Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö"

Transkript

1 Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, GÖTEBORG Tel Fax Ste fan By dén, Te re sia Weng ström, Ei nar Hansson, Maria Andersson

2 Samman fatt ning Denna miljökonsekvensbeskrivning för ett bostadsområde i Södra Brevik, Öckerö vi sar på ac cep ta bel på ver kan på lands kaps bild och kul tur mi ljö där sten mu rar na bör vår das som his to ris ka ele ment men där de inte har nå gon vik tig bio top funk tion. Fri - lufts li vet får en be grän sad på verkan, spe ci ellt om en för bin del se ska pas från vä stra de len av vä gen i vil la om rå det ner mot ba det. På den pla ne ra de lek plat sen finns res ter av gam mal mi ljös tö ran de verk sam het. Des sa läm ning ar mås te tas bort el ler täck as över in nan om rå det blir lämp ligt som lek plats. Om last nings sta tio nen för av fall be döms inte på ver ka om rå det. Dag vatt net bör i så stor ut sträck ning som möj ligt le das mot norr och väg dag vat ten bör ge nom gå viss re - ning. De lar av om rå det i norr är i risk zo nen för över sväm ning och höj der bör an pas sas ef ter det ta. Bot ten plat tor bör pla ce ras över +3 m och par ke rings y tor över +2,5 m. De hus som lig ger i om rå dets syd vä stra del bör ut for mas med tan ke på det höga vindtrycket och tätningen av husen göras noggrannt. Radonhalterna bedöms som låga men en undersökning inom området bör göras. Rostfria och förzinkade detaljer bör und vi kas i den kor ro si va mil jön och om möj ligt er sät tas med plast el ler må las. Bre viks vä gen kan rus tas upp med hän syn till tra fik sä ker he ten, sär skilt för de oskyddade trafikanterna. En utbyggnad av bussgata, med genomgående cykeltrafik, bör förberedas. Upp dra get Melica fick i uppdrag att göra en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för bo - stä der i Sö dra Bre vik, Öck e rö av Öck e rö Bo stads AB. I upp dra get in gick att: göra en all män MKB för pla nen där vi be skri ver de vik ti gas te mi ljö kon se kven - ser na av be byg gel se en ligt den na plan, så som på ver kan på den lo ka la tra fik bil - den, översvämningsrisk (enligt utredning från SMHI), m.m. ta mark pro ver på fyra-fem plat ser där den tänk ta lek plat sen är be lä gen. Ett ge - ne ralp rov tas ut och ana ly se ras på oljein dex. Bakgrund Ett de talj pla ne ar be te för Sö dra Bre vik på bör ja des ef ter be slut i pla nutskot tet En pro gram hand ling upp rät ta des och pro gram met har va - rit fö re mål för sam råd t.o.m

3 Fö resla gen an läg gning Den fö reslag na pla nen in ne hål ler 17 tom ter och sex fler bos tads hus med till sam mans 36 lägenheter. 3

4 Ti di ga re ut red ning ar och be slut Planer Pla nom rå det an ges i Öck e rö kom muns över siktsplan som ut byg gnad som rå de för bo stä der. En ti di ga re de talj plan med byg grätt för ho tell- och kon fe ren san läg gning finns för om rå det. Ut red da al ter na tiv och av gräns ning av MKB I denna MKB beskrivs konsekvenserna av Landskapsbild och kulturmiljö, speciellt stenmurarna, Rekreation och friluftsliv, Naturmiljö med underområdena; förorenad mark, omlast nings sta tion för av fall, dag vat ten, över sväm nings risk, ener gi åt gång, ra - don och kor ro sion. Nollalternativet in ne bär att om rå det inte be byggs. Ut sikt mot syd väst från hög sta höj den på området 4

5 Lands kaps bild och kul tur mi ljö Nu va ran de för hål lan den Om rå det lig ger i Öck e rö sam häl les syd väst li ga ut kant. Det grän sar till ett vil la kvar - ter, en badplatsparkering, en berghällsudde, en lågslätt med hundträningsområde samt någ ra fri tids hus. Del av områ det ut gör en höj drygg som sträck er sig vid a re i en udde mel lan bad plat sen i Bre vik och små båts ham nen. I norr pla nar om rå det ut mot en slätt innanför småbåtshamnsviken. På slättområdet bedrivs hundövning och tid - vis viss hä strid ning. Sam häl lets gräns kom mer att flyt tas läng re väs te rut och vil la be byg gel sen kom mer att bli mer syn lig från bad plats vi ken. Från norr kom mer fler bos tads hu sen att ge ett mer abrupt möte med bebyggelsen än den nuvarande bebyggelsen på stora tomter närmast öster om om rådet. Den för närvarande lite vildvuxa samhällsutkantskarak - tä ren er sätts av en lite mer skarp över gång mel lan na tur och be byg gel se. I nol lal ter - na ti vet kan det tän kas att om rå det väx er igen mera, fram för allt mot norr. Häll - marks de len är kan ske för ut satt av salt stänk för att bli igen vux en. På ver kan är inte star ka re än att den kan ac cep te ras. Sten mu rar Nu va ran de för hål lan den Stenmurar kan ha två ekologiska funk - tioner; dels som värmemagasin och dels som sub strat för mos sor och la var. Sten - mu rar na inom det ta om rå de är av ty pisk bo huslänsk typ, gle sa låga med run da ste nar. Då de lig ger på häll mark, är gle sa och är ut sat ta för stark ut tor kning ger de ing en vär de full bio top. Des sa mu rar är inte biotopskyddade. Stenmurarna min - ner om en tidigare markanvändning och ger människorna en möjlighet att förstå historien. Om sten mu rar na bryts el ler tas bort min skar möj li he ten att tol ka ti di ga re mar kan vänd ning. En sten mur går i en båge ge nom det pla ne ra de vil la om rå det. Det kan inte bli mer än vis sa res ter kvar av den mu ren om be byg gel sen fö ljer planen. 5

6 Om tomtgränserna i görligaste mån läggs längs stenmurarna ökar möjligheten att be - vara dessa och se deras samband med landskapet. Innevånarna informeras om sten - mu rar nas funk tion och för sök att få dem att vår da dem och om möj ligt pla ne ra hus och träd gård så att min net kan be va ras i gör li gas te mån. 6

7 Rekreation och friluftsliv Nu va ran de för hål lan den Om rå det lig ger i ut kan ten av nu va ran de be byg gel se på vä stra Öck e rö nära bad plats och en små båts hamn. Ge nom om rå det går ett fler tal sti gar som an vänds för pas sa ge till och från des sa och för all män van dring längs kus ten. Från top punk ten i om rå det får man en bra ut sikt över ha vet och kus ten. De flesta förbindelselederna/stigarna bevaras eller får ny sträckning. Höjdpunkter - na med ut sikt lig ger kvar på all män mark och blir lät ta re att nå via vä gen in i villaområdet. Ut sik ten blir tro li gen nå got be grän sad men det är inte den enda höj den med hav sutsikt på Öck e rö. Vä gen in i vil la om rå det i syd väst blir en åter vänds gränd utan kon takt med bad plat sen vil ket kan ge ir ri ta tion då den går i rätt rikt ning ner mot ba det. En öpp ning görs mel lan tom ter na i syd väst för att släp pa fram en stig ner mot ba det. 7

8 Na tur mi ljö För o re nad mark Den pla ne ra de le ky tan lig ger del vis på en gräs be vux en yta mel lan låga berg sknal lar och på en pla na re yta där det nu be drivs verk sam het. Den na verk sam het ut förs i två äldre byggnader, som ursprungligen varit hönseri. Nuvarande verksamhet är bil- och bå tre pa ra tion samt di ver se upp lag utav vir ke och skrot sam ling. Nuvarande verksamhetsutövare kontaktades vid besök Enligt upp - gift så har de dri vit sin verk sam het ett par år. Vid star ten var om rå det mel lan bygg na - der na fyllt på höj den med bil vrak som frak ta des bort. Stör re mäng der bat te ri er har även in sam lats, främst från ett om rå de i när he ten av ett äld re pil träd. En ligt verk - sam het su tö var na om fat ta de tidigare verksamhet även plastning av båtar. Vid fältbesöket påträffades, strax väster om den större byggnaden, ett område som var upp fyllt med stör re mängd schakt mas sor (sten, te gel, glas fi ber plast, stup - rör, dunkar, rostiga tunnor). Detta område provtogs inte. Enligt verksamhetsutövar - na sägs det fin nas två helt be grav da bil vrak i schakt mas sor na. Om rå dets drä ne ring, del vis täckt, grän sar runt schakt mas sor na i form av ett min dre dike. Den täck ta de - len av dräneringen (kallat avloppet) förbättrades av nuvarande verksamhetsutövare genom nedgrävning av en kortare bit dräneringsledning, en betongbrunn och anslut - ning till di ket. Verk sam he tsu tö var na på pe ka de att vatt net i di ket har syn lig olje film. Vid fält be sö ket fanns inget vat ten i di ket, inga olje res ter var syn li ga på grund av grönska. Detta gör att den påtalade oljefilmen kan likaväl ut gö ras av nor ma la järnbakterier. På den plana verksamhetsytan mellan byggnaderna finns en äldre brunn (dricks - vat ten) med ett en kelt plåt lock. Ing en onor mal lukt kun de no teras i brunnen. Prov tag ning en kon cen tre ra des till att un der söka den nu va ran de verk - samheten och omfattade därför delar av den be fint li ga verksamhetsytan. Den gräsbevuxna delområdet mel - lan bergsknallarna bedömdes aldrig ha in gått i nå gon verk sam het. Ytor un der bus kar och un der ett stör re träd prov - togs inte. Fem prov punk ter gräv des för hand och mar ke ra des på kar ta (P1 P5). Ur provgroparna togs materialprov på oli - ka ni vå er och för des ihop till ett sam - lings prov som sän des till lab för ana lys av mi ljös tö ran de äm nen mätt som summa kolväten (olje-index). Från tre av gro par na (P2, P4 och P5) togs ma - terialprovet ytligt (0-5 cm under mar - ky tan). I P3 togs pro vet på nivå ned Provtagningsplatser för markprov till samlingsprov. Det mörka området är det ungefärliga utfyllnadsområdet med schaktmassor. 8

9 till10 cm. I en av prov gro par na togs pro vet läng re ned, ca 40 cm, i ett svar ta re skikt strax ovanför ett gulare sandlager. Er hål let an a lys svar vi sar att mi ljös tö ran de or ga nis ka äm nen, mätt som sum ma kol - vä ten var 320 mg/kg TS. Vid en ana lys av sum ma kol vä ten kan ock så de na tur ligt fö - re kom man de hu mu säm ne na bi dra till ett högt an a ly svär de. För den na ana lys finns inget riktvär de. För att få en upp fatt ning av stor leks ord ning en, kan sä gas att den upp mät ta hal ten översk ri der ett för vän tat max i malt vär de på bak grunds hal ter i tä t - orts mi ljö (150 mg/ts, mätt som to talt ex tra her ba ra ali fa tis ka äm nen). Er hål let an a - lyssvar indikerar att markytan kan ha miljöstörande ämnen med halter som troligen översk ri der det ur SNV 4889 satta riktvärdena för opolära alifatiska kolväten för känslig markanvändning. De lar av om rå det som pla ne ras till le ky ta har haft verk sam he ter som kan ha läm - nat res ter i form av glas fi ber, bat te ri er, båt färg, bil vrak och schakt mas sor. Stör re de - len av den äld re bil skrotverk sam he ten har tro li gen av lägs nats och den pla na verk - sam het sy tan ut görs san no likt av ett nya re grus ma ka dam la ger som körts dit. Un der det ta la ger är det möj ligt att min dre res ter av äld re verk sam het kan på träf fas. Prov - punkt P2, strax ut an för gru sy tan vi sar på att res ter av glas fi ber, be tong, te gel, däck även lig ger helt ytligt. Eventuella tungmetallhalter i jord har inte undersökts. En stör re hög av schakt mas sor på träf fa des med ett del vis blan dat in ne håll av sten och äld re byg gnads res ter men även en del ros ti ga tun nor och möj li gen bil vrak. Vid a - re undersökningar bör söka bedöma om högen kan täckas (och eventuella förore - ning ar lig ga kvar) el ler al ter na tivt om hö gen bör kö ras bort på de po ni. Den na tur li ga jordtypen i området kan karakteriseras som ett tunnare jordtäcke ovanpå huvudsak - li gen fin sand, i de lar till minst ca 30 cm djup, underlagrat av mindre sten med inslag av flinta. Un der bus kar och ett stör re träd är det möj ligt att verk sam hets res ter i form av t.ex. bat te ri er kan på träf fas. I den stör re hö gen samt på nå gon min dre yta även glas fi ber, te gel, glas, ros ti ga tun nor m.m. De lom rå det ut an för den be fint li ga verk sam he ten har inte prov ta gits men be döms huvud sa kli gen ha va rit hag mark el ler gång sti gar utan verksamhet. Det tunnare jordlagret som ovanlagrar sand är troligen nötningskäns - ligt. Sam lings pro vet vi sar att den pla na verk sam het sy tan tro li gen inte är lämp lig för käns lig mar kan vänd ning, dvs dag lig ex po ne ring. En lek plats pla ce rad på den be fint li - ga verk sam het sy tan kan in ne bä ra att barn kom mer åt gam la verk sam hets res ter som t.ex. glas fi ber, glas, lä der, järn de ta ljer och even tu ellt båt fär ger. Barn kan även tänkas äta av jorden. Befintliga verksamhetsrester ligger i form av en större hög och alternativen täckning eller borttransport bör undersökas vidare. Ytliga lämningar och verksamhetsrester på be fint lig verk sam het sy ta bör tas bort el ler täck as in nan om rå det tas i an språk som lek plats. 9

10 Om last nings sta tion för av fall En om last nings sta tion för av fal let från Öck e rö kom mun lig ger norr om om rå det. Av - stån det dit är m. En ligt Bo ver kets rap port Bät tre plats för ar be te, 1995:5, finns ett riktvär de på av stånd till om last nings sta tio ner på 500 m. En berg - knal le lig ger mel lan planom rå det och om last nings sta tio nen vil ket be grän sar sikt och bullerspridning. Förhärskande vindriktning leder inte lukt till planområdet. Trans - porter till och från omlastningsstationen går inte i närheten av planområdet. Verksamheten vid omlastningsstationen bedöms inte ge någon märkbar påverkan på planområdet. Dag vat ten Dag vat ten är det vat ten som av rin ner från hård gjor da ytor som vä gar, par ke rings plat - ser och tak. I det ta om rå de kom mer det även att av rin na en hel del vat ten från häll - mar ken. Vat ten från tak och häll mark in ne hål ler i stort sett bara de fö ro re ning ar som reg net tvät tat ut från at mo sfä ren och som nor malt fast nar i mar ken. Kvä vet ut nytt jas till stor del av ve ge ta tio nen. De ytor som är på ver ka de av bil tra fik blir fö ro re na de av däcks- och olje res ter samt and ra fö ro re ning ar som bil tra fi ken för med sig. Det kom mer t.ex. mera PAH från bil ar nas däck är från av gas rö ren. Om fö ro re ning ar na från bil ar na går ut i havs vi kar på ver kas li vet där. De ut släpp som det ta om rå de bi drar med är inte så sto ra men ef fek ter na kan med enk la me del min s - kas. D en del av dag vatt net som kom mer från ytor med bil ar på bör ge nom gå nå gon form av re ning på väg till re ci pi en ten. De möj lig he ter som enk last står till buds är att ha genomsläppliga ytor på parkeringsplatser och låta vatten från de asfalterade ytorna infiltrera på närmaste gräsytor. Då samlas föroreningarna i marken och en del orga - nis ka äm nen kan bry tas ner. Det är ock så möj ligt att rena vatt net med ett sand fil ter el ler att låta par tik lar se di men te ra i en damm. En olje fäl la bör ock så ingå i sys te met. Dag vat ten från bi ly tor bör till stör sta möj li ga del över fö ras mot nor ra de len av om rå - det så att det leds ut vid små båts ham nen och inte vid bad plat sen. Översvämningsrisk De lar av om rå det är lågt be lä get, un der 3 m.ö.h. Det är ängs de len mot norr, vil ken slut tar ner mot små båts vi ken, där höj den i nord väst tang e rar två me ters ni vån. I en ut - red ning från SMHI stu de ras ris ken för över sväm ning ar inom det ta om rå de på grund av stor mar och lågtryck. Där fast slås att vat ten stån det sta tis tiskt sett kom mer att nå 2,15 2,35 me ter över nor mal vat te ny tan en gång på hun dra år. En gång på fem tio år vän tas havs ni vån sti ga med 1,85 1,95 m. Då är det in räk nat en höj ning av havs ytan 10

11 Områden som kan tänkas svämma över vid extrema högvattensituationer. med cm beroende på den globala uppvärmningen. Havets medelvattenyta lig - ger på +0,18 cm i det höjd sys tem som an vänds inom Öck e rö kommun. De områden som ligger under 2,5-meterskurvan ligger i riskzonen för översvämning - ar. Känsli ga kon struk tio ner bör kun na tåla en vat ten ni vå på 3 m (i Öck e rös höjds ys - tem). De nord li gas te hu sen läggs på en bot ten plat ta som har sin yta över 3-me ters ni vån. Parkeringsytor läggs så de ligger över 2,5-metersnivån. Ener gi åt gång Småhusen i sydväst är starkt exponerade för förhärskande vindar. Vin dav kyl ning en kan öka ener gi åt gång en vä sent ligt i de hus som är pla ce ra de längst i syd väst. 11

12 Hu sen ut for mas så de är så lite vind känsli ga som möj ligt och ut nytt jar so lin strål ning - en så ef fek tivt som möj ligt. Byg get sker med god kva li tetskon troll så att hu sen blir så täta som möj ligt. Hu sens ven ti la tions sys tem väljs så att det är minst käns ligt för vind tryck spå ver kan. Ra don En översiktlig radonundersökning genomfördes av Öckerö kommun Tre punkter i områdets omedelbara närhet mättes då med spektrometer. De punkter som mät tes var: 1. Ö32, uppe på klip pan sö der om bad plat sen i Bre vik. Berg i da gen, gra ni ti se - rad gnejs. Re sul tat: <12 Bequerel/kg luft. 2. Ö33, på än gen vid fot bollspla nen, san digt grus. Re sul tat: <23 Be qu e rel/kg luft. 3. Ö37, vid sopssorteringsanläggningen. Berg i dagen, granitiserad gnejs. Resul - tat: <12 Be qu e rel/kg luft. Resultatet av mätningarna visar att halten av radon i marken runt planområdet kan klas sas som låg ra don mark. Grän sen för att ett om rå de ska klas sas som låg ra don mark går vid 70 Be/kg luft. Ing en un der sök ning har dock gjorts inom om rå det. En radonmätning bör göras uppe på berget (villaområdet) och nere på sandområdet där flerbostadshusen är placerade. Visar denna undersökning att området utgör låg - radonmark kan grundsättningen för bostäderna ske på traditionellt sätt. Korrosion Det kraf ti ga salt påsla get från ha vet kom mer att ge en starkt kor ro siv mil jö. Korrosion ger plåtdetaljer en förkortad livslängd. Rostfri och galvaniserad plåt kommer att släp pa ifrån sig gif ti ga me tal ler som krom och zink. Undvik an vänd ning av för zin kad och rost fri plåt där den går att er sät ta med plast el - ler se till att plå ty tor na är målade. 12

13 Tra fik frå gor - vä gar och tra fik sä ker het Trafikfrågorna på Öckerö är i behov av utredning, som flera remissinstanser påpekar. Ett sys tem av sma la vä gar med låg tra fik sä ker het präg lar vä stra Öck e rö. Den sto ra landsvägen som förbinder kommunens öar passerar östra delen av Öckerö, via centrum och ham nen. Öckerös invånare röstade i folkomröstning nej till en broförbindelse från Hisingen via Björ kö till Öck e rö. Väg ver ket vill trots det ta gå vid a re med brou tred ning en. Huvudalternativet för bron kanaliserar all biltrafik via Öckerö centrum. En bro skul - le med största sannolikhet också öka besökstrafiken till badplatser etc. över Öckerö, in klu si ve Hum mer vi ken norr om Bre vik. Des sa frå ge teck en ska par stor osä ker het i trafikplaneringen med svåröverblickbara miljökonsekvenser. Gång- och cykeltrafi - kens vill kor kan på ver kas kraf tigt av en ökad bil tra fik till öar na. Västervägen sedd mot norr. 13

14 I det sto ra tra fik sam man hang et på Öck e rö är Sö dra Bre vik är en min dre frå ga. En ut - byg gnad av Sö dra Bre vik ger ökad tra fik med någ ra tio tal for don per dygn. Sam ti digt ger planeringen anledning att se närmare på den framtida trafikförsörjningen och trafikregleringen av Västra Öckerö. Bre viks vä gen kan rus tas upp med hän syn till tra fik sä ker he ten, sär skilt för de os kyd - dade trafikanterna. En utbyggnad av bussgata, med genomgående cykeltrafik, bör förberedas. Utformningen av korsningarna kan göras efter en Öckerömodell där moderna krav kombineras med den småskaliga bebyggelsestrukturen. Tra fik frå gor na väck er stort in tres se och oli ka grup per har oli ka be hov. Det är vik - tigt att fin na for mer för att dis ku te ra dem vid a re på ett så dant sätt, att långs ik ti ga fram tids pla ner kan vä gas mot goda de talj lös ning ar, an pas sa de efter Öckerös karaktär. Kollektivtrafik Buss tra fi ken är upp lagd för att fyl la så väl lo ka la be hov inom Öck e rö/hönö, som ar - bets pend ling via fär jor na till Gö te borg. För sörj ning en av vä stra Öck e rö skul le be hö - va för bät tras för att min ska gång av stånd och öka buss tra fi kens at trak ti vi tet. Både normalstora bussar och långa ledbussar förekommer i denna trafik. Vägarna på västra Öck e rö, fram för allt Väs ter vä gen är inte di men sio ne ra de för des sa buss ar. Osä ker he - ten inför en eventuell broförbindelse reser frågor om hela kollektivtrafiksystemet på öarna. Utbyggnaden av Södra Brevik ger ytterligare underlag för busstrafik över västra Öcke rö, som kan läg gas om t.ex. över Kärrs vik. Det finns möj lig he ter att göra en del av Bre viks vä gen till buss ga ta med gång- och cy kel tra fik. En buss ga ta längs en del av Bre viks vä gen kan vara en vik tig pus sel bit i en upp rust ning av kol lek tiv tra fi ken på Öck e rö, och bör för be re das. I sam band med att buss tra fi ken ses över, bör man över vä ga att låta vä stra Öck e rö (lik som Hönö Röd) tra fi ke ras av min dre buss ar som an sluter till huvud lin jen, t.ex. vid Öck e rö cen trum och Hönö Nor ra/pi nan. Så da na buss ar finns i Väst tra fiks tra fik på lin je 87 i Ma jor na. Gö te borg Stefan Bydén, Teresia Wengström, Einar Hansson, Maria Andersson 14

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

Fö rut sätt ning ar för återb ruk av halk be kämp ning sma te ri al stenflis

Fö rut sätt ning ar för återb ruk av halk be kämp ning sma te ri al stenflis Fö rut sätt ning ar för återb ruk av halk be kämp ning sma te ri al stenflis Lars Holm berg Ja nu a ri 1999 På upp drag av Gö te borgs Stad Ga tu ren håll ning en IN NE HÅLLS FÖR TECK NING UPP DRA GET

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Bevent Rasch RAER. - Brand -

Bevent Rasch RAER. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RAER Tryckavlastningsspjäll RAER, rektangulärt Täthetsklass 3 ar från 100-100 mm till 1600-1600 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt.

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012 Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2012 Na tur skydds före ning en i Alings ås Bjär ke, Hem sjö-öde näs Sty rel se: Ord fö ran de: In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15, 441 91 ALINGSÅS, tel

Läs mer

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift

G n e s t a h ö j d e n informationsskrift Gnestahöjden informationsskrift Förord Ett samhälles utveckling går att utläsa på bebyggelsen, varje årtionde har olika byggnadsstilar. Därför är det viktigt att Gnestahöjdens tidstypiska karaktär bevaras.

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer