Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte"

Transkript

1 Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

2 Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi re ra till stu di er och till sam ar be te för en ut veck ling på lands byg den i sam pel med sta den. Stu di e häf tet skall vara ett stöd för dig som vill an vän da pro gram met och förd ju pa dig i äm net ut i från pro gram met. Ett syf te är att ge faktaunderlag och kontaktuppgifter. Huvud de len av häf tet fö ljer pro gram met som en kom men tar du skall inte be hö va an teck na fak ta me dan du nju ter av pro gram - met! Ett an nat syf te är att ställa studiefrågor kring pro gram met. Des sa under lät tar att pro gram met an vänds i stu di er, folk bild ning och ut veck lings ar be te av oli ka slag. Perarne Lindberg

3 Plat ser och per so ner Pro gram met ut går från ut veck lings ar be te och in - terv ju per so ner på fö ljan de plat ser. Per so ner na får gär na kon tak tas för vid a re in for ma tion! Koster Kos ter är en del av Ström stads kom mun ( in - vå na re) i nor ra Bo huslän. Det be står av de två öar na Nord-Kos ter och Syd-Kos ter. Till sam mans har de c:a 300 in vå na re. Gö ran Lyth re p re sen te rar samman slut ning en Kos - ters fö re ta ga re. Fö re ta gen på öar na ar be tar till sam - mans för att hit ta en mark nad för in kom ster året runt. Se hem si dan te roar na.com Gö ran dri ver bl.a. den eko lo gis ka se mes ter byn Re - servatet på Nordkoster. Gö ran Lyth når du på tele fon , He le na och Ste fan von Both mer dri ver Kosters träd går dar. De är eng a ge ra de i Kos ters ut veck ling, men ock så i mer lång sik tigt ar be te för Grön af fär s - utveckling. De är ock så eng a ge ra de i rö rel sen som kal las Perma kul tur, som är en glo bal rö rel se för ut veck ling av nä rod ling i stad och på lands bygd över hela värl den. He le na och Ste fan von Both mer når du på tel , Göran Larsson är ord fö ran de i Kos ter nämn den, ett beslutsorgan som är direktvalt av kosterborna. Han har ar be tat bl.a. som före stån da re för Pen sio - nat Kos ter går den. Gö ran Lars son når du på tel: Kalv Kalv är en by och sock en i syd li gas te de len av Väs - ter göt land, i Sven ljunga kom mun ( in vå na - re). Från 1990-ta let har den ut flytt nings drab ba de byn star tat en ut veck lings pro cess som gett nytt liv åt byn. Kalv har an vänts som ett gott ut veck lings - ex em pel i pro jek tet Håll ba ra byg der, som drivs av Fol krö rel se rå det Hela Sve ri ge skall leva! Perarne Lindberg är pas tor och har ar be tat myck et med Kalv som ut veck lings pro jekt. Per-Arne når du på tel , Irene Karlsson är rek tor för He le na Wes ter lunds sko la i Kalv. Ire ne når du på tel Göran Lyth Elin Li lje bäck är från Sven ljunga kom mun och va - rit representant i Kalv för projektet Håll ba ra byg - der. Du år Elin på tel Stenebyskolan, Dals Långed Dals Lång ed är ett bruks sam häl le in till Dalslands ka nal, i Bengts fors kom mun ( in vå na re). Ste - ne bys ko lan grun da des 1928 som hant verks sko la och har ut veck lats mer och mer. Nu är den en del av Hög sko lan för De sign och Konst hant verk vid Gö - teborgs universitet. Tele fon till sko lan Sko lan hem si da Barbro Erlandsson Bratt är ko or di na tor och skol - le da re vid Ste ne bys ko lan. Du når hen ne på tel Not Qui te, Feng ers fors Feng ers fors är ett f.d. bruks sam häl le i Åmåls kom - mun ( in vå na re). Här har konst när skol lek ti - vet Not Qui te sla git sig ned i de gam la bruks byg g - na der na. Fle ra av dem har gått på Ste ne bys ko la och vill ska pa sig ett ar be te i Dalsland. Se hem si dan Sara Vogel-Rödin är konst när och pro jekt le da re i Not Qui te. Du år hen ne på tel Rät tel se I pro gram mets av snitt Job ben be skrivs fö re ta get De sign bren ner i Holsljunga. I bild tex ten står att Holsljunga lig ger i Marks kom mun, det ta är fel skall vara Sven ljunga kom mun.

4 Sund Örby lig ger sö der om Ske ne i Marks kom mun ( invånare) Sune Lars son är bon de och mångs yssla re på fa mi - lje går den Sund i Örby. Du når Sune på tel , Holsljunga Eli sa beth och Rolf Bren ner dri ver de sign- och pro - duktionsföretaget Designbrenner i Holsljunga i Sven ljunga kom mun. De till ver kar tuf ta de mat tor i egen fab rik. Du når dem på tel Se hemsidan Kin na Bir git ta Nils son är pro jekt le da re vid fö re ta get Håll ba ri dé i Kin na, som i fle ra år ar be tat med pro - jek tet De sign med om tan ke. Ge nom pro jek tet har en rad of fent li ga mil jö er fått en håll bar och mi - ljöan pas sad de sign med svens ka le ve ran törer. Ett av des sa pro jekt är Snick a re går dens ny bygg da för sko la mitt i Kin na. Du når Bir git ta på tel , Öv ri ga plat ser Ul la red i Fal ken bergs kom mun är Sve ri ges mest be - sökta destination med lågprisvaruhuset GeKås som den do mi ne ran de köp mag ne ten. Mer in for ma tion om Ge Kås kan du få via de ras väx el Se hem si dan kas.se Donsö är en ö i Gö te borgs skär gård med c:a in - vå na re. Här har man i många år levt av vad ha vet ger och ut veck lat stors jö fis ke, frakt fart och re de ri - Koster Strömstad Stenebyskolan, Dals Långed Uddevalla Trollhättan Göteborg Borås Kinna Sund Holsljunga Kalv

5 nä ring. Mer om Don sö kan du få reda på via hem si - dan Telefon till Styrsö stadsdelsnämnd i Göteborg där Don sö in går är Här ar be tar bl.a. en skär gårds utveck la re. Öv ri ga per so ner Stefan Edman, biolog och författare Ste fan Ed man har va rit folk högskol lä ra re vid S:t Sig frids folk högsko la i Väx jö och skri vit ett an tal böck er som be hand lar vår plats på jord en, mil jö och vad vi gör med den. Bo ken Sis te man släck er lju - set har han skri vit till sam mans med Jan Lind vall. Den hand lar om för änd ring ar na på lands byg den. Ste fan har va rit re ge ri ges råd gi va re i mil jö frå gor och lig ger bl.a. bak om ut red ning en Bi len bif fen bo sta den och han är ock så le da mot av den stat li ga Oljekommissionen som utreder hur vi skall min - ska olje be ro en det i Sve ri ge. Ste fan Ed man når du på tel , Elin Li lje bäck pro jek tet Håll ba ra Byg der se un - der Kalv ovan! Stu di e frå gor kring fem te man Jorden Av snittet hand lar om jord bruk och skogs bruk som fram tids nä ring ar på lands byg den. Var för är det vik tigt med ett svenskt jord bruk? Hur har jord bru ket fö rän drats i Sve ri ge un der 1900-ta let och 2000-ta let? Vil ka är fö rut sätt ning ar na för att lång sik tigt håll bart jord bruk i Sve ri ge? Vad in ne bär eko-jord bruk? Or ga nisk-bio lo gisk od ling? KRAV-märkt? Vad be ty der EU-stöd för det svens ka jord bru - ket? Vil ka nya pro duk ter kan ut veck las som under - lät tar jord bru kets över lev nad? Vil ka nya nä ring ar kan ut veck las som under - lät tar jord bru kets över lev nad? Job ben Av snittet hand lar om hur nya idé er om pro duk ter, sam ver kan och en ny livs stil kan ge jobb åt kvar bo - en de, åter flyt ta re och nyin flyt ta re på lands byg den. Räk na upp någ ra ty pis ka jobb som man kan be dri va hem i från på lands byg den! (brain- storm) Räk na upp någ ra ty pis ka jobb som man kan be dri va ge nom att pend la på lands byg den! (brain storm) Vil ka är för de lar na med att bo och ar be ta på landsbygden? Vil ka är pro ble men med att bo och ar be ta på landsbygden? Kom men te ra de fram tids brans cher som nämns av intervjupersoner i filmen! For mu le ra själv nya for mer av jobb och lev - nads sätt på lands byg den! Vil ka jobb kan bi dra till sam ver kan mel lan stad och land? Fundera över möjligheter till arbetskooperativ som Not Qui te! Tu ris men Av snittet hand lar om hur tu ris men kan ut veck las för att ge jobb på lands byg den, om tu rism på na tu - rens vill kor och om tu ris men som kun skaps för - med la re. Helena von Bothmer Vil ka drar nyt ta av tu rism? Hur kan tu rism bi dra till en le van de lands - bygd? Finns det for mer av tu rism som bör und vi kas? Hur kan tu rism öka för stå el se för och kun ska - pen om lands byg den? Hur kan tu rism bi dra till sam ver kan mel lan stad och land?

6 Kun skap I av snittet skildras bys ko lan i Kalv och de sign sko - lan i Ste ne by, med sitt av knop pa de hant verk spro - jekt Not Qui te Vad be ty der bys ko lor för en le van de lands - bygd? Hur kan bys ko lor or ga ni se ras? Hur kan Inter net an vän das i under vis ning på landsbygden? Finns det nya ut bild ning ar som pas sar bra att för läg ga till lands byg den? Kan Stenebyskolans kombination av hantverk och hög sko la an vän das i and ra samman hang? Hur kan lo ka la hög sko lor bi dra till lands bygd - sutveckling? Kom mu ni ka tion I av snittet tas lands byg dens spe ci el la be hov av kom mu ni ka tio ner upp, med ex em plet lin fär jan på Koster. Behovet av nya beslutsformer exemplifie - ras med Kos ter nämn den. Vad be ty der vä gar, järn vä gar och öv rig kollek - tivtrafik för landsbygdens utveckling? Diskutera hur höjda energipriser (oljepriser) kom mer att på ver ka li vet och ut veck ling en på landsbygden. Hur kan trans por ter ord nas på ett mi ljöan pas - sat sätt? Vad be ty der den di gi ta la re vo lu tio nen med bl.a. Inter net för sam ver kan mel lan lands bygd och stä der? Hur bidrar beslutsvägar och beslutsnivåer till att stöd ja, el ler hin dra, lands byg dens ut veck lig? Hur kan be sluts for mer och lo kal de mo kra ti för bät tras? Någ ra all män na frå gor om lands bygd sutveck ling Hur skall en god tag bar sam hälls ser vi ce och kom mer si ell ser vi ce ord nas på lands byg den? Dis ku te ra hur sam spe let mel lan stad och land kan för bät tras för att kom ma hela sam häl let tillgodo. Vem är Du själv: en Stads mus el ler en Lant - mus? (el ler kan ske bå da de ra?) Vad är det bäs ta med att leva på lands byg den? Göran Larsson Landsbygdsutveckling projekt och or ga ni sa tio ner Fol krö rel se rå det Hela Sve ri ge skall leva. Sa mor ga ni sa tion för mer än ut veck lings - grupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisatio - ner. Stor tor get 7, STOCK HOLM, tel , Le a der+ EU-pro gram för lands bygd sutveck ling , a der plus.se Myn dig he ter På hemsidan kan du snabbt klicka dig fram till statliga myndigeter, läsmyndigheter och kom mu ner, de ras adres ser tele fon num mer och hem si dor. Ned an finns kon taktvä gar till de vik ti - gas te för fil men. Stat li ga myn dig he ter Gles bygd sver ket, , bygd - sver ket.se Hållbarhetsrådet, , - ra det.se Jord bruks ver ket, , Na tur vårds ver ket, , tur vards - ver ket.se Re gio na la myn dig he ter Länsstyrelsen i Västra Götalands län: , , , Västra Götalandsregionen: (all - mänt informationsnummer),

7 Fol krö rel se rå det Hela Sve ri ge ska leva: En se rie in - spirationsskrifter med kon kre ta ex em pel, fak ta och mat nyt ti ga kon tak ter kring fö re ta gan de, bo - en de, sko lor, mil jö, sam ver kan m.m.. Be ställs från Fol krö rel se rå det (se ovan!) Barbro Erlandsson Bratt Kommuner Bengtsfors kommun (Stenebyskolan), , fors.se Fal ken bergs kom mun (Ul la red), , Gö te borgs kom mun (Don sö), , Marks kom mun (Håll ba ri dé, Sunds gård), , Ström stads kom mun (Kos ter), , Sven ljunga kom mun (Kalv och Holsljunga) , ljunga.se Åmåls kom mun (Not Qui te), , Sponsorer/Bidragsgivare Gles bygd sver ket, se ovan! Fol krö rel se rå det Hela Sve ri ge skall leva, se ovan! Väg ver ket Fär je re de ri et, , - je re de ri et.se Studieförbundet Vuxenskolan, , Skrif ter Ste fan Ed man: Bi len, bif fen, bo sta den. Slutbetänkan de från SOU 2005:51 Ed man-lind vall: Sis te man släck er lju set! Bok - förlaget Atlas 2002

8 Videoprogrammet och dess syfte Bygd i utveckling - Lokala utmaningar och regionalt samspel Programmets syfte är att inspirera till nya vägar inom landsbygdsutvecklingen. Det vänder sig till planerare, politiker, skolor och andra som är intresserade av samspelet mellan stad och land. Videoprogrammet handlar om en hållbar framtid för den svenska landsbygden. Den visar konkreta, handfasta utvecklingsinitiativ som kan inspirera andra men också bidra till en hållbar utveckling av såväl stad som land. Innehållet bygger på fem teman som skildras genom fyra platser. Filmen behandlar följande fem utvecklingsteman: Jorden Jobben Turismen Kunskap Kommunikation Landsbygden mot nya framgångar Dessa teman belyser vi genom att besöka fyra mycket olika områden i Västra Götaland. Där har människor tagit saken i egna händer och driver utvecklingsprocesser av olika slag: Koster en turisternas sommarö som söker vägar för att klara ett liv året runt. Kalv en by i skogsbygden, som har överlevt och har hittat nya framtidshopp. Stenebyskolan i Dals Långed bygger på bygdens hantverkstradition och utvecklats till en modern designhögskola. Elever från skolan har startat konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors. I Sjuhäradsbygden lever jordbruket kvar med olika bisysslor, som på gården Sund. På textiltraditionens grund skapar hållbar design nya arbetstillfällen, som projektet Hållbaridé i Kinna och hos Designbrenner i Holsljunga. Programmet är lämpligt som studie- och inspirationsmaterial i studieförbund, för högskolekurser, gymnasier, byalag - överallt där landsbygdsfrågor tas upp till principiell diskussion. Menyindelningen på DVD-skivan möjliggör att varje tema snabbt kan nås separat. Filmen och studiehäftet är producerade av Einar Hansson och Dan Kristensson på Melica i Göteborg. Einar Hansson är arkitekt, författare och samhällsplanerare. Dan Kristensson är videoproducent och fotograf. Bidrag till filmen har lämnats av: Glesbygdsverket, Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva, Vägverket Färjerederiet, Studieförbundet Vuxenskolan Beställ filmen och häftet från Melica, Fjällgatan 3E, GÖTEBORG. Tel: Fax: e-post: För företag och föreningar kostar videoprogrammet kr 750:- + moms inkl studiehäfte. Studiehäftet kan också laddas ner som PDF-fil från Melicas hemsida, Se under Landsbygdsutveckling eller Videoproduktion. Här finns också ett informationsblad om filmen med all beställningsinformation.

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Johan Wallmark Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi Examensarbete, 15 högskolepoäng, 2011 Handledare:

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala.

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. Koldings nya vision: Vi designar för livet. ulrik jurgensen / designchef Kolding Kommun Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. ivar björkman / & openlab Design Affärer Ett magasin om design

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

AXFA STRAPPO VALDKUN SKAP RT2010UT STRAPPO

AXFA STRAPPO VALDKUN SKAP RT2010UT STRAPPO AXFA STRAPPO AXFA RT2010UT STRAPPO VALDKUN SKAP SKAP JAKTEN PÅ FRAMTIDENS LEDARE GRIMALDI OCH VÄRLDENS FÖRSTA CYKELCAFÉ ÄR RYMDTEKNIK SVARET PÅ VÅRA MILJÖUTMANINGAR? RESULTAT 2010 2010. Ett nytt år och

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer