1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?"

Transkript

1 Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet som hänför sig till fritid och fritidssysselsättningar något annat, vad? 2. Har stiftelsen gränsöverskridande verksamhet, dvs. samarbete med organisationer i andra länder, eller riktar sig stiftelsens verksamhet till områden utanför Finlands gränser? Bokslutsuppgifter 3. Använder stiftelsen i balansräkningen verkliga värden eller anskaffningspriser för att beskriva värdet på placeringstillgångarna? verkliga värden (marknadsvärden) anskaffningspriser 4. Om stiftelsen i balansräkningen inte använder verkliga värden för att beskriva värdet på placeringstillgångarna, har tillgångarnas verkliga värde då presenterats i noter till bokslutet?

2 5. Har stiftelsen självtäckande fonder*? (*Med självtäckande fond avses donerade medel. Donatorn har då föreskrivit hur medlen ska användas och bestämt att de ska hållas åtskilda från stiftelsens övriga förmögenhet), hur många? 6. Beloppet av de självtäckande fondernas medel i bokslutet för 2010 (Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter. T.ex ,25 euro skrivs såhär: ) 7. Har de självtäckande fonderna en styrelse, en direktion eller något annat motsvarande beslutande organ som utövar självständig beslutanderätt*? (*Beslutar t.ex. självständigt om användningen av fondmedlen) några fonder har det, andra inte 8. Har de självtäckande fonderna egna stadgar? en del har det, en del inte 9. Har stiftelsen andra bundna fonder*? (*Med andra bundna fonder avses donerade medel. Donatorn har då föreskrivit hur medlen ska användas), hur många? 10. Beloppet av de andra bundna fondernas medel i bokslutet för 2010 (Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter. T.ex ,25 euro skrivs såhär: ) 11. Om stiftelsen har ovannämnda andra bundna fonder, skiljer man då åt* åtgärder mellan stiftelsen och dessa fonder i stiftelsens bokföring och bokslut? (*Hålls medlen i andra bundna fonder separat från stiftelsens övriga förmögenhet) Ja

3 Nej, varför? Utvecklingsbehov: 12. Har de andra bundna fonderna en styrelse, en direktion eller något annat motsvarande beslutande organ som utövar självständig beslutanderätt*? (*Beslutar t.ex. självständigt om användningen av fondmedlen) en del fonder har det, andra inte 13. Har de andra bundna fonderna egna stadgar? en del har det, andra inte 14. Tycker ni att en resultaträkning som följer de nuvarande bokslutsnormerna ger en riktig bild av stiftelsens ändamål och verksamhet? Ja Nej, varför/utvecklingsförslag: 15. Tycker ni att en balansräkning som följer de nuvarande bokslutsnormerna ger en riktig bild av stiftelsens ekonomiska ställning? Ja Nej, varför/utvecklingsförslag: Verksamhetens finansiering och placeringsverksamhet 16. Hur mycket medel fick stiftelsen i form av donationer* och testamenten år 2010? (*Med donationer avses t.ex. inte understöd från myndigheter utan gåvor från privata, sammanslutningar eller stiftelser samt donerade medel som influtit via penninginsamlingar. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter. T.ex ,25 euro skrivs såhär: ) 17. Fick stiftelsen understöd* från staten** och/eller en kommun år 2010? Om så är fallet, hur mycket? (*Med understöd avses direkta understöd som betalas i pengar) (**Med staten avses alla statliga myndigheter och inrättningar, också affärsverk. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter. T.ex ,25 euro skrivs såhär: ) Från staten Från en kommun 18. Köper kommunen eller staten tjänster av stiftelsen eller stiftelsens dotterföretag?

4 , av stiftelsen, av stiftelsens dotterföretag 19. Hur är stiftelsens placeringsverksamhet organiserad? stiftelsen har helt lagt ut placeringsverksamheten stiftelsen har delvis lagt ut placeringsverksamheten stiftelsens styrelse sköter placeringsverksamheten stiftelsen har ett eget annat organ/en funktionär, som sköter stiftelsens placeringsverksamhet 20. Om stiftelsen har lagt ut sin placeringsverksamhet helt eller delvis, hur är tillsynen över kassören ordnad? Koncernstruktur 21. Har stiftelsen bestämmande inflytande* i ett eller flera av fölnde bolag? Om så är fallet, ange i hur många bolag. (*Bestämmande inflytande enligt definitionen i bokföringslagen 1 kap. 5 : En bokföringsskyldig anses ha bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig eller i ett motsvarande utländskt företag (målföretag) då den bokföringsskyldige 1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i målföretaget och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller 2) innehar rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i målföretagets styrelse eller motsvarande organ eller i ett organ som har denna rätt, och rätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten. Utöver det som sägs i 1 och 2 mom. anses den bokföringsskyldige ha bestämmande inflytande i målföretaget, om den bokföringsskyldige och målföretaget står under gemensam ledning eller den bokföringsskyldige på annat sätt faktiskt utövar bestämmande inflytande i målföretaget.) (Välj så många alternativ som stiftelsen har bestämmande inflytande i. Ett bolag som är underställt bestämmande inflytande kan höra till stiftelsens ordinarie verksamhet eller till placeringstillgångarna) i fastighetsaktiebolag, hur många? i bostadsaktiebolag, hur många? i aktiebolag, hur många? i något annat bolag, hur många? 22. Har stiftelsen ägarintresseföretag*? (*Ett ägarintresseföretag är ett inhemskt eller utländskt företag som inte är dotterföretag och i vilket den bokföringsskyldige har en sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan den bokföringsskyldige och företaget och som är avsedd att främ den bokföringsskyldiges verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver. Om den bokföringsskyldige

5 inte visar annat, betraktas ett företag som ägarintresseföretag, om den bokföringsskyldige innehar minst en femtedel av företagets aktiekapital eller motsvarande kapital.), hur många? 23. Är stiftelsen som dotterstiftelse del av en koncern*? (*Stiftelsen är som dotterstiftelse del av en koncern, om en annan bokföringsskyldig har sådant bestämmande inflytande i stiftelsen som anges i bokföringslagen) 24. Förverkligar stiftelsen sitt ändamål via ett bolag eller någon annan sammanslutning som den har bestämmande inflytande i? 25. Om stiftelsen förverkligar sitt ändamål via ett bolag som den har bestämmande inflytande i, övervakar stiftelsens styrelse att bolaget handlar i enlighet med stiftelsens ändamål och principer?, hur? 26. Upprättar stiftelsen koncernbokslut? 27. Om stiftelsen har dotter- och ägarintresseföretag, varför upprättas koncernbokslut inte? Villkoren i bokföringslagen när det gäller skyldigheten att upprätta koncernbokslut uppfylls inte Stiftelsen bedriver inte affärsverksamhet Någon annan orsak: 28. Har stiftelsen under de senaste fem åren givit lån till bolag som den har bestämmande inflytande i? 29. Har stiftelsen under de senaste fem åren ställt säkerhet för lån till bolag som den har bestämmande inflytande i?

6 30. Säljer stiftelsen varor eller tjänster (inklusive uthyrning av lokaler och anordningar) till bolag som den har bestämmande inflytande i? 31. Köper stiftelsen varor eller tjänster (inklusive hyrning av lokaler och anordningar) av bolag som den har bestämmande inflytande i? 32. Är styrelsen i stiftelsen och styrelsen i de bolag som den har bestämmande inflytande i exakt densamma delvis densamma inte alls densamma 33. Är stiftelsens ombudsman och verkställande direktören / disponenten för de bolag som stiftelsen har bestämmande inflytande i samma person? i vissa fall, i vissa fall inte Förvaltning 34. Har det gjorts en intern arbetsfördelning mellan medlemmarna i stiftelsens styrelse? 35. Hur många gånger sammanträder stiftelsens styrelse i genomsnitt per år? 1-2 gånger 3-5 gånger 5-10 gånger mer än 10 gånger 36. Har det uppgjorts en skriftlig arbetsordning som styr stiftelsens verksamhet? (Välj så många interna arbetsordningar som det har gjorts) ekonomireglemente placeringsreglemente

7 principer för stipendie- eller annan verksamhet principer för riskhantering anvisningar för jäv andra regler eller anvisningar, vilka? 37. Har stiftelsen kommittéer, nämnder, utskott eller motsvarande organ som bistår styrelsen?, hur många? 38. Är det stiftelsens grundare / någon av grundarna som utser en eller flera medlemmar i styrelsen? 39. Stödde stiftelsen år 2010 aktörer som står grundaren eller styrelsemedlemmarna nära*? (*En stiftelse och en person anses vara närstående till varandra, om den ena parten kan utöva ett bestämmande inflytande över den andra eller ett betydande inflytande över beslut som gäller den andras ekonomi och affärsverksamhet. Med stöd avses förutom stipendier och understöd också t.ex. lån och säkerheter.) 40. Styrelsemedlemmarnas sammanlagda löner, arvoden och andra förmåner (narturaförmåner m.m.) år 2010 (Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter. T.ex ,25 euro skrivs såhär: ) Från stiftelsen totalt Från stiftelsens dotter- och ägarintresseföretag 41. Arvode till stiftelsens styrelsemedlemmar betalas endast på mötesbasis endast på månadsbasis endast på årsbasis på mötes- och månadsbasis på mötes- och årsbasis på mötes-, månads- och årsbasis på något annat sätt, hur? 42. När har en eller flera av stiftelsens revisorer bytts ut? Innevarande år I fjol För 2-5 år sedan För 5-10 år sedan

8 För mer än 10 år sedan Vet ej 43. Om stiftelsen har dotter- och ägarintresseföretag (se definitionerna vid frågorna 22 och 23) granskar stiftelsens revisor också dotter- och ägarintresseföretagen?, samtliga, delvis 44. Sköts stiftelsens bokföring av stiftelsens ombudsman? stiftelsens anställda? en medlem i stiftelsens styrelse? en utomstående tjänsteleverantör (bokföringsbyrå, bank, e.d.) 45. Sköts stiftelsens fakturering av stiftelsens ombudsman? stiftelsens anställda? en medlem i stiftelsens styrelse? en utomstående tjänsteleverantör (bokföringsbyrå, bank, e.d.) någon annan, vem? 46. Godkänns stiftelsens fakturor av stiftelsens ombudsman? stiftelsens anställda? en medlem i stiftelsens styrelse? någon annan, vem? Anställda 47. Hur många personer var fast anställda hos stiftelsen år 2010? (I antalet beaktas det sammanlagda antalet årsverken) Hur många personer var fast anställda hos stiftelsekoncernen (stiftelsen och de dotterföretag den har bestämmande inflytande i) år 2010? (I antalet beaktas det sammanlagda antalet årsverken)

9 49. Ombudsman* (*Med ombudsman avses en ombudsman, en verkställande direktör, en verksamhetsledare eller någon annan motsvarande funktionär som svarar för stiftelsens dagliga förvaltning) Stiftelsen har ingen ombudsman Stiftelsen har en ombudsman i huvudsyssla Stiftelsen har en ombudsman i bisyssla Stiftelsen köper ombudsmannatjänsterna som uppdrag Stiftelsen har en ombudsman med uppgiften som förtroendeuppdrag (t.ex. en styrelsemedlem) Något annat, vad? 50. Om stiftelsen har en ombudsman, är ombudsmannen ordförande i styrelsen medlem av styrelsen inte alls medlem av styrelsen 51. Vilka slags uppgifter sköter ombudsmannen? (Välj så många alternativ som ombudsmannen sköter) Sköter stiftelsens löpande ärenden Sköter stiftelsens bokföring Svarar för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställer styrelsen beslut Bereder styrelsens beslut Är sekreterare i styrelsen Leder den operativa verksamheten Något annat, vad? 52. Antalet volontärer som stiftelsen anlitade år 2010? Information om stiftelsens verksamhet 53. Har stiftelsen en egen webbplats? 54. Vilka av fölnde uppgifter finns på stiftelsens webbplats? (Välj så många alternativ som det finns uppgifter på webbplatsen) Stiftelsens stadgar Bokslutet Årsberättelsen

10 Styrelsemedlemmarnas namn Stipendiemottagarnas namn Beloppet utdelade stipendier enligt mottagare Det totala beloppet utdelade stipendier på årsnivå Principerna för och förfarandet vid utdelning av stipendier 55. Vilka av fölnde uppgifter om stipendier och stipendiemottagare publicerar stiftelsen i årsberättelsen eller i en offentlig bilaga till den? (Välj så många alternativ som det finns uppgifter i årsberättelsen) Det totala beloppet utdelade stipendier Det totala antalet stipendiemottagare Stipendiemottagarnas namn Beloppet utdelade stipendier enligt mottagare Nyckeltal som gäller stiftelsens ekonomi 56. Hur stort var bokföringsvärdet på stiftelsens placeringstillgångar* i slutet av respektive år under åren ? (*Med placeringstillgångar avses här alla sådana placeringstillgångar vars primära syfte är att ge ekonomisk avkastning, med vilken stiftelsen finansierar de kostnader som förorsakas av förverkligandet av stiftelsens ändamål, de kostnader som förorsakas av förmögenhetsförvaltningen samt stiftelsens egna förvaltningskostnader. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter.) Hur stort var det verkliga värdet på stiftelsens placeringstillgångar* i slutet av respektive år under åren ? (*Med placeringstillgångar avses här alla sådana placeringstillgångar vars primära syfte är att ge ekonomisk avkastning, med vilken stiftelsen finansierar de kostnader som förorsakas av förverkligandet av stiftelsens ändamål, de kostnader som förorsakas av förmögenhetsförvaltningen samt stiftelsens egna förvaltningskostnader. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter.)

11 58. Om ni inte kan uppskatta placeringstillgångarnas verkliga värde under ovannämnda tidsperiod, vad uppskattar ni placeringstillgångarnas verkliga värde till i slutet av 2011 jämfört med deras bokföringsvärde (=100 %)? Placeringstillgångarnas verkliga värde är ca % av deras bokföringsvärde 59. Hur stora var överskotten/underskotten i stiftelsens investerings- och finansieringsverksamhet under ? (*Innehåller investerings- och finansieringsverksamhetens intäkter - kostnader enligt 3 i bokföringsförordningen per år. Ange talen så att ett tal med +(plus) står för avkastning och ett tal med (minus) står för förlust.) Hur stora var stiftelsens totala årliga kostnader* under ? (*De totala årliga kostnaderna innehåller alla stiftelsens kostnader - kostnader för ordinarie verksamhet, kostnader för medelsanskaffning, kostnader för investerings- och finansieringsverksamhet, extraordinära kostnader - året i fråga. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter.) Hur stora var stiftelsens årliga kostnader för den ordinarie verksamheten under ? (*Innehåller den ordinarie verksamhetens kostnader enligt 3 i bokföringsförordningen per år. Ange totalbeloppet utan cent, skriv ihop siffrorna utan mellanslag eller punkter.) Respons och uppgifter om den person som besvarat förfrågan 62. Fyllde enkäten ett behov? mycket nyttig nyttig delvis onödig onödig Var enkäten enligt er mening 63. Åsikter om enkäten

12 lätt relativt lätt rätt svårt svårt Var det lätt eller svårt att besvara enkäten 64. Hur skulle ni ändra eller utveckla enkäten? 65. Uppgifter om den person som besvarat enkäten Stiftelsens namn Stiftelsens FO-nummer E-postadress Namn och ställning för den person som besvarat enkäten för stiftelsens räkning

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer