Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010"

Transkript

1 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010

2 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se över det to ta la miss lyck - an det. För vänt ning ar na in för Kö pen hamn var dock ore a - listiska då svårigheter bottnande i politiska motsätt - ning ar tyd ligt vi sat sig un der de för be re dan de mö te na. Märk li ga var de mag su ra kom men ta rer na om G77 grup pens ore son li ga håll ning från politiker i industrilän - der na, vil kas koldioxidut - släpp från in du stri och trans - por ter un der ett år hun dra de or sa kat den glo ba la upp - värm ning en. Ett an nat bi drag är skogsköv ling en i tro pi ker - na som, oav sett om det pro - du ce ras trä, soja, bil ligt kött eller palmolja, främst drivs av efter frå gan i in du stri län - der na. De närm sta åren blir av gö ran de för hur sto ra ef - fek ter na av den glo ba la upp - värm ning en blir. Nu krävs att EU och USA tar sitt his - to ris ka an svar och gör sto ra och snab ba minsk ning ar en - ligt Kyotoprotokollet. Detta krä ver djär va po li tis ka be slut som fö rän drar sam häl le och livs stil, men även per son ligt eng a ge mang. Sam ti digt krävs so li da ri tet med värl - dens fattigaste länder för att un der stöd ja de ras om ställ - Det var myck et som dol des i snö i Alings ås den na vin ter. Foto: Hannes Bydén ning och ut veck ling, en dast så kan Kina, In di en och and - ra län der, vars ut släpp snabbt ökar, kom ma med på en ny glo bal öve ren skom mel se. I efterdyningarna har san - ning en om den glo ba la upp - värm ning en ifrå ga satts. Skep ti ker har na tur ligt vis all tid fun nits, och nå gon en - staka felaktighet i IPCCs rap port har blåsts upp av me - dia, liksom felaktigt några ny li gen publi ce ra de ve ten - skapliga artiklar. I allt vä - sent ligt vi lar dock rap por tens slut sat ser på so lid ve ten ska - plig grund. Lite av ödets iro - ni är det att bl.a. i Sve ri ge, upp le ver vi den bi stras te vin - tern på länge. Sam ti digt är det re kord varmt på Grön land och arktiska Kanada. Orsa - ken är na tur li ga stor ska li ga variationer, El Niño-La Niña i Stil la ha vet och Nor dat lan - tiska Oscillationen, vilka är viktiga komponenter som regelbundet ger cykliska återverkningar i hela jordens vädersystem. 2

3 Mång fald och miljömål 2010 är det år då för lus ten av bio lo gisk mång fald skul le ha hej dats och året har där för av FN deklarerats som mång fal dens år. Så väl glo - balt som i Sve ri ge är bru kan - det av jord, skog, vat ten re - sur ser och hav inte håll bart och många mil jö er och ar ter ho tas, ännu ett gravt miss - lyckande. I Sverige måste sto ra för änd ring ar na ske inom de are a ler som jordoch skogs bruk ut nytt jar. Po - li tis ka pro på er om ut ö kad göds ling och in ten si vod ling av skog är i samman hang et illavarslande liksom att det motiveras med att klimatpå - ver kan skul le min ska. Även jord bru ket be hö ver fö rän dras för att motver ka för lus ter na av mång fald. Mar gi nel la om - rå den som i våra skogs byg - der räck er inte till för att ga - rantera mångfalden, även om de bru kas ål der dom ligt el - Tack Ett djupt känt tack till de som he drat Lin nea Svärds min ne ge nom att skän ka pengar till Alingsåskret - sen av Na tur skydds före - ning en. Snabb prog ram till kyl skå pet Program 2010 Ons dag 14/4 Lördag 24/4 Lör dag 8/5 Sön dag 9/5 Städ ning i Brobacka Naturcentrum Sta ket bygge och städning i Brobacka Läns stäm ma Få gel morgon i Nolhagaviken Lör da gen 22/5 Na tur skogskurs nr 2 Tors dag 27/5 Ons dag 9/6 Kväll svandring i närnatur Näset Van dring i Brobackareservatet 12-13/6 RIKSSTÄMMA i Gäv le Sön dag 20/6 Lördag 17/7 onsdag 11/8 Blom stervandring i Baggården, Gantarås och kan ske mer Slåt ter tid Ons dag 11/8 Slåt ter och Gil le i Bro backa, Na tur pri sut del - ning Sön dag 5/9 Lör dag 11/10 Vecka 40 Sön dag 3/10 Tis dag 26/10 Tisdag 16/11 Sön dag 4/12 Lör da gen 19/12 Tors dag 20/1 Tors dag 3/2 Va da re och and ra fåg lar på kus ten Ge o lo gins dag Mi ljö vänliga veckan Trek retsvandring Jät te träd Ris ve den Kli matvan dring Tra di tio nell julgranshuggning på Mys ten Skog och bio lo gisk mång fald Na tur skyddsföreningens års möte 3

4 ler blir reservat. Nytänkande och be va ran de av små bio to - per kan bi dra, men vik ti gast är ett fö rän drat jord bruks - stöd där samhället betalar för kollektiva nyttigheter som ska pas. Ge nom gri pan de för - änd ring av me to der och na - tur hän syn på jord- och skogs bru kets pro duk tions - mar ker krävs för håll bar het. Mång fal den är ett av de 16 mi ljö mål som ställts upp in - för 2020, och det in te gre rar på många sätt de and ra må - len,. Många mål kom mer inte att upp nås om inte an - sla gen ut ö kas på tag ligt. Åt - gärds pla ner för de mest ho - tade arterna kanske kan räd - da des sa men i nu lä get krävs bl.a. ett stopp för all av ver k - ning av na tur sko gar och kraf tig ök ning av are a len skyd dad skog. An sla gen för det ta har dock min skats med 100-tals mil jo ner av sit tan de re ge ring. Skan da löst är att en del av de åter stå en de an sla - get ut nytt ja des för vin terns varg slakt. Ibland är det av - grunds djupt mel lan hög tra - van de fraser om miljö och hållbarhet och vad som verkligen genomförs. Inblick Det gång na året var ett år då Na tur skydds före ning en fi ra - de ju bi leum, riks fö re ning en 100 år och i Alings ås 60 år. Nationellt satsades på att visa upp och föra ut Na tur - skydds före ning en, bl.a. an - knutet till klimatkonferen - sen. Flera medialt uppmärk - sam ma de un der sök ning ar av gif ter i kon su ment pro duk ter var ett an nat vik tigt in slag i fö re ning ens ut å trik ta de verk - samhet. Även lokalt satsade vi ex tra på pro gram ak ti vi te - ter för att sy nas och nå ut. I kom mu nen byggs och pla ne ras det nu för att vi ska vara in vå na re år 2019, i en mo dern mö tes - plats med smås ta dens för de - lar och stor sta dens möj lig he - ter med en cen tral roll i Väst sve ri ges ut veck ling och det sat sas på håll bar het och livskva li tet i hela kom mu - nen. Sto ra ord som för hopp - nings vis för plik ti gar, bl.a. ge nom att kom mu nens nya mi ljö mål, som är ute på re - miss, verk li gen un der stöd jer den na ut veck ling. Man kan frå ga sig var för vi nöd vän - digt vis mås te bli Vill du hjäl pa till med mi ljö mär kning av en bu tik? Vi har en bu tik i vår kom - mun som vill bli mi ljö märkt med "Bra Mi ljö val"- Na tur - skydds fö re ning ens eget mi l - jö mär ke. För att bli mi ljö - märkt skall bu ti ken ha ett bra grun dut bud av eko lo gis ka livs me del, ett stort ut bud av mi ljö märk ta kem tek nis ka pro duk ter, av stå från att säl ja vis sa vär sting var or och ha ett gediget eget miljöarbete. När en af fär mi ljö märks är det af fä ren som gör det mes - ta job bet, skick ar in pap per och ve ri fi kat till riks som de kol lar, men vi be hö ver ock så ha en lo kal kon takt per son för var je af fär. Den lo ka la kon takt per so nen gör 1 2 kon troll be sök i bu ti ken var je år och tit tar på någ ra sa ker, kon takt per so nen är bu ti kens lek man na re vi sor. Riks fö re - ning en skick ar ut alla under - lag som be hövs och er sät ter de kost na der kretskon takt - per so nen har i sam band med mi ljö märk ning en. Uppdraget är inte svårt, inga förkunskaper krävs. Är du in tres se rad? Ta kon takt med Per nil la Krantz, , eller Vi ve ca Jo hans son, , 4

5 5

6 alings å sa re, men låt gå. Ex - ploa te ring en som krävs för be folk nings mål har dock hit - tills oftast resulterat i ett mindre hållbart samhälle och för stör da mil jö er. Från kom - mu nens sida krävs en ord - ent lig skärp ning då hit till s - va ran de lokala miljömål i många fall inte alls upp nåtts, även då kom mu nen är den vik ti ga ak tö ren. Här krävs en bred fol klig opi nion och Na - tur skydds före ning en ska na - turligtvis delta i arbetet. Stad sutveck ling som den återspeglas i olika planer är ett vik tigt in stru ment för att ska pa ett grö na re och på sikt mer hållbart samhälle. Våra närm sta om giv ning - ar, både jord bruks mark och skog lik som strän der na kring Mjörn, in rym mer sto ra na - tur vär den och är vik ti ga för rek re a tion och folk häl sa. Mil jö er na ho tas och ibland på ver kas de ne ga tivt. Rik tig fula plum par finns. Mjörns strän der be byggs och pri va ti - se ras, kom mu nen ex ploa te - rar först klas sig jord bruks - mark på Boll torp-tom te red och i sko gar na när mast Alingsås ses effekterna av da gens skogs bruk. Rö de ne - pla tån och Ris ve den är ex - em pel där vild mark på år er satts av kal hyg - gen eller svårforcerade granåkrar. De gamla stigarna väx er igen och de sis ta resterna av tidigare inbyggare riskerar att begravas i granplantagens dunkel. Na tur skydds före ning en i Alings ås in le der un der året en serie föreläsningar som be ly ser de för änd ring ar som skett och som vi sar på de kvar va ran de pär lor vi kan gläd jas åt. An ta let ex kur sio - ner i fö re ning ens regi kom - mer att vara min dre än ti di - ga re år, men vand ra gär na själ va i våra sko gar el ler i jord bruks mar ker na kring våra sto ra sjöar. Ut i na tu ren - året runt! Upp lev och gläds helst ihop med barn el ler barn barn! Vi som är äld re har i all män het nå gon re la - tion till vår barn doms na tur och bör för med la nå got lik - nan de till våra efter kom man - de. Känslan för nå got man tyck er om gör att man är rädd om det ta och be redd att för sva ra det. Det är ju valår i år och politikerna är kanske extra lyhörda. In gvar An ders son Välkommen till våra träffar Såväl medlemmar som ni som kan ske blir med lem - mar är väl kom na på våra arrangemang. Det mesta är gratis, eventuellt inträde står på var je punkt. På vintern utsträcker sig Mjörnstrandens promenadvänlighet ut på isen. Foto: Ste fan By dén. 6

7 Maxi Alingsås den generösa stormarknaden. Sjön Gerdsken en tidig morgon i september. Vi värnar om Alingsåsmiljön! Maxi är miljödiplomerade enligt Svanen och av Göteborgs Stads Miljöförvaltning Öppet 7 22 alla dagar

8 Tors dag 25/2 Alingsås miljömål Cat ha ri na Nor berg In fo: Stel lan An ders son, tfn el ler Tors dag 25/3 TANZANIA - Na tur och re surs ut nytt jan - de Bildföredrag med Marita Sund ha ge och Per Lind ström från AFRICA dis co ve ry. Följ med på en ex kur sion un der mot tot Le a ve no foot-print och lär kän na na - turen i norra Tanzania med mycket erfarna guider. Marita och Per har en ge di gen kun skap om lan det och dess miljö. Brunns går dens sam lings sal kl 19 Info: an sva rig: In gvar An - ders son, tfn el ler Ons dag 14/4 Städ- & fag nings - dags i Bro backa Na - tur cen trum. Sam ling för sa måk ning till Bro backa vid Alings ås jvstn. Med tag krat ta och matsäck. Info: Stel lan An ders son, tfn el ler Lördag 24/4 Sta ket byg ge och städ ning i Bro backa Na tur cen trum Sam ling för sa måk ning till Bro backa, Alings ås jvstn kl Vi ska byg ga och re pa re ra ri a gär det kring än gen i Bro - backa un der sak kun nig led - ning av In ge mar Zach ris son. Med tag gro va hand skar gott hu mör och mat säck. Info: som ovan Hemsida: Lör dag 8/5 Läns stäm ma Årets läns stäm ma för Nor ra Älvs borg an ord nas i Dalsland. Som van ligt efter - fö ljan de ex kur sion i om rå - det. In tres se ra de kon tak tar Ingvar An ders son el ler Sön dag 9/5 Få gel mor gon i Nol - ha ga vi ken Tag med ki ka re och kom till få gel tor net i Nol ha ga vi ken. Tornet är bemannat mellan kl av fö re ning ens fågelexperter som hjälper till att identifiera vårens fåglar. Sjung an de fåg lar i Kongo iden ti fi e ras på ex kur sio ner som av går 6 15 och Tag med fika och njut av en här lig mor gon i vår under ba - ra när na tur i Nol ha ga om rå - det. Miljödiplomerat Alingsåsföretag Plangatan 20 * Alingsås Tel * E-post: An sva ri ga: To mas Gi de flod, tfn och Lars-Åke Thun berg, tfn

9 Byg ga och re no ve ra gär des gård Lör dag 24 april ska vi re no ve ra gär des går dar na på Bro backa. Kom och hjälp till och lär dig hant ver ket. Störar i par Senvuxen gran används 1 1,5 meter mellan paren Gärdslen Grantoppar eller röjningsvirke ca 4 m långa Grovändan uppåt Vidjor håller ihop störparen. Vanligen används grangrenar som ibland delas på längden. Dela genom att klyva den grova änden med en kniv, och dra sedan isär delarna för hand. Styr delningen genom att böja ut den del som vill bli tjockare. Färska grenar kan böjas direkt, äldre grenar kan värmas mjuka över öppen eld. Lägg vidjans smalände mellan störparet Linda vidjan i åttor eller cirklar runt störparen Lås vidjan mellan störparen 9

10 Lör da gen 22/5 Na tur skogskurs nr 2 Kur sen syf tar till att spri da kun skap om hur man in ven - te rar flo ra och fau na (ar ter) i sko gen och att där med för stå skill na den mel lan na tur skog och skogs plan ta ger. Kur sen an ord nas av Läns för bun det Nor ra Älvs borg för kon takt: sa mord na re Kas pli na Berg gren, tfn el ler kas pli mail.com Tors dag 27/5 Kväll svan dring i när na tur Nä set En få ge lin spi re rad van dring som ut går från Brobacka Sam ling kl på Par ke - ring en vid Bro backa el ler vid järn vägs sta tio nen för sa måk ning. An sva ri ga: To mas Gi de flod, tfn och Lars-Åke Thun berg, tfn Ons dag 9/6 Van dring i Bro - backa reservatet med Stel lan An ders son som gui de i fag ra för som mar mar - ker. Samarrangemang med Väst - kuststiftelsen. Sam ling på P-plats vid Bro - backa Na tur cen trum kl Info: an sva rig Stel lan An - ders son, tfn el ler Alla arrangemang görs i samarbete med Studiefrämjandet 12-13/6 RIKSSTÄMMA i Gäv le (bör jar re dan den 11 med se - minarier) Se mer på Na tur skydd fö re - ning ens hem si da tur skydds fo re ning - en.se/medlemssidor/riks - stam ma-2010/ 10

11 Sön dag 20/6 Blomstervandring i Gantarås, Mölarps ö, Gåshult, Tånga hed På de vil da blom mor nas dag gör vi en buss tur till fle ra ängar. Kost nad 50:- per per - son. Buss av går från Alings ås jvstn. kl Åter ca Med tag fika/lunchlåda för två ras ter i nå gon so lig slänt. An mä lan till Stel lan An ders - son, tfn el ler och Ste fan By dén Alings ås li e ra de Ängs grupp På si dorna 18 och 19 finns pro gram för de 14 än gar som slås på lo ka ler runt om i trak ten. Se an - non ser i lokal pressen, vår hem si da - sas.snf.se eller kontakta: Stel lan An ders son, tfn el ler för in for - mation. Onsdag 11/8 Slåt ter och Gil le i Bro backa Ta med lie och räf sa samt gott hu mör. Fö re ning en bju - der på ka las och för mu sik under arbetet svarar spele - män. I sam band med Gil let ut - de las fö re ning ens Na tur pris till 2010 års mot ta ga re. Sam ling Alings ås jvstn Bro backa Info: an sva rig In gvar An - ders son, tfn el ler Går ock så bra med e-post, se bak si dan. Påmind om programpunkt? Vill du få en på min nel se på e-pos ten en vecka före näs ta pro gram punkt? Skicka ett e-brev till stefan.by och ange på min nel se om pro gram punkt. 11

12 NATURPRISET Alings ås Na tur skydds fö re - ning har ge nom en väl vil lig spons ring av Cen tral tryck e - riet fått möjligheten att dela ut ett år ligt pris. Na tur pri set, som vi valt att kal la pri set, ges till nå gon per son som på ett för tjänst fullt sätt gag nat lo kal na tur vård el ler ge nom sin verksamhet bidragit till en ökad kän ne dom om vår när na tur. Priset utdelades första gång en i sam band med slåt - tern 2009 i Bro backa. Fö re - ning ens sty rel se, som ut gör priskommitté, utsåg Hans-Chris ter Lind berg som mottagare av NATURPRISET år För fö re ning ens med lem - mar är Hans-Chris ter känd genom sina detaljerade tusch teck ning ar vil ka un der många år prytt för sta si dan på pro gram men. Bil der na är of - tast från nå gon mer el ler min dre väl känd mil jö i vår när na tur och för med lar en ome del bar na tu rup ple vel se och en sä re gen känsla av när va ro i bil den. De talj ri ke - do men är ibland över väl di - gan de som när en stub be el - ler kno tig gam mal torrg ren av bil das. Ett av de bäs ta sät - ten att till ful lo upp skat ta Hans-Chris ters teck ning ar är att i Ris ve den be sö ka plat ser som be hand las i bo ken - Upp täck din hem bygd. Se - värd he ter i Ris ve den trak ten av Pel le Dahl berg, Tony Ell - ström och Bör je Karls son och bese de mil jö er som Hans-Christer avbildat. På kö pet får man en hel del trev li ga van dring ar i starkt skif tan de na tur och bygd. En och an nan av fö re ning ens med lem mar har under årens lopp dessutom haft turen att vinna den teckning som varje år lottas ut på årsmötet. Hans-Chris ter Lind berg är en vär dig för sta mot ta ga re av det pris som vi hop pas kun na dela ut år li gen i fram - ti den. In för 2010 års ut del - ning som åter kom mer att ske i sam band med slåt ter da - gen i Bro backa mot tar fö re - ning ens sty rel se för slag på kan di da ter. Hör av er till ordföranden. B.In gvar An ders son Ett sor ge bud når oss i den stund då pro gram met ska gå till tryck. Hans-Chris ter Lind berg har ef ter en läng re tids sjuk dom slut li gen fått ge sig för can cerns ned bry tan de kraft. Alings ås Na tur skydds fö re ning har där med mist en mång å rig med lem som med sina teck ning ar starkt bi dra git till fö re ning ens pro fil. Vi kän ner sorg och be kla gar de an hö ri gas sto ra för lust. Fö re ning en kom mer att sak na den lug ne skogs man nen som i arla mor gon stund kun de fånga sko gens själ med sitt rit stift. Styrelsen 12

13 Söndag 5/9 Va da re och and ra fåg lar på kus ten Vi tar oss un der led ning av Få gel grup pen ned till Mo - rups Tånge och Get te rön för att bese ett myll ran de få gel - liv. Sam ling ut an för Alings ås Jvstn kl för sa måk ning. Info: an sva rig Lars-Åke Thun berg, tfn Vill du vara med i en Handla- Miljövänligt-grupp! Vi söker medlemmar som vill eng a ge ra sig och lära sig mer inom det ta om rå - de och dela egna erfarenheter med oss and - ra. Har du idé er? Vill du vara med? Hör av dig till Vi - ve ca Jo hans son, vi ve - eller Pernilla Krantz pek - Lördag 11/9 Ge o lo gins dag Vi in le der med en fö re läs - ning i ge o lo gins grun der i Brunns går dens sam lings sal kl Prof. em. Sven-Åke Lars - son ori en te rar oss om oli ka be grepp som skill na den mel - lan mi ne ral och ber gart samt om flyd da eo ner då den Bal - tis ka sköl den kol li de ra de med Nor da me ri ka och vad som se dan hänt. Ef ter fö re läs ning en vid tar fältexkursion till några in - tres san ta bergs skär ning ar i Alings ås om giv ning ar. Info:Ste fan By dén Vecka 40 (28/9-3/10) Miljövänliga veckan Årets tema är mat och kli mat In for ma tion och and ra lo ka la aktiviteter i anslutning till stor mark na den MAXI samt lör da gen den 2/10 på Stan. Utförligare information i lo - kalp res sen och på fö re ning - ens hem si da. Info: Vi ve ca Jo hans son tfn , Per nil la Krantz tfn Sön dag 3/10 Trek rets van dring Vi sam las 9 45 vid Alings ås jvstn el ler kl 10 vid par ke - ring en i Bro backa. Till sam - mans med kret sar na i Ale och Le rum be ser vi se dan ut - val da de lar av Ris ve dens na - tur sko gar och jäm för des sa med plan ta ges kogs bruk och hyg gen. Ex kur sio nen leds av Leif Danielsson. Info: In gvar An ders son tfn , Tisdag 26/10 Jätteträd Åke Carls son vi sar bil der och be rät tar om de im po ne - ran de träd som finns runt om i våra mar ker. Brunns går dens sam lings sal kl An sva rig: In gvar An ders son, tfn el ler Tisdagen 16/11 Risveden Pelle Dahlberg berättar och vi sar bil der på flo ra och mil - jöer från såväl Risvedens pär lor som den styg gel se man kan upp le va här och var inom om rå det. Brunns går dens sam lings sal kl Ansva rig: In gvar An ders - son, tfn ,

14 Sön dag 4/12 Klimatvandring Lång van dring Mer info om tid och plats kom mer på hem si dan. An sva rig: Vi ve ca Jo hans son Lör da gen 19/12 Traditionell julgrans hug gning på Mys ten Ef ter in struk tion hug ger du din egen gran samt ger val fri gåva till be hjär tan svärt än da - mål. Gårds bu ti ken är öp pen med för sälj ning av mat och hant verk. Be ställ gär na i för - väg. Info: In ge mar Zach ris son tfn Tors dag 20/1 Skog och bio lo gisk mång fald Mats An ders son vi sar bil der och be rät tar om den nord li ga tai gan och dess mil jö er. Brunns går dens sam lings sal kl An sva rig: Stel lan An ders son, tfn , Tors dag 3/2 Naturskyddsföre - ningens års möte Brunns går dens sam lings sal kl Kväl len av slu tas med bild - vis ning. Info: an sva rig Sty rel sen Mat och kli mat Mi ljö vän li ga veck an hand lar i år fort fa ran de om mat och klimat. Förra året fokuserade vi på hur man kan änd ra sina matva nor hem ma och hur man kan väl ja rå va ror ef ter sä song och fram för allt att an vän da all mat som man kö per hem. Jag mås te er kän na att trots att jag är noga med vad jag hand lar hem så är jag inte lika noga när jag går ut och kö per min lunch mat. Då frå - gar jag min sann inte så ofta efter ekologisk mat eller om den är nä rod lad. Tänk om jag och fler män ni skor skul le börja efterfråga närodlat och kli mats mart när vi går ut och äter lunch. Vi kan ske skul le höra ef ter hur myck et en res - tau rang släng er. För hopp - nings vis är res tau rang er na så pass eko no mis ka att an de len mat som slängs är li ten, men tro li gen är det så att man gör felkalkyleringar. Mycket kan dock ifrågasättas. Varför har restauranger oftast tomater, gur ka och is bergs sal lad på sin sal lads buf fé? Mitt i vin - tern kan ske is bergs sal la den kun de by tas mot fin strim lad vit kål el ler röd kål. För min del tyck er jag att kå len är go da re då den smakar mer. Det finns ju dessutom ett stort antal rotfrukter som kan användas. Mi ljö vän li ga veck an i år fo ku se rar mer på den mat vi äter på res tau rang och att vi som kon su men ter stäl ler krav på kli mats mar ta lun cher och mid da gar. I vår ca fés tad kan man ju dess utom frå ga ef ter bröd som är eko lo giskt och höra om de ägg som an - vänds är när pro du ce ra de och eko lo gis ka. Kaf fe kam pan jen för någ ra år se dan har gett resultat och flera caféer ser - ve rar eko lo giskt och rät tvi se - märkt kaf fe. Jag tror att ju mer vi frå gar ef ter eko lo gis - ka produkter desto större chans är det att vi kan handla det. 14

15 Na tu rsno kar na Genom arbetet med natur - snokarna vill na tur skydds - före ning en ge fö rut sätt ning ar för barn och vux na att till - sam mans ut for ska na tu ren. Gläd jen i den ge men sam ma upp le vel sen står i fo kus för oss i en tid då barn och vux - na ten de rar att i allt stör re ut - sträck ning upp le va sa ker var och en på sitt håll. Både barn och vux na blir fris ka re av att vis tas i na tu ren och var je barn som fin ner ett in - tres se för bäck en, skogs - dung en runt knu ten el ler fåg - lar na vid få gel bor det bi drar till en hoppfullare framtid. Na turs no kar na vän der sig främst till barn i åldrar na 4-9 år till sam mans med fö räldrar el ler and ra vux na, men äld re och yng re barn är väl kom na att delta efter förmåga. Alingsåskretsen startar nu en na turs noks grupp och alla barn till sam mans med vux na är väl kom na att upp le va lust - en i att ut for ska na tu ren till - sam mans med oss An sva ri ga för na turs no kar na är Da vid Fre driks son Ny gård tfn eller och To mas Gi de flod tfn Sön dag 18 april Fag ning av än gen i Eds hult Kl Vi tit tar på lamm och ser vad vi kan fin na på än gen vid den här ti den på vår en. Vi hjälps åt att faga (krat ta) ängen. Pon ny rid ning för den som vill. Med tag mat säck och klä der ef ter vä der, möj - lig het att gril la finns. Sam - ling vid sta tio nen i Alings ås kl 9 30 för sa måk ning. Sön dag 25 april Van dring längs Sä ve åns dal gång Vi tar tå get från Alings ås till Sten kul len kl Van drar till ba ka till Floda (obs gan - ska lång van dring). Tar lämpligt tåg tillbaka. Medtag klä der ef ter vä der och mat - säck. Aktiviteten inställes vid för myck et regn, kon tak - ta Da vid om ni är osäk ra. Tors dag 20 maj Fis ke i Gerds ken kl Vi pas sar på att se vad vi kan fin na för väx ter och små djur i vatt net. Sam ling vid Gerds - ken val lens par ke ring. Med - tag mat säck, flytväst och gär na mask, vi ord nar metspön. Det finns naturligtvis flera andra aktiviteter i natur - skydds fö re ning ens pro gram som är lämp li ga för barn. Håll ut kik. 15

16 Be sök blom ster prak ten på våra ängar Så här i den ovan ligt snö ri ka ja nu a ri må na den känns som - marens slåttergillen mycket långt bor ta. Ändå är det tyd - ligt att dyg nen bör jar bli allt lju sa re, da gar na nå got läng - re. Om nå gon må nad hörs de för sta lär kor na och vår en nal kas. Det ta år har vi pla ne rat in nå got nytt i vår slåt ter ka len - der, näm li gen en ge men sam resa till nå gon el ler någ ra av de än gar vi slår var je år. Den 20 juni genom för näm li gen Na tur skydds före ning en över hela lan det en Blom mor nas dag, en dag då ex kur sio ner görs till botaniskt intressanta plat ser. För Alings å skret sen och Alings ås li e ra de ängs - grupps del har vi tänkt be sö - ka slåtterängarna i Gantarås - Mö larps ö - Gåshult - Tånga hed. Ofta är det ju så när vi kom mer med våra liar i slu tet av juli el ler bör jan av au gus ti, att många in tres san - ta väx ter re dan är överblom - ma de el ler så är vi så ut tröt - ta de av slåt tern (och gil let) att vi inte rik tigt or kar upp - skat ta even tu ell blom prakt. Det ta har vi allt så tänkt änd - ra på i år. Pla ne ra allt så in en blom - ster re sa till en el ler fle ra slåt - te räng ar som kom mer att ar - ran ge ras 20e juni. Se pro - gram si dor na Stel lan An ders son Be sök gär na hem si dan om våra än gar och de ras sköt sel Si dan nås på el ler från vår hem si da as.snf.se 16

17 Alingsås lierade ängsgrupp Alingsås lierade ängs grupp me dver kar även den na som - mar vid slåttergillen på fle ra slåttermarker i våra trak ter. To talt blir det 14 än gar och ma der som in går i årets ka - len der, från Vrån den 15/7 till Bag går den, Morj hult den 12/8. Välkommen till slåtterängarna ön skar Alingsås lierade ängs grupp! Kom en el ler fle ra gång er för att slå el ler räf sa. No tis finns i Alings ås Tid - ning un der klub b an non ser för oli ka hem bygds fö re ning - ar, etc. För frå gor el ler sa måk ning kon tak ta In ge mar Zach ris son , Ewald Jons son tfn el ler Stel lan An ders son tfn Sandhult Brobacka Torstö Idåsen Bryngels gärde Alingsås Damsjöås Yxnås Åsgärde Ljungås Vrån Gantarås Långeviken Örsbråten Baggården Se slåt te räng ar na från luf ten? Länkar till flygbilder finns på vår hem si da as.snf.se/lievag.htm Kratt ning av nysla get hö på Idå sen. Foto: Ste fan Bydén 17

18 Slåtterkalender Lör dag 17/ Långeviken, Ödenäs Kör från Ed sås och ta väns - ter mot Närs bo 1 km före Öde näs kyr ka och hö ger efter 60 m och kör 1,2 km sö de rut. Ef ter slåt tern bjuds på sop pa med efter ätt o fika. Tisdag 20/7 kl Vrån i Skogsbygden Ta av från Bo rå svä gen mot Ljur hal la. Ef ter 2 km vägskylt till hö ger. Kör 200 m och sväng hö ger på gru s - väg Vrån efter 300 m. Ef - ter slåt tern bjuds på kaf fe o bul le. Ons dag 21/ Madslåtter på Torstö Sam ling vid Wil lys p-plats kl , sa m åk ning till Sim me näs fis kes tu ga, båt hämtar. Efter slåttern bjuds på kaf fe och tår ta i träd går - den. Lördag 18/ Slåtterkurs vid Ödenäs skola Lördag 18/ Slåtter i Bryngels gärde Kör från Öde näs kyr ka sö de - rut en km. Par ke ra vid skylt Tal lå sen. Än gen lig ger på hö ger sida ner i back en. Slåt ter i Vrån Foto: Ste fan By dén. Öde näs hem bygds fö re ning står för fika. Li e kur sen bör - jar Ef ter slåt tern bjuds på kaf fe o bul le. Måndag 26/ Yxnås Vägen till Kärtared, vidare vä gen mot Vår går da, norr om Sä ve ån. Ef ter en km par - ke ring på hö ger sida. Efter åt bjuds på fika. Tors dag 29/ Idåsen Vä gen från Gräfs näs mot Li - ve red 3 km, p-plats, yt ter li - ga re 500 m sö de rut upp för backarna! Efter slåttern bjuds på kaf fe o smör gås. Lördag 31/ Gantarås, Töllsjö Kör väg mot Bo rås, pas se ra väg mot Töll sjö. Ef ter 4 km skylt Gan ta rås. Kör 1 km till fle ra röda hus på back krön, hö ger sida. Mu sik och fika. Måndag 2/ Åsgärde, Nårunga E20 mot Vår går da. Hö ger mot Ljur hal la i Bä linge. 5,6 km efter Kärtared vänster mot Brunn lid. Håll hö ger ef - ter 150 m. Ca 1 km till. Slåt - ter gil le med sång och mat med eko lo gis ka för teck en. 18

19 Tisdag 3/ Sandhult, Risveden Från Alings ås ut till Bro - backa, hö ger mot Sol leb - runn, ef ter 3,5 km väns ter mot Granvattnet, efter 1,5 km tor pet Sand hult på väns - ter sida. Ef ter slåt tern bjuds på mas sor av hem ba kat. Torsdag 5/ Damsjöås Vägen till Maryd, vidare vä - gen sö der om ån c:a 2 km. Efter åt bjuds på fika. Lör dag 7/ Ljungås, Skogsbygden Bo rå svä gen för bi Lyg na red, skylt Ljur hal la ef ter 6 km par ke rings plats Ljung ås. Pro me nad upp till går den 400 m. För tä ring och fika. En av de många slåt te rak ti va på Dams jöås, Foto: Ste fan Bydén. Onsdag 11/ Brobacka Naturcentrum Väg från Alings ås mot Äl v - äng en. Skylt ef ter 9 km Bro - backa Na tu rum. Fö re ning en står för fika. Upp du kat på Sand hult ef ter slåt tern. Foto: Ste fan By dén 19

20 Avs. Ingvar Andersson Svarteviksvägen ALINGSÅS Na tur skydds före ning en i Alings ås Bjär ke, Hem sjö-öde näs Sty rel se: Ord fö ran de: In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15, ALINGSÅS, tel , , e-post: b.in gvar.an ders lia.com Sekreterare: Vi ve ca Jo hans son, Öst ra Ring ga tan 9M, ALINGSÅS, tel , e-post: Vice ordförande: Stel lan An ders son, Ra vin vä gen 13, ALINGSÅS, tel , e-post: stel la nan ders hoo.se Kas sör: To mas Gi de flod, Jas ming a tan 5, ALINGSÅS, tel , e-post: gi de Öv ri ga le da mö ter: Da vid Fre driks son Ny gård, Eds hult svä gen 7, Alings ås, tel , e-post: da vid.fre driks lia.com Fre drik Åstrand Ha ga vä gen Alings ås, tel e-post: fre Hem si de san sva rig: Ste fan By dén, Vik to ri a ga tan 9, ALINGSÅS, tel , e-post: ste fan.by li ca.se Sup ple an ter: Per nil la Krantz, Lag ga re back en 12, ALINGSÅS tel , e-post: pek mail.com Erik Lars son, Ene hags ga tan 15, ALINGSÅS, tel , e-post: Kon takt per so ner kom mun de lar: Alingsås In gvar An ders son Bjärke Mats An ders son Hem sjö Öde näs Da vid Fre driks son Ny gård

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2012 Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2012 Na tur skydds före ning en i Alings ås Bjär ke, Hem sjö-öde näs Sty rel se: Ord fö ran de: In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15, 441 91 ALINGSÅS, tel

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016

Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le Re mis svar från Me li ca ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Kol lek tiv tra fi kens mål bild i Gö te borg/möln dal/par til le ge nom Ei nar Hans son och Ste fan By dén 10/6 2016 Vi på Me li ca mi ljö kon sul ter har eng a ge rat oss myck et i ut veck ling en av

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs arp Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se Mi ljö kon se kvens be skriv ning för byg gan de av fisk trap pa och rens ning av damm vid Lin de fors i Ljungs

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Stefan Bydén. Curriculum vitae

Stefan Bydén. Curriculum vitae Curriculum vitae Stefan Bydén E-post: stefan.byden@melica.se Mobiltelefon: 0706-72 20 80 Huvudsakligt arbetsområde Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, livscykelanalyser

Läs mer

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2016

Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs. Program 2016 Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2016 Årets första trana har redan siktats men kanske också dragit sig tillbaka. Foto: Mats Andersson. Följ oss i sociala medier! Vi finns nu på Facebook och Twitter.

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen.

byggelse får uppföras och hur den bör utformas. Bostadsbyggandet ska öka för att möj lig gö ra ökad inflyttning till kommunen. BEBYGGELSE BEBYGGELSE Nationella miljömål Nationella mål för arkitektur, formgivning och design Kommunala mål Nuläge Framtid Strategi Omvandling Förtätning/komplettering Byggande på landsbygden Utformning

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö

Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan för bo stä der i Södra Brevik, Öckerö Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-775 69 50 www.melica.se 2003-11-20 Ste fan By

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392

Fiskhälsa. Niklas Hanson. Stefan Bydén. Te re sia Weng ström U392 Melica nutans (bergsslok) gräs med purpurbruna agnar som växer i halvskugga på bergssluttningar Fiskhälsa Användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vat ten drag med

Läs mer

Parkinson Skåne. Mars 2015

Parkinson Skåne. Mars 2015 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson

Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén Anne-Marie Larsson Mikael Olsson Mäta vatten Undersökningar av sött och salt vatten Stefan Bydén AnneMarie Larsson Mikael Olsson Ste fan By dén AnneMa rie Lars son Mi ka el Ols son Mäta vat ten Un der sök ning ar av sött och salt vat

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer