Parkinson Skåne. Mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkinson Skåne. Mars 2015"

Transkript

1 Parkinson Skåne Mars 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga och övriga intresserade. Kalendarium 12 mars Parkinson Skåne bjuder in lokalföreningarna till Skåneforum på Orup kl Program kommer under februari. 10 april Parkinson Skåne tillsammans med Lunds Universitet arrangerar årets Världsparkinsondag fredagen 10 april. Platsen är Aulan på SUS i Lund med början kl Inbjudan skickas till samtliga medlemmar med post. 2 4 oktober Parkinson Skåne inbjuder till 3-dagars kurs på Sundgården. Programplanering pågår. Boka dagarna. Per-Olof Mattssons bevis på 12 års medicinförbrukning för att hålla Mr P i schack.

2 Styrelsen för Parkinson Skåne Länsförening Ordförande Lars-Erik Olsson tel Vice ordförande Hasse Anderberg tel Kassör Björn Lundgren tel Tidningsredaktör Lisa Engström tel Medlemsadm. Göran Markholm tel Webb-ansvarig Mats Larsson tel Ledamot Lena Björkdahl tel Adress Parkinson Skåne Annegården, Skansvägen Lund Kansli Katarina Alfredsson är anställd som kanslist på halvtid av Parkinson Skåne. Arbetstider: måndag , onsdag , fredag Telefontid: onsdag och fredag kl Tel Par kin son Skå ne Annegården Skan svä gen 5, LUND Org.nr.: Tid ning en Par kin son Skå ne ut kom mer 8 gång er per år. Feb ru a ri maj samt sep tem ber de cem ber. Re dak tions grupp: Göran Markholm, Katarina Alfredsson och Lisa Eng ström. Re dak tör: Lisa Eng ström, comhem.se An sva rig ut gi va re: Lars-Erik Ols son, Tryck e ri: HB Kärntryck, Östergatan 16, Åstorp Parkinsonförbundet: Jourtelefon: Hem si da: parkinsonforbundet.se

3 Anhöriga Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och an hö rig vår da re oav sett ål der, kön el ler di ag nos hos den som vår das. Anhörigas Riksförbund består av lokala anhörigföreningar, andra stödjande organisationer och föreningar, samt enskilda medlemmar. Anhörigas Riksförbund har utnämnt år 2015 till Anhörigåret. Nå gon gång i li vet kom mer de fles ta av oss att ge om sorg el ler hjälp till nå gon i vår när het som drab bas av sjuk dom, en funk tions ned sätt ning el ler som får be hov av hjälp på grund av hög ål der. I Skåne finns Anhörigföreningar i följande kommuner: Malmö, Trelleborg, Bjuv, Hässleholm, Hör by, Lund och Sve da la. Ring till nå gon av des sa om du som an hö rig be hö ver få stöd. Vem är anhörig eller anhörigvårdare? Det är den per son som inom fa mil jen, släk ten el ler vän kret sen hjäl per nå gon som inte kla rar av var da gen på egen hand. Till ex em pel kan det vara make el ler maka, fö räl der, barn, barn barn, syskon, samman bo en de, vän, gran ne el ler an nan per son. Laserkäpp La ser Cane är en lätt jus ter bar käpp som åter ger en klar röd lin je över vä gen. Den är spe ci ellt ut - for mad för att hjäl pa män ni skor med igångs ätt nings problem, frys ning av gång m m som upp står vid Parkinsons sjukdom och vid Atypisk Parkinsons sjukdom. Rörelseteamet, Neurologen, Lund, har köpt in en käpp för att tes ta på sina pa ti en ter. Käl la: NYHETSBREV 6 # 16/ FORSKNING & BEHANDLING VID PARKINSONS SJUKDOM Jag vill tacka li vet för allt som det gav mig det gav mig mina ögon där gry nings lju set le ker så jag kan ski lja tyd ligt det svar ta från det vita och hela him len ser jag med alla rym dens stjär nor och i mäng den av män ni skor ser jag den jag äls kar. text och mu sik: Violeta Parra svensk text: Lena Me lin och Jan Ham mar lund

4 Det började med en skakning Titanic gick under. Långsamt. Det gör jag också. Långsamt. Det kändes först som en skakning. Ingen panik. Sedan blev det värre. Min darrning kom år 2003, då jag skulle läsa ur ett papper inför ett auditorium. Då darrade handen och papperet, och jag betraktade dem och tänkte stilla: Har jag Parkinson? Darrningarna försvann med Parkinsonmedicin, och definitionsmässigt så hade jag då Parkinson. Min karriär som pillerätare startade. Då fick jag lära mig vad en agonist är. Tidigare hade jag bara hört om antagonister. Agonisten Pramipexol av märke Sifrol var min första medicin. Tredje året fick jag börja med huvudmedicinen, som var Levodopa av märke Madopark. Samlare som jag är, så sparade jag varje tom medicinburk och förpackning. Det har blivit många lådor på vinden under årens lopp. Min plan var att en gång visa upp alla mediciner jag tagit och därmed en bild av hur sjukdomen utveckar sig. Föreslog redaktören för denna tidning att ta in en sådan bild. Hon svarade: Tack så hjärtligt för att du kommer med ett så här intressant och annorlunda förslag! Nu blev det bråttom. Min sambo Kerstin, som genom mig drabbats av Parkinson som anhörig, hjälpte mig att bära ner från vinden, och att ställa upp förpackningarna årsvis på vårt matbord, och att göra skyltar. Så tog hon slutligen BILDEN. Man ser hur antal och varieteter ökar år från år. På bilden finns medicinförpackningar för hundratusentals kronor. Ett år åt jag piller för kronor. Sedan har det dykt upp billigare generiska preparat. Ett tack riktar jag till de som betalat allt detta! Jag har bara betalat en bråkdel. Tack till neurologerna Lars Wictor och Staffan P. Persson, vilka ansvarat för medicineringen. Under alla dessa år har det känts som om jag inte har haft någon Parkinson. Medicineringen har ju hållit alla symptom borta! Jag har ju inte lidit av någon Parkinson. Liksom Pippi Långstrump som inte led av fräknar. Nu börjar det bli värre, Det behövs mer och mer medicin och kortare tid mellan doserna. Ibland glömmer jag min dos, och då får jag dosglapp med stillestånd: off, och sprattel med benen i sängen: on. Mitt engagemang för att arrangera den här bilden, gjorde att jag missade min medicinering och då får jag finna mig i att min gångstil kortvarigt försämrades till struttande gång, tills ny medicindos börjar verka. En annan ökande olägenhet är alla biverkningar, vilka enligt bipacksedeln kan drabba var tionde patient eller var hundrade eller var tusende. Det står sällan hur det drabbar den som tar mycket av medicinen. Jag har fått rubbningar i sömnrytmen. Klockan 19 är jag sömnig och asocial och vill lägga mig. Klockan fyra är jag klarvaken och vill stiga upp. Även det lite asocialt. Kramper, ont i nacken, dåsighet och fumlighet kämpar jag mot. Jag anar att jag även drabbats av biverkningarna: ökad sexuell drift och minskad sexuell förmåga. Vilken trist kombination! Jag gläder mig åt alla potentiella biverkningars tyranni jag (ännu?) inte drabbats av. Längst fram på bilden står multivitaminburkar från Recip AB. Läkarna säger att med fullvärdig kost behövs inga vitamin- eller mineraltillägg. Jag vänder på det och säger: Med multivitamintabletter kan jag fortsätta äta min lite slarvigare kost innefattande kakor och godis. Tabletterna gör att jag numera så gott som aldrig drabbas av förkylningar. Så finns det burkar med uppiggande koffeinpiller från Recip. De tar jag för att bli mera social på kvällarna. De tidigare burkarna med Madopark, hade en liten bomullstuss för att inte pillren skulle skaka sönder. I stora Parkinsontidningen fanns en gång bilder av små tomtar tillverkade av dessa bomullstussar. Då kommer frågan: är det någon av läsarna som vill ta över hela samlingen med bomullstussar och allt? Jag tror inte att jag ställer upp samlingen på vinden igen. Jag gör väl som de flesta vettiga människor: kastar dem i lämplig återvinningsbehållare. Per-Olof Mattsson Pillerätare, född 1943 Bor i Lomma

5 Mat vid Parkinsons sjukdom Pre cis som alla and ra be hö ver den som har Par kin sons sjuk dom äta all si digt och varierat. Fett, kolhydrater och protein allt behövs tillsammans med vitaminer och mineraler. Inte heller behö - ver den som har Par kin son räk na ka lo ri er el ler fun de ra över fett pro cent över vikt är ovan ligt. Så myck et ener gi går åt till sjuk do men att fet ma säl lan är ett pro blem. Även om ma ten ska vara all si dig finns det någ ra sär skil da sa ker att tän ka på för den som har Par kin sons sjuk dom. Det gäl ler främst det pro tein, som man får i sig med ma ten. Pro tein be står av ami no sy ror. Efter som le vo do pa också är en aminosyra kan medicinen konkurreras ut och få säm re ef fekt om man äter pro tein rik mat. Det ta gäl ler sär skilt pro tei ner från djur ri ket, som kött och mjölk pro duk ter. Det är dock långt ifrån alla pa ti en ter som mär ker av det ta. Om man mär ker att man får säm re ef fekt av en tablett som ta gits till sam mans med mål tid kan man över vä ga att min ska in ta get av pro tein till fru kost och lunch, och äta den pro tein ri ka ma ten på kväl len. Men det kan ock så räcka att man ser till att inte ta tablet ter na till sam mans med mat. Om man där e mot inte har pro blem med att tablet ter na fung e rar då ligt till sam mans med mat kan man gärna kombinera mat- och tablettintag. Livs me del med myck et pro tein. Pro tein finns i rik lig mängd i an i ma lis ka livs me del som mjölk - pro duk ter, kött, fisk och ägg, men även i grön sa ker, fram för allt balj väx ter. För den som vill äta så kallad proteinförskjuten kost är det främst vegetariska alternativ som gäller under dagen, me - dan de mer pro tein ri ka må len får vän ta till kväl len. Den to ta la mäng den pro tein bör inte min skas krop pen be hö ver det. Grön sa ker in ne hål ler yt terst lite pro tein. Frukt och bär är ock så pro tein - fattiga, så en fruktsallad till frukost kan ge nyttiga vitaminer och mineraler utan att påverka upp - taget av anti-parkinson-medicinen. Proteinfattiga drycker är öl, vin, kaffe och te, men alkohol brukar inte upplevas positivt vid Parkinsons sjukdom, snarare får man sämre kontroll på rörligheten. Snå la inte på fet tet Om man för skju ter pro tei nin ta get till kväl len är det vik tigt att öka mäng den kol hy dra ter och fett för att få till räck ligt med ener gi un der da gen. Ett en kelt sätt att göra det är att laga mat med en ex tra klick smör och äta bröd till mål ti der na. Man bör då väl ja fi ber rikt bröd för att motver ka för stopp ning, som är ett van ligt pro blem för per so ner med Par kin sons sjuk dom. Det är vik tigt att dricka ord ent ligt, an nars får fi ber rik kost mot satt ver kan. Hur myck et man ska dricka be ror på hur stor man är och om man svet tas myck et, men 1,5 li ter per dag bru kar an vän das som en all - män re kom men da tion. Även drick an det kan pla ne ras till för sta de len av da gen så att man inte be - hö ver kis sa så ofta på nat ten. Dres sing på sal la den och smör på brö det är ock så bra. Gran skat av Dag Ny holm au gus ti 2014 Hämtat ur Parkinson

6 Lo kala föreningar Båstad Par kin son fö re ning en i Bås tad väl kom nar med lem mar och öv ri ga till träf far och ak ti vi - te ter vår en Plats: Båstad Församlingsgården Dag: Mån da gar ca en gång/må nad Tid: kl med kaf fe paus. Kaf fe och fral la 10 kr. Fö ljan de da gar kom mer vi att träf fas: 16 feb ru - a ri, 16 mars, 13 april, 11 maj och prel. 8 juni. De tal je rat pro gram kom mer. I samarbete med anhörigföreningen arrangerar vi en kurs i Qi Gong fö ljan de da gar: 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 23/3 och 30/3. För upp lys ning ar ring Hed vig Olofs son Väl kom na! Mailadress: hed vig.olofs Eslöv Väl kom na till vux en sko lan Vil la vä gen 12, Eslöv. Ti der för våra samman kom ster är kl Vårt pro gram för vår en 2015 är pre li mi närt följan de: Vecka 5 fre dag 30 jan. Års möte. Vecka 9 fredag 27 februari. Samtalsgrupper, ev. besök av anhörighetskonsulent Camilla Marcusson. Ordf. Irè ne Ek da la tel , Mail till Irè ne: ire ne.ek da le2.se Helsingborg Kära Par kin son vän ner. Festen på Knutsdagen är avklarad. Närmaste pro - gram punkt är Års mö tet den 12 feb ru a ri. Vi bju - der på sem lor. Se sär skild kallelse. Den 3 mars har vi näs ta träff. Pro gram met är under planering. An mä lan till samt li ga ak ti vi te ter görs till Per Cer ne el ler p.cer lia.com Kristianstad Årsmötet den 21 februari in ne bär vis sa för änd - ringar i föreningens styrelse, bl.a. ny ordförande. Sty rel sen är nu igång med att de talj pla ne ra det fort sat ta pro gram met. Ex em pel på ak ti vi te ter: Nyheten Levodose med doseringsautomat, infor - ma tion av nå gon med duo do pa-pump in o pe re rad, besök av medarbetare från Parkinsonteamet på CSK, information om Sommarsol, studiebesök på ambulanscentralen, utflykt i sommarhagen, under håll ning om och med mu sik av Be rtil Sand - ström, Osby, och så na tur ligt vis den tra di tio nel la av slut ning en i juni lunch med sill och po ta tis! Som van ligt får alla med lem mar ett tryckt pro - gram i brev lå dan så snart som möj ligt. Var je samman komst som fö re ning en ord nar kom mer dessutom att annonseras i Kristianstadsbladet un - der rubriken FÖRENINGSNYTT. Håll ut kik där! Bowlingen är igång på Kris ti an stads bow ling - cen ter på Näs by på ons da gar un der ojäm na veck - or. Kon tak ta Sol veig el ler Jan Nils son, tel , om Du vill veta mer. Mer in for ma tion om pro gram och sty rel se i näs ta num mer av Par kin son Skå ne! Ring gär na Ker stin Sjögren Flei scher om du har frå gor. Tel Landskrona Par kin son Lands kro na in bju der med lem mar - na till års mö tet den 12 feb ru a ri. Vår ens öv ri ga träf far blir då den 26/2, 12/3 och 26/3. Un der vår en ska vi gå ige nom vil ka kri te ri er som gäl ler för att få sam häl lets stöd till funk - tionsnedsatta. Vi bjuder in experter på området. Det gäller färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd för handikappade, högkostnadsskydd vid be sök/be hand ling inom så väl sjuk- som tand vår - den, grönt kort för tand vår den, hög kost nads - skydd för läkemedel, etc. Sä songs avslut ning en pla ne rar vi ska vara på Lunds universitet hos bitr. professor Angela Cen ci-nils son som for skar kring ett skyd dan de pro tein som i vår as väck te så väl upp märk sam het som nya frå gor. Hur nära är vi en kli nisk be hand ling? An mä lan till ak ti vi te ter görs till ing lia.com tfn ;

7 Ordf. el ler ring Karl Hack - er Lund Lunds Par kin son fö re ning i samarbete med Neuroförbundet i Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi träf fas var 3:e ons dag kl på Annegården, Skansvägen 5 Lund. Ser ve ring av fika till själv kost nad spris. Vår ens mö tes ti der är 4 mars, 25 mars, 5 april, 6 maj och 27 maj. 4 mars. Chris ter Eker, neu ro log och själv drab - bad av Par kin sons sjuk dom väg le der oss i hur man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom. 25 mars. Christer Eker, neurolog informerar om behandlingsstrategier vid Parkinsons sjukdom. Malmö Väl kom na till Par kin son Mal mö Vi star tar vår ens ak ti vi te ter med års mö tet den 18 februari kl på Dammfrigården. Öv ri ga med lems mö ten blir 18 mars, 20 maj och 10 juni. Innehållet på medlemsmötena får den nya styrelsen bestämma. Vår ens öv ri ga mö tes ti der: 4 mars, 25 mars, 15 april, 6 maj och 27 maj. Sydöst Par kin son Sy döst Ystad-Simrishamn-Sjöbo-Tomelilla-Skurup. i samverkan.med Studieförbundet Vuxenskolan och IK Vin co pre sen te rar vi när mast kom man de träf far vår en feb ru a ri Pre sen ta tion av Som mar sol Re hab, av Tit ti Unos dot ter, Vin co vil lan mars. Hur står det till med ma gen? Sjuk - gym nast Tri ne Skov från Nova i Ryds gård re der ut be grep pen. Vin co vil lan Kjell Svens son, ord fö ran de. Tel ; Ängelholm Än gel holms Par kin son fö re ning hälsar alla medlemmar välkomna till aktiviteterna vår en Vårens medlemsträffar är bokade till den 25 feb ru a ri, 25 mars, 29 april och vår avslut - ning den 27 maj. Pro gram men kom mer vi att an non se ra på lör - da gen före träf fen un der Fö re nings nytt i NST. Vi väl kom nar så väl gam la som nya med lem - mar. Kon tak ta Gun Sjö din tel Hjärt ligt väl kom na Trelleborg Par kin son Trel le borg I samarbete med Vuxenskolan i Trelleborg. In - gång CB Friis ga tan, and ra vån ing en. Bow ling: tis da gar kl i Sö der - slättshallen. Vidare information: Bo Sandelius , Tor sten Nils son Bi ljard på AKKA, her rar ons da gar och da mer tors da gar In for ma tion: May-Lis Pers son Vi har be slu tat om ny start tid för våra mö ten. Ny tid är i Vux en sko lans lo ka ler Årsmöte 4/2 med sedvanliga årsmötes-förhand - ling ar. Medlemsmöte 4/3. Gå gär na in på kin son for bun det.se/ska ne Vi läg ger in in for ma tion där fort lö pan de. Ord fö ran de: May-Lis Pers son Sek re te ra re: Gun nar West berg

8 Mars 2015 Med lem stid ning för Par kin son Skå ne Avsändare och returadress: Parkinson Skåne, Annegården, Skan svä gen 5, Lund. Org.nr.: Parkinson Skåne lokala föreningar Båstad Ordförande Margareta Carlsson Sekreterare/ Medlemsansvarig Hedvig Olofsson Eslöv Ordförande Iréne Ekdala Sekreterare Karin Larsson Helsingborg Ordförande Johan Bohlin Vice ordförande Per Cerne Kristianstad Ordförande Per Olof Ekdala Sekreterare Kerstin Sjögren Fleischer Landskrona Ordförande Karl Hacker Medlemsansvarig Ing-Britt Blixt Lund Ordförande och Medlemsansvarig Gun Lindahl Malmö Ordförande Bengt Björkman Trelleborg Ordförande May-Lis Persson Medlemsansvarig Britt Nilsson Sydöst Ordförande Kjell Svensson Ängelholm Ordförande Nils-Göran Nilsson Kassör/ Medlemsansvarig Rolf Fri NYP Nätverket för dig med Parkinson i yrkesverksam ålder

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE

Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE - Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE 846006-5637 Styrelsen får härmed överlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse 2 4 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2016. Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening

Parkinson Skåne. April 2016. Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening Parkinson Skåne April 2016 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening Referat från Informationsmöte om Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, olika behandlingsmöjligheter Hela aulan i lasarettsblocket

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Parkinson Skåne. Oktober 2015

Parkinson Skåne. Oktober 2015 Parkinson Skåne Oktober 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Välkommen till tidningen Parkinson Skåne som är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom,

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Aktuellt Parkinson Skåne

Aktuellt Parkinson Skåne Aktuellt Parkinson Skåne Nr 1, Februari 2017 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening En ljusstark dubbelstjärna i Lund Ker stin och jag gjor de jul klapps köp på han del scen - trat Nova

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset Tomtens lilla Maskrosängel Text & Bild: Margareta Juhlin blå huset Tomtens lilla Maskrosängel ISBN 91-973991-0-8 Text & bild Margareta Juhlin Första upplagan november 2000 Grafisk form: Daniel Sjöfors

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2010 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2010 Ett miss lyck an de Fjol året, som do mi ne ra des av mass me di al upp märk sam - het in för kli mat kon fe ren sen, än da de för många i be svi kel - se

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Ordförande har ordet. Nu går vi in i sista kvartalet på 2007 och det känns väl inte riktigt inspirerande att redan önska

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

IN STAL LA TION SAN VIS NING

IN STAL LA TION SAN VIS NING IN STAL LA TION SAN VIS NING SPY-se ri en IR-de tek to rer UL TRA-MINI TILL FÖR LIT LIG PRO BLEM FRI IN TRO DUK TION 4 mo del ler för oli ka an vänd nings om rå - den Näs tan osyn lig när den in stal le

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Aktiv Föreläsning. Kost

Aktiv Föreläsning. Kost Aktiv Föreläsning Kost Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 42 12/10-18/10

ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 42 12/10-18/10 ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 42 12/10-18/10 Mån 12/10 Cevapcici, yoghurtsås med vitlök & ris Fiskgratäng med soltorkad tomat & spenat, potatis Selleristicks serveras med kall sås med örter & chili, potatis

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

PROGRAM. Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter. Våren 2016. (Sparas )

PROGRAM. Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter. Våren 2016. (Sparas ) PROGRAM Neuroförbundet Sydnärkes aktiviteter Våren 2016 (Sparas ) Hej alla goa medlemmar i Neuroförbundet Sydnärke! Nu börjar dagarna bli ljusare men än så länge biter vinterkylan i kinderna. Under hösten

Läs mer

Parkinson Skåne. Februari 2016

Parkinson Skåne. Februari 2016 Parkinson Skåne Februari 2016 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening Tidningen Parkinson Skåne är en publikation för personer som är medlemmar av Parkinsonförbundet och som har bostadsort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola Välkommen till Floby Förskola! Vi hoppas att Ni ska trivas hos oss och att tiden i förskolan ska bli en positiv erfarenhet för hela familjen. Om detta är Er första kontakt med barnomsorgen är det säkert

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Filter: [Hattstugan] Utförd av: Birger Ivarsson(birger.ivarsson@avesta.se) Organisationsnamn: Avesta kommun An svar: 15 An inbjudna respondenter (via e-post): 0 Procentandel

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

WasaNytt v 43 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 43 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 43 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Program för måndag den 27 oktober (se bilaga) Lucia Vill du vara med i årets Luciatåg tillsammans med

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

VIKTIG INFORMATION MISSA INTE! Fotografering till skolkatalogen. ske 22-24 september plus 3:e & 6:e oktober. Schema kommer längre fram.

VIKTIG INFORMATION MISSA INTE! Fotografering till skolkatalogen. ske 22-24 september plus 3:e & 6:e oktober. Schema kommer längre fram. 2014, VECKA V VIKTIG INFORMATION RECEPTIONENS ÖPPETTIDER. Blodbussens tidtabell för Alléskolan: 10 Sept 08:30-14:00 04 Dec 08:30-14:00 För mer information om att ge blod och om blodbussen, besök webben:

Läs mer

Aktuellt Parkinson Skåne. Parkinson Eslöv spelar bordtennis

Aktuellt Parkinson Skåne. Parkinson Eslöv spelar bordtennis Aktuellt Parkinson Skåne Nr 2, Mars 2017 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Länsförening Parkinson Eslöv spelar bordtennis Leif och Eva i full fart, me dan någ ra age rar publik. Ge nom svens

Läs mer