4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå %, all tid hög re än steg 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1"

Transkript

1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_ VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling fuktsensor Mä tom rå de Mät fel 2 st 7 seg ments led siff ror + 2 lys dio der Diod Steg 1 (röd) Diod Steg 2 (röd) 4 st tryck knap par Ho ney well HIH /004 4-tråd, mo du lar kon takt RH % samt 100 % in di ke ras som fel [- -] med blin kan de dis play. 2 % RH [ H : APPDOK TYPESET An tal bryt grän ser 2 st pro gram mer ba ra % Kopplingsdifferens 2 st. En för var de ra steg % Alarm 1 st hög nivå %, all tid hög re än steg 1 Ut gångs re lä 2 st Relä 1 Steg 1 (ut for mat för 230 VAC, ej klenspänning) Relä 2 Steg 2 (ut for mat för 230 VAC, alt klen spän ning) 230VAC 16A cos = 1 Iso la tion sav stånd på mön ster kor tet tillåter en viss bland ning av klen- och låg spän ning vid an slut ning till re lä er na. 230 VAC för steg 1 och 230 VAC el ler 24 VAC för steg 2 (alarm re lä). Sig nal för återställning Mat ning Ef fekt Om giv nings temp Kaps lings grad Nej, Auto ma tisk VAC 7,5 VA C, ej kondenserande IP 44, fukt sen sor IP20 HC-2 Sidan 1 [3]

2 Allmänt HC-2 Hyg ros tat för reg le ring av av fuk ta re, el ler be fuk ta re, med 3 in ställ ba ra grän svär den. Ak tu ell re la tiv fukt halt (RH) mäts och pre sen te ras i dis play med 2 siff ror. In kopp lat steg in di ke ras med 2 st röda lys - dio der i fron ten. Alarm in di ke ras ge nom att dis play en blin kar. Fe lak tig el ler oanslu ten fukt gi va re in di - ke ras med 2 st streck [- -] och blin kan de dis play. HC-2 har 2 re läut gång ar med po ten ti al fria kon takter. m i-292se_ VP ] MIMA TYPESET APPDOK : H [ Gränsvärden Grän svär de na an vänds för reg le ring av av fuk ta re el ler befuktare. Grän svär de 1 (P1). Steg 1. Av fukt ning: in kop pling sker vid in ställt grän svär de. Var vid diod och relä 1 ak ti ve ras. Ur - kop pling sker vid grän svär det mi nus vald kopp lings dif fe rens. (P1 - P2 [% RH]) Be fukt ning: in kop pling sker vid grän svär det. Ur kop pling sker vid gränsvärdet plus vald kopplingsdifferens. (P1 + P2 [% RH]) Grän svär de 2 (P3). Steg 2, Av fukt ning: in kop pling sker vid in ställt grän svär de. Var vid diod och relä 2 ak ti ve ras. Ur - kop pling sker vid grän svär det mi nus vald kopp lings dif fe rens. (P3 - P4 [% RH]) Befuktning: inkoppling sker vid gränsvärdet. Urkoppling sker vid gränsvärdet plus vald kopplingsdifferens. (P3 + P4 [% RH]) Grän svär de 3 (P5). Alarm, ak ti ve ras, (in di ke ras en dast med blin kan de dis play), när fukt hal ten över sti ger in pro gram me rad gräns. Ca 2 % RH hys te res som ej är pro gram - mer bar. Alar met åter ställs auto ma tiskt då ak tu ell fukt halt under sti ger grän svär det. (P5-2 [% RH]) Programmering Håll PGM-knap pen in tryckt i 3 se kun der, dis play en väx lar då från är vär de till pa ra me ter lis tans för sta pa ra me ter P0. Pa ra me ter lis tan om fat tar sex pa ra me trar, var av den för sta P0 är ak tu ell pro gram ver - sion och inte går att för ändra. Ge nom att trycka på vi sas P0, P1 P6. Ge nom att trycka på PGM för ak tu ell pa ra me ter vi sas in ställt vär de. Pro gram me ring av in ställt vär de in leds ge nom ett tryck på PGM var vid siff ran för tio tal bör jar blin ka. Siff ran jus te ras med, tryck på PGM för att be kräf ta änd ring en. Nu bör jar siff ran för en tal att blin ka och kan jus te ras. När även en tals sif fran har jus te rats be kräf tas pro gram me ring en ge nom att trycka på PGM. Ef ter det ta sva rar ap pa ra ten med att blin ka tre gång er med det ön ska de vär det som en kvit - tens på ut förd pro gram me ring. På gå en de pro gram me ring kan av bry tas in nan sis ta siff ran har be kräf - tas ge nom att trycka på ESC. Ef ter pro gram me ring av ett vär de sker åter gång till pa ra me ter lis tan ge - nom att trycka på ESC. Parametrar Par. nr. Pa ra me ter Om rå de Fö rin ställt P0 Programversion 0,0 9,9 X.XX P1 In kop pling Steg % RH 50 P2 Kopp lings diff. (ur kop pling Steg 1) 1..50% RH 5 P3 In kop pling Steg % RH 75 P4 Kopp lings diff. (ur kop pling Steg 2) 1..50% RH 10 P5 Alarm gräns (hö ga larm) 3..99% RH 70 P6 Reläfunktion All män na data HC-2 Sidan 2 [6]

3 Handkörning Håll både PGM och ESC in tryck ta samtidigt i minst 3 se kun der. Med hjälp av kan hyg ros ta ten hand kö ras. Möj li ga kom bi na tio ner för hand kör ning är: Bäg ge ste gen av stäng da. En bart Steg 1 in kopp lat. Steg 1 + Steg 2 in kopp lat. Hand kör ning en tar inte hän syn till in ställ da kopplingsdifferenser. Bortkoppling av handkörning För att få hyg ros ta ten att åter gå till drift lä ge kan bort kop pling av hand kör ning ske på två sätt: 1. Tryck på ESC i ca 0,5 s. 2. Om ing en tryckt på nå gon av tryck knap par na un der 30 min. Reläfunktion register P6 Det ta re gis ter ger möj lig he ten att väl ja hur re lä kon tak ter na skall fun ge ra när de pro gram me ra de grän - ser na översk rids. m i-292se_ VP ] MIMA Pro gram me rat vär de i P6 Steg 1 Steg 2 0 Avfuktning Av fuk tning 1 Befuktning Av fukt ning 2 Be fukt ning Be fukt ning [ H : APPDOK TYPESET Allmänt, mekanisk uppbyggnad m.m Hyg ros ta ten be står av en huvud en het med dis play, nät del, re lä er och mä te lek tro nik, samt en se pa rat mät sen sor som åter ger en sig nal på V. Dis play en skall kun na se pa re ras från huvud en he ten. Huvudenhet/Display Den na en het har lös tag bart lock så att det kan sät tas fast på en lös bot ten del i t.ex ett bos tads u trym - me. An slut ning mel lan det lös tag ba ra lock et och re lä de len görs med en mu du lar ka bel. Ka beln skall via mo du lar kon tak ter (4/4 po lig mo du lar kon takt) kopp las till re lä er och nät del. En kort ka bel med en mo du la kon takt (hane) är fastlödd på displaykor tet. An slut ning ar mel lan dis play och nät del: DGND, +18V, Re läs tyr ning 0..5V, Fukt sig nal 0..10V All män na data HC-2 Sidan 3 [6]

4 Huvud en het/nät del Den na en het in ne hål ler nät del samt an slut ning av dis play kort och mät sen sor. 2 st mo du lar kon tak ter (ho nor) an vänds. En kon takt för an slut ning av dis play, 4 po ler DGND, +18V, Re läs tyr ning 0..5V, Fukt sig nal 0..10V En kon takt för an slut ning av mät sen sor, 4 po ler +18V, AGND, AGND, Fukt sig nal 0..10V Ska par +18V Ko dar av 0..5V sig nal för re lä er av/på Re lä er na kan ha fö ljan de kom bi na tio ner: Nivå 0, Inget steg in kopp lat Nivå 1, Steg 1 in kopp lat Nivå 2, Steg 1 + Steg 2 in kopp lat m i-292se_ VP ] MIMA TYPESET APPDOK : H [ Mätsensor Denna enhet skall anslutas med 4 polig modularkabel (hankontakter) till huvudenhet/nätdel (honkontakt): +18V, AGND, AGND, Fukt sig nal 0..10V Skydd mot felkoppling av anslutningssladdar För att und vi ka ska dor och pro blem vid fel kop pling (för väx ling av modularkon tak ter), så är kon tak ter med val av sig na ler ut for ma de så att ap pa ra ten upp fat tas som helt död. Dis play kor tet får ej nå gon mat ning och är ej upplyst. Re lä kor tet har fall na re lä er. Oanslu ten ka bel mel lan dis play och nätenhet Re lä kor tet har fall na re lä er. Oanslu ten ka bel mel lan sen sor och nä ten het Re lä kor tet har drag na re lä er. Dis play en blin kar och in di ke rar fel tills tånd. Inga ska dor upp kom mer om fel ka bel kopp las in i resp kon takt. Rätt kopp lat så in ne bär det ta Dis play en ly ser nor malt och in di ke rar fukt halt och relätillstånd. Re lä er drar så fort fukt ha lten över sti ger vid av fukt ning resp. under sti ger vid be fukt ning in ställ da grän ser. An slut ning ar för matnings spän ning och re läanslut ning ar är dock inte skyd da de mot felkoppling, fel - kop pling av des sa in ne bär risk för per son ska da, ska dor på ap pa ra ten och kort slut ning ar. Bortfall av matningsspänning Om mat nings spän ning en till hygrostaten för svin ner så släp per re lä er na (ej drag na). All män na data HC-2 Sidan 4 [6]

5 HC-2 display vid avfuktare HC-2 Humidity Controller Step 1 Step 2 46 PGM Manual ESC % RH Enhet med 2 processorer en för fuktstyrning och en för displayvisning. I botten sitter nätdel och reläenhet APPDOK TYPESET MIMA m i-292se_ VP ] modularkabel till reläenhet. Steg 1 & 2 Matning 230 VAC [ H : modularkabel. Max rekommenderad kabellängd 50 m. Fuktsensor V Signal / JH All män na data HC-2 Sidan 5 [6]

6 HC-2 display i bostadsutrymme HC-2 Humidity Controller Step 1 Step 2 46 PGM Manual ESC % RH Enhet med 2 processorer en för fuktstyrning och en för displayvisning. Utan nätdel och reläenhet. m i-292se_ VP ] MIMA TYPESET APPDOK : H [ modularkabel Nätdel och reläenhet Steg 1 & 2 modularkabel. Max rekommenderad kabellängd 50 m. Längd på kablar mellan reläenheten och sensor samt display räknas samman. Fuktsensor V Signal Matning 230 VAC / JH All män na data HC-2 Sidan 6 [6]

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda

Läs mer

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter.

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter. Östra Mälaren Mälaren är en av Sveriges största sjö ar, 1000 km 2 och har ett till rin nings om rå de på drygt 20 000 km 2. Tillrinningsområdet omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland och

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1 Innehåll sida 1 Telefonlista 3 2 Blanketter 4-8 a Blankettguide 4 b Matbeställning 5 c Tjänstgöring vid naturskola 6 d Anmälan till naturskola 7 e Målsmans medgivande 8 3 Förberedelser/Genomförande 9-14

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer