Rätten till arbetstagares uppfinningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätten till arbetstagares uppfinningar"

Transkript

1 Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den

2 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa - tion och Svenska In du stri tjäns te man na för bun det Sve ri ges Kom mu nal tjäns te man na för bund Ledarna Sve ri ges Ci vil in gen jörs för bund ArkitektFörbundet an gå en de rät ten till ar bets ta ga res upp fin ning ar

3 För hand lings pro to koll Förhandlingsprotokoll Par ter Den 14 feb ru a ri 1996 Fas ti go, Fas tig hets bran schens Arbets gi varor ga ni sa tion SIF, Svenska Industritjänste - manna för bun det SKTF, Sve ri ges Kommunaltjäns - temannaförbund Le dar na CF, Sveriges Civilingenjörsför - bund AF, Ar ki tekt För bun det Ären de Avtal an gå en de rätten till arbetsta - ga res uppfinningar När va ran de för ar bets gi varpar ten Fas ti go Anders Ska rin, ord fö ran de Hans Säll, sek re te ra re för arbetstagarparterna SIF Hans Eriksson SKTF Lars Enroth Le dar na Börje Hammarström CF Lars Garnefält AF Stu re Åström Par ter na över ens kom mer här med om i bi fo ga de av tal in tag na reg - ler med av se en de på rätten till i Sve ri ge pa ten ter ba ra uppfinning - ar, som gjorts av an ställ da. Avtalet ansluter till mot sva ran de avtal mel lan SAF och PTK. 2

4 För hand lings pro to koll I och med detta avtals ikraftträdande upphör alla eventuellt tidiga - re gäl lan de kol lek ti vav tal mel lan par ter na an gå en de rätten till ar - bets ta ga res upp fin ning ar. Vid protokollet Hans Säll Justeras Anders Ska rin Justeras Hans Eriks son Lars Enroth Lars Gar ne fält Börje Ham mar ström Stu re Åström 3

5 Avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar Ge men sam ma ut gångs punk ter Den höga ma te ri el la stan dard, som utvecklats i nu ti dens Sverige, är till största delen av häng ig av tek nis ka framsteg. Uppfinnare har i stor utsträckning bidragit till dessa framsteg och un der årens lopp har flera av de större in du stri er, som för närvarande verkar, ba se rats på en eller flera upp fin ning ar. Kra ven på nä rings li vet av se en de pro duk ti vi tets höj ning är utomor - dent ligt starka. Mot bakgrund härav är snabb tek nisk utveckling på kal lad även i fram ti den. Ett väx an de antal fö re tag lägger ned allt stör re kost na der i fråga om pro dukt- och metodutveckling. Ut veck lings ar be tet, som ofta äger rum un der med ver kan av an - ställ da fors ka re, kon struk tö rer och andra ar bets ta ga re, kan leda fram till patenterbara uppfinningar. För fö re ta gen som ar bets gi va re är det en na tur lig ut gångs punkt, att äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av fö re ta gens resurser, ska tillfalla fö re ta gen. Det lig ger i fö re ta gens intresse, att de an ställ da med ut nytt jan de av förvärvade kunskaper på eget ini ti a tiv kommer fram till inno - va tio ner. Ar bets ta gar na är å sin sida berättigade till skälig ersätt - ning för gjor da uppfinningar. Spörs må let om sådan er sätt ning ak - tu a li se ras i syn ner het, när upp fin ning tillkommit vid sidan av den an ställ des nor ma la ar bets upp gif ter och/eller har ett med hänsyn till ar bets ta ga rens ställning och an ställ nings för må ner sär skilt högt värde. Även om ersättningsfrågan ofta är svårbedömbar, är det av vikt att pröv ning en därav sker i en positiv anda. Särskilda er sätt - ningar för upp fin ning ar stimulerar in no va tions vil jan hos de an - ställ da. 4

6 1 Kategoriindelning av de an ställ das upp - fin ning ar m m I detta avtal för stås med A-uppfinning: uppfinning, som fal ler inom ramen för an ställds tjänst el ler sär skil da uppdrag, B-uppfinning: uppfinning, vars utnyttjande faller inom arbetsgiva - rens verk sam hets om rå de men som inte utgör A-uppfinning, C-uppfinning: uppfinning, som var ken är A-uppfinning eller B - upp fin ning. Vid kon cern fö re tag ska upptas över lägg ning ar för angivande av vil ka i kon cer nen in gå en de fö re tag, som ska anses tillhöra arbets - gi va rens verk sam hets om rå de. Om fle ra anställda väsentligen bidragit till en uppfinnings till - komst i de de lar, som omfattas av god kän da patentanspråk, ska samt li ga betraktas som uppfinnare. Kom men tar till 1 Ka te go ri in del ning av upp fin ning ar A - upp fin ning de fi ni e ras i avtalstexten som en upp fin ning, vil ken fal ler inom ra men för anställds tjänst eller särskilda upp drag. Där med menas, att uppfinningen ska ha till kom mit som ett resultat av det ar be te, som den anställde åta git sig och för vil ket lö nen är av sedd att ut gö - ra ersättning. Det sak nar be ty del se, hu ru vi da det ar be te, som lett till upp - fin ning en, utgör eller inte ut gör den anställdes huvudsakliga arbetsuppgift; det är till räck ligt, att arbetet in går som en av de upp gif ter den an ställ de har att ägna sig åt. Arbetsuppgiften be hö ver inte vara avsedd att leda till uppfinningar, men den ska ha sådan inriktning, att man vid dess normala ut fö ran de even tu ellt kan kom ma fram till en upp fin ning av det ak tu el la sla - get. Det är som regel ock så ka rak tä ris tiskt för A-uppfinning, att ar bets gi va - ren inte bara ut gi vit lön för ar be tet ifrå ga utan ock så ställt fö re ta gets re - surser (ma te ri al, instrument, lo kal etc) till för fo gan de redan från arbetets början. Med B - upp fin ning me nas en upp fin ning, som vis ser li gen fal ler inom arbets - gi va rens verk sam hets om rå de men som tillkommit un der and ra betingelser 5

7 än de ovan an giv na. Den an ställ de kan ex em pel vis ha kommit fram till en upp fin ning genom att på eget initiativ in tres se ra sig för en frå ga, som sor - te rar un der en an nan sek tion inom fö re ta get el ler som det i var je fall inte an kom mer på ho nom att sys sel sät ta sig med. Att man som en indirekt följd av sitt eget arbete må hän da kom mit att uppmärksamma problemställningen be rö var inte uppfinningen dess karaktär av B - upp fin ning. Den om stän dig he ten att den anställde arbetar på kon struk tionsav del ning el - ler laboratorium behöver inte nöd vän digt vis in ne bä ra, att en uppfinning är att be trak ta som A-uppfinning. Till belysning av det ovan sag da kan följande exempel anföras. 1. En kon struk tör är anställd på konstruktionsavdelningen vid ett fö re tag, som tillverkar släpvagnar till lång tra da re, in be gri pet kopp lings an ord - ningar mel lan långtradare och släpvagnar. Konstruktören åstad kom mer en pa ten ter bar upp fin ning, som be rör en så dan konstruktion. Upp fin - ningen är att klassificera som A - upp fin ning. 2. Ett större företag äg nar sig åt me ka nisk verk stads rö rel se med ton vikt på elektriska kom po nen ter. Inom företaget finns skilda av del ning ar bl a för elektriska mo to rer, trans for ma to rer, högspänd kraft över för ing, tra - verser, for don, elektronik, licensfrågor m m. En inom elek tro ni kav del - ningen an ställd upp fin na re gör vid si dan av sina nor ma la arbetsupp - gifter en mekanisk upp fin ning, som gäl ler lyft anord ning för travers. Uppfinningen är att klas si fi ce ra som B-uppfinning. 3. En ke mi ingen jör, anställd vid i fö re gå en de exempel nämnd verk stads in - dustri, ar be tar inom fö re ta gets central la bo ra to ri um med prob lem avse - ende iso la tions me to der. Han gör därvid vis sa rön, som han på sin fritid ar be tar vi da re på, och kom mer då fram till en pa ten ter bar uppfinning av se en de tvätt me del. Upp fin ning en är att klas si fi ce ra som C- upp fin - ning. Parterna är ense om att det kan fö re kom ma fall, som ligger i gräns skik tet mel lan A- och B - upp fin ning ar. Er sätt nings frå gan kan då lö sas utan när ma - re klassificering av uppfinningen. Fle ra upp fin na re När upp fin ning anmälts av en anställd, kan i vissa fall tänkas, att i själva ver ket även andra arbetstagare väsentligen bidragit till upp fin ning ens till - komst. I des sa fall är det an ge lä get, att ut red ning här om skynd samt kom - mer till stånd, var vid ar bets gi va ren bör med ver ka och lämna besked om sin in ställ ning. 6

8 2 Ar bets ta ga res skyldighet att anmäla uppfinningar m m Arbetstagare, som an ser sig ha gjort A-uppfinning el ler B-uppfin - ning, är skyldig att an mä la uppfinningen en ligt vad nedan stad - gas. Ar bets ta ga re, som anser sig ha gjort C - upp fin ning, bör an - mä la uppfinningen, eftersom det både för ar bets ta ga ren och ar bets gi va ren är önsk värt, att frågan om rät ten till uppfinningen blir helt klar lagd, innan uppfinningen börjar exploateras. An mä lan av upp fin ning, var med av ses sådan skrift lig eller där - med jämförbar redogörelse, av vilken de vä sent li gas te mo men ten i uppfinningen framgår, ska utan dröjs mål gö ras hos arbetsgiva - ren eller den, som ar bets gi va ren utsett att motta så da na an mäl - ningar. An mä lan ska be hand las kon fi den ti ellt, och det ålig ger ar - bets gi va ren att tillse, att anmälarens pri o ri tets rätt inom fö re ta get skyddas genom lämp lig diarie- och re gis ter för ing. Ar bets gi va ren ska inom fyra månader från det an mä lan om upp - finning gjordes lämna anmälaren skriftligt be sked rö ran de katego - ri, till vilken uppfinningen en ligt ar bets gi va rens uppfattning ska hän fö ras. För den hän del se ar bets ta ga ren till arbetsgivaren lämnar med de lan de om sin upp fatt ning rö ran de ka te go ri, till vilken upp - fin ning en är att hänföra, blir med de lan det gäl lan de gentemot ar - bets gi va ren, där est den na un der lå ter att inom fyra månader från det han fick del av med de lan det läm na arbetstagaren besked om an nat. Kom men tar till 2 Av paragrafen framgår, att anmälan om uppfinning ska ut vi sa de väsentli - gas te mo men ten i upp fin ning en. Nor malt ska anmälan vara skrift lig. Med därmed jäm för bar re do gö rel se av ses exempelvis det fal let, att upp fin na re istället för rit ning(ar) med tek nisk be skriv ning till ar bets gi va ren över läm nar fun ge ran de pro vex em plar av apparat, vari upp fin ning en ingår. 7

9 3 Arbetsgivares och arbetstagares rät tig - he ter med av se en de på A-, B- och C-uppfin - ning ar A-uppfinningar A - upp fin ning tillhör arbetsgivaren, som av gör, om och i vilken ut sträck ning uppfinningen ska patenteras. Upp hovs man till A - upp fin ning ska skrift li gen bekräfta ar bets gi va rens ägan de rätt till uppfinningen, om det ta i ären de rö ran de pa ten tan sö kan m m är er for der ligt med hän syn till lagstiftningen i re spek ti ve län der. Ar - bets gi va ren äger att till upp hovs man nen helt eller del vis av stå från sin rätt till A-uppfinningen. B - upp fin ning ar An mä lan om B-uppfinning en ligt 2 ska an ses in ne fat ta ett erbju - dan de till ar bets gi va ren att förvärva uppfinningen. Arbetsgivaren avgör med för anmälaren bin dan de verkan, om och i vil ken ut - sträck ning rät ten till upp fin ning en ska över gå till ar bets gi va ren. Upp hovs man till B-uppfinning ska härefter skrift li gen be kräf ta av ar bets gi va ren sålunda förvärvad rätt till upp fin ning en, om detta i ären de rörande patentansökan m m är erforderligt med hän syn till lag stift ning en i re spek ti ve län der. An ställd som gjort B- upp fin ning, får själv söka pa tent på densam - ma, se dan fyra må na der för flu tit från det den anställde an mält upp fin ning en enligt 2, så vi da inte arbetsgivaren dessförinnan med de lat, att han vill för vär va upp fin ning en. Upphovsman till B- upp fin ning, som själv önskar söka patent på uppfinningen, ska sam rå da med arbetsgivaren om pa ten tan sö kans ut form ning. Har åtta må na der för flu tit från det anställd enligt 2 an mält B - upp fin ning och har ar bets gi va ren un der lå tit att läm na be sked om hu ru vi da och i vilken utsträckning han öns kar för vär va uppfin - ning en, har den anställde rätt att fritt för fo ga över denna. 8

10 Ar bets gi va re, som för vär vat rätt till B - upp fin ning en ligt ovan, kan efter över ens kom mel se med upp hovs man nen helt eller delvis åter läm na sin rätt där till, var vid ar bets gi va rens rätt till ersättning är max i me rad till vad som motsvarar direkta kost na der för patent - an sö kan och an li tan de av pa ten tom bud. C - upp fin ning ar An ställd, som gjort C - upp fin ning, har rätt att fritt förfoga över denna. Kom men tar till 3 Det fram står som an ge lä get, att ar bets gi va ren så snart som möj ligt ef ter det pa tent an sö kan in gi vits i Sverige underrättar den anställde om i vil ka övriga länder han av ser att söka pa tent. 4 Ar bets ta ga res rätt till ersättning Ar bets gi va re, vars rätt till A - upp fin ning konstaterats eller som för vär vat rätt till B-uppfinning, ska till upp fin na ren utgiva skä lig er sätt ning här för. Vid ersättningens bestämmande ska sär skild hänsyn tagas till upp fin ning ens värde, omfattningen av den rätt till uppfinningen, som ar bets gi va ren över ta git inom och utom Sve ri ge, den betydelse, som an ställ ning en kan ha haft för uppfinning - ens tillkomst, samt, i fråga om A-uppfinning, den an ställ des tjänsteställning samt lön och övriga anställ - nings för må ner. På för hand be stämt schablonbelopp bör utgå till den an ställ de. Be lop pet kan utgå an ting en på en gång i sam band med pa ten tan - sö kans in gi van de eller i två el ler flera steg. Här ut över gäl ler följande. 1. Om vär det av A-uppfinning väsentligen överstiger vad som med hänsyn till den an ställ des tjäns te ställ ning samt lön och öv - 9

11 riga anställningsförmåner kunnat för ut sät tas, ska efter beak - tande av er sätt ning, som utgivits enligt fö re gå en de stycke yt - terligare er sätt ning utgå. Har uppfinnaren haft kostnader för uppfinningen, ska han er hål la skä lig gottgörelse för des sa. 2. Om arbetsgivaren övertagit rät ten till B - upp fin ning, ska i nor - malfallet, ut över ti di ga re nämnt schablonbelopp, yt ter li ga re ersättning utgå, om inte an nat föranleds av upp fin ning ens ringa värde. Att ar bets gi va ren i visst fall av sär skil da skäl inte önskar patent - sö ka uppfinningen ska i och för sig inte på ver ka den an ställ des rätt till ersättning en ligt den na pa ra graf. Be slut om ersättning ska på begäran av en de ra par ten upp tas till om pröv ning, om väsentligen ändrade förhållanden påkallar det. Redan utbetald ersättning får dock inte åter krä vas. Inte hel ler får åter krav ske, när ar bets gi va ren helt eller del vis av stått från sin rätt till viss A- eller B - upp fin ning. Kom men tar till 4 Scha blo ner sätt ning Reg ler om scha blo ner sätt ning bör an tas vid företag, där det fö re kom mer ut veck lings ar be te, som i ej ringa omfattning le der till patenterbara upp fin - ning ar. Med hän syn till bran scho lik he ter m m kan reglerna behöva ut for - mas på skil da sätt vid oli ka fö re tag. Som exempel på sådan reglering kan an fö ras följande vid ett företag tillämpade ord ning. Anställd, som åstad kom mer och an mä ler uppfinning, vilken av ar bets gi va - ren bedöms såsom patenterbar i Sverige och av värde för fö re ta get, äger rätt till er sätt ning om kro nor, vil ket be lopp ut be ta las sna rast möj ligt ef ter det anmälan blivit gjord. Om upp fin ning en gjorts av fle ra anställda, för de las mellan des sa ett belopp om kro nor. Om anmäld upp fin ning pa tent söks och le der till patent i Sverige, utgår till en sam upp fin na re yt ter - li ga re ersättning, vilken av ar bets gi va ren fast ställs till belopp varierande mel lan kro nor och kro nor. Har upp fin ning en åstad kom mits av flera anställda gemensamt, fördelas under mot sva ran de för ut sätt ning ar mel lan dem ett av ar bets gi va ren fast ställt be lopp, som kan va ri e ra mel lan kro nor och kronor. An sö kan om och be vil jan de av pa tent i främ man de län der ger inte upp hov till rätt till scha blo ner sätt ning. Schab - 10

12 lon ersättningar enligt ovan kan även utgå för uppfinningar, som an ses pa - ten ter ba ra i Sve ri ge samt i och för sig värda att pa ten te ras men på vil ka fö - re ta get av sär skil da skäl inte önskar söka pa tent. Om pröv ning av beslut om ersättning Enligt paragrafen kan genom av tal el ler på an nat sätt träf fat be slut om er - sätt ning för uppfinning upptas till omprövning, om vä sent li gen änd ra de för - hål lan den påkallar det. Som exempel på fall, då änd ring in trä der i de för - hål lan den, som varit av gö ran de vid er sätt ning ens be stäm man de, kan nämnas, att uppfinningen mins kar el ler ökar i värde på grund av nya upp - finningar eller tek ni kens ut veck ling över hu vud, på grund av ändrade mark - nadsförhållanden och liknande. Den omständigheten, att anställd uppfinna - re efter ersättningens bestämmande om pla ce ras inom företaget el ler att hans anställning upp hör, kan inte an ses öppna möj lig het till omprövning av beslut i er sätt nings frå gan. 5 Pa ten tan sö kan ef ter an ställ ning ens upphö ran de Där est arbetstagare inom sex månader efter det att hans ans täll - ning upp hört sö ker pa tent på upp fin ning, som om anställningen allt jämt hade be stått skulle ha varit att anse som A - upp fin ning, ska upp fin ning en anses ha gjorts un der an ställ ning en. Vad nu sagts ska dock inte gäl la, om arbetstagaren förmår göra san no likt, att upp fin ning en tillkommit ef ter an ställ ning ens upp hö ran de. 6 Hand lägg ning av tvister Uppstår oenig het mel lan arbetsgivare och ar bets ta ga re med avse - en de på fråga, som re gle ras i detta av tal, kan tvisten på en de ra partens begäran be hand las vid lokal för hand ling. Om så inte sker el ler om lokal förhandling inte leder till uppgörelse, kan frå gan hänskju tas till central förhandling. Framställning om sådan för - handling ska gö ras hos mot si dan inom sex månader från den dag, då över lägg ning ar na mel lan ar bets gi va re och arbetstagare re spek - ti ve den lokala förhandlingen av slu ta des, vid äventyr att vederbö - ran de an språk annars preskriberas. Som av slut nings dag ska an ses den dag, då be rör da parter i protokoll eller på annat sätt enats om att för kla ra över lägg ning ar na re spek ti ve för hand ling en av slu tad. Har par ter na inte enats, gäller som av slut nings dag den dag, då 11

13 part gi vit mot par ten skriftligt besked om att han an ser över lägg - ning ar na respektive förhandlingen av slu tad. Uppnås inte heller vid central förhandling enighet, får ta lan i sa - ken an häng ig gö ras en ligt 7. Talan ska väck as inom tio år från den dag, då den anställde en ligt 2 anmält uppfinningen till ar - bets gi va ren, vid även tyr att vederbörande anspråk annars preskri - be ras. Härav följer att, om parterna inte är överens om an nat, krav på omprövning av ersättning en ligt 4 sista stycket vid äventyr av pre skrip tion ska framställas ge nom väck an de av talan inom nämnda tioårsfrist. För hand ling kan ske, även om patent inte sökts el ler be vil jats med av se en de på uppfinningen. I uppgörelse får, om arbetsgivaren det begär, intas för be håll om att upp gö rel sen ska gälla en dast un der för ut sätt ning, att pa tent se - der me ra beviljas. 7 Fas tig hets bran schens Uppfinnarnämnd Ta lan rörande fråga, som inte kun nat lösas vid cen tral för hand - ling en ligt 6, ska fö ras in för en sär skilt inrättad skiljenämnd, kal lad Fastighetsbranschens Uppfinnarnämnd. Om nämnden be hand lat tvist med av se en de på upp fin ning, varpå pa tent sökts men ännu inte be vil jats, kan nämnden på be gä ran av en de ra parten i sitt ut slag läm na skil da föreskrifter för å ena sidan det fal let, att patent beviljas, och å andra si dan det fallet, att pa - ten tan sö kan av slås. Par ter inför nämnden är på arbetsgivarsidan fö re ta get och Fastigo samt på arbetstagarsidan den an ställ de och berörd arbetstagaror - ga ni sa tion. Ta lan får inte på någondera si dan föras utan medver - kan av berörd organisation, såvida det inte visas, att organisatio - nen av står från att föra talan. Fastighetsbranschens Uppfinnarnämnd be står av ord fö ran de jämte supp le ant för honom samt av två le da mö ter och suppleanter för dem. Ord fö ran den jämte suppleanten för ho nom ut ses av Fastigo 12

14 och be rörd/a ar bets ta gar or ga ni sa tion/er gemensamt. En ledamot ut ses av arbetsgivaren i tvisten och Fastigo gemensamt. En leda - mot ut ses av ar bets ta ga ren/ar bets ta gar na i tvisten jämte be rörd/a ar bets ta gar or ga ni sa tion/er ge men samt. Kost na der na för ordföranden de las lika mel lan Fas ti go och be - rörd/a ar bets ta gar or ga ni sa tion/er. Kost na der na för övriga ledamöter be strids av berört företag och/eller be rör da arbetstagare enligt nämn dens be slut. För nämndens verksamhet ska i övrigt i tillämpliga delar gäl la la - gen om skil je män. 8 Av ta lets giltighet Mel lan Fastigo och respektive arbetstagarorganisation gäller detta av tal från och med den 1 april Avtalet gäller tillsvidare med ett års upp säg nings tid. Avtalet gäller i fråga om uppfinning - ar, som anmälts till ar bets gi va ren från och med den 1 april

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Avtal om rätt till arbetstagares uppfinningar

Avtal om rätt till arbetstagares uppfinningar Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om rätt till arbetstagares uppfinningar Avtal mellan Fastigo, Fastighetsbranschens

Läs mer

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 27 TEKNIKARBETSGIVARNA Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal angående

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Träffade 2015 mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklauser

Nya avtal om konkurrensklauser Arbetsgivarfrågor Nr 6, Oktober2015 Nya avtal om konkurrensklauser och uppfinningar Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har träffat följande tre avtal: - Avtal om användning av

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer