Räddningsverkets målorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningsverkets målorganisation"

Transkript

1 Räddningsnämnden Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp lik tande lagstiftning samt av uppgifter som inte ingår i den lagstadgade rädd nings verk sam he ten och sköts på basis av avtal (prehospital akuts ju kvård som fastslagits i ett samarbetsavtal). Beslutanderätt i anknytning till fastställande av må lor ganisationen Räddningsverkets förvaltning har organiserats enligt cent ral kom munprin ci pen som innebär att räddningsväsendet är en del av cent ralkom munens organisation. Kommunerna inom räddningsområdet ansvarar dock gemensamt för rädd nings väsen det. För organiseringen av räddningsväsendet svarar för kommunernas del dock den överkommunala räddningsnämnden som det högsta myndighetsorganet inom räddningsområdet. I syfte att åstadkomma den serviceproduktion som är förpliktande enligt lag fastställer räddningsnämnden räddningsområdets ser vi cenivå. I det beslut om servicenivån som räddningslagen kräver ska en utred ning av hot som förekommer inom området göras, de risker som des sa ger upphov till bedömas, målen för verksamheten och till gängli ga resurser samt tjänsterna och deras nivå definieras. Rädd ningsnämn den ska höra kommunerna innan ett beslut om servicenivån fattas. Beslutet om servicenivån fattas för en bestämd tid och re gion för valtnings ver ket övervakar servicenivåns ändamålsenlighet. Enligt reglerna för tjänsteutövning har räddningsnämnden bland annat befogenheter att för sin del fatta beslut om räddningsverkets organisati on samt inrätta och lägga ned tjänster och positioner, och där för omfattar räddningsnämndens uppgifter att definiera rädd ningsver kets målorganisation. Statsrådets strukturpolitiska riktlinjer och deras inverkan på målor ganisatio nen

2 I syfte att lätta på kommunernas kostnadsbörda har statsrådet även satt upp ett riksomfattande inbesparingsmål för räddningsväsendet. Statsmakten har för perioden från och med 2017 satt upp ett in bespa rings mål på 7,5 miljoner jämfört med nivån Inbesparingar efterst rä vas genom strukturella reformer, utan att räddningsväsendets ser vi cenivå sjunker. Enligt statsmakten ska inbesparingar eftersträvas genom strukturella fö rän drin gar där till exempel manskapets relativa andel av rädd ningsväsen dets personal ska ökas. Detta ska sannolikt tolkas så att syf tet inte är att öka antalet manskapstjänster, utan att ändra på tjäns testruk tu ren. En utveckling av denna typ torde innebära att den ar betsin sats som den skiftesarbetande personalen bidrar med yt ter li ga re ska utökas så att tjänstestrukturen kan ändras. I fortsättningen har riktlinjerna betydelse då det gäller att besluta om rädd nings ver kets målorganisation under de kommande åren. Räddningsverkets målorganisation 2014 Myndighetsverksamhet Räddningsnämnden är det organ som svarar för räddningsväsendet och beslutar därför om antalet tjänster i samband med att beslutet om servicenivån godkänns. Ytterligare kontrollerar nämnden i anknyt ning med handläggningen av ärendet behovet då kraven på ser vicenivån förändras. För tillfället har 29 tjänster allokerats för myndighetsverksamheten. An ta let tjänster kan anses gälla fram till , dvs. så länge som det nuvarande beslutet om servicenivån är i kraft. Av tjänsterna har 8 allokerats som skiftestjänster (24/7) till Karleby och Ja kobs tads huvudsakliga brandstationer. Tjugoen tjänster är dagstjänster som har allokerats till samtliga 11 kommuner inom rädd ning som rå det och omfattar två separata reservstrukturer. Myndighetspersonalen indelas enligt fyra ansvars-/resultatområden: Riskhantering 7 myndighetspersoner Räddningsverksamheten 11 i dagsarbete och 8 i skiftesarbete Beredskap 1 Ledning och förvaltning 2 Trots indelningen enligt resultatområde används personalen efter behov flexibelt över gränserna för resultatområdena i syfte att sä kers tälla en effektiv verksamhet under varierande förhållanden. Släcknings- och räddningsverksamheten

3 I egenskap av ansvarigt organ för räddningsväsendet inom området bes lu tar räddningsnämnden om resurserna och verksamhetsnivån i sam band med att beslutet om servicenivån godkänns. Beslutet grundar sig på de hot som förekommer inom räddningsområdet, be dömnin gar av vilka risker hoten kan ge upphov till och verksamhetsmål som har fastställts utifrån dessa. Verksamhetsnivån beskrivs med hjälp av handlingsberedskapen som i beslutet om servicenivån har fastställts på följande sätt: "Med räddningsenhetens sammansättning är han dlings be reds kaps tiden i brådskande uppdrag 6 minuter inom riskområde I, under 10 minu ter inom riskområde II, under 20 minuter inom riskområde III. Övers kri dan den av tiderna för handlingsberedskapen kan godkännas högst i enlighet med resultatmålen som satts upp av in ri kes mi nis teriets räddningsavdelning". Beslutet gäller fram till , dvs. så länge som det nuvarande bes lu tet om servicenivån är i kraft. Följande personalresurser har allokerats för släcknings- och räddnings verk sam he ten: Heltidsanställd räddningspersonal 47 personer uppdelade på brands ta tioner na i Kannus, Karleby, Jakobstad och Toholampi. Deltidsanställd räddningspersonal cirka 450 personer uppdelade på brandstationerna i samtliga 11 kommuner inom rädd ning sområ det. För stödtjänsterna finns det 3 heltidstjänster uppdelade på föl jande sätt: centralbrandstationen i Karleby 1 tjänst, brands ta tioner na i Lochteå och Ullava 1 tjänst, brandstationsgruppen i Kaustby, Ve til och Halso 1 tjänst. För de övriga stödtjänsterna anlitas deltid sans tälld personal, till exempel 1 dag per vecka för varje brands ta ti on, och skaffas köptjänster enligt det som situationen krä ver från deltidsanställd personal eller affärsföretag. Kontorstjänster Räddningsverket har tre kontorspersonaltjänster för kon torst jäns ter na i räddningsområdets 11 kommuner. Den nödvändiga ar bet sin sat sen är 3,5 årsverken av vilka ett förfarande med ersättare tillämpas på 0,5 årsverken. Kontorspersonalen sköter på det sätt som förutsätts i sa mar bet sav talet mellan räddningsområdets kommuner handläggningen av fak turor, faktureringen, uträkningen av de hel- och deltidsanställdas skiftes til lägg och reserversättningar, posthanteringen, arkiveringen och sek re te ra rupp gif ter na i myndighetsverksamheten. De övriga för valt-

4 nings- och ekonomitjänsterna köps från centralkommunen till ett pris som svarar mot produktionen av tjänsterna. Prehospital akutsjukvård Målorganisationen för den prehospitala akutsjukvården fastställs tillsam mans med sjukvårdsdistrikten i enlighet med de gällande sa marbet sav ta len. Den prehospitala akutsjukvården har totalt 21 tjänster och positioner, och den nuvarande målorganisationen gäller fram till utgången av Utveckling av målorganisationen I fråga om utvecklingen av organisationen har räddningsnämnden dra git upp bland annat följande riktlinjer: Verksamheten inom området ska förverkligas utan hänsyn till grän ser na. Verksamheten effektiviseras utan hinder av or ganisations struk turen så att man genom åtgärderna minskar behovet av ytterligare ans täll da. Efter behov preciseras och klarläggs gränserna för personalens ans var som rå den genom att avgränsa kompetensområdena. Utan hinder av organisationsstrukturen skapas förutsättningar för fullt utnyttjande av kompetensen. Säkerställande av tjänsterna när personalen är förhindrad från tjäns teutöv nin gen (= fungerande ersättar- och vi ka rie ar ran gemang). Vid utveckling av organisationen ska hänsyn tas till attraktiviteten av räddningsverkets arbetstillfällen. Sammanfattning 2014 Från och med omfattar räddningsverkets organisation 103 hel tidst jäns ter och positioner samt cirka 450 brandkårsanställda i del tidst jänst. Vakanserna har uppdelats enligt kostnadsställe på följande sätt: Myndighetsverksamhet 29,0 Räddningsverksamhet Karleby 26,0 Räddningsverksamhet Jakobstad 20,0 Prehospital akutsjukvård Jakobstad 21,0 Räddningsverksamhet Kannus 2,0 Räddningsverksamhet Toholampi 1,0 Räddningsverksamhet Kaustby, Vetil, Halso 1,0

5 Administrativa uppgifter (= kontorspersonal) 3,0 Totalt 103 tjänster och positioner. I övrigt kompletteras målorganisationen med nödvändiga er sät ta rarran ge mang. Räddningsdirektören Beslut Räddningsnämnden beslutar att den nuvarande målorganisationen om fat tar 103 tjänster och positioner och gäller fram till och i fråga om den prehospitala akutsjukvården fram till , om inte förändringar i verksamheten förutsätter något annat. I fråga om de deltidsanställda strävar man efter att komplettera or ganisatio nen för att kunna bibehålla det nuvarande antalet anställda. Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Justitieministeriet,

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Handbok i lagen om vattentjänster 2015

Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 5a2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Jord- och skogsbruksministeriet 5a/2015 Publikationens titel: Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Utgivare: Jord-

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer