Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun"

Transkript

1 Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Sven Jo nas son Ste fan By dén

2 Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning för det ta om rå de. Pla n om rå det lig ger vid av far ten från E6 sö der om Mun ke dal. Huvud de len av om rå det ut görs av ett höjd par ti med nords yd lig utsträck ning som lig ger ös ter om gam la E6 och järn vä gen. Åsen Ung e fär lig ut bred ning av pla nom rå det Åsen. Planområdet Åsen är, som nam net an ty der, en höjds träck ning, i det ta fall be lä get ös ter om E6 och järn vä gen sö der om Mun ke dal vid Salt käl le fjor dens spets. Om rå det är idag skogs be klätt och stu par brant ner mot gam la E6an. Berg grund och sprick sys tem Om rå det lig ger på en ber grygg be stå en de av me tag rå vacka med kvart sit, pa ragnejs och metabasalt. Ös ter om åsen lö per en nord-syd lig de for ma tions zon. Jord arts för hål lan den Jord ar ter na i om rå det på och vid Åsen är främst lera, som dels är re la tivt fast främst på grund av torrs kor pe bild ning, men även lö sa re på visst djup. Det fö rekom mer in slag av gröv re frik tions ma te ri al på sina stäl len i le ran. 2

3 Hy dro lo gi Av rin ning från åsen sker mot en bäck i norr, och mot öp pen mark ös ter och ut för den bran ta bergs si dan i väs ter. En bart i ös ter kan man se tyd li ga ero de ra de bäckstråk som dock är tor ra un der stör re de len av året. Des sa bäck stråk tor de leda vatten främst vid kraf ti ga regntillfällen. Flö den Flö det ut från ett av rin nings om rå de be ror på ned er bör dens stor lek och av dunstning ens stor lek. Nor malt i det ta om rå de kan av rin ning en (net to ne der bör den) från av rin nings om rå det upp skat tas till i me del tal 13 l/s och km². Me del flö det ut från huvud om rå det skul le då bli 1,5 l/s. Det ta vat ten sam las inte utan kom mer att ha minst fem tyd li ga re ut flö den och ota li ga min dre. När ve ge ta tio nen av verkas och er sätts av hård gjor da ytor ökar både den ge nom snitt li ga av rin ning en och has tig he ten på flö det. Me de l av rin ning en va ri e rar myck et mel lan oli ka år och flödets va ri a tion inom året är ännu stör re. Vid en av ver k ning av alla träd inom ett skog som rå de bru kar me de lav rin ning en öka med 30 pro cent. Be hålls de lar av träd ve ge ta tio nen blir inte ök ning en så stor. På ver kan på flö des top par blir inte lika stor. Hur snabbt ett regn rin ner av från om rå det be ror på hur brant om rå det är och på om vat ten kan för dröjas ge nom in fil tra tion i mar ken och få en lång sammare ström ning som grund vat ten. Det vat ten som inte däm pas av ve ge ta tio nen når i det ta om rå de i huvud sak kalt berg. Det be ty der att den na tur li ga för dröj ning en i om rå det är li ten. Det ta till sam mans med den bran ta to pog ra fin gör att av rin ningen inom om rå det blir snabb. En bygg na tion och hård gör ning av ytor na änd rar då inte av rin ning ens has tig het lika myck et som på and ra stäl len. Om det till förs jord för att att an läg ga grä sy tor och and ra plan te ring ar kan ma ga si ne ring en inom om rådet till och med öka. Det kan kan ske kom pen se ra för för lus ten av trä dens för dröjning. Ta bell 1. Hy dro lo gis ka upp gif ter Av rin nings om rå dets stor lek 11 ha Spe ci fik av rin ning 13 l/s*km² Spe ci fik av rin ning 410 mm/år 10 mm regn m³ Flö de un der ett dygn från 10 mm 13 l/s 35 mm regn m³ Flö de un der ett dygn från 35 mm 45 l/s Un der ett regn till fäl le är reg nets in ten si tet inte kon stant. Ofta bör jar reg net lite för sik tigt för att snart nå en be tyd ligt hög re in ten si tet. Ef ter en viss tid bru kar reg nets in ten si tet se dan sak ta avta. Åskregn som mar tid bru kar vara kor ta och myck et in ten si va, me dan regn un der hös ten bru kar vara min dre in ten si va men med be tyd ligt läng re var ak tig het. För att kun na be räk na av rin ning och dag vat ten sys tem be ar be tas fak tiskt uppmät ta regn da ta sta tis tiskt. Det ta görs ge nom att man sum me rar hur stor regnmängd som fal ler un der en viss tid. Ge nom att för de la regn mäng den lika un der hela den na tid (var ak tig het) er hål ler man ett så kal lat block regn. För oli ka var aktig he ter be ar be tar man se dan sta tis tiskt alla upp mät ta regn un der en läng re tids- 3

4 Vat ten de la re och de na tur li ga flö des rikt ning ar na för av rin ning en från Åsen. 4

5 pe riod. Det ta ger in ten si tet-var ak tig het sin for ma tion med en gi ven sta tis tiskt bestämd åter komst pe riod. Den na in for ma tion kan se dan spri das i ta bell form och inter po le rat i di a gram form. In for ma tion för regn upp mät ta i Ud de val la (från VA.-Forsk rap port Nr ) finns på näs ta sida. För dag vat ten som be hö ver re nas ta lar man ofta om ett "first-flush"-regn, ca 10 mm. När 10 mm spo lat av ga tor och par ke rings y tor har det ab so lut mes ta av lag rade fö ro re ning ar spo lats med och vatt net som kom mer dä ref ter är re la tivt rent. De fi ni tio nen på ett block regn. Fi gu ren ta gen från VA.-Forsk rap port Nr

6 6

7 Re ning Dag vat ten sys te met Ett små hu som rå de med små ga tor bi drar inte med någ ra stör re fö ro re ning ar till dag vatt net om inte bil ar tvät tas på upp far ter el ler gata. Dag vat ten från tak är förhål lan de vis rent, fram för allt vat ten från grö na tak med ve ge ta tion.en ligt kommu nens dag vat ten po li cy be hö ver dag vat ten från den na typ av om rå de inte re nas. De ma ga sin och den damm som är fö reslag na kom mer att ha en re nings för må ga som tro li gen kom mer att vara till nyt ta även för det ta re la tivt låg be las tan de om råde. Flö des dämp ning Höga vat ten flö den or sa kar för änd ring ar i na tu ren och det är pro ces ser som ska pat vårt land skap. När vi ex ploa te rar ett om rå de kom mer vi att änd ra fö rut sätt ningar na för flö de na. Hård gjor da ytor snab bar på av rin ning en och bort ta gan de av träd ökar av rin ning en lo kalt. Det är då lämp ligt att kom pen se ra för den na flö de sökning. Nu me ra har vi i sam häl let byggt upp en mängd struk tu rer som kan ska das vid höga flö den. Då kan man an läg ga ett för säk rings per spek tiv på flö des däm pande åt gär der och sät ta kost na den för åt gär der na i re la tion till de ska dor som ett hög flö de kan or sa ka. För slag till åt gär der Dag vat ten sys te met på Åsen ut for mas så att stör re vat ten flö den däm pas. Mål sättning en är att däm pa bort den di rek tav rin ning som ex ploa te ring en in ne bär för att inte för ändra för hål lan de na för ned ströms re ci pi en ter (till vil ket dag vat ten sys temet le der sitt vat ten). Det finns även inter na skäl till dämp ning; stör re vat ten flö den som främst uppstår un der in ten si va regn som mar tid, in ne bär att ett helt led nings ba se rat dag vatten sys tem mås te ha led ning ar med stor di a me ter. Det ta kan bli kost samt. Ett lednings sys tem di men sio ne ras säl lan för rik tigt ex tre ma regn och där för är det ock så bra om man kan min ska de ska dor som kan upp stå när sys te met går fullt. Det dag vat ten sys tem som fö reslås byg ger på att dag vat ten från ga tor, di ken, upp far ter och tak sam las ihop och leds till för dröj nings ma ga sin un der ga tor. Ett under jor diskt för dröj nings ma ga sin per de lom rå de fö reslås. De lom rå den och förslag till pla ce ring av ma ga si nen fram går av kar ta på näs ta sida. Be räk na de ytor och al ter na ti va för slag till di men sio ne ring av sys te mets de lom rå den fram går av tex ter och ta bel ler på efter fö ljan de si dor. Ef ter för dröj ning leds dag vatt net från de norra/vä stra de lar na till en damm, medan områdena i sydost leds till dike längs väg 812. Stör re de len av om rå de E, som ti di ga re av vatt na des ner mot väg 812 leds nu till dam men i norr. Den na över flytt ning och det däm pan de ma ga si net gör att flöde na ner mot väg 812 min skar jäm fört med nu va ran de si tu a tion. Dag vat ten från tak är så rent att det ef ter för dröj ning kan le das till om gi van de na tur mark i stäl let för till dag vat ten ma ga si nen. Och för vis sa om rå den är det troli gen en bra lös ning efter som hu sen ris ke rar att ham na lågt i för hål lan de till in tilllig gan de gata. Det gäl ler om rå de na be teck na de med li tet t på kar tan på näs ta sida, som där för inte be räk nas ingå i dag vat ten sys te met. Dag vatt net från biluppställningsplatser till des sa hus leds dock till sys te met. På Åsens väst si da finns skydd svärd löv skog som mår bra av att hustaken ovanför avvattnas dit. Se vidare sidan 12. 7

8 Bevattningsdamm Utsläpp nedanför bevattningsdammen Damm A B Ungefärlig avgränsning av delområde Ct C Dt D F E Ft Et G Gt Delområden för föreslaget system för dagvattenhantering. Från streckade områden benämnda med litet t leds inte takvatten till dagvattensystemet. Detta takvatten kan efter fördröjning släppas lokalt till naturmarken nedströms fastigheten. Från övriga områden leds vatten från såväl gator och uppställningsplatser för bilar som takvatten till systemet. Beräknade ytor och alternativa förslag till dimensionering av systemets delområden framgår av texter och tabeller på följande si dor. 8

9 Ytor som ingår i dagvattensystemet Område Väglängd Vägyta Dikesyta (1,5 m per sida)' Uppfarter (50 m²/hus) Hustak totalt Hustak ej grönt (40%) A B C D E F G Volymer vatten i m³ vid 20 mm regn Område Vägyta Dikesyta (1,5 m per sida)' Uppfarter (50 m²/hus) Hustak totalt Hustak ej grönt (40%) Volym vid 60 % gröna tak Volym vid 0 % gröna tak A ,2 79,6 B ,7 81,8 C ,1 50,8 D ,7 108,0 E ,7 71,2 F ,2 66,0 G ,2 143,8 De vo ly mer som an ges ovan är för det vat ten som ska kvar hål las. Ett ma ka dam ma ga sin har runt 50% por vo lym och den to ta la ma ga sin svo ly men blir den dubbla vo lyms sif fran ovan. Vat ten som leds till om gi van de na tur be hö ver för dröjas/däm pas ge nom flö de s- u tjäm nan de an ord ning ar så som grö na tak, ve ge ta tion sy tor, di ken och dag vat tenma ga sin (öpp na el ler fyll da med sten, grus el ler ma ka dam, eller med dag vat tenkas set ter). All mänt sett gäl ler att tak med för del kan för ses med ve ge ta tion för att ut jämna flö den och få vat ten att av dun sta in nan det når dag vat ten sys te met. I fort satt di men sio ne ring vi sas hur di men sio ne ring en änd ras om an de len gröna tak är 0 eller 60 %. Vid ut form ning av dag vat ten sys te met mås te sär skild hän syn tas till de ak tu el la ge o tek nis ka för hål lan de na. Efter som det i vis sa svack or finns lö sa re lera skul le det kun na fin nas risk för ge o tek nis ka pro blem om vat ten in fil tre rar i jord och berg. Vat ten i berg sprick or kan leda till att man får öka de por tryck i an slut ning till lö sare lera, och det ta skul le kun na or sa ka sta bi li tetsproblem. Under jor dis ka an ordning ar, även små åt gär der, kan be hö va tä tas i bot ten.vid de talj pla ne ring och de- 9

10 Flödesutjämning Flödesbegränsning av ledningskapacitet Reningsmagasin Tömning på 3 dygn Till damm eller recipient taljp ro jek te ring av om rå dets dag vat ten sys tem mås te det ta allt så ske till sam mans med geotekniker. Vid av led ning av vat ten i öpp na di ken i brant ter räng kan ero sion upp stå. Bortled ning en av dag vat ten från Åsen (ef ter flö des för dröj ning och flö de su tjäm ning) mås te ske an ting en i ga ran te rat täta led ning ar, el ler möj li gen i ero sions skyd da de och kon trol ler ba ra di ken. Ex akt hur det ta skall ske får lö sas vid de taljp ro jek tering en. Det finns en kon flikt mel lan re nings funk tion och ut jäm nings funk tion i ett dagvat ten sys tem. För bäs ta re ning ska det för sta vatt net (det smut si gas te) få stå kvar så länge som möj ligt i ma ga si net me dan en bra topp flö de su tjäm nings funk tion krä ver att det näs tan all tid finns en fri vo lym för ut jäm ning. En komp ro miss är då att den ned re halv an av ett ma ga sin som kan ta emot 20 mm får ett långs amt utflö de. Det kan lämp li gen töm mas på 3 4 dygn. Den övre halv an har fritt ut lopp till led ning ens ka pa ci tet (om den inte är över di men sio ne rad) och ut nytt jas då för ut jäm ning då led ning en går full. Den na ut jäm nings funk tion kan ock så ska pas i låg punk ter i ter räng en men så da na är det inte så gott om i det ta om rå de. Di men sio ne rings grun der Vid di men sio ne ring en ned an har vi ut gått från för må gan att han te ra ett block regn med åter komst ti den 10 år och var ak tig he ten 120 mi nu ter, se ta bell A-24B på sid 6. Detta block regn ger 32 mm ne der börd och ett ma ga sin som kan lag ra 20 mm får då kom bi ne ras med en ut loppsled ning som kan leda bort 6 mm per tim me. För di men sio ne ring en av flö des ka pa ci te ten har vi re do vi sat fyra al ter na tiv; 0 och 60 % av ta ken som grö na och med ma ga si ne ring för tre om rå den i al ter na ti ven 10 mm och 20 mm regn. Magasinsvolymer vatten i m³ och utflöde från fullt magasin Område Magasineringsbehov mm Magasinsvolym vid 60% gröna tak 0% gröna tak A B C D E F G

11 Flödesdimensionering för utflöden av magasin, l/s 60% gröna tak 0% gröna tak Mindre magasinering Mera magasinering Mindre magasinering Mera magasinering Område 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm A 9,8 9,8 12,8 12,8 B 9,3 9,3 14,0 14,0 C 5,7 3,8 8,9 6,4 D 12,8 8,4 19,2 14,0 E 8,5 5,6 12,7 9,2 F 4,4 4,4 7,6 7,6 G 11,0 11,0 18,7 18,7 Va let av ma ga si ne rings vo ly men inom al ter na ti vom rå det 10 till 20 mm av görs till en del av kost na den för ner led ning en av vatt net. Ett stör re ma ga sin med för att rör di men sio nen kan be grän sas. Rör di men sio ner na ökar steg vis me dan ma ga sinvo ly men kan va ri e ra steg löst. För ett ma ga sin med ka pa ci te ten 10 mm be hö ver rö ren leda bort 11 mm per tim me. 10 mm regn per tim me på m² ger ett flöde på 14 l/s. Även om sys te met är väl di men sio ne rat kom mer det vid vis sa till fäl len inte räcka till. I det ta fall sta tis tiskt sett vart tion de år. Vat ten som då inte får plats i sys te met flö dar över och kan or sa ka ero sions ska dor men det är i det ta ske de omöj ligt att kvan ti fi e ra des sa ska dor och där med mo ti ve ra hög re för säk rings kostna der i form av kraf tig are di men sio ne ring och där för an ser vi det rim ligt att för dröja dag vat ten i en lig het med ta bell på si dan 11. I bäs ta fall kan läg re lig gan de de lar av mark och väg ta emot det ta vat ten i vän tan på plats i led ning ar na. Även led ningssys te met upp ströms ma ga si net bi drar med en viss lag rings ka pa si tet. Re nings- och reg le rings damm Om en damm an läggs med måt te na 18x70 m får den vid ett me deld jup på 1 meter en vo lym om m³ får den en om sätt nings tid på ca tio dygn. Det bör ge den en till räck lig re nings för må ga så att re nings ma ga sin i om rå de na A E är onö diga. För dröj nings ma ga sin ma ga sin be hövs inte hel ler i des sa om rå den av and ra skäl än att kun na min ska led nings ka pa ci te ten. Dam men bör an läg gas med en reg lerings höjd om 0,4-0,5 m. Bäst reg le ring fås om ut lop pet för ses med en munk ( se fi gur på näs ta sida). Om rå den Vår be döm ning är att det för om rå de na A och B inte be hövs nå gon ut jäm ningsfunk tion utan att flö det vid ett block regn bör kun na han te ras i till räck ligt di mensio ne rad led ning. Om vi an tar att re nings ma ga si net är tomt be hö ver ut led ning en kla ra minst 22 mm regn då ma ga si net kan ta hand om 10 mm av block reg nets 32 mm. Hur stor san no lik he ten är för att det in nan ett block regn har kom mit så myck et vat ten att re nings ma ga si net är fullt har vi ing en kän ne dom om. Om ma ga- 11

12 Munk Överfallsnivå Utloppshål Nivåregleringsplankor In Ut In Ut Brädor för nivåreglering si net är halv fullt mås te rö ret kla ra 27 mm regn på två tim mar. Om dam men ansluter mot ber get kan vatt net släp pas längs berg slutt ning en på vä gen ner för att min ska led nings kost na den och få till ett in tres sant vat ten fall. Dam men har den reg le ran de funk tio nen som be hövs för att inte öka flö de na i re ci pi en ten. För om rå de na C, D och E är led ninga rna längre och då kan vins ten med min dre rör di men sio ner bli stör re. Där med kan man tjä na på upp ströms ma ga si ne ring. Ut jäm ning av flö det för att inte på ver ka re ci pi en ten ne ga tivt han te ras i ut jämnings funk tio nen i dam men. Flö des reg le ring en be döms ut i från rör di men sio nering en. För om rå de na F och G finns ing en ut jäm nings funk tion ned ströms. För att inte öka be last ning en på re ci pi en ten be hövs här en ut jäm nings funk tion på lämp li gen 10 mm regn fö ru tom de 10 mm som får plats i ett tömt reningsmagasin. Ned ledning en från höj den mås te ske ero sions säk rat och kon stru e ras i sam band med trappan/sti gen ner. Be byg gel se i ut kan ten Efter som ter räng en lu tar utåt från för sörj nings sys te men kan det för viss be byggel se vara svårt att av le da t.ex. ta kvat ten och drän vat ten till dag vat ten led ning arna. Om inte bi ly tor in går kan det ta vat ten släp pas till slutt ning ar na ut an för ef ter för dröj ning. Som för dröj ning räk nas grö na tak el ler ma ga sin i mark om 1 m³ per 50 m² av vatt nad yta (20 li ter per m² ta ky ta). Ett så dant ma ga sin får inte töm mas for ta re än ett dygn. 12

13 Vat ten för sörj ning - Ren vat ten Mun ke dals kom mun har ett VA-stråk (med huvud led ning ar för vat ten- och avlopp) som pas se rar för bi de ak tu el la om rå de na. Des sa led ning ar fö ljer i prin cip Bo hus ba nan, och lig ger vid ban val lens vä stra slänt fot. Led ning ar na fort sät ter under E6 där det finns en under fart som le der till Salt käl lans mark nads plats. Det är Läge på VA-led ning ar SV om E6 och järn väg, samt Ö om Rast plats. 13

14 Av lopps nät för be byg gel sen på Åsen, Mun ke dal. Tre pumps ta tio ner med pum pled ning il luste ras i rött. 14

15 möj ligt att an sluta gren led ning för vat ten för sörj ning i oli ka punk ter längs VA-strå ket. Den främ sta be gräns ning som finns är att tryck et i led ning en är ca 6,3 kg vid havs ytan (dvs. ca 63 m vat ten pe la re). Vatt net kan allt så som högst nå 63 möh. För att vat ten för sör ja pla nom rå det Åsen (där mar ky tan som högst är 78 möh.) krävs att vatt net pum pas upp till ber get med en tryckhöjningsstation. Den na tryck steg rings pump är be ro en de av el för sör jning. För att brands läck nings för må gan sä ker ställs krävs brand pos ter (an slut ning ar för lag da un der mark) på en ligt Rädd nings tjän sten lämp li ga plat ser. Vat ten be ho vet för Åsen be står av kon sum tion svat ten m.m. för ca 120 fas tighe ter. Med en ge nom snitt lig vat ten för bruk ning per per son om 200 li ter per dygn och 3 per so ner i ge nom snitt per fas tig het skulle det dag li ga vat ten be ho vet bli ca 72 m³/dygn (ca 0,83 l/s). Av lopp sanslut ning Av lop pet från Åsen hop sam las till en huvud av loppsled ning. Inom själ va pla n- om rå det sker det ta del vis ge nom att av lopp i ut kan ten av om rå det pum pas till huvud av loppsled ning en där av lop pet leds med själv fall. Kom mu nen kom mer att an läg ga en för bin del se punkt för av loppsled ning ar na, nere vid gc-vä gens an slut ning till gam la E6-vägen. Gö te borg Sven Jo nas son Ste fan By dén 15

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

In struk tionsbok. Monovac 100 C

In struk tionsbok. Monovac 100 C In struk tionsbok Monovac 100 C 9509 98780231 Monovac In ne hålls för teck ning Innehållsförteckning Mono vac....5 Allmän beskrivning...5 Komponenter...6 Funk tion...6 Komfortarm...7 Kombikran....7 Slangfixering...8

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer