Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp"

Transkript

1 Fjällgatan 3 E, terrassen, GÖTEBORG Tel Fax Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Ste fan By dén, Sas si Wem mer, An ders Mar tins son, Kristina Wallman, Björn Olsson

2 Innehåll Samman fatt ning In led ning Upp dra get Bakgrund Fö resla gen an läg gning Fisk väg Re kon struk tion av kvarn dam men i Ljungs arp Mi ljö kon se kven ser av en fisk väg Vattenflödet i Västerån Kul tur mi ljö Beskrivning Ut lå tan de Rek re a tion och fri lufts liv Na tur mi ljö Ste nen som dam men är byggd av är vack ert röd i to nen.

3 Sammanfattning Vid denna utredning av förutsättningarna för att bygga en fisktrappa vid Lindefors i Ljungsarp med syfte att trygga återväxten för ett pärlmusselbestånd och att restaurera dammbassängen för biologisk funktion och friluftsliv har det framkommit att: det går att bygga en liten vattensnål bassängtrappa vid övre delen av kanalen till kvarnen en sådan trappa kan tillåtas i den kulturhistoriskt känsliga miljön nyttan av en trappa är osäker då kunskapen om flodpärlmusselbestånden tills vidare är otillräcklig. Bestånden av flodpärlmussla kan vara för små för att kunna fortplanta sig en restaurering av dammbassängen skulle vara till gagn för frilutslivet Övre delen av den grävda kanalen mellan dammen och kvarnen.

4 In led ning Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ljungs arps fis ke vårds om rå de att ta fram en mi ljö kon se - kvens be skriv ning av en fisk väg för bi den gam la kvarn för däm ning en i Lin de fors och en utgrävning av de sediment som tillförts dammen uppströms fördämningen. Bakgrund Väs te rån, ett bi flö de till Nis san, pas se rar i ut kan ten av Ljungs arp en kvar nan läg gning vid Lin de fors. Den na an läg gning med anor från 1600-ta let ut gör ett van drings hin der för öring en i Väs te rån. I ån finns två sva ga be stånd av flod pärl mussla, ett upp ströms Lin de fors och ett ned ströms. För att gyn na och säk ra des sa be stånds fort lev nad skul - le ett öpp nan de av en van drings väg upp ströms vid Lin de fors vara vär de full. Van d - rings vä gen ska i för sta hand fun ge ra bra för unga öringar, vil ka fung e rar som mellanvärd för flodpärlmusslans larver. Väs te rån kal kas se dan 1986 och har till freds stäl lan de vat ten ke mi. Västerån med Lindefors kvarn Kvarnhuset Kvarndammen 4

5 Fö resla gen an läg gning Fiskväg Den fisk väg som fö reslås är en trap pa be lä gen strax ned ströms över fal let i ka na len till kvar nen/kraft ver ket. Den ti di ga re fö reslag na fisk vä gen, ett om löp, be hand las till viss del i konsekvaensbeskrivningen. Fisk trap pan är to talt 2,5 me ter hög och in de lad i 25 steg om 0,1 m var de ra. Trap pan har 6 stör re bas - säng er i sten på en grund läg gning av be tong. Var je sten bas säng är upp de - lad i fyra del bas säng er med en trä - kon struk tion. Väg gen mel lan trä - bassängerna har ett underströmshål och en överfallsöppning vilket gör trap pan lät ta re att pas se ra för fis k - ar na. Över fal let är gjort med ojämn kant för att min ska la mi nä ri te ten i flö det. Fisktrappans placering x 6,5 x 6,81 x 6,58 x 6,79 x 9,05 x 8,77 x 8,39 x 6,68 x 9,49 x 7,89 x 6,98 x 9,41 x 9,6 x 6,51 x 6,38 x 6,33 x 6,37 x 9,52 Översikt över föreslagen fisktrappa Fisketrappa vid Lindefors, Ljungsarp x 6,42 x 9,33 x 7,45 x 10 C B D a A Trappstegshöjd = 10 cm Antal trappsteg = 25 st Total trapphöjd = 2,50 m Minsta vattendjup i balja = 30 cm Största vattendjup i balja = 60 cm Överfallsöppning 40 cm bred och 10 cm djup i träöverfall. Skala 1:100 c b d 5

6 Snitt genom fisktrap pan på föregående sida a Huggen sten Trä Strömsten A a Huggen sten Trä Strömsten A Betong Betong b B C C d D Skala 1:100 Flö des rikt ning och vatt nets höjd i de ci me ter över ni vån i ån ned an för trap pan. 25 Tänkt pla ce ring av trap pan är till vänster om nuvarande överfall

7 Rekon struktion av kvarndammen i Ljungsarp Syftet med rekonstruktionen är att stoppa igenväxningstrenden i delar av dammen samt att åter ska pa en öp pen vat ten yta. Skä let till pro jek tet är att om rå det åte ri gen skall kunna utnyttjas som närrekreationsområde för boende i Ljungsarp samhälle ge - nom att ska pa fö rut sätt ning ar för all män he tens fri lufts liv samt att be va ra och åter - ska pa goda livs vill kor på land och i vat ten för djur och växt li vet. Ge nom re kon struk - tionen av en öppen vattenyta skapas även förutsättningar för ökad biologiskt mångfald. Vid eventuella åtgärder för att skapa vandringsmöjligheter genom dagens vandringshinder i anslutning till kvarndammen krävs det en modifiering av dammen för att under lät ta för fram för allt fisk att kun na ta sig vid a re upp i vat ten sys te met. Sökanden är medveten om att verksamheten/åtgärden är en vattenverksamhet som är till stånd splik tig en ligt 11 kap 9 MB om det inte är upp en bart att var ken all - män na el ler en skil da in tres sen ska das ge nom verk sam he tens in ver kan på vat ten för - hål lan de na (11 kap 12 MB). Ljungs arps fis ke vårds om rå des fö re ning har för av sikt att grä va upp växt mas san i en begränsad del av kvarndammen. Det aktuella sjöområdet där det ska grävas utgör ca m² och sträck er sig ifrån dam mens ut lopp ca 90 m mot nord. För att kun na upp skat ta se di ment mäng den som be hö ver grä vas upp, lo da des kvarn dam men och en lod kar ta upp rät ta des. Se di ment dju pet räk na des fram och den to ta la mäng den se di ment upp går till ca m³. Me li ca läg ger även fram ett för slag på en framtida utformning av kvarndammen. Dam men är i dag un der igen väx ning. 7

8 Upp lägg av upp gräv da mas sor Om rå det där de upp gräv da mas sor na kom mer att pla ce ras ut lig ger i di rekt an slut - ning till dam men. Mas sor na kom mer att läg gas i be fint li ga sän kor i om rå det. Be - fint li ga di ken i om rå det leder vatt net från de upp lag da se di ment mas sor na i 1 -områden bort från dammen. Detta minimerar näringsämnesläckaget ifrån upp - la get in i dam men. Om rå de na som kom mer att an vän das som upp lägg är idag öpp na hyg gen utan fö re komst av skydd svär da ar ter. Då mas sor na har sjun kit ihop ef ter ca ett år kan yt ter lig ga re sta bi li se ring av om rå det ske ge nom åter plan te ring av skog el ler an nan växt lig het Berörda fastighetsägare, vilka även ingår i projektgruppen, har enligt muntliga upp gif ter inget att in vän da mot åt gär den. Samråd Melica kommer i samarbete med projektledningen av Rekonstruktion av kvarn - dammen att genomföra en informationskväll för alla berörda parter. Projektets omfatt ning och genom fö ran det pre sen te ras. Par ter na om beds att skri va på ett grann med gi van de. Ett för slag till ett med gi van de har ut ar be tats, se bi la ga. Me li ca har vid fle ra till fäl len haft mö ten och kon takt med an sva ri ga en he ter på Tra ne mo kom mun samt fis ke vårds fö re ning en och fas tig het sä ga ren. Den sam la de be döm ning - en har va rit po si tiv till pro jek tet. Dammen efter uppgrävning Gräns för åtgärder Gamla strandlinjen N 30 m Ekvidistans: 30 cm Referenshöjd: Betongfundament överkanten - 24 cm 8

9 Ar bets ord ning för ut gräv ning Syf tet med den na ar bets ord ning är att gräv ar be tet be drivs med så li ten grum ling av utflödande vatten som möjligt. Den ursprungliga strandkanten kommer inte att änd - ras. Gräv ning en ut förs vid låg vat ten flö de. 1. Be fint li ga vä gar och sti gar kan an vän das för att kom ma fram till dam men. På dam mens öst ra si dan kan be fint lig sly och en skil da gra nar be hö vas tas bort så att framkomligheten underlättas. 2. I om rå de 2 samt den sö dra de len av om rå de 1 för se di men tup plägg be hö ver be - fint li ga små björ kar och gra nar av lägs nas. 3. Någ ra da gar in nan gräv ar be tet på bör jas är det lämp ligt att bör ja med av sänk - ningen av vattennivån i dammen. Detta underlättar framkomligheten i dam - men samt mini me rar ut flö det av grum ligt vat ten. 4. För att inte äv en ty ra damm fäs tets håll fas thet får ing en gräv ning ske inom 3 me - ter från damm fäs tet. 5. För att mini me ra grum lig he ten av det ut flö dan de vatt net spänns det upp en geoduk eller liknande vid dammluckorna. Anordningen behöver rensas med jäm na mel lan rum för att und vi ka att vatt net däms upp un der ti den. 6. Gräv ning en bör bör ja i nor ra de len av dam men så att se di men ta tion av par tik lar kan ske ne råt i dam men. Där med und viks även att de ut gräv da de lar na av dam - men slam mar igen un der ar be tets gång. Möjligt område för sedimentupplägg Dammen före uppgrävning 2 Igenvuxna områden Gräns för åtgärder Möjliga områden för sedimentupplägg Gamla strandlinjen N 30 m Ekvidistans: 10 cm Referenshöjd: Betongfundament överkanten - 24 cm 9

10 7. Se di ment mas sor med myck et växt lig het re kom men de ras att läg gas upp i om rå - de Se di men tet i om rå de na där det inte är igen växt be står av sand. San den är en re - surs även eko no miskt, och kan med för del an vän das för and ra än da mål. Me li - ca rekommenderar att sanden tas tillvara för framtida användning. 9. En sta ka stör re sten block skall pla ce ras i nya dam men för att ska pa göm stäl len för fisk. Sten block en ska par även oli ka vat ten has tig he ter i vat ten mas san och be främ jar där med oli ka etable rings mi ljö er. Be döm ning av pro jek tet Utifrån de undersökningar och beräkningar som Melica har genomfört bedöms pro - jek tet ha myck et sto ra möj lig he ter att ge ett po si tivt re sul tat. Ge nom de åt gär der som har utarbetats och med hjälp av arbetsbeskrivningen kommer miljörisken att mini me ras till en nivå som är ac cep ta bel för en så dan åt gärd. Vid samman väg ning en av fak to rer na över vä ger de po si ti va re sul ta ten. Kvardammen i Ljungsarp kommer återigen att kunna bli ett rekreationsområde för de när bo en de samt för tu ris ter som be sö ker om rå det. Ge nom att det blir en öp - pen vat ten yta i dam men ska pas det fö rut sätt ning ar för en ökad bio lo giskt mång fald i om rå det som kan bl.a. gyn na fisk bes tån det och vis sa få ge lar ter som är knut na till öppna vattenytor och tillgängliga strandkanter. Inför framtiden måste man fundera över hur man ska ta hand om hela vat te nom rå det. Åt gär der be hö ver genom fö ras i av - rinningsområdet för att begränsa igenväxning i resten av dammen och fördröja åter - etablering av växt lig het i den res tau re ra de de len av dam men. Västerån uppströms åtgärdsområdet. 10

11 Mi ljö kon se kven ser av en fiskväg I den na MKB be skrivs kon se kven ser na främst av en fisktrappa, efter som det är det ta alternativ som anses genomförbart. Nollalternativet in ne bär att ing en fisk väg byggs. Vat ten flö det i Västerån Nu va ran de för hål lan den Årsfördelning av flöden i Västerån, ett biflöde till Nissan. Nederbördsförhållanden och avdunstning i Västeråns avrinningsområde liknar i myck et för hål lan de na i Vis kans av rin nings om rå de. Det som ski ljer är att Väs te rån ligger högre än genomsnittet för Viskan. Därmed är snöperioden längre och vårflo - den bor de vara mer mar ke rad och flö de na i de cem ber till feb ru a ri nå got läg re i ge - nom snitt. Fi gu ren vi sar spe ci fik av rin ning i ska lan l/sek*km². Va ri a tio nen i to tal flö de mel lan oli ka år är stor, minst plus-mi nus 50 procent. Flödets årsfördelning i Viskan l l l l l l l l l l l l l j f m a m j j a s o n d Dimensionerande vattenföring Dygnsmedelvärden för vattenföringen i Västerån vid Ljungsarp: HHQ (50 år) MHQ MQ MLQ LLQ = 9 m³/s (9,4 m³/s) = 3 m³/s (3,1 m³/s) = 0,5 m³/s (0,48 m³/s) = 0,04 m³/s (0,035 m³/s) = 0 (enligt observation) En viss reg le ring av flö det sker då kraft ver ket drivs. Tur bi nen drar ca 300 l/s och vid låg vat ten fö ring på ver kas flö det ned ströms. Na tur ligt vis på ver kas ock så flö det på sträckan mellan dammen och utloppet från turbinen. 11

12 Kon se kven ser Trap pan är kon stru e rad för att vara vat tens nål. Den drar vid drift l/s. Om trap pan bara an vänds när det finns mer vat ten än vad tur bi nen tar så kan trap pan få vat ten så fort flö det över sti ger tur bin be ho vet med tio pro cent samt när vatt net inte räck er för drift av tur bi nen. Trap pan ska inte be hö va in kräk ta på tur bin drif ten om den till åts att gå torr, al ter na tivt få ett flö de som är till räck ligt för att den inte ska tor - ka ut. Om trap pan till åts gå torr kan det vara till men för even tu ell in stängd fisk. Möj li ga åt gär der Trap pan bör hela ti den, utom då risk för frys ning fö re lig ger, till fö ras mer vat ten än vad som läck er ut. Det ta för att even tu ell in stängd fisk inte ska tor ka ut. Trap pan bör få till räck ligt med vat ten nå gon gång per dag. Un der läng re torr pe rio der kan trap pan stäng as ef ter in spek tion av in stängd fisk. Kulturmiljö Kvar nens his to rik Kvar nen i Kvarn torp har anor från 1600-ta let, då det fanns en kvarn läng re upp - ströms. Den be fint li ga kvar nen bygg des 1825, och kom plet te ra des med en såg nå gon gång före Kvar nen drevs med vat ten hjul fram till 1918, då tur bi nen till kom. Sam ma år bygg des den damm som finns i dag. Ka na len som lö per pa ral lellt med den ur sprung li ga å-få ran gräv des I och med tur bi nens till komst bör ja de man 1918 att säl ja ström, vil ket fort gick till Då kom Öst ra Kinds El kraft med led ning ar och kvar nen åter gick till att bli blott kvarn, men nu med de gam la ste nar na kom plet te ra de med en valsk varn. För att få plats med den bygg de man på en tred je vån ing la des även den na verk sam het Turbinhuset vid Lindefors kvarn 12

13 ned, efter som män ni skor på lands byg - den i allt hög re ut sträck ning fick el och skaf fa de egna kvar nar att mala djur fo - der med. Mjöl köpte man nu enk last i affären. Kvarnverksamheten låg nere till 1991, då den nu va ran de äga ren, som är fjärde generationen på platsen, skaf fa de rem mar till mas ki ne ri et och åte rupp tog drif ten i li ten ska la. Kvar - nen drivs nu fö re trä des vis med el från turbinen, men vid behov samkör man turbinen med en motor. Den gräv da ka na len fram till in ta get till tur bi - nen. Beskrivning Upp ströms Kvarn torp lig ger kvarn - dam men, vars av slut ning åt sö der ut - görs av en kall mu rad mur i lo kal gnejs. Vatt net rin ner vid hög vat ten fö ring över den na mur, och vid läg re vat ten - fö ring ut i ett över fall i vä stra än den av för däm nings mu ren. Över fal let myn - nar från den ka nal som le der vatt net ner till tur bi ner na vid kvar nen. En bit nedströms fördämningen ligger ett kallmurat gammalt brofäste, där den gam la vä gen till Björ storp gick över Väs te rån. Det är en in tres sant på min nel se om ti - den före den gräv da ka na len. I när he ten av dam men lig ger ett äld re torp, som nu nytt jas som som mar bos tad. Torpet är rödfärgat och den ursprungliga huskroppen har på senare år kompletterats med en till byg gnad i vin kel mot ori gi nal hu set. Till tor pet hör ock så ett ut hus med för råd och lik nan de. Mel lan tor pet och dam men lig ger en gam mal åker, och på dammsidan av denna finns torpets något förfallna jordkällare. I skogen kring torpet löper stenmurar som avgränsat tidigare öppna marker. Bakom jordkällaren löper en stig in i sko gen, och om man fö ljer den na kom mer man till en bäck få ra över vil ken det finns en äld re, en kel sten bro be stå en de av sten häl lar. Den na bro in di ke rar att sti - gen an vänts un der lång tid. Trap pal ter na ti vet Väl jer man trap pal ter na ti vet bör trap pan pla ce ras i vä stra än den av fördämningsmuren, där över - fal let från ka na len nu myn nar. Trap pan skul le in ne bä ra en vi su - ell för änd ring vid dam men, i och med att över fal let skul le er sät tas av en trapp kon struk tion som på grund av höjds kill na den tor de bli re la tivt om fat tan de. Det ta be döms vara god tag bart om den ut for mas på ett för kul tur mi ljön Torpet vid kvarndammen. 13

14 pas san de sätt, till ex em pel ge nom att de syn li ga de lar na ut for mas i sten. Den na bör helst vara av sam ma typ som i för däm nings mu ren. Trappalternativet innebär som sagt en förändring av det visuella intrycket av kvarn dam men, men det be hö ver inte vara ne ga tivt. Om trap pan ut for mas på ett bra sätt kan den tvärt om till fö ra nå got i mil jön. Att trap pan byggs kan ock så ses som en ut veck ling av an vän dan det av vat ten dra get, sam ti digt som den inte in ver kar på kvarn ägarens möj lig he ter att fortsätta sitt nyttjande av detsamma. Om löp sal ter na ti vet Ett omlöp skulle innebära att miljön vid kvarndammen bevaras intakt. Beroende på sträckningen kan det däremot komma att påverka torpmiljön invid dammen. Sam - bandet mellan bebyggelsen och omgivande, igenvuxen odlingsmark kan bli ännu otyd li ga re än det är i dag. Om lö pet kan ock så kom ma att skä ra ge nom sten mu rar i sko gen kring tor pet och Väs te rån. Vi su ellt skul le ett om löp in ne bä ra en stor för änd - ring i miljön, eftersom den befintliga bäckfåran skulle breddas och fördjupas. Där om lö pet an sluts till Väs te rån skul le nya få ror be hö va grä vas, vil ket ock så skul le in ne - bä ra sto ra för änd ring ar för mil jön. På sikt skul le ett om löp tro li gen kun na bli en till - gång rent estetiskt, men bara under förutsättning att befintliga kulturmiljöer och kulturlämningar torpet med omgivning, de stenmurar och den enkla stenbro som finns i sko gen, samt inte minst bro fäs tet i Väs te rån inte ska das. För kvar nä ga ren skul le ett om löp vara ne ga tivt, efter som till gång en på vat ten inte all tid är till räck lig för att både kraft ver ket och om lö pet skall kun na för sör jas. I för läng ning en skul le det kun na på ver ka ock så kvarn drif ten och kon ti nui te ten i nyt tjan det av kvarnen negativt. Ut lå tan de En trappa skulle innebära en stor förändring av kulturmiljön vid dammen, eftersom den är ett väl syn ligt till skott. Om den ut for mas på ett om sorgs fullt sätt skul le den kunna tillföra något visuellt, och snarast ses som en förlängning av fördämningen. Den sto ra för de len med trap pal ter na ti vet är att det läm nar res ten av mil jön in takt och inte inverkar på möjligheterna att driva kvarnen. Ett om löp skul le å sin sida läm na kul tur mi ljön vid dam men som den är. Den sto ra nack de len med det ta al ter na tiv är de sto ra in grepp som mås te gö ras i den om gi van de mil jön. Det finns risk för att den gräv da få ran går så nära tor pet att det stör hel hets - mi ljön. Det finns ock så risk för att den gräv da få ran på ver kar det gam la bro fäs tet ne - ga tivt, efter som den där kom mer att gå nära inpå den be fint li ga få ran. Att ett om löp på sikt kan få ne ga ti va kon se kven ser för drif ten av kvar nen är all var ligt, efter som kon ti nui te ten av verk sam het på plat sen är av stort vär de. Att kvar nen kan fort sät ta att vara en le van de mil jö är av stör sta vikt. 14

15 Rekreation och friluftsliv Nu va ran de för hål lan den Kvarnmiljön med kaféverksamheten drar många besökare till platsen. De flesta stan nar vid kvar nen och kom mer inte upp till dam men. Om rå det an vänds dock till olika friluftsverksamheter som promenader och orientering. Åns sträcka mellan bron ned an för kvar nen och kvarn dam men är fre dat för fis ke. Kon se kven ser En fisk trap pa till för ett spän nan de ele ment till mil jön och skul le kun na öka in tres set för en rundvandring. Detta under förutsättning att fisktrappan anpassas till den kul - tur his to ris ka mil jön. Ett om löp kom mer mer att in tres se ra spe ci a lin tres se ra de män - ni skor me dan and ra bara ser det som en åfå ra till. En upp rens ning av dam men ger möj lig het till att göra min dre båt tu rer och ger en vi su ellt mer at trak tiv vat ten yta. Om inte dam men ren sas kom mer den så små ning - om att växa igen och mer bli en del av den van li ga åfå ran och där med inte bi dra till en om väx ling i land ska pet som en öp pen dam my ta ger. Möj li ga åt gär der Rek re a tion svär det av åt gär der na skul le kun na för stär kas om en van dringss linga märks upp och genom ett enklare informationsblad. Na tur mi ljö Nu va ran de för hål lan den Flod pärl musslan i Väs te rån, upp ströms Lin de fors kvarn och damm Flod pärl musslan fö re kom mer i rin nan de vat ten över hela lan det. Den är helt knu ten till rin nan de vat ten med sand-, sten- el ler grus bott nar och till räck ligt hög ström has - tig het för att igenslam ning inte skall ske. Ar ten är idag för svun nen från % av de plat ser där den fanns un der bör jan och mit ten av 1900-ta let. Flod pärl musslan finns kvar i hela det ursprungliga utbredningsområdet, men bestånden har glesats ut. Be stån den har i stor ut sträck ning frag men te rats (split trats), of tast ge nom att be stån - den i huvud vat ten dra gen sla gits ut. Livs kraf ti ga be stånd finns idag i vat ten drag som är lite på ver ka de av mänsk li ga ak ti vi te ter och som där för: är gan ska små, har goda be stånd av värd fisk (lax och öring), är nä rings fat ti ga, är stabila ur försurningssynpunkt dvs. utan ph-sänkningar och surstötar. Flod pärl musslan är frid lyst i hela lan det se dan Den om fat tas av EU:S ha bi tat - di rek tiv (92/43/EEG) vil ket in ne bär att ar ten ska skyd das i nätver ket Na tu ra Den är ock så röd lis tad med be teck ning en sår bar och är allt så en ho tad art. Alla rep - ro du ce ran de be stånd av flod pärl mussla bör ges ett full gott skydd, vil ket in ne fat tar 15

16 skydd av lo ka ler så väl som hän syns - ta gan de inom till rin nings om rå det upp ströms. Hög prio ri tet bör ock så ges åt de lo ka ler med me del go da el - ler goda be stånd, där möj lig he ter till förökning torde kunna återskapas ge nom bio top- el ler vat ten vår - dande åtgärder. 1 Flod pärl musslan har på träf fats myck et säll synt vid in ven te ring ar i Nis sans av rin nings om rå de. I Väs te - rån som är en del av Nis sans av rin - nings om rå de, har man fun nit två lo - ka ler med flod pärl mussla. Det ena lo ka len lig ger i Vä stra Gö ta lands län i Tra ne mo kom mun vid Ljungs - arps sam häl le, upp ströms Lin de - fors kvarn. Den and ra lo ka len lig ger i Jön kö pings län i Gisla ved kom - mun, strax ned ströms Skog fors. Se kar ta. Mel lan Skogs fors och Lin de - fors lig ger Lag mans ha ga sjön. Av - ståndet mellan lokalerna är cirka 11 km var av 3 km är sjö sträcka. Beståndet uppströms Lindefors In ven te ring ar har gjorts vid tre till - fäl len: in ven te ra des Väs te rån vid Lin de fors på en sträcka av cir ka 5 km. I Väs te rån från S. Björstorp till Låmmared be - döms ån idag en dast hysa ett få tal musslor (max i malt 50 st.). För att bät tre kun na be stäm ma be stån dets om - fatt ning krävs en nog gran na re in ven te ring både i, upp ströms och ned ströms nu un der sök ta de lar men även i åns bi flö den. 2 Förutsättningarna för en relevant be döm ning av den in ven te ra de sträck an fanns. Sven Erik Berg ström hade en stor och aktuell erfarenhet av musselinventeringar vid den tiden och det var låg - vat ten i ån hit ta des knappt 30 musslor i upp skatt nings vis i stor le ken 5 11 cm inom sam ma om rå de som Vat ten stån det var myck et lågt I In ven te ring av stor musslor 2001 har ock så sträck an vid Lin de fors in ven te rats. Re sul ta tet är ned slå en de. En mussla hit ta des på lo kal Så ge bäck en och två musslor hit ta des på lo kal Ki la bäck en. Stor le ken på de fun na musslor na 1 Art da ta ban ken SLU. 2 In ven te ring av Flod pärl mussla i Väs te rån i Nis sans vat ten sys tem Sven Erik Berg ström. 3 Sven Erik Berg ström per son lig kom men tar fax till Lst i Älvs borgs län från kom mu ne ko lo gen i Tra ne mo kom mun, An ni ka Hohl fält

17 var omk ring 11 cm, allt så äld re in di vi der. På båda lo ka ler na var det mörkt vat ten vil ket gjor de det svårt att in ven te ra trots låg vat ten i ån. Inga skal res ter hit ta des. I Biologisk återställning i Jönköpings län , fö reslås att en fisk väg byggs vid kvarndammen i Lindefors eftersom det är ett definitivt vandringshinder för öring. Tan ken är att öpp na fria van drings vä gar för öring och på så sätt gyn na sprid ning och ut by te mel lan de lo ka ler med flod pärl musslor som finns i Väs te rån (Skogs fors och Lin de fors). I El fis ke F Län 2003 kan man kon sta te ra att Väs te rån upp ströms vandrings - hindret vid Lindefors ur ett musselperspektiv är tillfredställande både när det gäller öringbestånd och vattenkvalité. Frågor som behöver besvaras innan projekteringen av fisktrappa förbi Lindefors kvarn damm fort sät ter: Hur många flod pärl musslor finns det egent li gen? Undersökningarna tyder på att be stån det de ci me rats, från att ha va rit en sta ka in di vi der sprid da i ån till att vara tre musslor kvar på plat ser där det ti di ga re var be tyd ligt fler. En nog grann in ven - te ring mås te till som ock så täck er stör re bi flö den. Hur stor be hö ver en mus sel po pu la tion vara för att be trak tas som livskraf tigt? I litteraturen är det svårt att finna några siffror på populationsstorlekar som kan an ses vara livs kraf ti ga. I Na tur vår dver kets rap port 5294 Bioin di ka to rer som mi ljö kva li tets nor mer an ger man fö ljan de: För att ga ran te ra ett livskraf tigt be - stånd på lång sikt ska 20 % av musslor na i be stån det vara min dre än 50 mm (dvs. un der 20 år), 5 % av musslor na i be stån det vara min dre än 20 mm (dvs. un der 10 år) och den totala populationen inte understiga 500 individer varav 100 skall delta i rep ro duk tio nen och allt så vara över 50 mm (dvs. över 20 år). Fö ryng rar sig musslor na? Den enda upp gift om ål der är skatt ning en på stor le kar mel lan 5 och 11 cm. Det är svårt att upp täcka små musslor som lig ger ned gräv da i bot ten sub stra tet men det är vik tigt för att få klar het i om nå gon re pro duk tion skett un der den se nas te 10 år spe rio den. Ett an nat sätt att kon sta te ra om det sker nå gon re pro duk tion, fast i ett ti di ga re ske de, är att kon trol le ra om det har fäst någ ra glo chi di e lar ver på öring ung ar nas gä lar. När des sa frå gor är be sva ra de går det att på nytt ta ställ ning till vil ka åt gär der som mest och på ett kost nad sef fek tivt sätt gag nar flod pärl musslan i Väs te rån. Efter som det kan ske är den sis ta spill ran av ar ten i Nis sans av rin nings om rå de är även ett min - dre be stånd myck et skydd svärt. En åte rin tro duk tion är ett al ter na tiv för att åter ska - pa be stån det i Väs te rån, men för att en så dan ska bli lyck ad mås te man ha klart för sej vil ka or sa ker som lig ger bak om den de ci me ring som har skett och se dan åt gär da des - sa. Kon se kven ser En fisk väg skul le kun na ge ett ge ne tiskt ut by te mel lan det flod pärl mussle bes tånd som finns ned ströms Ljungs arp och det som finns upp ströms. Ett om löp skul le kun - na ge en säk ra re funk tion som fisk väg än en trap pa. Det är osä kert om flod pärl - mussle bes tån det är till räck ligt livskraf tigt för att åt gär den ska kun na mo ti ve ras. 17

18 Re fe ren ser Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande Biologisk återställning i Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län. PM 02:4. Inventering av stormusslor Läns sty rel sen i Jön kö pings län El fis ke i F län Prel rap port Läns sty rel sen i Älvs borgs län Flod pärl musslan i Älvs borgs län. Naturvårdverket Rapport 4887 Flodpärlmusslan i Sverige. Naturvårdverket Rapport 5294 Bioindikatorer som miljökvalitetsnormer. 18

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN Detta dokument tjänar som diskussionsunderlag, för grov kostnadsuppskattning och effektivitetsbedömning. Skapat av John Schütte, 10 oktober 2013. Kontaktuppgifter: 0766

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun 2 FÖRORD Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av kommunfullmäktige 2003-12-15. Den visar i stora drag hur kommunen tänker sig att

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer