Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "55 18.08.2014 60 02.09.2014"

Transkript

1 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Andra budgetbehandlingen B / /2014 SUS Enligt kommunallagen bör fullmäktige godkänna följande kalenderårs budget före utgången av kalen deråret. Samtidigt bör fullmäktige godkänna ekonomiplanen för minst tre år. Budgeten 2015 är samtidigt ekonomiplanens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av både budgeten och ekonomiplanen. Stadsstyrelsen har gett direktiv för beredningen av budgeten 2015 och ekonomiplanen Budgetbalanseringsbehovet på ca 1.5 MEur ska förverkligas främst via en produktivitetsökning av stadens serviceproduktion utan att servicenivån sjunker. Beträffande balanseringsbehovet 1.5 Meur i driftsekonomin har sektorerna tilldelats sin del av budgetbalanseringen i proportion till sektorernas egna kostnader.. För bildningens del är hela bildningens andel av anslagsbalanseringen i euro räknat euro och i procent -2.5 % jämfört med budgeten Budgetprocessens tidtabell Nämndernas budgetförslag skickas till stadsdirektören och till drätseln senast den Stadsstyrelsen behandlar budgeten 2015 och ekonomiplanen på mötena och Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och om ekonomiplanen Budget 2015 (förslag) Svenskspråkiga undervisningen Budgetförslaget 2015 för den svenskspråkiga undervisningen visar ett verksamhetsbidrag på euro. Verksamhetsbidraget är euro lägre än motsvarande budget för år 2014 (nettoreducering på

2 anslaget - 2,2%). Försäljningsinkomsterna stiger med euro (+9.1%) tack vare ökning i hemkommunsersättningar. Grankulla har ett ökat antal Esboelever i den grundläggande utbildningen. I personalkostnaderna är budgeten 2015 totalt euro lägre än budgeten 2014 (-2.9%). Jämfört med utfallet år 2013 är personalbudgeten för år 2015 totalt euro högre (+2.1%). I budgeten 2015 har ett par strukturella förändringar i kostnadsallokeringarna mellan resultatenheterna genomförts. Personalkostnaderna för skolpsykologerna samt för skolkuratorna har flyttats över från skolorna till undervisningschefens kostnadsställe. Motsvarande förändring görs även inom den finskspråkiga undervisningen. Dessutom har en delad speciallärartjänst mellan Gymnasiet Grankulla samskola samt Hagelstamska skolan överförts i budgeten 2015 till 100 % till Gymnasiets budget. Svenska undervisningens budgetförslag 2015 presenteras i tabellform i bilaga 1. Som tilläggsmaterial presenteras nämnden resultatsenheternas interna budgeter. Resultatenheternas budgeter behandlas enbart i nämnden. Småbarnsfostran Budgetförslaget 2015 för småbarnsfostran fördelas på en svenskspråkig verksamhet, en finskspråkig verksamhet samt en verksamhet som är gemensam för båda språkgrupperna. Budgetförslaget för småbarnsfostran som helhet är preliminärt på inkomstsidan totalt euro (-6,0% vs B2014) och på utgiftssidan totalt euro (-3.3% vs B2014). Verksamhetsbidraget är euro (-2.9% vs B2014). Verksamhetsbidgraget för budgetförslaget B2015 är euro lägre än budgeten för år 2014 (inbesparing -2.9%). I jämförelse med utfallet år 2013 är budgetförslaget B2015 totalt euro högre (+6.5%). Småbarnsfostrans totala budgetförslag för år 2015 presenteras i tabellformat i bilaga 2. Investeringar (lös egendom) euro Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. Investeringar (fast egendom)

3 Planering av fysik- och kemisalarnas renovering görs under våren 2015 (stadsstyrelsen , svenska skolcentrum H-delen) Planering av Svenska skolcentrums gymnastiksal görs under våren 2015 (behovsutredning i stadsstyrelsen 28.8). Planering av GGSs mediateksal fortsätter på våren 2015, behovsutredningen har godkänts i stadsstyrelsen Beredning: Petri Mellanen, Bildningsdirektören: Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkänner för sin del budgetförslagen och skickar förslagen vidare för beredning till stads direktören och för vidare beredning till stadsstyrelsen. Föredragande ändrade beslutsförslaget: Nämnden beslutade att antecka ärendet för kännedom. Nämnden kommer att behandla budgeten andra gången under mötet den och besluten beträffande budgeten kommer att tas på det kommande mötet. Beslut: SUS 60 Enligt det förändrade beslutförslaget Allmänna utgångspunkter Enligt kommunallagen bör fullmäktige godkänna följande kalenderårs budget före utgången av kalen deråret. Samtidigt bör fullmäktige godkänna eko no mi pla nen för minst tre år. Budgeten 2015 är samtidigt ekonomiplanens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av både budgeten och ekonomiplanen. Stadsstyrelsen har gett direktiv för beredningen av bud geten 2015 och ekonomiplanen Budgetbalanseringsbehovet på ca 1.5 MEur ska förverkligas främst via en produktivitetsökning av sta dens serviceproduktion utan att servicenivån sjunker. Beträffande ba lan se ringsbe ho vet på 1.5 Meur i driftsekonomin har sektorerna tilldelats sin del av budgetbalanseringen i proportion till sektorernas egna kostnader.. För bildningens del är andelen av anslagsbalanseringen i euro räknat euro och i procent -2.5 % jämfört med budgeten Budgetprocessens tidtabell Nämndernas budgetförslag skickas till stadsdirektören och till drätseln senast den Stadsstyrelsen behandlar budgeten 2015 och ekonomiplanen på mötena och

4 Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och om ekonomiplanen Budget 2015 (förslag) Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Budgetförslaget 2015 för den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen vi sar ett verksamhetsbidrag på euro. Verksamhetsbidraget för ex ter na inkomster och utgifter är euro lägre än motsvarande bud get för år 2014 (reducering - 2,2% jämfört med den totala budgeten 2014). Försäljningsinkomsterna stiger med euro (+9.1%) tack vare ökning i hemkommunsersättningar. Grankulla har ett ökat antal Esboelever i den grun dläg gan de utbildningen. I personalkostnaderna är budgeten 2015 totalt euro lägre än budge ten 2014 (-2.8%). Jämfört med utfallet år 2013 är personalbudgeten för år 2015 totalt euro högre (+2.2%). I budgeten 2015 har ett par strukturella förändringar i kost nad sal lo ke rin garna mellan resultatenheterna genomförts. Personalkostnaderna för skol psyko lo ger na samt för skolkuratorna har flyttats över från skolorna till un dervis ning sche fens kostnadsställe. Motsvarande förändring görs även inom den finskspråkiga undervisningsförvaltningen. Dessutom har en de lad speciallärartjänst mellan Gymnasiet Grankulla samskola samt Ha gel stamska skolan överförts i budgeten 2015 till 100 % till Gymnasiets bud get. Svenska undervisningsförvaltningens budgetförslag 2015 presenteras i tabell form i bilaga 1. Som tilläggsmaterial presenteras även re sul tat sen heter nas, dvs. skolornas, interna budgeter. Resultatenheternas budgeter behan dlas enbart i nämnden. Småbarnsfostran Verksamheten för småbarnsfostran fördelas på en svenskspråkig verksam het, en finskspråkig verksamhet samt en verksamhet som är gemensam för båda språkgrupperna. Budgetförslaget för småbarnsfostran som helhet är på verk sam hets bidrags ni vån euro. Verksamhetsbidraget är euro lägre i bud get 2015 jämfört med budget 2014 (-2.5% vs B2014). I jämförelse med ut fal let år 2013 är budgetförslaget B2015 emellertid totalt euro hög re (+6.9%). De externa inkomsterna och utgifterna är på nettonivå euroa lägre jäm fört med budget 2014 (-2,9% vs totala budgeten 2014), men eu ro högre jämfört med bokslutet 2013 (+5,2%). Budgetförslaget för den svenskspråkiga småbarnsfostran samt för den för bå da språkgrupperna gemensamma verksamheten år 2015 presenteras i

5 ta bell form i bilaga 2. Målen för den svenskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran för år 2015 presenteras i bilaga 3 och i bilaga 4. I texten ingår även nyckeltal för sko lor na. Texten motsvarar den textstruktur som finns i budgetboken för år En större förändring av budgetbokens upplägg planeras göras för he la staden under år Investeringar (lös egendom) euro Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning mot ny inredning som uppfyller dagens krav. Investeringar (fast egendom) Planering av fysik- och kemisalarnas renovering görs under våren 2015 (stadss ty rel sen , svenska skolcentrum H-delen) Planering av Svenska skolcentrums gymnastiksal görs under våren 2015 (be hov sut red ning i stadsstyrelsen 28.8). Den tillbyggnad som i tidigare investeringsplaner kallats Mediatek fö rändras till en gymnasietillbyggnad med arbetsrum för lärare, självs tu die ut rymmen för de studerande och undervisningsutrymmen. Den tidigare pla nen för Mediatek fungerar som utgångspunkt, endast innehållet modifieras i viss mån inom ramen för projektplaneringen, som görs Be hov sut rednin gen har godkänts i stadsstyrelsen Beredning: Petri Mellanen, Bildningsdirektören: Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkänner för sin del budgetförslagen samt målen för den svenskspråkiga un der vis ningsför valt nin gen totalt samt för den svenskspråkiga småbarnsfostran samt för den för båda språkgrupperna gemensamma verksamheten för år 2015 och skickar förslagen vidare för beredning till stads direktören och för vi da re beredning till stadsstyrelsen. Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkänner för sin del svenska undervisningsförvaltningens resultatenheters interna budge ter Nämnden hörde rektorerna om budgetförslagets konsekvenser på verksam he ten. Nämnden ser inga möjligheter att upprätthålla samma ser vicenivå med den av styrelsen fastställda budgetramen. Beslut: Nämnden godkände beslutsförslaget med ovannämnda tillägg.

6