In ne hålls för teck ning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "In ne hålls för teck ning"

Transkript

1

2 MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning av detaljplanens innehåll 4 Avgränsning av MKB 4 Kul tur mi ljö och ges talt ning 4 Na tur mi ljö och fri lufts liv 8 Vattenförsörjning 13 Dagvatten 13 Tillgången på dricksvatten 14 Avloppsrening 14 Tra fik och bul ler 15 Diskussion kring alternativ 16 Åtgärder för uppföljning och övervakning av planens genomförande 16 Samlad bedömning 17 Bilaga

3 In led ning Tjuvkil er bju der som många and ra kust nä ra om rå den ett at trak tivt bo en de med möj lig he ter att ar bets pend la både inom kom mu nen och till ex em pel vis ar be te i Göteborg. An de len helårsboende i Tjuvkil har ökat un der fle ra år. Ge nom att kom - munfullmäktige i april 1999 bestämde att samma allmänna pröv nings grun der skall gäl la för all bos tads be byg gel se i kustområdet, så slo pa des må let att be va ra fri tids be - byggelsen. En ut veck ling av Tjuvkil mot stör re an del helårsboende in går i kommunens översiktsplan KP Vid a re har en delöversiktsplan ta gits fram som le gat till grund för detaljplaneprogram ("Pro gram Tjuvkil -riktlinjer för kommande de talj - planeläggning förslag respektive underlag). Den na miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gäl ler för detaljplanen för Tjuvkil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskärsområdet). Me li ca fick i maj 2005 upp dra get att ta fram en MKB för detaljplanen in för sam rå - det. I mars 2007 re vi de ra des MKB:n ut gå en de från det om ar be ta de för sla get till detaljplan. I januari 2007 reviderades MKB:n ut i från de min dre änd ring ar som skett ef ter sam råds ske det. Projektledare vid Me li ca har va rit Jan Schmidt bau er Cro na. Öv ri ga me d ver kan de har va rit Kris ti na Wallman (kulturmiljö) och Ste fan By dén (VA-frågor). KP 2000 Pla ne rings pro ces sen I Kom mun Plan 2000 re do vi sas för Tjuvkilsområdet att be ho vet av att ska pa fö rut - sätt ning ar för ett per ma nent bo en de stärks. Det kon sta te ras ock så att kom mu nal service kan behöva byggas ut, men att innan någon omfattande utbyggnad sker får dessa frågor behandlas i delöversiktsplan och detaljplan. Det på pe kas vid a re att ut - vecklingsmöjligheterna skall ses i ett lång sik tigt per spek tiv och kopp las till va- och vägfrågorna. Översiktsplanen öpp nar så le des för ett per ma nent bo en de i en lig het med planprogrammet och för sla get till detaljplan. Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning Ett planp rog ram för Tjuvkil togs fram år Pro gram mets två de lar (1 För slag och 2 Underlag) ger tillsammans bakgrund och övergripande riktlinjer för utvecklingen i 3

4 En 'van lig vil la' bry ter av mot områdets karaktär Tjuvkil som hel het. För sla get till detaljplan fö ljer i stort de rikt lin jer som pro gram - met ger för Matskärsområdet. Detaljplaneprocessen och planens in ne håll Sam råd hölls kring ett för sta för slag till detaljplan år Ett stort an tal syn punk ter in kom i det ta sam råd och detaljplanen förändrades för att bät tre till go do se markäga - res önskemål. Framförallt utökades antalet byggrätter för nybyggnation hölls ett nytt sam råd för den om ar be ta de detaljplanen. Planen syftar till att definiera byggrätter som möj lig gör till-, om- och ny byg g na der så att åretruntboende med rim lig stan dard möj lig görs för de ca 155 be fint li ga tomterna. Förändringarna ska göras med god anpassning till naturen för att bibehålla områdets nu va ran de ka rak tär samt ta hän syn till de kva li te ter som gran nar na har i sitt bo en de. Detaljplanen innehåller i ut ställ nings ske det ett tret tio fem tal tillkommande tomter, vilka framförallt är lokaliserade i området närmast väg 168. Av gräns ning av MKB Mi ljö kon se kvens be skriv ning en tar upp miljöaspekter som ta gits upp i planp ro - grammet. De miljöaspekter som be hand las är kulturmiljö och ges talt ning, naturmil - jö och friluftsliv, vat ten för sörj ning, av lopps re ning samt tra fik och bul ler. Matskär som rå det i dag Kul tur mi ljö och ges talt ning Matskärsområdet lig ger i öst ra de len av planområdet, norr om väg 168. Det karakteri - se ras av kuperad terräng, småskalig bebyggelse och närhet till naturen. På norra sidan 4

5 Ett fint ex em pel på hur be byg gel sen ur sprung li gen var ut for mad. Här är det tyd ligt i hur hög grad byggnaden och trädgården anpassats till terrängen. av in farts vä gen ligger permanentade fri tids hus, på den sö dra ett oex ploa te rat om rå - de med gräs och ungskog. Sö der och ös ter om det ta om rå de lig ger tre äld re vil lor, var - av de i ös ter lig ger på tra di tio nellt bo husländskt vis ned an för ber get, i ut kan ten av den od lings ba ra mar ken. In till dem lig ger en ny, stor vil la som i sin ut form ning del vis an sluter till den äld re be byg gel sen. Sö der och väs ter om in farts vä gen lig ger äld re agrar bebyggelse med ladugårdar, mangårdsbyggnader av väst svensk dubbelhustyp och uthus. Fö ljer man vä gen norrut kom mer man till ett sommarstugeområde, som bör ja de byg gas på 50-ta let. Här finns en all män ning med en lek plats. Om rå det runt all män - ning en karakteriseras av ore gel bun den, bro kig be byg gel se i ku pe rad ter räng. Fritids - husen är sins e mel lan myck et oli ka - vis sa är till- och om bygg da i fle ra omgångar, me - dan and ra är kvar i originalutförandet - men ge men samt för de fles ta är att de under - ordnar sig na tu ren och ter räng en. Tom ter na är sto ra och be byg gel sen lig ger glest. På många tom ter har man upp fört friggebodar. Det har gjorts re la tivt få ut fyll na der och större markarbeten, vil ket gör att om rå det fort fa ran de ger in tryck av att vara ett sommarstugeområde, trots att de fles ta av hu sen nu är åre trunt bos tä der. En ny typ - husvilla har upp förts i vä stra de len, med marktegel, plan gräsmatta och ut fyll nad för den na, och den ac cen tu e rar vad om rå det i öv rigt inte är - ett villaområde, se bild på si - dan 4. I nord vä stra de len av om rå det, längs Lerskärsvägen, är be byg gel sen mer samman - hål len. Ett an tal hus av sam ma typ lig ger längs den slut tan de vä gen. Här lik nar be byg - gel sen mer ett van ligt villaområde, även om när he ten till na tu ren och den re la tivt lilla ska lan kny ter sam man den na del av om rå det med de öv ri ga. Planområdet som hel het är ett in tres sant och re la tivt välbevarat ex em pel på se na - re hälf ten av 1900-ta lets fri tids hus be byg gel se, där man i be byg gel se struk tu ren kan avläsa att fokus legat på ut e vis tel se i så väl de enk la trädgårdarna som i na tu ren. 5

6 En av de äld re vil lor na ned an för ber get med ut sikt mot Marstrandsvägen Påverkan av planförslaget Planförslaget innebär att karaktären på en tren till området förändras väsentligt när öp pen mark och igenväxande gam la åkermarker be byggs med bo stads hus. Att byg ga på åker fö ljer inte den äld re tra di tio nen, men efter som det re dan finns be byg gel se runt om är möj lig he ter na goda att ett sam band på sikt kan ska pas. Läng re in i om rå det ges ut rym me för för tät ning, dels genom utbyggnad av befintliga byggnader, dels genom nyetablering av be byg gel se. Syf tet är att ska pa en god mil jö och bo en des tan dard för dem som valt att bo året runt i om rå det, sam ti digt som all - män he tens till trä de till den om gi van de na tu ren och ha vet inte skall hin dras. Planprogrammet innehåller de ges talt nings prin ci per kommunen föreslår skall gäl la för om rå det, och de ly der i korthet som fö ljer: Bebyggelsen underordnad platsen: Även i fram ti den bör den na prin cip fö ljas. Vid om- och nybyggnad skall ny tills kot tet underordna sig det omgivande landskapet. Förhållandet byggnad - tomtstorlek: Tom ter na är sto ra och bygg na der na små. Det ta bör gäl la även i fort sätt ning en, var för det är vik tigt att i detaljplane - arbetet pre ci se ra min sta tomt stor lek och stör sta byggnadsarea. Terränganpassning: Den befintliga bebyggelsen är väl placerad i terrängen. Det ta är vik tigt att efter strä va vid så väl om-, till- som nybyggnad även i fram ti den. Min dre en he ter, som lät ta re kan an pas sas till om giv ning en, är att föredra fram för sto ra. Placering och utformning: Även tillkommande bebyggelse bör placeras så att den inte syns på långt håll. Det ta gäl ler ock så ga ra ge, för råd och lik nan de. Om- och till byg gna der bör an sluta i ut form ning till det be fint li ga hu set. 6

7 Exempel på utbyggnader i mindre skala, väl anslutande i form- och kulörval. Träd går dar: Många av fas tig he ter na har naturträdgårdar. Traditionella vil la - trädgårdar bör und vi kas. Om des sa prin ci per följs, har planområdet stora möjligheter att bibehålla sin karaktär. Det vik tigt att ny be byg gel se i områdets en tré an pas sas till den be fint li ga, som ju be - står av dels vil lor, dels äld re ag rar be byg gel se med bo nings hus, ladugårdar och uthus. Vik tigt i samman hang et är fasadmaterial, kulörval, takform och -ma te ri al. De be - fintliga, äldre byggnaderna har alla träfasad i an ting en rött el ler i lju sa ku lö rer som beige och vitt. De fles ta har sa del tak, men ett par vil lor har mansardtak. Te gel är det vanligaste takmaterialet. För att ny be byg gel se inte skall sticka ut mer än nöd vän digt kan det vara lämp ligt att den i des sa av se en den an sluter till den be fint li ga. Efter som be byg gel sen lig ger på så oli ka höjd ser man de lar av många bygg na der sam ti digt. Det är vik tigt att nå gon form av en het lig het finns, för att und vi ka ett allt - för bro kigt in tryck. I planbestämmelserna föreskrivs träfasad eller en kombination av träpanel och putsad yta i dämpade ljusa oljefärger, eller traditionella slamfärger med an knyt ning till tra di tion i kust- och fritidsområden. Ock så takmaterial, -vin kel och form är cen tra la, efter som man på många håll i om rå det har god över blick över taklandskapet. I planförslaget nämns sockelhöjden, som ock så den är vik tig för ges talt ning en. Det är önsk värt att den inte blir för hög. Man skul le ock så kun na trycka mer på trädgårdarnas ut form ning, för att und vi ka ut - fyllnader och alltför stora och iögonenfallande murar. Dylika, liksom alltför villalik - nan de trädgårdar, stör områdets ka rak tär av "na tur med hus i". Här kan ock så näm nas tren den med sto ra trädäck och al ta ner, som ut i från kan upp le vas som visuella barriärer. I ett om rå de som det ta, med från bör jan små hus in smug na i ter räng en, in - nebär stora, uppbyggda altaner en ansenlig förändring av karaktären. Riktlinjer om maxyta och maxhöjd i för hål lan de till hus och tomt, lik som kan ske även om räckenas 7

8 och stöttornas utformning (genomsiktlighet, kulörval), skul le kun na främ ja ett bi - be hål lan de av områdets karaktär. Ga ra ge bör ut for mas och pla ce ras så dis kret som möj ligt. Nollalternativ Om planförslaget inte antas, kom mer om rå det tro li gen att ut veck las på ett min dre enhetligt sätt. Fler typ vil lor kan kom ma att byg gas, efter som rikt lin jer sak nas, vil ket Öppenmark och igenväxande mar ker nära Marstrandsvägen som ges ut rym me för fler ta let tom ter i planen inte vore främ jan de för områdets speciella karaktär. Långsiktiga överväganden om områdets fort sat ta ut veck ling skul le inte vara fast ställ da. Det pla na om rå det vid in - far ten till Matskär svä gen skul le tro li gen växa igen helt. Na tur mi ljö och fri lufts liv Planområdet ut görs av ett varierat kust nä ra land skap med ett an tal höjd par ti er som binds sam man av re la tivt öpp na be bygg da dal stråk. Den mer be va rade naturmiljön finns där för ge ne rellt i de hög re de lar na i om rå det. Det är även des sa höjd par ti er som har störst vär den för det rör li ga friluftslivet. Höjderna utgör ut sikts punk ter varifrån man ser hur om rå det häng er sam man med öv ri ga Tjuvkil och dess kop pling till ha - vet. Hela Kungälvs kust zon om fat tas av sär skil da hus håll nings bes täm mel ser en ligt kapitel 4 Miljöbalken. 8

9 Ekorrens matrester på tomt 1:144 (om rå de 9 på sid 10) Stig och höjdparti i kustzonen. Berg i da gen med fram - för allt enbuskar och kor ta re tal lar. Nollalternativet Om ing en detaljplan antas för om rå det så in ne bär det att dess ut veck ling skul le fort sät ta på sam ma sätt som ti di ga re. Byg - glov skul le sö kas utan stöd i en samman hål lan de de talj plan och större osäkerhet skulle råda för vil ka delområden som skul - le vara tillgängliga för exploate - ring. Nol lal ter na ti vet in ne bär så le des en stör re risk för oön - ska de kon se kven ser för områdets na tur mi ljö- och fri lufts - värden. Påverkan av planförslaget Ge nom att det i detaljplanen ej med ges ny byg gna tion i höj d - om rå de na, vil ka som nämnts ovan är av störst naturvärde i ett lokalt perspektiv, så förväntas even tu ell ne ga tiv på ver kan bli be grän sad. För om- och till - byggnader gäl ler att så länge de fö ljer de ges talt nings pri ci per som är an giv na i planprogrammet så är ris ken li ten att de med för ne ga tiv på ver kan på na - turmiljö- och friluftsvärden. De talj pla nen kan bi dra till att säk ra naturvärdena i de o - exploaterade områdena. Det ta ge nom att min ska ris ken för fram ti da ex ploa te ring av dem när de är av sat ta som na tur - mark i pla nen. Den in för det för sta sam rå det fram tag na sköt sel pla nen kan ock så, ge - nom att lig ga till grund för sköt seln av planområdet, bi dra till en anpassad förvaltning av naturområdena. 9

10 Plankartan med ortofoto (flygbild) som bak grund 10

11 Be skriv ning av om rå den för nya tom ter/byggrätter Ned an be skrivs kort fat tat om rå den som i en lig het med pla nen kan kom ma att be - byg gas. Num re ring en ut går från bil den på sidan 10. Om rå de 1 & 2 Igenväxande fuk tig mark med bland an nat björk, al, sälg, björnbär och ros bus kar. Exploatering kan bidra till att hål la om rå det öp pet vil ket är en po si tiv ef fekt. Området kommer att få karaktären av villaområde. Ge stalt nings prin ci per na bör be ak tas vid bygglovgiv - ning. Om rå de 1 har ef ter plansamrådet ut ö kats mot nordost ut med vä gen. Den tillkomna de len ut görs av slut tan de mark med snår och min dre träd. Om rå de 2 har en ligt lo kal upp gift ti di ga re nyt t jats för sportakti vi te ter, vil ket pe kar på ett möj ligt al ter na tivt an - vändningsområde. Sten mu rar na i områdena bör så långt möjligt bevaras. Område 3 Området innehåller en fornlämning i form av ste nål ders bo plats och exploatering skall enligt Bo husläns mu seum fö re gås av förunder sök ning. De lom rå det ös ter om fornminnet be - står av talls kog utan sär - skil da na tur vär den som markägaren har pla ner på att av ver ka. Område 4 Område med öp pen mark och berg i da gen. Be byg gel sen bör an pas sas till to pog ra fin. Området grän sar till det om rå de som i vat te n u tred ning en pe kas ut som särskilt lämpligt för vattenuttag. En del av klippområdet har ef ter plansamrådet undantagits från planen. Område 5 Områdets cen tra la del ut görs av re la tivt plan mark med talls kog. I söder sträcker sig planområdet upp på en flack bergrygg som går i ost-väst lig rikt ning. Om rå det har min skats från norr ef ter plan - samrådet. 11

12 Område 6 Den sö dra tom ten lig ger i en medelåldrig barrs kog med yngre björkar vid vägsidan. Den nor ra tom ten lig ger i ett myck et fuk tigt lövskogsområde med bland an nat björk, al och små gra nar. Om rå det mås te drä ne ras för att möjliggöra byggnation. Dränering kan ge upphov till sänk ta vat ten ni vå er ös te rut utanför tomtmark. Område 7 En klipptomt med gles blandskog. De norra exponerade delarna av tomten är markerade som prickmark och får därför ej bebyggas. Område 8 Ett om rå de med kraf tigt slut tan de berg an gi vet som prickmark i pla nen. Ut rym me för bygg na tion finns på den jäm na re de len av tom ten med myck et ung blandskog. Område 9 Område med hög granskog i ös ter som över går i gle sa re björkskog med in slag av bok i väs ter. Ge nom tom ten går en fli tigt an vänd stig som förbinder områdena i nord - sydlig rikt ning. I pla nen blir den na förbindande länk kvar, men sti gen får en änd rad sträck ning. 12

13 Område 10 Område med blandskog med höga tal lar. Områdena 9 och 10 sak nar sär skil da naturvärden ur regionalt eller nationellt per - spek tiv. De bi drar dock till att ge planområdet sin na tur nä ra ka rak tär, ge nom att de släp per in sko gen till vä gen och in i bo stads om rå det. Re sul ta tet blir där för inte ett bos tads om rå de om gär dat av skog, utan ett bos tads om rå de i sammanhängande skogs mark. Det är en vik tig skill nad som en ex ploa te ring av des sa om rå den skul le motverka. Dagvatten Vat ten för sörj ning Planområdet be står till stor del av kalt berg, bran ta om rå den och har låg mängd träd - ve ge ta tion. Det gör att ytvat te nav rin ning en är förhållandevis snabb. Vattenbromsan de om rå den var i huvud sak svallområdena vid berg fo ten. Det är på des sa om rå den en huvuddel av be byg gel sen är pla ce rad. Påverkan av planförslaget Tak och and ra hårdgjorda ytor ökar den di rek ta av rin ning en vid ne der börd. En ef fekt av ökad byggyta blir en di rekt ök ning av ta ky tor me dan det även finns risk att and ra hårdgjorda ytor ökar vid per ma nent ning av bo stä der na. Som följd av pås kyn dad och ökad av rin ning kom mer dels be last ning en på di ken och trum mor att öka, dels kom mer in fil tra tio nen av vat ten som kan fyl la på grund - vattenmagasinet att minska. En möj lig het att min ska kon se kven ser na är att i planbestämmelserna införa att allt dagvatten ska tas om hand lo kalt, dvs. in fil tre ras på tom ten el ler i tomtens omedelbara närhet. Nollalternativ Om pla nen inte genom förs kom mer an de len hårdgjord yta inte att öka i nämnvärd utsträckning. 13

14 Tillgången på dricksvatten I Aqu a logs "Vat te nu tred ning i Tjuvkil" be skrivs till gång en på grund vat ten i om rå - det. Fö rut sä gel ser na byg ger del vis på be räk nad ne der börd i om rå det. Där har ned er - börden satts till 900 mm (me del vär de för Bo huslän). Då ned er bör den är läg re i kust - bandet än i in lan det kan års me del ne der bör den för om rå det sna ra re sät tas till ca 750 mm (Eriksson 1980). Den na ne der börd är dess utom en års me del ne der börd. Variationen mel lan år är stor, års ne der bör den för hela Sverige varierade under förra århun - dra det mel lan 430 och 830 mm. Lo kalt kan tro li gen va ri a tio nen vara stör re. Den av det ta fö ljan de osä ker he ten i grund vat ten bild ning ens stor lek bor de av speg lat sig nå - got tyd li ga re i vat te nu tred ning en. Grund vat ten bild ning en sker i huvud sak un der vin ter hal vå ret. Un der som ma ren är av dunst ning och väx ter nas trans pi ra tion så stor att det en dast vid säll syn ta till fäl len bil das nytt grund vat ten. Un der som ma ren är förb ruk ning en av vat ten störst vil ket gör att grundvattenmagasinet töms un der den - na tid. Kli ma tet i fram ti den be döms så att ned er bör den ökar vin ter tid me dan ned er - börden på sommaren minskar samtidigt som avdunstningen ökar. Detta skulle öka be ho vet av ut jäm nan de grundvattenmagasin. Brun nar nas djup är inte an giv na i ut - red ning en och där med är det svårt att be döma hur högt grund vat te ny tan be hö ver lig ga för att sötvatt net ska kun na tränga un dan salt vatt net. I vat te nu tred ning en görs be döm ning en att ris ken för salt vat te nin träng ning är låg re spek ti ve täm li gen låg i planområdets oli ka de lar. Man kon sta te ra att den yta som krävs för ny bild ning av grund vat ten för hus hål len väl över sti ger de stör sta tom ter na i om rå det. I det samman hang et bör hela om rå det be trak tas som en ge men sam akvi fer. Där för bor de ett skyddsområde för vat ten täkt upprättas. Då kan restriktioner in fö ras för att skyd da akvi fe ren för fram ti den. I vat te nu tred ning en daterad konstateras att salt vat te nin träng ning en i området är större än man uppskattat tidigare. Se karta över salt vat ten risk i bi la ga 1. Påverkan av planförslaget och nollalternativ Planförslaget ger utrymme för exploatering i områden med begränsade vat ten till - gångar, med när het till om rå det med bris tan de vattentillgångar. Rekommendationen i vat te nu tred ning en är där för att un der söka möj lig he ten att leda vat ten från bättre lämpade grundvattenmagasin i norr. För slag till lämp ligt om rå de för vattenut - tag har mar ke rats med blå ring på kar tan över vat ten till gång i bi la ga 1. Avloppsrening Planområdet har ett för fritidsområden förhållandevis välfungerande sys tem för av - lopps be hand ling. De sanitära förhållandena är ordnade genom den centraliserade avlopps be hand ling en. Däremot bidrar nä rings uts läp pen till över göd ning en i ha vet. Ett utökat per ma nent bo en de och en stör re an del hus håll med fler per so ner skul le öka kväve- och fosfortillförseln till re nings ver ken. Fosforreningen kan tro li gen lätt för - bät tras ge nom t.ex. ökad till sats av fällningskemikalier me dan kvä vet är svå ra re att rena på det ta sätt. De al ter na tiv som kan vara rim li ga här är borttagande vid käl lan ge nom urin se pa re ring, en efterpolering i en våtmark ef ter re nings ver ket el ler en Vattenutredning för Tjuvkil 1:11 m.fl. fastigheter, Kung älvs kom mun. Aqu a log AB Eriks son, Bertil: Sveriges vat ten ba lans, Årsmedelvärden ( ) av ne der börd, av dunst ning och avrinning. Sveriges meteo - ro lo gis ka och hy dro lo gis ka institut, SMHI rap por ter RMK 18, RMO 21, Norr kö ping Bernes, Cla es. En var ma re värld - Växthuseffekten och klimatets förändringar. Monitor 18. Na tu vårds ver ket

15 ener gis kog sod ling som göds av res tvatt net från re nings ver ket. En ener gis kog sod ling skul le då ock så ta hand om en del av fos forn och min ska be ho vet av fäll ning i re - nings ver ket. Både ener gis ko gen och poleringsdamm kräver tillgängliga marker. En ut loppsled ning som transporterar ut avloppet på djupare vatten skulle minska proble men i de kring lig gan de vi kar na och i stäl let skicka nä ring en till grannkommuner - na norrut och till de över göd da områden runt Orust och Tjörn. Påverkan av planförslaget och nollalternativ Hur av lopps frå gan lö ses styrs inte av pla nen men tryck et på nu va ran de av lopps verk kom mer att öka med kom plet te ran de be byg gel se och per ma nent ning av nu va ran de fri tids be byg gel se. Tra fik och bul ler Ge nom att bi dra till ut ö kat åretruntboende kan detaljplanen med fö ra ök ning av tra - fi ken i planområdet. Den re dan ex is te ran de höga an de len åretruntboende gör dock att trafikökningen inom om rå det be döms bli förhållandevis låg. Delarna av planområdet som vet ter mot väg 168 är ut sat ta för bul ler. Vägverket genom för de år 2002 en vä gu tred ning för väg 168 de len vid Tjuvkil (juli 2002). Bak grun den är att vä gen an vänds både som lo kal länk mel lan be byg gel se om rå de na i Tjuvkil och som genom farts väg mel lan Kungälv och Mar strand. Vä gen hål ler låg stan dard både av se en de tra fik sä ker het och framkomlighet. Tre alternativa vägförslag behandlades i vä gu tred ning en: För bät tring av be fint lig väg och ut byg gnad av gång- och cy kel ba na, al ter na - tiv noll plus Omläggning av vä gen i ny sträck ning i en lig het med ti di ga re ut förd Väg - utredning, al ter na tiv A Två alternativa vägdragningar och nollplusalternativet. Från Vägverkets vägutredning

16 Omläggning av vä gen i ny sträck ning i en lig het med ti di ga re ut förd Väg - utredning, al ter na tiv B Vägverket Re gion Väst har be slu ta de att fort satt ar be te in rik tas på ut - byg gnad av vä gen i ny sträck ning. Det ta var i lin je med kommunfullmäktiges upp - fatt ning men gick emot Läns sty rel sen och Na tur skydds före ning en i Kungälv och Na tur skydds före ning en i Bo huslän som förordade nollplusalternativet. Objek tet in - går i den gäl lan de pla nen, "Re gio nal in fra struk tur plan för Vä stra Gö ta land ", men i dess and ra hälft för genomförande år Me del still del ning - en för pla nen har hit tills le gat läg re än för vän tat vil ket kan med fö ra att genomförandet av objek tet för se nas. I vä gu tred ning ar har bullerberäkningar gjorts som ut går från som mar dygn stra fi - ken. Re sul ta ten vi sar att ni vån 55 db(a) som är riktvärde för ekvi va lent ni vån för bo - stä der (ut om hus, vid fa sad) vid nollalternativet översk rids för de bo stä der som lig ger när ma re än ca 40 me ter från vä gen. Det in ne bär att gränsvärdet inte kom mer att överskridas för den fö reslag na nybyggnationen i bör jan av Matskär svä gen efter som den är lo ka li se rad drygt 150 me ter från väg 168. Om vägens dragning skulle förändras enligt alternativ A eller B i vä gu tred ning en så skul le bullernivåerna sjun ka av se värt i om rå det. För mer in for ma tion om vägutredningen se Vägverkets hemsida under projekt i Västra Götaland. Lokal vägutredning Tek nisk ser vi ce, Pro jek te ring, Kungälvs kom mun, har ta git fram en vä gu tred ning för planområdet. Utredarna fö rut sät ter att fort satt smal väg med mö tes plat ser skall gäl - la, men kon sta te rar att det krävs att vä gar na i prin cip bred das ge ne rellt till minst 3 m resp. 3,7 m för Lokalväg resp. Huvudväg. Sam ti digt skall has tig he ten hål las läg re än 30 km/h vil ket krä ver fartdämpande åt gär der i form av gupp, si do för skjut ning ar eller liknande. Boende i området, som kontaktades vid fält be sö ket, förordade fort - satt smala gator och cykelbana bre vid för att hål la nere has tig he ter na och öka tra fik - sä ker he ten. Dis kus sion kring al ter na tiv Kom mu nen har i den pla ne ring som föregått detaljplanen valt en in rikt ning som innebär att man under lät tar för och sam ti digt styr upp ett ökat helårsboende. Planområdet har re dan en förhållandevis stor an del helårsboende, vilket innebär att al ter na ti vet helårsboende el ler fri tids bo en de inte fö re lig ger. När det gäl ler miljökon se kven ser så in ne bär det ta att miljöpåverkan av t.ex. trans por ter till och från ar - be te re dan är ett fak tum. Ur håll bar hets syn punkt är det lämp ligt att kon cen tre ra nya ex ter na bo stads om rå - den till stråk med god kollektivtrafik. Ett ut ö kat helårsboende i Tjuvkil skul le kun na möjliggöra för en mer omfattande kollektivtrafik ut med det ta stråk mot Mar strand. Ytterligare exploatering enligt programmet för Tjuvkil från 2003 skul le ock så bi dra till utökat underlag för kollektivtrafiken och i bäs ta fall min ska bil be ro en det. Ett ökat bo en de un der lag i Tjuvkil skulle eventuellt på sikt möjliggöra lokal service och ut veck ling av ett lo kalt fö re nings liv. 16

17 Åt gär der för upp följ ning och över vak ning av pla nens ge nom fö ran de Detaljplanens genomförande bör fö ljas upp för att säk ra inte ntio ner na i pla nen. I det ta bör ingå att ut vär de ra hur väl ges talt nings prin ci per na till äm pas lik som att be - ak ta re sul ta ten från vat te nu tred ning en. Sam lad be döm ning Förslaget till detaljplan innebär att stu gom rå dets karaktär både vad gäller bebyggelse och naturmiljö i stort kom mer att be va ras. För tät ning kom mer dock att ske ge nom ex ploa te ring av nya tom ter, be byg gel se på äld re obebyggda tom ter och ut byg gnad i an slut ning till be fint lig be byg gel se. Vis sa av de nya tom ter na hade kun nat spa ras för att i hög re ut sträck ning be va ra den na tur nä ra karaktären i området. För så väl ny- som om- och tillbyggnader finns tyd li ga ges talt nings prin ci per som för - väntas få genomslag i kom man de byg glov sä ren den. Detaljplanens genomförande kan ge en viss lo kal trafikökning, som dock be döms vara hanterbar med hjälp av t.ex. farthin der. Bull ret från väg 168 över sti ger en ligt Vägverkets vägutredning normvärdet vid fa sad en dast för bo stä der som lig ger inom 40 me ter från vä gen. En ombyggnad av vä gen i ny sträck ning skul le min ska de be fint - liga bullret avsevärt. Aqu a log, som genom fört de se nas te vat te nu tred ning ar na för om rå det, gör be döm - ning en att det finns fö rut sätt ning ar för att lösa vat ten för sörj ning en inom om rå det. De cen tra la av lopps sys te men i om rå det har ka pa ci tet för att kla ra viss ökad be last - ning. Kompletteringar av dessa system med förbättrad kväve- och fosforrening kan minska näringstillförseln till ha vet. 17

18 Bi la ga 1 Vattentillgångskarta. Aqualog Saltriskkarta. Aqualog

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN Nationella miljömål Inledning Miljöstörningar Riskhänsyn Kartor 9 Miljöstörningar och riskhänsyn 2 Naturresurser OPÅVERKADEOMRÅDEN MILJÖSTÖRNINGAR

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun

antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun 2 FÖRORD Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av kommunfullmäktige 2003-12-15. Den visar i stora drag hur kommunen tänker sig att

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH HANDEL

NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL Visionen Mål Företagen i kommunen Kommunens arbetstillfällen Handel Levande tätortscentrum Framtiden Strategi Förutsättningar NÄRINGSLIV OCH HANDEL Gnesta kommun

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Bolagisering av affärsverk

Bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 73 29.09.2014 Bolagisering av affärsverk FGE 73 639/00/01/00/2910 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 17.9.2014 68 Karleby Energi Vid beredningen har utgångspunkten varit bolagets resultatförmåga

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri 2013 3) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Vatten och avlopp i Hörby och Höörs kommun Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Tomtgräns/förbindelsepunkt Servisven l Servisledning Fas ghetsägarens ansvar Mi skåne Va

Läs mer

Çrona Rapportera Entré

Çrona Rapportera Entré Çrona Rapportera Entré DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Översiktsplan, vad är det?

Översiktsplan, vad är det? Översiktsplan, vad är det? Översiktsplanens syfte Med utgångspunkt från situationen idag behöver vi skapa en bild, en vision, av den kommun, det samhälle vi vill se ett stycke in på detta århund rade.

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion

För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion Bemanningsföretag i ny och stärkt kostym Juni 2008 www.insidenr.se Rustar för framtiden Ju fler röster desto högre hörs vi BYGG- BRANSCHEN I FOKUS Nybyggt simulatorhus

Läs mer