FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Tid: kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 71 Konstituering av sammanträdet 4 72 Tillsättande av stadsdirektörstjänsten 5 73 Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva 8 74 Fullmäktigemotion om att tillhandahålla gratis preventivmedel i Grankulla 9 75 Fastställande av inkomstskattesatsen för Fastställande av fastighetsskattesatserna för Förslag till budget 2016 och ekonomiplan samt investeringsplan Fullmäktigemotioner Följande sammanträde 21

2 PROTOKOLL 7/ Närvarande: Rehn-Kivi Veronica ordf. Ala-Reinikka Tapani I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Nystén Tiina Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioja Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Rekiranta Riitta ersättare Tupamäki Olavi ersättare Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr. Boström Mikael ekonomidir. Harju Marianna dir. för samhällstekn. Tikkanen Ulla soc.häls.dir. Backman Heidi bildningsdir. Frånvarande: Artjoki Risto Kivelä Marianne Underskrifter Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund ordförande sekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Behandlade ärenden Protokollet justerat Protokolljusterare Johanna Hammarberg Martta Jämsén Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

4 PROTOKOLL 7/ Konstituering av sammanträdet STF STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - väljer två protokolljusterare. Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - valde ledamot Johanna Hammarberg och ledamot Martta Jämsén till pro to koll jus te ra re.

5 PROTOKOLL 7/ Tillsättande av stadsdirektörstjänsten 382/ /2015 STF Mer information: Stadsstyrelsens ordförande Finn Berg, tfn Stadsstyrelsen beslutade ( 170) att inleda processen för rek ryte ring av en ny stadsdirektör. För processen har Oy MU-Consultants Ab Mer cu ri Urval ansvarat. Enligt överenskommelse mellan partierna bildades en berednings- och intervjugrupp (nedan rekryteringsgruppen) som bestod av stadsstyrelsens ordförande Finn Berg och vice ordförande Tiina Rin tamä ki-ovas ka samt fullmäktiges andre vice ordförande Juha Pesonen. Stads di rek tö ren väljs av fullmäktige. Behörighetskrav för stadsdirektörstjänsten är en för tjänsten lämplig högre högs ko lee xa men, i praktiken förvärvad god förtrogenhet med kom munalför valt ning samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i båda in hemska språken. Utöver behörighetsvillkoren sades det i rekryteringsannonsen att stads direk tö ren förväntas ha ett strategiskt utvecklingsgrepp samt erfarenhet av le dars kap och ansvarstagande. Vidare konstaterades att en framgångsrik sköt sel av uppgiften förutsätter god samarbets-, förhandlings- och in ter aktions för må ga. Dessutom uppskattar staden ett brett nätverk och kän nedom om näringslivet. Stadsdirektörstjänsten utlystes genom annonser i Helsingin Sanomat och Huf vud stads bla det , Taloussanomat , Finlands Kommun tid ning , Kuntalehti och Kaunis Grani samt i stadens allmänna datanät och de elektroniska medierna Oikotie, Mons ter, LinkedIn, MU-sidorna och Kommunrekry Ansökningstiden gick ut Inom utsatt tid kom det in 13 ansökningar till tjänsten. Vid bedömningen har, utöver de allmänna grundlagsenliga grunderna för till sät tan de av offentliga tjänster, även bestämmelserna i jäms tälld hets lagen och diskrimineringslagen samt diskrimineringsförbudet i 12 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare beaktats. Sökandena har dessutom bedömts utifrån följande behörighetsvillkor: 1. Utbildning: Lämplig högre högskoleexamen. 2. Erfarenhet: God förtrogenhet med kommunalförvaltning, t.ex. praktisk er fa ren het av arbete i en kommun, samkommun, kommunal cent ra lorganisati on eller ett kommunägt bolag, eller arbete i ett kommunalt förtroen deupp drag. 3. Språkkunskaper: Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

6 PROTOKOLL 7/ Sju sökande uppfyllde inte behörighetskraven i fråga om utbildning, er faren het eller språkkunskaper. Ett sammandrag av de sökandes behörighet de las ut som bilaga till fullmäktigeledamöterna. (Sammandraget utgör ett i per sonupp gifts la gen avsett personregister, varför det inte publiceras i det all män na datanätet.) Till den första intervjun, som genomfördes av konsulten, kallades följande sex sökande: Backman, Harju, Henricson, Lönnqvist, Masar, Sjöstrand. På basis av ovan nämnda sökandes utbildning och praktiska ar bet ser faren het, ytterligare färdigheter enligt rekryteringsannonsen, det intryck de gav i ansökningshandlingarna samt konsultens rekommendation in ter vjuade rekryteringsgruppen i följande fas tre sökande: arkitekt Harju, eko nomie magister Lönnqvist och juris magister Masar, vilka efter intervjun skicka des till en lämplighetsbedömning. Dessutom genomförde konsulten dju pin terv juer med de ovan nämnda sökandena. Konsulten presenterade rapporten om utlåtandena i lämp li ghets be döm ningen för styrelsen De sökande som rekryteringsgruppen utgående från sökandenas meriter, det intryck de gav vid intervjuer och samtal samt lämplighetsbedömningen an såg att har de bästa förutsättningarna att sköta stadsdirektörstjänsten fram gångs rikt, d.v.s. sökandena arkitekt Marianna Harju och juris magister Chris tof fer Masar, presenterade sig för fullmäktigeledamöterna vid en sam man komst , där 32 fullmäktigeledamöter var närvarande. Christoffer Masar har i ansökningshandlingarna och intervjuerna i prak tiken visat att han har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska i enlighet med behörighetsvillkoren för tjänsten. Marianna Har ju har ett intyg från statens språkexamensnämnd över goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Enligt stadens förvaltningsstadga bör fullmäktige bevilja lindring från det be hö ri ghets vill kor för tjänsten som gäller språkkunskap då personen som väljs till tjänsten inte har uppvisat intyg eller utredning över utmärkta muntli ga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Fullmäktigeledamöterna kan ta del av ansökningshandlingarna på sammant rä det och på stadssekreterarens kontor före sammanträdet. Enligt 42 i kommunallagen ska kommunen och kommundirektören ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om förutsättningarna för ledningen av kom mu nen. Detta har inte beretts under rekryteringsfasen, utan avtalet up prät tas senare. Utöver att uppfylla de formella behörighetskraven handlar jämförelsen av sö kan de na i första hand om vem som anses ha de bästa förutsättningarna att i tjänsten som stadsdirektör utveckla kommunen strategiskt i den fö ränder li ga kommunala miljön samt leda kommunens förvaltning, ekonomi och verk sam het överlag.

7 PROTOKOLL 7/ Styrelsen har i samband med bedömningen av sö kandenas meriter bland annat med utgångspunkt i ovanstående motiverat sitt bes luts förs lag med att sökande Christoffer Masar på basis av sin examen och ytterligare studier samt sin mångsidiga arbetserfarenhet inom kommunal för valt nin gen och sina utmärkta kunskaper i finska och svenska har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta stadsdirektörstjänsten. STS: beslutar att välja juris magister Christoffer Masar till tjänsten som stadsdirektör fr.o.m Den uppgiftsrelaterade lönen är 9 133,48 euro/månad, utöver vilket de s.k. per son li ga lönedelarna tillkommer så att lönen för tjänsten i sin helhet är euro/mån. På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Tillträdesdatumet överens koms separat. Valet är villkorligt tills den till tjänsten valda har visat upp en godtagbar utred ning från stadens företagshälsovård över sitt hälsotillstånd. Stadsstyrelsen ingår ett separat direktörsavtal med stads di rek tö ren. Beslut: beslutade att välja juris magister Christoffer Masar till tjäns ten som stadsdirektör fr.o.m Den uppgiftsrelaterade lönen är 9 133,48 euro/månad, utöver vilket de s.k. per son li ga lönedelarna tillkommer så att lönen för tjänsten i sin helhet är euro/mån. På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Tillträdesdatumet överens koms separat. Valet är villkorligt tills den till tjänsten valda har visat upp en godtagbar utred ning från stadens företagshälsovård över sitt hälsotillstånd. Stadsstyrelsen ingår ett separat direktörsavtal med stadsdirektören.

8 PROTOKOLL 7/ Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva 59/ /2014 STF Mer information: stadssekreterare Gun Söderlund, tfn (09) Styrelsen för samkommunen Eteva har bett emskommunernas fullmäk ti ge att behandla ändringen av grundavtalet före Än dringen av grundavtalets 3 föranleds av de kommunsammanslagningar som har gjorts eller snart kommer att göras (Hämeenkoski kommun blir en del av Hollola kommun och kommunerna Lahtis och Nastola slås samman). Enligt 55 i kommunallagen (410/2015) bildas en samkommun genom ett av tal mellan kommunerna, vilket godkänns av fullmäktige (grundavtal). Enligt 57 i kommunallagen kan grundavtalet, om inte något annat bestäms i grundavtalet, ändras om minst två tredjedelar av med lems kommuner na understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga emskommuner. Ändringen av grundavtalet är rent teknisk och saken har därför inte förts till so cial- och hälsovårdsnämnden för behandling. STS: Beslut: Fullmäktige godkänner ändringen av grundavtalet för samkommunen Eteva enligt föredragningen. Beslutsförslaget godkändes.

9 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotion om att tillhandahålla gratis preventivmedel i Grankulla 295/ /2015, 150/ /2015 STF Mer information: överläkare Pia Höglund, tfn (09) Fullmäktigeledamöterna Tapani Jääskeläinen och Margit Peltomäki har i en motion lyft fram behovet att ge alla Grankullabor tillgång till gra tis preventivmedel fram till 21 års ålder. I sin motion påpekar de att rekom men da tio nen redan ingår i vardagspraxis i flera städer i vårt land. Bakgrundsinformation Bestämmelser om främjande av den sexuella hälsan ingår i bl.a. hälsooch sjukvårdslagen, lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om klien tavgif ter inom social- och hälsovården samt i statsrådets förordning om bl.a. skol- och studerandehälsovård (338/2011). Hälso- och sjukvårdslagen regle rar och styr den regionala preventivrådgivningen, medan lagen om klientav gif ter inom social- och hälsovården omfattar bestämmelser om gratis tjäns ter inom sexuell och reproduktiv hälsa. Bestämmelser som gäller använd ning av hormonella preventivmedel som inleds av barnmorska, sjukskö ta re eller hälsovårdare samt om förnyande av recept på preventivmedel som förskrivits av läkare finns dessutom i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, bestämmelserna om symtomatisk behan dling och begränsad förskrivningsrätt, samt i social- och häl so vårds minis te riets förordning om förskrivning av läkemedel. Institutet för hälsa och välfärd framför i sitt program för sexuell och re produk tiv hälsa (Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja li sään tymis ter vey den toimintaohjelma ) en rekommendation om att kom muner eller samkommuner utöver andra tjänster som främjar den sexuel la hälsan också kostnadsfritt skulle erbjuda ungdomar under 20 år en val fri preventivmetod. Andra tjänster som främjar ungdomarnas sexuella häl sa avser bl.a. prevention av könssjukdomar, sexualrådgivning och vålds fö re byg gan de åtgärder. Nuläget Grankulla har ingen skild preventivrådgivning, utan tjänsten är sam mansla gen med mödrarådgivningen. Det finns heller inte särskilda ung domsmot tag nin gar, men ungdomarna har erbjudits preventivtjänster via skoloch studerandehälsovården. I nuläget besöks mödra- och pre ven tiv råd givnin gen av ca 40 ungdomar per år som behöver preventivmedel; högs tadier na och gymnasierna har ca sådana klienter per år och stu deran de häl so vår den per år. Sammanlagt inleder alltså ca 130 klienter per år användningen av preventivmedel. I Grankulla finns sammanlagt när ma re 1000 studerande per år på yrkesläroanstalter och institut, som räk nas som klienter inom studerandehälsovården.

10 PROTOKOLL 7/ För merparten av preventivrådgivningens klienter inleds behandlingen efter en intervju med hälsovårdaren och består av ett hormonbaserat oralt pre ven tiv me del, d.v.s. p-piller. Vid behov hänvisas klienten till läkarens mot tag ning redan innan preventivbehandlingen börjar, eller i vart fall inom ca tre månader från det att behandling med p-piller har inletts. Spiral eller p-stav kan sättas in på mödrarådgivningens mottagning. Enligt re kom menda tioner na bör skolhälsovården ha möjlighet att vid behov dela ut gratis kon do mer och akut-p-piller till ungdomarna. I Grankulla delar häl so vår darna vid högstadierna och gymnasierna ut kondomer, men akut-p-piller (dagen-ef ter-pil ler) går inte att få via skolorna, utan studerandena ska hämta dem på apoteket. I nuläget bekostar staden gratis preventivmedel i 6 månader till - ungdomar under 20 år - kvinnor i alla åldrar efter förlossning eller abort. Kostnaderna för dessa tjänster blir för preventivens del ca euro per påbörjad behandling och klient, något mer när det gäller spiral eller p-stav. I den senare kategorin blir även kostnaderna för läkarens mot tagnings tid högre eftersom ingreppen kräver utrustning, mottagningsrum och sak kuns kap. Det förekommer relativt få aborter bland flickor och kvinnor under 25 år i Gran kul la, 9,9/1000 (år 2013), jämfört med 14,1/1000 för hela landet och 14,8/1000 för Nyland. Sammanfattning - Att erbjuda gratis preventivmedel till alla ungdomar under 21 år ligger i lin je med de rekommendationer som förs fram bl.a. i programmet för se xuell och reproduktiv hälsa som har getts ut av Institutet för hälsa och välfärd (Edistä, ehkäise, vaikuta Seksuaali- ja li sään tymis ter vey den toimintaohjelma ). - Då man utvecklar preventivtjänsterna bör man samtidigt beakta in tegra tio nen av rådgivningstjänsterna med arbetet för att främja den sexuel la hälsan i ett helhetsperspektiv; där ingår utöver att förebygga oöns kad graviditet också arbetet med att förebygga könssjukdomar och sexuellt våld samt att ge sexualrådgivning. - Användningen av tillförlitliga källor i frågor som gäller sexuell hälsa och sprid ning av information om existerande tjänster bl.a. via Internet hjälper till att göra människor medvetnare och sänker samtidigt tröskeln för att uppsöka tjänsterna. - Familjeplaneringens tjänster bör utvecklas så att även män känner sig bek vä ma med att besöka mottagningen i ärenden som gäller fa mil jepla ne ring och sexuell hälsa. - Vad gäller resurser bör man möjligen utreda arbetsfördelningen mellan lä ka re och hälsovårdare, särskilt i det fall att användarna av spiral ökar.

11 PROTOKOLL 7/ Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen om arbetsfördelningen mel lan läkare, barnmorskor, sjukskötare och hälsovårdare när det gäller att sätta in spiral. Sakkunskapen ingår i utbildningen, och ar bets fördel nin gen mellan yrkesgrupperna kan utvecklas med utgångspunkt i lags tift nin gen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utö ver att inleda behandlingen med hormonbaserade preventivmedel kan en skötare också ta hand om en stor del av uppföljningsbesöken när det gäller friska kvinnor. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat att utsträcka erb judan det om gratis preventivmedel att gälla alla klienter under 21 år vid hälso vår den i Grankulla. STS: Beslut: Fullmäktige antecknar för kännedom social- och hälsovårdsnämndens redo gö rel se samt beslutet att utsträcka erbjudandet om gratis pre ven tiv medel att gälla alla klienter under 21 år vid hälsovården och konstaterar att mo tio nen från ledamot Jääskeläinen m.fl. är slutbehandlad. Beslutsförslaget godkändes.

12 PROTOKOLL 7/ Fastställande av inkomstskattesatsen för / /2014 STF Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för 2016 ska meddelas skat tes ty rel sen senast den 17 november Inkomstskattesatsen fö reslås bli fastställd på samma nivå som år Budgetförslaget för 2016 och budgetens planperiod har beretts enligt inkomstskattesatsen 16,50 %. Som beredningsgrund har så ledes använts den inkomstskattenivå som gäller för Skatteinkomstkalkylen i 2016 års budget har gjorts upp utgående från Finlands Kommunförbunds prognosram för skatteinkomster. Ramen upp da tera des i september. Prognosen har gjorts med beaktande av ändringar i bes katt nings grun den 2016, den väntade befolkningstillväxten och till växtprog noser na för förvärvsinkomster. STS: Beslut: Fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för 2016 till 16,50 %. Beslutsförslaget godkändes.

13 PROTOKOLL 7/ Fastställande av fastighetsskattesatserna för / /2014 STF Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för 2016 ska meddelas skat tes ty rel sen senast den 17 november Fastighetsskattesatserna föreslås bli fastställda på samma nivå som år Den beräknade fastighetsskatten 2015 är i Grankulla 3,8 miljoner euro och för de lar sig som följer: - allmän fastighetsskatt 2,7 miljoner euro - stadigvarande bostad 0,9 miljoner euro - obebyggd byggplats 0,2 miljoner euro STS: Beslut: Fullmäktige fastställer den allmänna fastighetsskattesatsen för 2016 till 0,8 pro cent, fastighetsskattesatsen för byggnader som används för sta dig varan de boende till 0,37 procent och fastighetsskattesatsen för obebyggda byggp lat ser till 2,3 procent. Beslutsförslaget godkändes.

14 PROTOKOLL 7/ Förslag till budget 2016 och ekonomiplan samt investeringsplan / /2015, 544/ /2014 STF Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en bud get för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att bud ge ten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är samtidigt planperiodens första år. Stadss tyrel sen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verk samhet och ekonomi godkännas. Som en del av budgeten och ekonomiplanen godkänner stadsfullmäktige även stadens utvecklingsstrategi. Strategin för fullmäktigeperioden har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier un der våren 2013 och våren Strategin består dels av mer bestående vi sioner och värden, dels av de viktigaste insatsområdena med tanke på bes luts fat tan det under fullmäktigeperioden, och under dessa har man sam lat de centrala mål som fullmäktige beslutar om, d.v.s. de åtgärder genom vilka insatsområdena verkställs. Med tanke på läsbarheten och för att gö ra det lättare att se helheten omfattar strategin även de åtgärder för att verks täl la målen som genomförs under budgetåret Dessutom har mä ta re eller utvärderingskriterier tagits fram för insatsområdena, till sammans med specifika målsättningar som gäller år Uppföljningen av och rapporteringenom om hur utvecklingsstrategin utfallit sker i första hand i delsårsrapporterna och bokslutet. Stadsstyrelsen gav i maj direktiv för upprättande av budgeten till nämn derna. I direktiven slog styrelsen fast följande riktlinjer för budgetberedningen: 1. För driftsekonomidelen har sektorspecifika ramar fastställts. Be red ningen av ramarna har utgått från bokslutet 2014 och budgeten Av sek to rer na har begärts information om kommande väsentliga fö rändrin gar, och dessa har beaktats i beredningen. Dessutom har man beak tat befolkningstillväxten och de beräknade ändringarna i kommuner nas kostnadsnivå i enlighet med finansministeriets prognos (1,3 % år 2016, 1,4 % år 2017 och 1,8 % år 2018; finansministeriet , Program för kommunernas ekonomi ) samt ef fekti ve rin gen om 1,5 % inom sektorerna 2. Vid fastighetsbeskattningen tillämpar staden de nedre gränserna för skat tesat ser na. Den allmänna fastighetsskattesatsen är 0,8 procent, skat tesat sen för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,37 procent och skattesatsen för obebyggda byggplatser 2,3 procent.

15 PROTOKOLL 7/ Beräkningen av kommunalskatteinkomsterna utgår från den nuvarande skat tesat sen på 16,5 procent. 4. Stadens verksamheter bör under de närmaste åren organiseras så att det totala antalet anställda inte växer, om det inte går att påvisa att det be hövs för att uppfylla servicebehovet. 5. Nya projekt kan inte genomföras under planperioden på något annat sätt än genom att redan godkända projekt skjuts fram till 2020 eller verks tälls efter planperioden. Nämnderna godkände sina budgetförslag under hösten. Budgetförslaget uppvisar höga verksamhetsintäkter. Den främsta orsaken är höga överlåtelseintäkter för markegendom, som beräknas uppgå till sam man lagt 9 miljoner euro under nästa år. Enligt budgetförslaget minskar stadens externa verksamhetsutgifter något år 2016 jämfört med prognosen för år 2015 i den andra delårsrapporten. Verk sam het sut gif ter na ökar med 5,0 % jämfört med bokslutet för år Till följd av de höga överlåtelseintäkterna för markegendom och låga verksam hets kost na der na minskar verksamhetsbidraget i budgetförslaget jämfört med prognosen för år 2015 och bokslutet för år Skatteinkomsterna stiger måttligt och statsandelarna minskar, men även det mycket måttligt. Årsbidraget stiger av ovan nämnda orsaker till en hög ni vå, så det överstiger prognosen för år 2015 och bokslutet för år Då de planenliga avskrivningarna ökar något uppvisar räkenskapsperiodens re sul tat 3,1 miljoner euro överskott. De huvudsakliga orsakerna till överskot tet är de exceptionellt höga överlåtelseintäkterna för markegendom och verk sam hets kost na der nas låga nivå jämfört med prognosen för år In komst pos ten är behäftad med bl.a. en konjunkturrelaterad risk för att inkoms ter na inte utfaller som beräknat, medan verksamhetskostnaderna är be häf ta de med en risk för att prognosen är för lågt ställd. Om de här risker na realiseras, kommer det att påverka stadens resultat för rä kens kapspe rio den. Investeringsutgifterna uppgår till 50 miljoner euro under pla ne rings pe rioden Periodens viktigaste husbyggnadsprojekt är utbyggnaden av Villa Breda (åren , 15 milj. euro). Andra betydande projekt är Ka sa vuo ren koulukeskus (åren , 3,9 milj. euro), saneringen av stadshu set (år 2017, 3,2 milj. euro), projektplanering och sanering av simhal len (åren , 4,5 milj. euro) och infrastrukturen i centrum (åren , 2,8 milj. euro). De investeringar som verkställs 2016 går på 17,0 miljoner euro. Investeringarna under planeringsperioden kan delvis genomföras med inkomst finan siering, som inkluderar vinster från försäljning av mar ke gendom. En del av investeringarna måste dock sannolikt finansieras med låne me del. Enligt finansieringskalkylen uppgår stadens lånestock till19 mil-

16 PROTOKOLL 7/ joner euro i slutet av 2018 och 21 miljoner euro i slutet av år Budgetförslaget delas ut som bakgrundsmaterial till ledamöterna och kan lä sas elektroniskt på adressen: Efter stadsstyrelsens ordinarie budgetbehandling ( ) har det blivit klart att ett anslag om euro för nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet bör läggas till redan år 2016 för att genomföra de mest brådskande åtgärderna och för planeringen. Så ledes beslutade stadsstyrelsen att ändra sin in ves te ringsplan riktad till fullmäktige till den del som gäller skyddsrummet/bollhallen så att euro antecknas för år 2016, för år 2017 och euro för år Denna korrigering finns med i e-versionen av budgetboken, men den finns in te med i pappersversionen av budgetboken, som trycktes redan före styrel se mö tet Inverkan av denna ändring syns även i finansieringskalkylen. STS: Fullmäktige godkänner budgeten för 2016, ekonomiplanen för och investeringsplanen för Under behandlingen framfördes följande ändringsförslag och klämmar: DRIFTSEKONOMI ALLMÄN FÖRVALTNING Personal, s. 37 Ledamot Karlsson-Finne, understödd av ledamot Alapappila, föreslog att stär kan det av ekonomiförvaltningen under den allmänna förvaltningen inte ge nom förs så att social- och hälsovårdens och bildningssektorns eko nomiche fer flyttas till drätselkontoret fr.o.m I omröstningen, där de som understödde utgångsförslaget röstade ja och de som understödde ledamot Karlsson-Finnes förslag röstade nej, vann stadss ty rel sens utgångsförslag med rösterna (Alapappila, Ala-Reinik ka, Herkama, Jämsén, Karlsson-Finne, Kurkela, Laurila, Limnell, Re kiran ta, Skogster, Tuohioja, Tupamäki), medan sex (6) ledamöter (Col liander-ny man, Nyberg, Rehn-Kivi, Savander, Stolt, Viherluoto-Lindström) rösta de blankt. Ledamot Fellman, understödd av ledamot Berg, föreslog följande kläm till bes lu tet: Överföringen av ekonomicheferna vid social- och hälsovården samt bildningssektorn till drätselkontoret förutsätter uppföljning som görs av sektorcheferna och stadsdirektören. Fullmäktige emotser samtidigt att

17 PROTOKOLL 7/ ar bet supp gif ter na gås igenom med de involverade parterna. Inför bud geten 2017 görs en utvärdering av vilken inverkan denna omstrukturering har haft. STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN, s. 39 Ledamot Berg, understödd av ledamot Stenberg, föreslog att euro för förbättrande av säkerheten i centrum läggs till anslaget för köp av tjäns ter inom resultatområdet. Förslaget godkändes enhälligt. BILDNINGSSEKTORN Investeringar, s. 83 Ledamot Nybergs förslag till ändring av texten så att ungdomsgårdens fram ti da bruk inte planeras utan utreds godkändes enhälligt. KULTUR OCH FRITID Ungdomstjänster, s. 97 Ledamot Tupamäki, understödd av ledamot Ala-Reinikka, föreslog följande kläm till beslutet: Då informationen om hur sommarjobbsedlarna utfallit år 2015 redan nu finns att tillgå i sin helhet, emotser fullmäktige att en ut värde ring av hur systemet fungerat och behövliga utvecklingsåtgärder genom förs ofördröjligen, så att resultaten är tillgängliga redan vid ut del ningen av sedlar för sommaren Efter behandlingen av driftsekonomin frågade ordföranden om ledamot Fell mans och ledamot Tupamäkis klämförslag fick understöd. Klämförslagen godkändes enhälligt. INVESTERINGAR HUSBYGGNAD Svenska skolförvaltningen/svenska skolcentrum, s. 121 och 130 Ledamot Johansson, understödd av ledamot Fellman, föreslog följande kläm till beslutet: Stadsstyrelsen uppmanas att i snabb takt behandla behov sut red nin gen för svenska gymnasiets sanering och utvidgning samt föra ärendet vidare för behandling i fullmäktige. Kultur- och fritidssektorn/skyddsrummet-bollhallen, s. 121 och 132 Konstaterades ännu muntligt stadsstyrelsens beslut , genom vilket styrelsen efter sin budgetbehandling hade ändrat sitt förslag till in ves te rings plan för fullmäktige till den del det gäller skydds rum met/bollhal len enligt följande: euro för år 2016, euro för år 2017

18 PROTOKOLL 7/ och euro för år 2018 så att de allra mest brådskande åtgärderna i bergss kydds rum met kan genomföras och planeringen främjas. PUBLIK EGENDOM Kultur- och fritidssektorn, s. 122 och 135 Ledamot Ala-Reinikka, understödd av ledamöterna Tuohioja och Wahlstedt, föreslog ett anslag på euro för anläggandet av en näridrottsoch lekpark vid Juusvägen utgående från det utkast till översiktlig plan som idrottsnämnden behandlade Ledamot Pesonens förslag om att ta in euro för en behovsutredning för projektet förföll på grund av bristande understöd. I omröstningen, där de som understödde utgångsförslaget röstade ja och de som understödde ledamot Ala-Reinikkas förslag röstade nej, vann stadss ty rel sens utgångsförslag med rösterna (Alapappila, Ala-Reinik ka, Ant-Wuorinen, Eklund, Hallbäck, Herkama, Johansson, Jämsén, Kur ke la, Laurila, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Sunabacka, Tuohioja, Tupa mä ki, Viherluoto-Lindström, Wahlstedt). Efter behandlingen av investeringsdelen frågade ordföranden om ledamot Jo hans sons klämförslag fick understöd. Klämförslaget godkändes enhälligt. RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL Ordföranden konstaterade att resultaträkningen och finansieringskalkylen jus te ras med ovan anförda ändringar. Ledamot Pesonen, understödd av ledamot Peltovirta, föreslog följande kläm till beslutet: Vid godkännandet av budgetförslaget för 2016 och försla get till ekonomiplan för samt förslaget till investeringsplan för förutsätter fullmäktige att det under våren 2016 ordnas ett ekono mi pla ne rings se minari um för ledande tjänsteinnehavare och styrelsens och fullmäktiges presidier samt därtill nämndernas ordförande. På det sättet främjar man insikten om stadens föränderliga ekonomiska läge och möjliggör en god dialog mellan den nya stadsdirektören, sek tor direk tö rer na, stadsstyrelsen och nämnderna. Klämförslaget godkändes enhälligt. Beslut: Fullmäktige godkände budgeten för 2016, ekonomiplanen för samt investeringsplanen för Därtill hade fullmäktige godkänt följande klämmar: Överföringen av ekonomicheferna vid social- och hälsovården samt bild-

19 PROTOKOLL 7/ nings sek torn till drätselkontoret förutsätter uppföljning som görs av sek torche fer na och stadsdirektören. Fullmäktige emotser samtidigt att ar betsupp gif ter na gås igenom med de involverade parterna. Inför budgeten 2017 görs en utvärdering av vilken inverkan denna omstrukturering har haft. Då informationen om hur sommarjobbsedlarna utfallit år 2015 redan nu finns att tillgå i sin helhet, emotser fullmäktige att en utvärdering av hur sys te met fungerat och behövliga utvecklingsåtgärder genomförs oför dröj ligen så att resultaten är tillgängliga redan vid utdelningen av sedlar för som ma ren Stadsstyrelsen uppmanas att i snabb takt behandla behovsutredningen för svenska gymnasiets sanering och utvidgning samt föra ärendet vidare för behandling i fullmäktige. Vid godkännandet av budgetförslaget för 2016 och förslaget till eko no miplan för samt förslaget till investeringsplan för förut sät ter fullmäktige att det under våren 2016 ordnas ett eko no mi pla nerings se minari um för ledande tjänsteinnehavare och styrelsens och fullmäk ti ges presidier samt därtill nämndernas ordförande. På det sättet främjar man insikten om stadens föränderliga ekonomiska läge och möjliggör en god dialog mellan den nya stadsdirektören, sek tor direk tö rer na, stadsstyrelsen och nämnderna.

20 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotioner 490/ /2015, 491/ /2015, 150/ /2015 STF Ordföranden meddelade att ledamot Pesonen m.fl. hade lämnat in två fullmäk ti ge mo tioner. I den ena fullmäktigemotionen föreslås att motionstjänster med låg tröskel ska ingå i kriterierna för bidrag till idrottsföreningar. I den andra motionen föreslås att den subjektiva rätten till dagvård ska beva ras. Bilagor Beslut: Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för bered ning.

21 PROTOKOLL 7/ Följande sammanträde STF Ordföranden meddelade att följande fullmäktigesammanträde bör jar kl och bad ledamöterna infinna sig kl

22 PROTOKOLL 7/ BESVÄRSANSVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 71, 74, 78, 79 Enligt förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen HELSINGFORS tel öppethållningstid Fax: E-post: Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 72, 73, 75, 76, dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid Helsingfors förvaltningsdomstol Banmästargatan HELSING FORS dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet

23 PROTOKOLL 7/ Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som skall överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärskriften skall fogas det beslut som överklagas och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshand-lingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Grankulla stadshus Registraturen Grankullavägen GRANKULLA fax: (09) Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs av ändringssökande vid förvaltningsdomstol en rättegångsavgift. Enligt lagens 6 uppbärs inga han dlägg ningsavgifter bl.a. vid förvaltningsdomstolen i socialärenden, i ärenden som gäller offentligrättsliga anställ nings för hållanden eller val och inte heller i ärenden som gäller beskattning, befrielse från kommunalskatt, statliga bid rag eller offentliga avgifter. Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten Fogas till protokollet

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 Stadsfullmäktige 77 16.11.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 265/02.02.00/2015, 544/00.02.00/2014 STF 77 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström,

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 2/2015 1 Tid: 16.03.2015 kl. 19:30-20:55 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 10 Konstituering av sammanträdet 4 11 Framställning till fullmäktige i Esbo, Grankulla,

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 1/2014 1 Tid: 10.03.2014 kl. 19:30-20:10 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 1 Konstituering av sammanträdet 4 2 Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 Stadsfullmäktige 97 14.11.2016 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 FGE 97 Stadsstyrelsen 7.11.2016 494 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30 Nr 10/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Mörn

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2016 1 Tid: 13.06.2016 kl. 19:30-21:30 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 26 Konstituering av sammanträdet 4 27 Behandling av bokslutet för 2015 5 28 Revisionsnämndens

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.4.2009 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.4.2009 kl

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.5.2014

Sammanträdesdatum 22.5.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2014 3/38 Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid 17.3.2016 kl 13 KALLELSE 17.3.2016 Nr 2 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 10 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 11 PROTOKOLLJUSTERING 3

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 8/2009 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-19:40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Blomroos Gunilla, ordf. -Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2014 14/275 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Sandström, Hans

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

GRANKULLA STAD Stadsfullmäktige MÖTESKALLELSE 1/2016 1. Tid: 08.02.2016 kl. 19:30. Stadsfullmäktiges sessionssal ÄRENDEN

GRANKULLA STAD Stadsfullmäktige MÖTESKALLELSE 1/2016 1. Tid: 08.02.2016 kl. 19:30. Stadsfullmäktiges sessionssal ÄRENDEN MÖTESKALLELSE 1/2016 1 Tid: 08.02.2016 kl. 19:30 Plats: s sessionssal ÄRENDEN Nummer Rubrik Sida 1 Konstituering av sammanträdet 2 2 Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017 3 3 Svenskspråkig integrering

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen Nr 10/2011 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 08.00-8.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden Nr 3/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Ödkarby skola x Eliasson Jesper, ordf. - Jansson Carina, vice ordf. - Högback Glenn x Renfors Kerstin x Sjölund Johan

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Nummer 4/2013 Onsdagen den, kl. 16.30-17.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Lemland Perjus Ann-Sofi, ordförande Andersson Inger, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 10.10.2011 kl

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse.

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98. Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån. Martinoff Minerva Meriheinä Thérèse. LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2015 98 Byggnads- och miljönämnden TID 25.06.2015 kl. 17:30-19:00 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B 3 vån NÄRVARANDE Turku Roger ordförande Viklund Raija viceordförande

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 19.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 42 Kallelse och beslutförhet KF 43 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd Varsinaiset jäsenet (3*) - Ordinarie ledamöter (3*) puolue/parti

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd Varsinaiset jäsenet (3*) - Ordinarie ledamöter (3*) puolue/parti 1 KV/STF 28.1.2013 Kauniaisten kaupungin toimielinten kokoonpanot Ledamöter i olika förtroendeorgan i Grankulla stad Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd 2013-2016 Varsinaiset

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån. HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) TID 15.09.2015 kl. 14:00-15:45 PLATS HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån., Lilla kabinettet BEHANDLADE ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 47 MÖTETS

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19/2015 19/377 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 18:00-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter

Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter Yhdyskuntalautakunta 44 19.04.2016 Svar på fullmäktigemotion om kvaliteten på och servicen av ventilationsanläggningarna i stadens fastigheter 527/10.03.02/2015, 150/00.02.00/2015 YLK 19.04.2016 44 Mer

Läs mer

MÅNDAGEN den 4 juni 2012 kl.19.00 Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

MÅNDAGEN den 4 juni 2012 kl.19.00 Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Sammanträdesplats MÅNDAGEN den 4 juni 2012 kl.19.00 Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 77 Sammanträdets laglighet och beslutsf örhet 2. 78 Val av protokolljusterare 3.

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.11.2009

Sammanträdesdatum 10.11.2009 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 101 Sammankallelse och beslutfördhet 102 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 103 Rättelseyrkande 104 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer