MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN"

Transkript

1 Social- och hälsovårdsn Social- och hälsovårdsn MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN Beredning: Chef för handikappvård och äldreomsorg Soili Partanen, tfn eller och förvaltningschef Piia Väntsi, tfn eller Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå stad beslutade att man stegvis under följande två år inom hemvården och ser vice boen det övergår till maskinell dosutdelning av läkemedel. Det system som då togs i bruk var i allmänt bruk i kommunerna, dvs. att kost na der na för den maskinella dosdispenseringen betalas av klienten, som ingår ett avtal med apoteket. I Borgå omfattar hemvården hemservice enligt socialvårdslagen och sjuk vårdst jäns ter enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hemvårdens klien ter betalar till staden en tidsbaserad månadsavgift enligt den fasts täll da avgiftstabellen. Dosettutdelning är en verksamhetsmodell där apoteket i doss pe ci fi ka påsar levererar tabletter och kapslar som används regelbundet. På en och samma gång får patienten ett parti som motsvarar två veckors behov. Apoteket delar ut läkemedlen maskinellt. Den mas kinel la utdelningen frigör personalresurser till rehabiliterande vår dar bete och tjänster för den växande kundkretsen. Till läkemedelsbehandling hör att dela ut läkemedel, hämta lä ke medel från apoteket, ge läkemedel, förnya recept, uppfölja klientens häl so tills tånd samt uppfölja läkemedlens effekter och eventuella biverk nin gar. I och med den maskinella dosutdelningen sjunker klientens lä ke medel sut gif ter, eftersom klienten enbart betalar för de läkemedel hon an vän der (svinnet är högst två veckors läkemedel) och inga över flödi ga läkemedelsförpackningar samlas hemma hos klienten även om me di cinerin gen förändras. Risken för missbruk minskar då klienten in te har överflödiga läkemedel i hemmet. Dessutom uppnås be ty dande nytta i form av färre medicineringsfel och bättre to tal be döm ning av läkemedelsbehandlingen. Man använder sig alltid av de för mån ligas te produkterna. Apoteket uppföljer hur lä ke me dels be han dlin gen förverkligas samt granskar eventuella överlappningar, bi verk nin gar och samverkan med ett interaktionsprogram. Vårdpersonalen har fortsättningsvis helhetsansvaret för upp följ nin-

2 gen och förverkligandet av läkemedelsbehandlingen. Personalen ser till att läkemedlen levereras hem till klienten och delar ut läkemedlen i dosetter som inte lämpar sig för maskinell dosdispensering samt ger injektionsläkemedel. I städer som planerar en övergång till maskinell dosering har man upp följt arbetstiden och konstaterat att hemvårdspersonalen an vänder i genomsnitt 7 % av sin arbetstid till lä ke me dels be han dlingsp roces sen, dvs. 2 timmar 40 minuter per vecka. Av denna tid omfattar cir ka en tredjedel utdelning av läkemedel. Man har beräknat att maskinell dosdispensering inbesparar 6-10 årsverken bland hem vårdsper sonalen. Riksdagens justitieombudsman har på basis av klagomål kons ta te rat att maskinell dosdispensering inte får föranleda extra kostnader som patienten ska betala. I social- och hälsovårdsministeriets kom mu ninfo gavs kommunerna följande anvisningar: Lä ke me delsdis pen se rin gen är en uppgift som omfattas av kommunens lags tadga de skyldigheter som en del av den sjukvård som kom mu nen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kom munen kan använda alternativa sätt att sköta sina lagstadgade upp gifter. Kommunen kan enligt 2 3 mom. i kommunlagen (365/1995) och 4 i lagen om planering av och statsunderstöd för so cial- och hälsovården (733/1992) till exempel sköta lä ke me dels dis pen se ringen själv eller köpa dosdispenseringsservicen från ett apo tek. I 12 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och häl so vår den (724/1992) stadgas att om en kommun eller samkommun ord nar service som köpta tjänster, ska den som använder servicen be ta la samma avgifter och ersättningar som när motsvarande ser vice ordnas av kommunen eller samkommunen. I anvisningarna konstateras att om dosdispensering av läkemedel en ligt vårdplanen ingår i hemvården, svarar kommunen för mer kostna der na om den upphandlar dosdispenseringen från ett apotek. Sam ma linje ska också gälla för serviceboende enligt 22 i so cialvårds la gen. I social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker lä ke me dels behan dling hänvisas maskinell dosdispensering som en god praxis för dis tri bu ti on och administrering av läkemedel. Den anses öka pa tientsä ker he ten och minska läkemedelskostnaderna. Maskinell dos dispen se ring sparar arbetstid som skötarna använder till distribution av lä ke me del. På basis av social- och hälsovårdsministeriets anvisningar inledde social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad för han dlin gar med apoteken för att ordna faktureringen av maskinell dos dis pen sering i enlighet med anvisningarna.

3 Resultatet av förhandlingarna var att apoteken från fak ture rar Borgå stad direkt för den maskinella dosdispenseringen. Kostna der na har inte beaktats i budgeten. Efter det väntade Borgå stad på anvisningar som Kommunförbundet ha de lovat ge ut i februari I cirkuläret 4/80/2014 ( ) tog Kommunförbundet ställning till ordnande av maskinell dos dis pense ring av läkemedel inom hemvård och serviceboende. Kom mun förbun dets anvisningar följde SHM:s linjedragningar. Där kons ta te ra des bl.a: "Dosdispensering som tillhandahålls av kommunen kan påverka klientavgiften till exempel om antalet timmar som fak tu re ras ökar." Enligt Kommunförbundet ska kommunen avgöra, hur den förhåller sig till klienternas krav på ersättning för arvoden för dosdispensering som betalas till apoteken. Då ska också avgöras, från vilken tidpunkt even tuel la ersättningar betalas. Kommunen ska också avgöra, om er sätt nin gar betalas på ansökan eller på initiativ av myndigheten. I var je fall behövs bl.a. en uppgift om, vilka kostnader klienten har åsam kats. Vid bedömningen av ersättningens storlek kan beaktas om kommunen har sänkt klientavgiften för andra tjänster i mots varan de mån för att på så sätt kompensera klienten för kostnader som fö ran lets av maskinell läkemedelsdispensering. Kommunförbundet anser att ett alternativ i fråga om eventuell ret roak tiv ersättning är att ersättning betalas från den tidpunkt då jus ti tieom buds man nens avgörande meddelades (mars 2013). Detta tolkning sal ter na ti vet kan motiveras med att avgörandet klarlagt en fråga som tidigare lämnat rum för tolkning. Räntelagen tillämpas inte på gälds för hål lan den som bygger på offentligrättslig grund. Föreslås att till klienterna inom hemvård och i 22 i so cial vårds la gen avsett serviceboende i Borgå betalas ersättning för de dos dis pen sering sar vo den som klienterna betalat efter jus ti tie om buds man nens avgörande, dvs. från och med mars Ersättningen betalas genom nedsättning av klientavgiften för tiden så, att kostnaderna för maskinell läkemedelsdispensering inte in räk nas i klientavgiften förrän från framåt. kan han eller hon söka ersättning för betalda kostnader för maskinell lä ke me dels dis pen se ring mot kvitton. FPA:s ersättning dras av från even tuel la ersättningar som staden betalar. I fortsättningen betalar hemvårdens klienter i Borgå kostnaderna för mas kinell läkemedelsdispensering direkt till staden, inte till apoteket som man tidigare gjorde. Den tid som räknas gå åt till lä ke me delsdis pen se ring kommer att skrivas in i klientens vård- och serviceplan.

4 Också för klienter inom serviceboende enligt 22 i socialvårdslagen kommer dessa kostnader att läggas till klientens avgifter. Bilaga: Kommunförbundets cirkulär 4/80/2014 Shd: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att till borgåbo inom hemvård och i 22 i socialvårdslagen avsett serviceboende betalas ersätt ning för de dosdispenseringsarvoden som klienterna betalat efter jus ti tie om buds man nens avgörande, dvs. från och med mars Er sätt nin gen betalas genom nedsättning av klientavgiften för tiden så, att kostnaderna för maskinell lä ke me delsdis pen se ring inte inräknas i klientavgiften förrän från framåt. kan han eller hon enligt verifikat söka ersättning för betalda kost nader för maskinell läkemedelsdispensering från FPA:s ersätt ning dras av från eventuella ersättningar som staden betalar. Vidare beslutar social- och hälsovårdsnämnden att rätten att besluta om betalningen av de ovannämnda ersättningarna delegeras till servi ceche fer na för hemvård och omsorg dygnet runt. Paragrafen justeras genast. Beslut: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att till borgåbo inom hemvård och i 22 i socialvårdslagen avsett serviceboende be ta las ersättning för de dosdispenseringsarvoden som klienterna be ta lat efter justitieombudsmannens avgörande, dvs. från och med mars Ersättningen betalas genom nedsättning av klien tav giften för tiden så, att kostnaderna för maskinell lä ke me dels dis pen se ring inte inräknas i klientavgiften förrän från framåt. kan han eller hon enligt verifikat söka ersättning för betalda kost nader för maskinell läkemedelsdispensering från FPA:s ersättning dras av från eventuella ersättningar som staden betalar. Vidare beslutade social- och hälsovårdsnämnden enhälligt att rätten att besluta om betalningen av de ovannämnda ersättningarna delegeras till servicecheferna för hemvård och omsorg dygnet runt. Paragrafen justerades genast. SOHÄN

5 Chef för äldreomsorg och handikappservice Soili Partanen, tfn eller I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut ska kostnaderna för maskinell läkemedelsdispensering inräknas i klien tav gif ten från För klienter inom hemvården ska en servicetid på 2 h/månad för läke me dels be han dling inskrivas i vård- och serviceplanen. Tidigare har klienten betalat till apoteket för läkemedelsdispenseringen, framde les är det kommunen som fakturerar för denna service. Inom serviceboendet ingår höjningen i en höjning av grundavgiften från 84 euro till 104 euro. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om höjningen vid sitt möte Shd: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att kostnaderna för maskinell läkemedelsdispensering inräknas i hemvårdens klientavgifter, ge nom att servicetiden i klientens vård- och serviceplan ökas med två timmar. Paragrafen justeras genast. Beslut: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att kostnaderna för mas kinell läkemedelsdispensering inräknas i hemvårdens klientavgifter, ge nom att servicetiden i klientens vård- och serviceplan ökas med två timmar. Paragrafen justerades genast.

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde Försök med omorganisering av tjänster för äldre- hemvård som ett kärnområde 1.3 2006-31.10 2008 Hälsovårdscentralerna: Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes-Kaskö Socialnämnderna: Oravais,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS var du får vård och vad den kostar 2002 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS... Den här broschyren innehåller allmän information om vilken rätt personer bosatta i Finland har till sjukvårdsförmåner

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer