max-e Ka bel ver si on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "max-e Ka bel ver si on"

Transkript

1 El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on

2 CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met max-e har ut vec klats och till ver kats en ligt til lämp li ga be - stäm mel ser i EG-di rek ti vet 93/42/EG, 2007/47/EG och 2006/42/EG. Den na för kla ring för lo rar sin gil tig het om den ovan be skriv na utrust nin gen än dras på ett sätt som inte har god känts av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH. Till ver ka rens un ders krift: Mar kus Al ber Verk stäl lan de di rek tör AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Driv nings sys te met max-e har pro vats vid Prüf- und Zer ti fi zier stel le für Me di zin pro - duk te GmbH vid Tech ni sche Uni ver si tät Ber lin och tes tas en ligt stan dar den DIN EN AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Post fach D Albs tadt Tel Fax li ne.de li ne.de max-e_q1604_sv_08_2013 2

3 In ne hålls för tec kning CE-för sä kran om över ens stäm mel se In ne hålls för tec kning Inledning Pro dukt be skriv ning Tek nis ka data Le ver an som fång Ex tra till be hör Mon te ring och idrift tag ning Hål la re Bat ter ipa ket Mon te ra max-e Mon te ring av sty ren he ten Att köra med max-e Ins täll ning av hand stö det Svän garm Tippskydd Sä ker hets- och ris kan vis ning ar All mänt Tek nis ka krav Användning Mil jö på ver kan Körning Särs kil da an vis ning ar för kör ning Kli mat på ver kan Transport Kör vä gar nas skick Användbara tips Sty ren het Sty ren het Styrs pak Dis play in di ke ring Bat ter ipa ket/sty ren het All män in for ma ti on Byta säk ring i bat ter ipa ket Pro blem lös ning och fel med de lan den Pro blem lös ningn Fel medelanden Sköt sel, un der håll och av fall shan te ring Kon troll de kal Byta användare Sköt sel Underhåll Av fall shan te ring Ga ran ti och pro duk tans var Ga ran ti Pro duk tans var

4 1 Inledning Med en max-e för vand lar du snabbt och en kelt din ma nu el la rull stol till en lätt, fullf jä drad el rull stol. Ge nom den di rek ta driv nin gen av rull sto lens bakhjul upp nås en ef fek tiv kraft över fö ring sam ti digt som alla den ma nu el la rull sto lens för de lar be hålls. max-e är av sedd för an vänd nings klas sen A en ligt EN Räc kvid den är ca 15 km, men kan med ex tra bat te rier (en ligt nor men) utö kas till 25 km. 1.1 Produktbeskrivning Gemensam översikt = Sty ren het = Bat ter ipa ket inkl. väs ka = Rull stolshjul inkl. grip- och tand ring (20" el ler 24") = Tipps kydd (20" el ler 24") = Fäs te på rull sto len = max-e driv ag gre gat 4

5 1.1.2 Styrenhet = Sig nal horn = Has tig het sins täll ning (snabb) = Handstödplatta = Display = Styrs pak = Has tig het sins täll ning (lång sam) = På/Av Styrenhetens baksida = Spärr/lås = In gång ans lut nings ka bel = Kon tak tut tag med tand ning Drivningsenhet = Drivningsenhet = In gång ans lut nings ka bel = Ut gång för ström ka bel och in gång för laddnings ka bel = Bat ter ipa ket = Rull stol sans lut ning = Sty ren het = In gång för ström ka bel i max-e Displayindikering (huvudbild) = Bat ter iin di ke ring för bat ter ipa ket = Has tig het 5

6 1.2 Tekniska data Mått Vikt Höjd = 28 cm Bredd = 34,5 cm Djup = 14,5 cm Drivningsenhet = 8,2 kg Batteripaket = 10,2 kg Styrenhet = 0,4 kg Batteriväska inkl. kardborrband = 0,2 kg Laddare = 0,3 kg Strömkabel = 0,2 kg Totalvikt = 19,5 kg Gränsvärde vid montering på rullstol fr.o.m. 28 cm sitsbredd Max. tillåten totalvikt 200 kg (person, rullstol, max-e) * Hastighet Räckvidd med en batteriladdning kan regleras steglöst 6 km/h framåt 3 km/h bakåt Upp till 15 km** Stigningsförmåga Upp till 20 %** Lagrings-/drifttemperatur Batterier batteripaket Elektroniskt kommuterad likströmsmotor - 20 C till + 60 C / - 10 C till + 50 C 2 x 12 V / 16 Ah 24 V / 130 W * Kon struk tions be tin ga de gräns vär den för rull sto len mås te ovill kor li gen be ak tas och til läm pas se rull stols till ver ka rens spe ci fi ka tio ner. ** Räc kvid den och stig nings för må gan be ror bl.a. på bru ka rens vikt, un der la get, ter räng osv. Vikt-/lut nings dia gram: Med förbehåll för tekniska ändringar till följd av kontinuerlig vidareutveckling. 6

7 1.3 Leveransomfattning I stan dard le ver an sen in går: = Rull stolshjul inkl. grip- och tand ring (20" el ler 24") = Bat ter ipa ket = Lad da re inkl. bruk san vis ning = Ka bel för da taö ver fö ring och spän nings för sörjning = Särs kild sty ren het med pas san de ut tag = max-e driv ag gre gat...samt en ström led ning, bat ter iväs ka, hål la re för sty ren het och en bruk san vis ning (för des sa finns in gen bild). Des su tom be hövs en hål la re som är för mon te rad på rull sto len. 1.4 Extra tillbehör = Ekers kydd (val bart 20" el ler 24") = Tipps kydd (20" el ler 24") = Styrarm = Fordons-spänningsomvandlare = Kon ver te rings sats för stå rull sto lar (in gen bild) Alternativ för styrspak (valbart) = Vår dars tyrning = Hand styrning = Kula (40 el ler 50 mm) = Soft ball = Te tra gaf fel 7

8 2 Montering och idrifttagning max-e får en dast tas i drift med en spe ciell hål la re som mon te ras på rull sto len. Den na hål la re mås te mon te ras av AAT el ler av en hjälp me dels cen tral som är auk to ri se rad av AAT. 2.1 Hållare Alla hål la re är spe ciellt ut vec kla de för och an pas sa de ef ter den ak tu el la rull stols ty pen. Den hål la re som av bil das i den här bruk san vis nin gen hö ger och väns ter, kan där för se an nor lun da ut än den ak tu el la rull stols hål la ren. Kon trol le ra att hål lar na sit ter fast i rull sto len var je gång rull sto len ska an vän das. Om skruv för ban den har loss nat får max-e inte an vän das. Kon tak ta i så fall om gå en de din hjälp me dels cen tral. Ob ser ve ra att sit sens el ler ryggs tö dets jus te ring be grän sas ge nom att max-e mon te ras på rull sto len (be ro en de på rull stols ty pen). Ge nom att max-e mon te ras på rull sto len kan rull sto lens mått, be ro en de på rull stols typ, fö rän dras Montera/demontera rullstolshjulen I rull stolshju lens mitt sit ter in sti cksax lar. Tryck med pek fing ret på upp lås - nings knap pen på mit ten av en dri va xel. Ans lut nin gen los sas och hju let kan tas av. Ta se dan bort an dra hju let på sam ma sätt. Ut för des sa steg i om vänd ord - ning för att mon te ra rull stolshju len på rull sto len. 2.2 Akku-Pack Un der rull sto lens sits sit ter en väs ka för bat ter ipa ke tet. Bat ter ipa ke tet är lätt att pa cka ned i väs kan och fi xe ras med kard borr ban det. 8

9 2.3 Montera max-e Sätt max-e jämnt i hål la ren på båda si dor na. Då sätts den med rull stols kopp ling ar na i en rak lin je till hål la ren. max-e gli der se dan au to ma tiskt in i hål la ren. Du be hö ver inte try cka ned den. 9

10 Sätt nu i stic kkon tak ten till ström led nin gen i det in gå en de ut ta get på max-e. Sätt dä ref ter i stic kkon tak ten till ström led nin gen i det ut gå en de ut ta get på bat ter ipa ke tet. Los sa ström led nin gen från driv nings en he ten och från bat ter ipa ke tet vid län gre pau ser i kör nin gen. 10

11 2.4 Montering av styrenheten Bru ka ren kan reg le ra alla funk tio ner på max-e via sty ren he ten Med hjälp av en särs kild hål la re kan sty ren he ten mon te ras på väns ter el ler hö ger sida av rull sto len och fun ge rar dä ri ge nom lika bra för både hö ger- och väns ter hän ta. Tack vare den spe ciel la kuggnin gen kan sty ren he ten sät tas fast i hål la ren i en an pas sad och för an vän da ren bek väm po si ti on. Di ver se spår gör det möj ligt att flyt ta sty ren he ten på T-ske nan. Vrid spär ren mot sols för att sät ta fast sty ren he ten på T-ske nan. Dä ri ge nom sä kers tälls att sty ren he ten inte kan fal la ur hål la ren. Ans lut dä ref ter ka beln till ut ta get på sty ren he ten och på driv nin gen. Nu är båda kom po nen ter na ans lut na till va ran dra. 2.5 Att köra med max-e När max-e slås på åker dri vax lar na ut au to ma tiskt. Där vid rör sig dri vax lar na ra diellt fram och till ba ka un der nå gra se kun der, till dess kuggnin gen har gri pit tag helt i kuggkran sen. Nu kan inte rull sto len län gre skju tas på ma nu ellt Krockskydd Var noga med att styrs pa ken är i nol lä get när max-e slås på. Ma növre ra inte styrs pa ken för rän hu vud bil den vi sas på dis play en Överbelastning Om max-e över be las tas, t.ex. i mot lut el ler om hju len blo cke ras, ak ti ve ras ef ter ca 2 se kun der de elek tro mag ne tis ka brom sar na och en he ten stan nar; dä ref ter hörs en ljud sig nal och Över be last ning vi sas på dis play en. Ef ter yt ter li ga re ca 3 se kun der åter går dis play en till hu vud bil den. Om det ta in träf far, släpp styrs pa ken och vän ta till hu vud bil den vi sas. Ta dä ref ter hän syn till or sa ken vid fort satt kör ning (åt gär da blo cke ring, vrid rull sto len i bran ta slutt ning ar etc.). 11

12 2.5.3 Standby-läge Om sty ren he ten inte ma növre ras inom fem mi nu ter hörs en var nings sig nal och med de lan det En mi nut till stand by vi sas på dis play en. För att und vi ka att stand by-lä get ak ti ve ras, tryck på val fri knapp el ler ma növre ra styrs pa ken. Om en he ten över går till stand by-läge går det bara att åter gå till det fö re - gå en de lä get ge nom att try cka på på/av-knap pen. Inom nå gra se kun der går det att fort sät ta att köra igen, ef ter som dri vax lar na fort fa ran de är ute och där med ak ti va. Om du vid nå got till fäl le inte be hö ver max-e, så stäl ler du bara un dan den. 12

13 2.5.4 Klimatpåverkan max-e bör inte ut sät tas för kraf tig frost un der län gre tid, för att sä kers täl la att utrust nin gen ska fun ge ra fel fritt. Om det inte går att und vi ka, bör max-e för va ras i minst en tim me i en frost fri mil jö in nan den tas i drift. 2.6 Inställning av handstödet Hand stö det på sty ren he ten kan stäl las in för hö ger- el ler väns ter hän ta. Av sä ker hetss käl bör ins täll nin gen av hand stö det ut fö ras av be hö rig yrkes per so nal. Kon tak ta din be hö ri ga hjälp me dels cen tral. 13

14 2.7 Styrarm Som val bart till be hör erb ju der vi en svän garm. Med svän gar men kan du svän ga din sty ren het till oli ka lä gen. 14

15 2.8 Tippskydd max-e får bara an vän das när tipps kydd har mon te rats. De fles ta rull sto lar är för sed da med tipps kydd som stan dard, men om din rull stol sa knar det ta kan vi erb ju da tipps kydd som val bart till be hör till max-e. På hål la ren till max-e finns det re dan fab riks mon te ra de fäs ten för tipps kyd - det Sätta i och ta bort Tippskydden Universalhållare Skjut i tipps kyd den helt i hål la ren i max-e. Lås se dan tipps kyd den med lås stif tet. Tryck i lås stif tet helt i hå let i hål la ren me dan upplåsningsknappen är ned tryckt, och släpp se dan upp upplåsningsknappen. Kon trol le ra att lås stif ten sit ter fast or dent ligt i hål lar na. Det får inte vara möj ligt att dra ur lås stif ten när upp lås nings knapp ar na inte är in tryc kta. Kon trol le ra att tipps kyd den inte är fast kläm da var je gång rull sto len ska användas. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de. Ob ser ve ra: Inte ens med tipps kydd kan alla möj li ga ris ker und vi kas, och där för mås te även med tipps kydd alla ins ta bi la si tua tio ner und vi kas. Tryck in upp lås nings knap pen till lås stif ten för att ta bort tipp stö den. Dra ut lås stif ten me dan knap pen är in tryckt och ta se dan bort tipps kyd den Multihållare 1 Dra lås bul ten utåt och för in tipps kyd det helt i hål la ren till max-e. Var ob ser vant på de ka ler na på typpskydden. Tipps kyd det som är märkt med R ska mon te ras på hö ger hål lar si da, och stö det med L på den vän stra. Tipps kyd dets lås bults styrning sit ter då på lås bul tens sida. Kon trol le ra slut li gen att tipps kyd den sit ter fast i hål lar na och kon trol le ra att de inte kan dras ut. Kon trol le ra att tipps kyd den inte är fast kläm da var je gång rull sto len ska användas. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de. Ob ser ve ra: Inte ens med tipps kydd kan alla möj li ga ris ker und vi kas, och där för mås te även med tipps kydd alla ins ta bi la si tua tio ner und vi kas. För att ta av tipps kyd den, dra lås bul ten utåt och ta av dem. 15

16 Multihållare 2 Dra lås bul ten utåt och för in tipps kyd det helt i hål la ren till max-e. Var ob ser vant på de ka ler na på tippskydden. Tipps kyd det som är märkt med R ska mon te ras på hö ger hål lar si da, och stö det med L på den vän stra. Tipps kyd dets lås bults styrning sit ter då på lås bul tens sida. Kon trol le ra slut li gen att tipps kyd den sit ter fast i hål lar na och kon trol le ra att de inte kan dras ut. Kon trol le ra att tipps kyd den inte är fast kläm da var je gång rull sto len ska användas. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de. Ob ser ve ra: Inte ens med tipps kydd kan alla möj li ga ris ker und vi kas, och där för mås te även med tipps kydd alla ins ta bi la si tua tio ner und vi kas. För att ta av tipps kyd den, dra lås bul ten utåt och ta av dem. 16

17 3 Säkerhets- och riskanvisningar 3.1 Allmänt Alla all män na reg ler för sä ker an vänd ning av en rull stol mås te fort sät ta att til läm pas när max-e an vänds. Även ne dans tå en de an vis ning ar mås te ovill - kor li gen föl jas för att max-e ska kun na an vän das på ett sä kert sätt. 3.2 Tekniska krav Hål la ren för max-e får en dast mon te ras el ler mo di fie ras av fac kper so nal som är auk to ri se rad av AAT Al ber An triebs tech nik. max-e får en dast mon te ras på rull sto lar (fr.o.m. sits bredd 28 cm) som upp fyl ler och är tes ta de en ligt de ve der tag na tek nis ka reg ler na. Bruk san vis nin gen för rull sto len ska föl jas när max-e an vänds. När max-e an vänds mås te alla vär den som spe ci fi ce ras av rull stols till ver ka ren, som t.ex. ma xi mal stig ning el ler den högs ta til låt na ma xi mi be last nin gen, samt de all män na drif tan vis ning ar na be ak tas och til läm pas. De an giv na gräns vär de na får ald rig över skri das. Den högs ta til låt na to tal vik ten på 200 kg av ser den sam man lag da vik ten för bru ka ren, rull sto len och max-e. Kon trol le ra all tid luft try cket i styrhjul med luft däck. För lågt däc ktryck kan på ver ka kö re gens ka per na för max-e ne ga tivt. Stör re de len av max-e och dess driv nings en het skyd das av kå pan. Var ändå för sik tig så att inga fin grar el ler hän der kom mer in i det ro ter an de om rå det (t.ex. kuggkran sen el ler dre vet) me dan rull sto len an vänds. Håll där för all tid till räc kligt stort sä ker het sav stånd. 3.3 Användning I le ver an som fån get in går en grund lig ge nom gång av hur en he ten an vänds, som sker ef ter bok ning av tid hos din hjälp me dels cen tral el ler hos en av AAT:s ute säl ja re. Bör ja inte an vän da max-e utan att först ge nom gå ut bild nin gen. Av sä ker hetss käl får max-e en dast an vän das av per so ner som har in strue rats i utrust nin gens hand ha van de och som fy siskt och men talt kan an vän da max-e på ett sä kert sätt i alla drift si tua tio ner. Kon tak ta din hjälp me dels cen tral el ler en av fö re ta gets ute säl ja re om du inte kan an vän da max-e på ett sä kert sätt. El drif ten på max-e får p.g.a. tip pris ken en dast an vän das med tipps kydd. Kon trol le ra tipp skydden var je gång rull sto len ska an vän das. De får inte vara fast kläm da. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de. 17

18 3.4 Miljöpåverkan EMC Med elek tro mag ne tisk kom pa ti bi li tet (EMC) av ses en elek trisk an ord nings för må ga att fun ge ra på ett till freds stäl lan de sätt i en elek tro mag ne tisk om giv ning, utan att på ver ka den na om giv ning, som även in ne fat tar an nan utrust ning, på ett otil lå tet sätt. max-e har god känts i de lags tad ga de EMC-tes ter na. Kon trol le ra ändå en he tens elek tro nis ka funk ti on var je gång den ska an vän das. Det ta är särs kilt vik tigt om det finns mo bil mas ter o.dyl. i den ome del ba ra när he ten. Ob ser ve ra att max-e kan stö ra my cket käns li ga elek tro mag ne tis ka fält hos an dra elek tro nis ka en he ter (t.ex. larm in stal la tio ner i va ru hus). Ob ser ve ra oc kså att max-e inte ska an vän das i när he ten av me di cinsk utrust ning med hög risk po ten ti al och/el ler liv sup pe hål lan de funk ti on samt di ag no su trust ning. 3.5 Körning Ge ne rellt mås te alla kon struk tions mäs si ga gräns vär den för rull sto len (se upp gif ter na från rull stols till ver ka ren) be ak tas och til läm pas. Dra åt par ke rings brom sar na på rull sto len vid pau ser i kör nin gen. Star ta all tid på den lägs ta has tig he ten. Även om max-e kla rar lut ning ar på upp till 20 %, får den högs ta til låt na stig nin gen en ligt till ver ka rens upp gif ter ald rig över skri das. Tippskydd måste användas. Kon trol le ra tipp skyddden var je gång rull sto len ska an vän das. De får inte vara fast kläm da. Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de. Ob ser ve ra att det inte går att stäl la in has tig he ten un der kör ning (se ovan, 5.1.1). Det går inte hel ler att kopp la från max-e. Sig nal hor net kan all tid an vän das. Kopp la från max-e vid av- och pås tig ning av rull sto len. Om du mär ker nå gra änd ring ar i kö re gens ka per na hos max-e, så an vänd den inte! Bat ter ier na ska all tid vara helt upp lad da de före kör ning. 3.6 Särskilda anvisningar för körning Om max-e är frånk opp lad, så finns alla den ma nu el la rull sto lens för de lar till gäng li ga. När max-e slås på kopp las kugghju let till driv nin gen in au to ma tiskt på kug grin gar na som är fäs ta på hju len. På hö ger sida av drivningsenheten finns en manuell nödupplåsningsknapp (se 7.2.2). max-e får av sä ker hetss käl inte an vän das i rull trap por, trap por, rull band el ler på löst un der lag. För att för hin dra att rull sto len väl ter åt si dan bör du und vi ka att köra par al lellt med bran ta slutt ning ar. Styr all tid rakt mot bran ta trot to ar kan ter. Håll all tid till räc kligt stort av stånd till trot to ar kan ten när du kör på gång ba nor. 18

19 3.7 Klimatpåverkan max-e bör inte ut sät tas för kraf tig frost un der län gre tid, för att sä kers täl la att utrust nin gen ska fun ge ra fel fritt. Om det inte går att und vi ka, bör max-e för va ras i minst en tim me i en frost fri mil jö in nan den tas i drift. Kon trol le ra dä ref ter en he ten in nan den tas i drift. Om max-e inte fun ge rar som den ska, så kon tak ta om gå en de en hjälp me dels cen tral som är auk to ri se rad av AAT, el ler AAT Al ber An triebs tech nik. Ob ser ve ra att yt ter tem pe ra tu ren på max-e kan sti ga p.g.a. yt tre vär me käl lor (t.ex. soll jus). 3.8 Transport Vid trans port får max-e tas ut ur hål la ren. (se ovan, ka pi tel 2.3 Mon te ra max-e). In nan rull sto len trans por te ras med all män na trans port me del som t.ex. bus sar och spår vag nar el ler i bil ska max-e tas bort från rull sto len! Stäng av max-e före trans port! Dra åt par ke rings brom sar na på rull sto len vid pau ser i kör nin gen. Sä kra rull sto len och max-e en ligt gäl lan de lags tad ga de be stäm mel ser och fö res krif ter vid trans por ter i ford on. De ga stä ta bat te rier som an vänds i max-e klas si fi ce ras inte som far ligt av fall en ligt IATA:s särs kil da be stäm mel ser A67 och GGVS rn-nr 2801 A, avs. 2 och är där för god kän da för luft trans port en ligt DOT och IATA. 3.9 Körvägarnas skick Kör ning på po röst un der lag (sand, lera, löst grus, is el ler snö) bör und vi kas. Und vik att köra med max-e vid ihål lan de regn, kraf tig is bild ning, snö fall el ler väta. Vid des sa för hål lan den får rull stolshju len säm re väg grepp. Det ökar ris ken för att rull sto len ska sli ra och slad da. Kör sät tet mås te an pas sas ef ter vä dret och un der la get. 19

20 4 Användbara tips För att du all tid ska kun na köra sä kert med dri ven he ten är det nöd vän digt att ha goda kuns ka per om kö re gens ka per na hos max-e. Med de föl jan de punk - ter na vill vi ge dig nå gra an vänd ba ra tips vid kör ning med max-e, ef ter som din trygghet och sä ker het är vik ti gast för oss. De förs ta gån ger na du prö var på max-e bör du helst köra utom hus, ef ter som du lätt kan kol li de ra med fö re mål i be grän sa de utrym men. Bör ja med den lägs ta has tig he ten och be kan ta dig steg vis med kö re gens ka per na hos max-e. Välj en låg has tig het vid kör ning inom hus. När du start ar ska styrs pa ken ald rig vara helt in tryckt, ef ter som det ta kan leda till över ras kan de, okon trol ler ba ra rö rel ser. (Olycks risk) Ma növre ra styrs pa ken vars amt. Brom sa in max-e till stil las tå en de vid risk si tua tio ner, för att för hin dra ry cki ga ma xi ma la försk jut ning ar. Brom sa in max-e ge nom att mjukt släp pa styrs pa ken, ta där vid ald rig tag i hju lens grepp ring ar.för att stan na max-e ome del bart, tryck styrs pa ken kort i mot satt fär drikt ning. För att för hin dra att rull sto len väl ter åt si dan bör du und vi ka att köra par al lellt med bran ta slutt ning ar. Styr all tid rakt mot bran ta trot to ar kan ter. Pas se ra hin der som trot to ar kan ter sam ti digt med båda hju len. Kör all tid över trot to ar kan ter ba kåt, ef ter som styrhju len kan tvärs täl las vid kör ning fra måt.ob ser ve ra där vid höjdins täll nin gen på dina tipps kydd. Ob ser ve ra tra fik fö res krif ter na vid kör ning på all män na vä gar. Even tu ell fö res kri ven ex trau trust ning till din rull stol ska mon te ras i ef ter hand. Vid be hov kan du vän da dig till hjälp me dels cen tra len el ler lämp li ga af fä rer (cy kel bu ti ker osv.). Kör inte rull sto len ba kåt mot en vägg om tipps kyd den är mon te ra de, ef ter som tipps kyd den kan kläm mas fast och där med inte ga ran te ra ett sä kert tipps kydd. Ob ser ve ra att det inte går att stäl la in has tig he ten un der kör ning (se ovan). Det går inte hel ler att kopp la från max-e. Sig nal hor net kan all tid an vän das. Det snab bas te sät tet att väx la från mo to ri se rad till ma nu ell drift av rull sto len är en ligt föl jan de: Tryck på den ma nu el la nö dupp lås nings - knap pen (7.2.2). Då åker dri vax lar na in au to ma tiskt. Håll den gula knap pen in tryckt till dess dri vax lar na har åkt in helt och dra dä ref ter ur ström led nin gen ur bat ter ipa ke tet. Ström led nin gen kan oc kså dras ut från en he ten av en as si stent. När led nin gen dras ut för blir dri vax lar na in kör da. Nu kan du ma növre ra din rull stol ma nu ellt. Los sa ström led nin gen från driv nings en he ten och från bat ter ipa ke tet vid län gre pau ser i kör nin gen. 20

21 5 Styrenhet max-e har för be retts av AAT el ler hjälp me dels cen tra len och är klar att an vän da. När max-e har mon te rats och ans lu tits kor rekt kan den slås på di rekt och är då kör klar. Be kan ta dig först med kö re gens ka per na på max-e för att få käns la för funk tio ner na. 5.1 Styrenhet Alla funk tio ner na på max-e styrs från sty ren he ten. Om sty ren he ten dras av från den för mon te ra de hål la ren när den är pås la gen, för lo rar styrs pa ken alla sina funk tio ner. Du kan då inte län gre köra med max-e. Syf tet med den na sä ker hets funk ti on är att in gen an nan per son än den som an vän der rull sto len ska kun na sty ra max-e Hastighetsinställning Använd knapparna + och - på sty ren he ten för att stäl la in öns kad has tig het. Den val da has tig hets ni vån vi sas på dis play en. Ob ser ve ra att det inte går att stäl la in has tig hets ni vån un der kör ning. 5.2 Styrspak Med styrs pa ken be stäm mer du steg löst kör rikt ning och kör has tig het för max-e. An vänd styrs pa ken för sik tigt, ef ter som du oc kså be stäm mer kör has tig he ten med den. Styrs pa ken kan rö ras i alla rikt ning ar (360 ). 21

22 5.3 Display Väl komst bild Den här bil den vi sas en kort stund på sty ren he tens dis play när den kopp las på. Ak ti ve ring Om för bin del sen mel lan sty ren he ten och driv nin gen up prät tats inom nå gra se kun der, så byg ger pneu ma ti ken upp tryck och dri vax lar na körs ut. Om ak ti ver in gen avslu tas skif tar dis play en till hu vud bil den. Huvudbild Den na dis play in di ke ring vi sas un der hela kör nin gen med max-e. Den vi sar bat ter ipa ke tets laddnings ni vå och has tig hets ni vån. Om in di ke rin gen för bat ter ipa ke tet når den sis ta sta peln, så hörs en var nings sig nal och på dis play en vi sas lad da bat ter idrift. Det åters tår fort fa ran de en be grän sad bat ter ika pa ci tet att till gå. Be kräf ta att du upp fat tat in for ma tio nen ge nom att try cka på + -knappen. Dra åt brom sar na In nan dri vax lar na åker in när max-e kopp las från, mås te du dra åt de ma nu el la brom sar na, så att din rull stol inte kan rul la iväg. Be kräf ta att brom sar na är åt drag na med + -knap pen. 22

23 Kopp la från När max-e kopp las från förs vin ner luf ten au to ma tiskt ur pneu ma tik cy lin dern och dri vax lar na åker in. Nu kan din rull stol kö ras ma nu ellt igen. Los sa ström led nin gen från driv nings en he ten och från bat ter ipa ke tet vid län gre pau ser i kör nin gen. Över be last ning Om max-e inte lig ger inom om rå det för vik tök nings dia gram met (se sid. 6), och allt så är över be las tad, el ler om bat ter ika pa ci te ten är för låg, ak ti ve ras ef ter ca 2 se kun der de elek tro mag ne tis ka brom sar na och en he ten stan nar; dä ref ter hörs en ljud sig nal och Över be last ning vi sas på dis play en. Ef ter yt ter li ga re ca 3 se kun der åter går dis play en till hu vud bil den. Om det ta in träf far, släpp styrs pa ken och vän ta till hu vud bil den vi sas. Ta dä ref ter hän syn till or sa ken vid fort satt kör ning (åt gär da blo cke ring, vrid rull sto len i bran ta slutt ning ar el ler mins kad has tig het vid för låg bat ter ika pa ci tet). Fel med de lan den En sam man fatt ning av fel med de lan de na åter finns i ka pi tel möj li ga fel med de lan den. Stå rull stol Om din stol är i stå po si ti on, så vi sas Stå rull stol på dis play en. I den här po si tio nen är funk tio ner na på max-e av ak ti ver ade, d.v.s. max-e kan en dast an vän das i sit tan de/nor mal po si ti on. 23

24 6 Batteripaket/styrenhet Bat ter ipa ke tet och sty ren he ten till max-e är un der hålls fria och åter upp laddnings ba ra. Bat te riets livslängd va rie rar i hög grad med an ta let laddnings- och ur laddning scyk ler. 6.1 Allmän information Om bat ter ipa ke tet och sty ren he ten sköts på rätt sätt (ef ter laddning), ökar de ss liv längd av se värt. Den elek tro nik som är in te gre rad i max-e över va kar hela ti den laddnings ni vån, och för hin drar dju pur laddning vid kor rekt användning. Und vik att lad da ur helt; lad da bat ter ier na till max-e ef ter var je de lur laddning och var je gång det har an vänts. Om bat ter ipa ke tet lad das ur helt, tar det högst ca 10 tim mar att lad da bat te riet helt. Bat ter ipa ke tet och sty ren he ten på ver kas av s.k. själ vur laddning. Där för ska bat ter ier na om möj ligt all tid vara ans lut na till lad da ren. Tack vare laddnings au to ma ti ken, som kopp lar om till un der hålls laddning ef ter full stän dig upp laddning, för hin dras att bat te riet över lad das. Om bat ter ipa ke tet/sty ren he ten ännu inte har nått sin ful la ka pa ci tet, kan det bero på att det tar nå gra laddnings- och ur laddning scyk ler in nan ett nytt bat te ri når sin ful la ka pa ci tet. Bat ter ier na kan lad das i var je öns kat läge. De är lika sä kra som torr cells bat te rier och är god kän da för luft trans por ter en ligt DOT och IATA. Om full ad da de bat te rier lad das ur snab ba re än för vän tat, är de för mod li gen för bru ka de. Låt i så fall hjälp me dels cen tra len kon trol le ra och vid be hov byta ut bat ter ier na. An vänd en dast den med föl jan de lad da ren från AAT för att lad da upp bat ter ipa ke tet och sty ren he ten. När bat te riet är upp lad dat stängs den av au to ma tiskt. Dä ri ge nom kan bat te riet inte över lad das Ladda batteripaketet i rullstolen När bat ter ipa ke tet lad das kan det sit ta kvar i hål la ren i rull sto len. Dra först ut stic kkon tak ten till ström ka beln ur bat te riet och sätt se dan i lad da rens stic kkon takt helt i laddnings ut ta get (ut ta get för ström ka beln), och ans lut först dä ref ter lad da ren i sti ckut ta get. Un der laddnin gen väx lar LED-in di ka torn på lad da ren om till gult fast sken. När laddnin gen är avslu tat väx lar LED-in di ka torn om till grönt fast sken. Ef ter som max-e all tid bör vara ans lu tet till nä ta dap tern, mås te lad da ren dras ut ur sti ckut ta get och stic kkon tak ten dras ut ur laddnings ut ta get in nan rull sto len an vänds. 24

25 6.1.2 Ladda i bil Med hjälp av spän nings om vand la ren kan bat ter ipa ke tet och sty ren he ten utan pro blem lad das me dan bi len körs. Dra se dan ut stic kkon tak ten till ström ka beln och ans lut lad da rens stic kkon takt helt i laddnings ut ta get (= ut ta get för ström ka beln). Nu kan lad da ren ans lu tas till spän nings om vand la ren. Kopp la slut li gen in spän nings om vand la ren till bi lens ci ga ret tän da rut tag. När laddnin gen är klar ska spän nings om vand la ren först dras ut ur ci ga ret tän da rut ta get in nan lad da ren skiljs från spän nings om vand la ren. 25

26 6.2 Byta säkring i batteripaket I bat ter ipa ke tet sit ter två säk ring ar med var de ra 40 A i ett säk rings fack. Om den ne dre säk rin gen har brun nit av, ska den by tas ut mot den övre re servsäk rin gen. Sätt en pen na i öpp nin gen på si dan av bat ter ipa ke tet om säk rin gen be hö ver by tas ut. Säk rings fa ckets spärr los sas då och fa cket kan dras ut. På trot to ar kan ter etc. upp nås ma xi ma la ströms tyrkor på nära 30 A. An vänd en dast säk ring ar med 40 A. 26

27 7 Problemlösning - Felmeddelanden 7.1 Problemlösning Om du får pro blem när max-e an vänds, bör du bör ja med att för sö ka avhjäl pa pro ble met med hjälp av föl jan de an vis ning ar. 7.2 Felmeddelanden Problem Det går inte att slå på max-e Det går inte att ladda batterierna Drivaxlarna åker inte ut på ena eller båda sidorna (fastklämda) Tryck ej uppnått Kontroll och eventuell åtgärd Är laddaren ansluten? Om ja: Dra ut laddningskabeln och sätt i strömkabeln Är batteripaketet eller styrenheten tomma? Om ja: Ladda upp batteripaketet och styrenheten. Är säkringen defekt? Om ja: Byt ut säkringen. Finns problemet kvar? Om ja: Underrätta hjälpmedelscentralen. Underrätta hjälpmedelscentralen Ta loss gängstiftet till inställningen av bredden (direkt på kåpan) och sätt fast det igen (kontrollera monteringsbredden). Ta loss gängstiftet till inställningen av bredden (direkt på kåpan) och sätt fast det igen (kontrollera monteringsbredden). Om tryck inte uppnås, skicka enheten till tillverkaren. Ett fel med de lan de som ser ut som föl jer vi sas på dis play en: Möjliga felmeddelanden Alla an giv na fel med de lan den kan be kräf tas ge nom att try cka på + -knap pen. Fel på styrenheten Underspänning Parameter Programvara Okänt Betydelse Styrenhetens batteri har underspänning Parametrarna i EEPROM är felaktiga Procedurfel i styrenhetens programvara Ogiltig felkod (programvarufel) 27

28 Fel i drivenheten - regulatorprocessor - Motorstyrenhet 1 Motorstyrenhet 2 Broms 1 Broms 2 Elektronik 1 Elektronik 2 Parameter-regulator Pump defekt Ventil defekt Tryck ej uppnått Programvara regulator Betydelse Den aktuella motorstyrenheten har registrerat ett fel Den aktuella bromsen har ett fel Ett fel har registrerats i den aktuella elektroniken Parametrarna i EEPROM till regulatorprocessorn är felaktiga Fel i pumpen Fel i ventilen Erforderligt tryck kunde inte uppnås Procedurfel i regulatorprocessorn programvara Fel i drivenheten - kommunikationsprocessor - Underspänning Överspänning Parameter Regulator - komm. Programvara - komm. Betydelse Batteriet för drivningen har underspänning Batteriet för drivningen har överspänning Parametrarna i EEPROM till kommunikationsprocessorn är felaktiga Störd kommunikation mellan kommunikationsprocessorn och regulatorprocessorn på drivenheten Procedurfel i kommunikationsprocessorn programvara Manuell nödupplåsningsknapp Om du inte ly ckas åt gär da ett pro blem, så stäng först av sty ren he ten. Om dri vax lar na inte åker in au to ma tiskt, så tryck på den gula knap pen på dri ven he tens hö gra sida för ma nu ell nö dupp lås ning. Då åker dri vax lar na till ba ka au to ma tiskt. Håll den gula knap pen in tryckt till dess dri vax lar na har åkt in helt och dra dä ref ter ur ström led nin gen ur bat ter ipa ke tet. Ström led nin gen kan oc kså dras ut från en he ten av en as si stent. När ström led nin gen dras ut för blir dri vax lar na in kör da. Nu kan du ma növre ra din rull stol ma nu ellt. 28

29 8 Skötsel, underhåll och avfallshantering För att funk tions- och drift sä ker he ten för max-e ska kun na sä kers täl las, mås te ap pa ra ten ge nom gå en sä ker het stek nisk kon troll vart an nat år, även om den inte har nå gra yt tre ska dor el ler upp vi sar nå gra te cken på funk tions - stör ning ar (en ligt tys ka la gen om me di cin tek nis ka pro duk ter). Av sä ker hetss käl får sä ker het stek nis ka kon trol ler och re pa ra tio ner en dast ut fö ras av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH el ler av be hö ri ga hjälp me dels cen tra ler. För själ va en he ten krävs in get särs kilt un der håll och (till skill nad från bat ter ier na) bort sett från ens ta ka ren gö ring ar (se ka pi tel 8.3.2) är in gen särs kild sköt sel nöd vän dig. 8.1 Kontrolldekal På bak si dan av max-e sit ter en kon troll de kal som in for me rar om när näs ta sä ker het stek nis ka kon troll sen ast mås te ut fö ras. 8.2 Byta användare Om utrust nin gen ska an vän das av en an nan an vän da re (över lå tel se), bör en sä ker het stek nisk kon troll ut fö ras. 8.3 Skötsel Batteripaket Bat ter ier na i max-e är ga stä ta, un der hålls fria, upp laddnings ba ra och av hög kva li tet. Om blya cku mu la to rer dju purl ad das, le der det ta inte bara till ka pa ci tets för lus ter utan för kor tar även de ras livslängd. Und vik där för dju pur laddning ge nom att all tid lad da blya cku mu la to rer na när du har möj lig het! Blya cku mu la to rer be hö ver lad das för att hål las i gott skick Om full ad da de bat te rier lad das ur snab ba re än för vän tat, är de för mod li gen för bru ka de. Låt i så fall hjälp me dels cen tra len el ler en AAT-ute säl ja re pro va bat ter ier na. Byt ut bat ter ier na vid be hov Rengöring Ren gör och des in fi ce ra sty ren he ten, dri ven he ten, bat ter ipa ke tet och hål lar na till max-e med ett milt ren gö rings me del för hus hålls bruk. Ren gör re gel bun det tand nin gen och dre vet på dri vax lar na, ef ter som des sa slits onor malt my cket ge nom smuts el ler av lag ring ar. An vänd all tid en lätt fuk tad tra sa vid ren gö rin gen; dä ri ge nom und vi ker du att vat ten trän ger in i max-e. Av sä ker hetss käl får inte hög tryckst vätt an vän das! Ob ser ve ra att rull sto len ska ren gö ras en ligt rull stols till ver ka rens uppgifter. 29

30 8.4 Underhåll max-e är en ap pa rat som krä ver yt terst lite un der håll. För att funk tions- och drift sä ker he ten hos max-e ska kun na sä kers täl las, mås te ap pa ra ten ge nom gå en sä ker het stek nisk kon troll vart an nat år, även om den inte har nå gra yt tre ska dor el ler upp vi sar nå gra te cken på funk tions stör ning ar. Av sä ker hetss käl får sä ker het stek nis ka kon trol ler el ler re pa ra tio ner en dast ut fö ras av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH och be hö rig yrkes per so nal. 8.5 Avfallshantering max-e och bat ter ipa ke tet har lång pro dukt livslängd. När pro duk ter na är för bru ka de kan de läm nas in till AAT Al ber An triebs tech nik GmbH el ler en hjälp me dels cen tral för skrot ning. Tys ka Elek trog-la gen (Elek tro- und Elek tro nik ge rä te Ge setz), som träd de i kraft 24 mars 2005, reg le rar in läm ning och av fall shan te ring av elek triskt och elek tro niskt av fall. En ligt an vis ning ar na från Bun des mi nis te ri um für Um welt (BMU, tys ka mil jö de par te men tet) för an vänd ning av elek trisk/elek tro nisk utrust ning rä knas max-e som ett trans port me del och hör där för inte till ka te go rin ap pa ra ter som an ges i Elek trog 2 avs. 1, sty. 1 (re fe rens till Eu ro pa par la men tets di rek tiv (2002/96/EG) 30

31 31 max-e

32 9 Garanti och produktansvar 9.1 Garanti Ga ran ti ti den för max-e är 24 må na der (6 må na der för bat te riet) från in köps da tu met, och om fat tar ma te ri al- och till ver knings fel. Föl jan de om fat tas inte av ga ran tin: na tur li ga slit de lar (driv kug grem, kuggseg ment, rull stols däck, dri va xel, si li kon tan gent bord) ska dor som or sa kas till följd av onor mal be last ning ska dor som or sa kas av oakt sam han te ring ska dor p.g.a. våld otil låt na änd ring ar av max-e el ler till be hörs de lar ska dor som upps tår ge nom att max-e an vänds för las ter som över sti ger den högs ta til låt na trans port las ten. ska dor som upps tår till följd av att blya cku mu la to rer lad das på fel sätt 9.2 Produktansvar AAT Al ber An triebs tech nik GmbH ans va rar i egens kap av till ver ka re av max-e inte för dess sä ker het om: max-e han te ras på fel sätt max-e inte un der hålls re gel bun det av en auk to ri se rad hjälp me dels cen tral el ler av AAT Al ber An triebs tech nik GmbH max-e tas i drift på an nat sätt än an vis ning ar na i den na bruk san vis ning an ger max-e an vänds med brist fäl ligt lad dat bat te ri re pa ra tio ner el ler an dra ty per av ar be te ut förs av ej auk to ri se ra de per so ner främ man de de lar mon te ras på el ler kopp las till max-e de lar av max-e de mon te ras 32

33 An märk ning ar: 33

34 An märk ning ar: 34

35 35 max-e

36 AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Post fach D Albs tadt Tel Fax li ne.de li ne.de

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Bevent Rasch RAER. - Brand -

Bevent Rasch RAER. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RAER Tryckavlastningsspjäll RAER, rektangulärt Täthetsklass 3 ar från 100-100 mm till 1600-1600 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Strömlöst öppet Varmförzinkat alt.

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration TID- OCH VARVRÄKNINGSSYSTEM 1 1 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 INNEHÅLL Introduktion Komponentlista Installation, hård va ra Installation, mjuk va ra Användarmanual, mjuk va ra Tournament registration Manager

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C. Ver 0511:7

Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C. Ver 0511:7 Installations- och bruks an vis ning för Vattenvärmare till kamin K6/K6C Ver 0511:7 Förborrning Äldre kaminer som inte förborrats från fabrik måste borras. De hål som måste borras är till vattenledningarna,

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #.

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #. 3.34832.180/093-132 11/3/08 9:29 AM Page 100 81 & # # 4.. n #.? # # 4. Innerligt q= 88-104 1. ag på Kris - tus tror, han är min kung, be - fri - ar 2. ag på Kris - tus tror, hans namn ske pris. All ä -

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-04 Laddning av batteri (Bure El/Bure Double/Bure Extra) Upp Ned Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer