veck ling och fram för allt dess plats i en framsynt stads pla ne ring som kan krä va sto ra om ställ nings åt gär der. Den öka de ojäm lik he ten är ett an nat oroan de pro blem. Där är det vik tigt att även kol lek tiv tra fi ken ut veck las så att re ses tan dar den inte minst för väl fun geran de ar bets re sor kan bli lik vär dig för in vå na re i oli ka de lar av sta den och re gionen. Be grep pen Ko mof ta och Kom Fort mås te till äm pas så att alla arbetsresor kan bli både och på sikt. An de len kol lek tiv tra fik re se nä rer mås te öka från de pro gnos ti se ra de cir ka 30 % till runt 60 % som mo der na re stor stä der har, både för att kla ra mi ljö må len och för att sta dens rum inte kla rar mera biltrafik. Till sam mans med be folk nings till väx ten skul le det ta be ty da att ka pa ci te ten mås te mer än för dubblas. Det ta in ne bär med sä ker het att mål bil dens åt gärds prog ram be hö ver kom plet te ras med långs ik ti ga och steg vi sa ut byg g nads stra te gi er. Kol lek tiv tra fik som är smart och an vänd bar för alla är ett stra te giskt in strument för en lång sik tigt håll bar ut veck ling, mi ljö mäs sigt so ci al ekonomiskt Kom men ta rer till mål bild srap por ten Den ut red ning som kal las mål bild för kol lek tiv tra fi ken har gjort ett stort ar be te, kart lagt ön ske mål för för bät tring ar, in ven te rat lös ning ar från and ra stä der och skis se rat ett an tal tänk ba ra sys tem för bät tring ar. Des sa kan ge ett bra idés toff. Men ut red ning en har någ ra sto ra ofull kom lig he ter som gör att den mås te kom- 2

3 plet te ras och del vis om de fi ni e ras för att kun na fun ge ra som stra te gi och långs ik tig ut veck lings plan. Bra i mål bil den med del rap por ter: Den in ne hål ler ma ti ga bak grunds rap por ter och sys te mö ver sik ter, in tres san ta utblick ar mot and ra stä der, en del vik ti ga nya idé er till lin jesträck ning ar av spår m.m. Det ta fat tas i mål bil den med del rap por ter: Ana ly sen av stom nä tet täck er inte hela tra fi ken de fles ta ar bets re sor in nefat tar idag and ra lin jer där nä tet har många bris ter. Båt tra fik, tvär gå en de buss för bin del ser, al ter na tiv som spår bi lar tas inte upp i ana ly sen. En ligt tra fik stra te gin för Gö te borg fung e rar inte upp del ning en av tra fik i Kom-fort och Kom-ofta. Den bör tas bort som grund för ut veck ling av syste men. ett orät tvist sys tem. Det sak nas skis ser till fun ge ra de lin je nät med ana lys av res ti der, by te s- problem etc. Man tar inte höjd för den kraf ti ga ut byg gnad av spår för bin del ser som kan bli nöd vän dig för att ga ran te ra ka pa ci tet och res tids kva li tet. Spår bi lar nas po ten ti al som kom plet te ran de och yt täck an de sys tem be rörs inte. Det sak nas en fär dig ana lys av trängs el i city och be ho vet av snab ba re re sor både till och ge nom oli ka de lar av cen tra la sta den. Det sak nas helt etapp mål och ut byg gnads stra te gi er för ett allt bät tre fun geran de sys tem för alla. Den stom lin je plan som mål bil den vi sar har fun da men ta la bris ter Den vi sar ing en tan ke på hur en hel ar bets re sa som om fat tar både stom lin je och an slut nings tra fik skall fun ge ra. Pla nen lyf ter fram be prö va de och op rö va de sys tem utan ut veck lings perspek tiv. Hel hets bild av nät m.m. ojämn täck ning i re gio nen, ojämnt med knutpunk ter, för de lar med ett ut veck lat spår nät i för hål lan de till till ag da nya tek ni ker som buss ba nor i be tong. Buss ar som gum mi hjuls språr vag nar på be tong (starkt mi ljö på ver kan de) Spår bi lar av fär dan de Den vi sar inget fulls tän digt lin je nät, var ken för mål bil dens ho ri son tår el ler för de ut byg gnad se tap per som mås te tas i bruk ef ter hand. Den rör sig fort fa ran de med be grep pen kom-fort-lin jer och kom-ofta-linjer utan att för kla ra vil ka som kan få nöja sig med att åka ofta, men inte fort till job bet, t.ex. En stor stads stom nät mås te ju ba se ras på ka pa ci tetsstar ka lin jer som går både ofta och fort vil ket kan upp nås i upp gra de ra de spår vägs sys tem med tun nel ba ne lik nan de län kar. Den na mo dell har prö vats i fle ra tys ka stä der av Gö te borgs stor lek. 3

4 Re mis svar från Melica Många knut punk ter och kon flikt punk ter är olös ta Lil la Bom men-cen tra len-drott ning tor get -Stam pen; här re do vi sas inte hur oli ka spår vägs lin jer skall le das vid a re ge nom den na stads mi ljö som idag är över be las tad av köan de spår vag nar, stom bus sar och ex press bus sar i hög tra fik. Kopp ling ar na mel lan Al lé län ken och Hi sings bron är okla ra och lin je näts struk tu rer sak nas. Prins ga tan-mas thugg stor get-järn tor get-haga. Här har knut punk ten Järn torget de lats upp på fle ra. Det krävs en nog grann sa mord nings plan för att inte by ten mel lan Väst län ken, Hi sings lin jer, Frö lun da lin jer och Ma jor na lin jer skall bli oöverskådliga och tidsödande. Hjal mar Bran tings plat sen-brunns bo. Här krävs nog grann sam pla ne ring för att und vi ka dub bel by ten från Bo hus ba nans järn vägs sta tion till den täta spår väg stra fiken mot bl.a. Nor ra Älv stran den, Bis kops går den och centrum. Mer pe ri fe ra by tes punk ter Någ ra av dem fung e rar gan ska bra, som Frö lun da Torg, Möln dal C och Par til le C. För att fun ge ra i hög tra fik be hö ver dock buss tra fi ken för tä tas till 15-mi nu ter sinter vall. Det ta är ett så ofta fö re kom man de för bi se en de att det bör på pe kas i en mål bild sa na lys. And ra knut punk ter har ett su ve ränt läge med många lin jer, men de är helt okoor di ne ra de med gles tra fik som Mar klands ga tan el ler som i Kungs stens el ler Wie sel grens plat sens fall pas se rar bra lin jer utan att stan na och gör knut punk ten dysfunktionell. En plats som Hjäll bo har idag en svag knut punkts funk tion med byte mel lan spår väg och ett par buss lin jer. Hjäll bos läge kan ut nytt jas myck et bät tre med en ny pen ded ltågs sta tion och för bin del ser över äl ven med linbana eller bro. 4

5 Våra för slag till ut veck ling av mål bil den och av kol lek tiv tra fi ken i cen tra la Gö te borgs re gio nen Kol lek tiv tra fik sys te men mås te in te gre ras med sam hällspla ne ring Det på går en hel del pla ne ring i Gö te borgs re gio nen, trots brist på sty ran de översiktsplan. Kol lek tiv tra fik pla ne ring en be hö ver in te gre ras väl med des sa pla ner och stra te gi er. Ex em pel är: Ut byg gnad spla ne ring en som vi sar på för tät ning och nya snab ba res be hov till fle ra etable ra de stads de lar Idén om bou le vards ta den, med en tra di tio nell stads byg gnads mo dell längs ett huvud stråk med spår tra fik skis se rat för Dag Hammsr skjöld sle den och an vänd bart på fler stäl len Över däck ning ar av mo tor le der kan bäd da för nya spår drag ning ar De oli ka för bin del ser na till Hi sing en som pla ne ras (inkl en pla ne rad översväm nings vall vid Älvs borg) kan bli en grund för ett kraf tigt för bät trat spårnät till Hi sing en. Spår tra fi kens ut veck ling Spår tra fik är det tra fik slag som har fö rut sätt ning ar för att kla ra de stör sta re semäng der na och som är mest kli mat neu tralt. Spår tra fi ken ut veck las nu ock så över hela värl den. Dels om allt mer ut bygg da och upp snab ba de spår vägs sys tem i bl.a. Tysk land, och i nya an lägg ning ar i bl.a. USA, Storb ri tan ni en och Frankri ke. Det kan vara mo der na pen del tåg, spår väg, snabb spår väg och mel lan va ri an ten Light rail lät ta tåg med dubbla el sys tem (duo sys tem) som ock så kan gå på spår vägsräls. Spår tra fi kens ut byg gnad och samman kop pling mås te dri vas be tyd ligt läng re än i mål bild srap por ten 5

6 Re mis svar från Melica En vik tig frå ga är tur tät het som upp rät thålls vid by ten. Hur många spår lin jer kan dras på en sträcka utan stör ning ar och med rim lig tur tät het? På vil ket sätt på ver kar det an ta let ut byg gna der av nya spår och län kar? By ten mel lan spår väg och snab busslin jer är svårt att upp nå på kort sikt det är där för vik tigt med fler län kar och lin jer i spår vägs sys te met. Tripodtun nel Lind hol men-åka re plat sen-lin né plat sen För att kun na göra spår vä gen så snabb ge nom cen trum att den blir ett tun nel ba neal ter na tiv är det cen tralt att Lind hol men, Åka re plat sen och Lin né plat sen kan bindas ihop med snabb spår väg. Kon cep tet är vik tigt för att kun na an läg ga en Light- Rail för bin del se mel lan Kung älv och Borås, se bi lagd Light-Rail stu die. En spår väg stun nel mel lan Åka re plat sen och Lin né plat sen har stu de rats och en tun nel/bro mel lan Lin né plat sen och Lind hol men finns med i dis kus sio ner. Des sa två mås te sys ihop så att en för bindel se Åkareplatsen Lind hol men blir möj lig. Med ett dub belspår på Hi sing en, ett stick spår till Kung älv, och tri pod spå ret ge nom sta den går det att få en stark kom plet te ring av den spår bund na tra fi ken från Kung älv till Bo rås ge nom cen tra la de lar av cen tra la Gö te borg. 6

7 Snabbt till och ge nom cen tra la sta den Det är vik tigt att ska pa för bin del ser runt cen tra la sta den. Men tra fi ken i det centra la om rå det in na för Kring en mås te fun ge ra smi digt och tätt. Hit kom mer trafi kan ter från alla håll på väg till oli ka cen tra la mål. Kring en mås te då fun ge ra smidigt även för bi Cen tral sta tio nen och Järn tor get. Ope ra län ken be hövs för att kunna ord na den na ring lin je utan att över las ta Brunn spar ken. Det ta är som vi ser det det enda lämp li ga lä get för en ring lin je. I för sta hand inte för pend ling mel lan hem och ar betsplats utan mera för att kun na ut rät ta oli ka ären den inom sta den. Mer om spår vä gar finns på Me li cas hem si da li ca.se/spar vags stra te gi li ca.se/spar vag-i-al len Allt utom en Ope ra länk finns för att en ring li nje skul le kun na dras igång. 7

8 Re mis svar från Melica Cen tra len syn dro met Ka pa ci te ten ge nom nål sö gat mås te ökas så att an ta let lin jer ge nom Brunn spar ken kan min skas även om an ta let lin jer ökar och re san det för dubblas. Både Ope ra länken och Al lé län ken är ett mås te för att lyck as med detta. Med en Ope ra länk och Tri pod spå ret kan Brunn spar ken av las tas även om fle ra spår vägs lin jer och en Light-Rail lin je dras ge nom sta den. By tes punk ter Det mås te fram hål las att för de fles ta re san de som ska byta mel lan tåg och spårvagn är Cen tra len det säm sta al ter na ti vet av de tre. Gång av stån den är här de största. Där för får Haga och Kor svä gen inte under di men sio ne ras. 8

9 Spår bil sys tem ny tän kan de i tra fi ken med för de lar i ett håll bart Göteborg Vi har gjort sto ra in ve ste ring ar i spår väg och det sys te met ska vår das. Men det behö ver kom plet te ras. Ett kom ple ment som skul le kun na pas sa i cen tra la Gö te borg är spår bil fö rar lö sa elek tris ka vag nar på en smal och flex i bel egen bana. Nam net spår bil pe kar på att vag nar na är små och kör dit du vill. Du sti ger på vid en av statio ner na (som kan lig ga gan ska tätt), knap par in din des ti na tion och kom mer Nil se riks son ter mi na len skul le fyl la en mo der na re funk tion som spår bil stermi nal än som "back ande-buss håll plats". 9

10 Re mis svar från Melica auto ma tiskt till slut sta tio nen. Vag nen kan stan na på vä gen för att släppa på eller av andra som har samma resväg som du. Re dan i slu tet av 1960-ta let skis se ra de spår vägs di rek tör Six ten Camp ett system. Prov ba nor ri ta des för eve mangs om rå det men an sågs inte real is tis ka. Nu finns fulls ka le sys tem med min dre, fö rar lö sa vag nar i drift på en rad flyg plat ser i Eu ro pa och som helt stad stra fik sys tem i Lil le-om rå det i Frankri ke. Även Köpenhamns nya Metro går utan förare. I pla ne ring en av ett samman kop plat stads cen trum på bäg ge si dor av äl ven an ser vi att spår bi lar kan få sto ra för de lar som kol lek tiv tra fik sys tem: In di vi du el la re svä gar ska pas inom ett kol lek tivt sys tem. I en tät stads kär na är res mön stret mer nätverk sar tat och där med svå ra re att ser va med ett tungt sta tiskt sys tem. Spår bi len ger flex i bi li tet i väg val utan tids krä van de och ir ri te ran de by ten. Flex i bel kon struk tion.spår bil ba nor na är ett lätt sys tem som går smi digt att an pas sa till oli ka mil jö er, dra i kur vor, i två vån ing ar och sma la tunn lar. De går till och med att dra ge nom stör re bygg na der. De pas sar där för i en tät stads mi ljö, där man vill min ska av stån den och eli mi ne ra bil tra fik. Flex i bel ut byg gnad.spår bil sys te met byggs som ett nätverk med täta mas kor, vil ket gör det lätt att kom plet te ra där mer ka pa ci tet be hövs (som inter net) Lätt att kopp la sys te met till knut punk ter. Till stom sys te met finns om stignings plat ser vid Cen tra len, fram ti da pen del tåg sta tio ner vid Ha ga kyr kan, Gam les ta den och Brunns bo samt knut punk ter som Järn tor get och Hjal mar. Lät ta bro kon struk tio ner gör det möj ligt att broa över äl ven på fle ra plat ser och att kny ta ihop pi rar na i Fri hamn som rå det Gods trans por ter i spår bil vag nar. På läng re sikt kan ock så oli ka slags godstrans por ter ske över spår bil nä tet, sär skilt vid låg tra fik tid. God set går då i spe ci al bygg da vag nar som har egna stick spår för om last ning. Ge nom att man slip per di men sio ne ra nya kvar ter ef ter last bil strans por ter, kan då en tät, attrak tiv och ener gi ef fek tiv stads mi ljö byg gas upp. Nils Eric son ster mi na len är ett vack ert byg ge, som re dan har över levt sig själv som buss ter mi nal. Kö er na, mi ljös tör ning ar na och är inte vär di ga hjär tat av en stor stad med håll bar hets mål. Den k-märk ta bygg na den kan i stäl let stäl las om till en central ter mi nal för spår bi lar, som kan be hö vas för att för bätt ra till gäng lig he ten till oli ka de lar av cen trum, eve ne mangs om rå det, Gull berg svass, Frihamnen och andra delar av nya Älvstaden. Mer om spår bi lar finns på Me li cas hem si da li ca.se/spar bil Kom bi ne ra sys tem med smar ta by ten som med ger snab ba re sor från dörr till dörr Spår bi lar na kan bli den vik ti ga pus sel bi ten som får sam ver kan de kol lek tiv tra fiksys tem att fun ge ra där det finns svagt under lag och gle sa län kar: Stom sys tem spår väg, pen del tåg, light rail, stom bus sar Tätt sys tem av an slu tan de tra fik buss/el buss i många fall An rops styr da sys tem i svår för sörj da och gle sa om rå den 10

11 Lin ba nor kan be hö vas i vis sa älv snitt Brunns bo, Hjäll bo och mel lan bergen i An ge red I gles bygd kan t.o.m. sa måk ning och cy kling kom bi ne ras med kol lek tiv trafik. Hi sing ens pro blem Hi sing en har ti di ga re va rit för bun det med sö dra fast lands si dan ge nom ett halvdus sin täta fär jel kin jer som i stort sett dyg netr runt frak ta de pas sa ge ra re bl.a. till ar betsplat ser na på var ven. Nu är det gle sa re för bin del ser och en plan för ut veckling en av en tät trfaik med älv bus sar längs och tvärs äl ven är både an ge lä gen och at trak tiv nämns ty värr inte alls i mål bil den. Tra fik sys te men över äl ven be hö ver kopp las ock så sam man via en sa mord nad plan för spår för bin del ser på minst tre stäl len: Hi sings bron, Älvs borg sval len, bro el ler tun nel vid Lind hol men/stig ber get. Man fun de rar ock så på buss fi ler i Ma ri e- holms tun neln och en ny bro vid Hjäll bo. Hi sing ens lin je när för nya spår m.m. bör ock så ta in behovet av fler älvförbindelser. Si sjön bi lis mens härd smäl ta Si sjöns in du striom rå de har ut veck lats och byggts ut kraf tigt som ett verk samhets om rå de men ock så han delsplats, helt ba se rat på till gäng lig het med pri vat bilar. Någ ra buss lin jer går dit i ett glest och svår beg ri pligt sys tem. Tra fik stock ningar na har bli vit så sto ra att man pra tar om att byg ga ut ex tra kör fält för bil ar. Is tället bör man prö va ny ska pan de kol lek tiv tra fi klös ning ar i det ta om rå de som har en del ut rym me för nyan lägg ning ar, t.ex.: Hop kop pling av nya spår vä gar till Möln dal/åbro och Dag Ham mar skjöldsbou le var den /Ra dio mo tet via Si sjön. För läng da stom busslin jer (99 från Frö lun da Torg som kan ta en slinga ge nom Si sjön-högs bo in du striom rå de och fort sät ta från Mar klands ga tan mot Hising en) En pi lo tan läg gning för spår bi lar från Frö lun da Torg till Mar klands ga tan och Möln dal med fle ra sta tio ner i Si sjön (även Sands jö backa fri lufts om rå de) Fram tids pro cess Mål bil den kan bli en start för en långs ik tig för bät trings pro cess för re gio nens kollek tiv tra fik. För att det ta skall vara möj ligt är det vik tigt att vär de ra oli ka för slag i mål bil den och i re mis som gång en se riöst skis se ra ett par fulls tän di ga al ter na tiv för ge nom ar be tad lin je drag ning på 20 års sikt skis se ra lik nan de al ter na tiv på 40 års sikt som genom ar be ta de vi sio ner re do vi sa etap put byg gnad spla ner som ger stän di ga för bät tring ar, fram för allt i de sämst för sörj da om rå de na. 11

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Bevent Rasch RAER. - Brand -

Bevent Rasch RAER. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RAER Tryckavlastningsspjäll RAER, rektangulärt Täthetsklass 3 ar från 100-100 mm till 1600-1600 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt.

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012 Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2012 Na tur skydds före ning en i Alings ås Bjär ke, Hem sjö-öde näs Sty rel se: Ord fö ran de: In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15, 441 91 ALINGSÅS, tel

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ

œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ 3.34832.180/133-172 11/3/08 9:30 AM Page 164 141 Långt härifrån i Judeens land Med gläde q = 92-112 & b 4.... 1. Långt här - i - från i Ju - de - ens land her - dar - na hör - de vid 2. Äng - lar - nas

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift Gnestahöjden informationsskrift Förord Ett samhälles utveckling går att utläsa på bebyggelsen, varje årtionde har olika byggnadsstilar. Därför är det viktigt att Gnestahöjdens tidstypiska karaktär bevaras.

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer