KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN"

Transkript

1 UTKAST (korrigerad version ) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort 2 Uppgifter Samkommunens namn är Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, på svenska Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun. Samkommunens hemort är Karleby stad. Genom samkommunfullmäktiges beslut kan samkommunen ta i bruk ett annat namn. Samkommunen är tvåspråkig. Samkommunens uppgift är att på sina medlemskommuners vägnar ordna omfattande social- och hälsovårdstjänster för invånarna inom sitt område på lika grunder och i enlighet med lagstiftningen. Samkommunen kan även sköta andra uppgifter som ingår i bastjänsterna och ordnandet av stödtjänster efter separata avtal. Samkommunen kan sälja tjänster till en utomstående aktör. Samkommunen kan producera social- och hälsovårdstjänsterna på följande sätt: 1) genom att producera dem själv, 2) med stöd av avtal tillsammans med en annan kommun eller samkommun på det sätt som avses i 76 i kommunallagen (365/1995), 3) genom att köpa tjänster av en annan tjänsteproducent, 4) genom att erbjuda klienterna servicesedlar i enlighet med lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) eller 5) på annat sätt som föreskrivs i lag. Samkommunen kan ha affärsverk som samkommunfullmäktige har grundat och den kan äga eller vara delägare i sådana aktiebolag och medlem i andra sammanslutningar som med sin verksamhet främjar samkommunens uppgiftsområde. Samkommunen kan äga och förvalta lös och fast egendom. Samkommunen producerar tjänster i första hand i verksamhetsutrymmen som den äger direkt eller via det fastighetsbolag som den förvaltar. Den kan också hyra verksamhetsutrymmen och de fasta maskiner och apparater som finns i dem företrädesvis av medlemskommunerna. Om hyrans storlek och underhållet av utrymmena avtalas i hyreskontrakt enligt enhetliga principer som samkommunen har överenskommit om. Om det inte görs någon grundlig renovering eller annan väsentlig ändring som inverkar på fastighetens värde och därmed på hyrans nivå och som hyresgästen kräver förbinder sig kommunerna att

2 inte höja hyran över den årliga ram för kostnadshöjningar som används vid samkommunens budgetberedning. Samkommunen är även ett sjukvårdsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen om specialiserad sjukvård samt ett specialomsorgsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Samkommunen kan även ordna eller producera andra tjänster som hör till eller stöder dess verksamhetsområde. 3 Att ordna tjänster 4 Medlemskommuner Samkommunen ordnar och producerar social- och hälsovårdstjänster i första hand för personer som enligt lagen om hemkommun (201/1994) har sin hemort i samkommunens medlemskommun, om inte något annat följer av lag eller separata avtal. Tjänsterna produceras med beaktande av befolkningens behov, nära klienterna och genom att stödja invånarnas förmåga att klara sig självständigt i vardagen. Samkommunen ansvarar också för ordnandet av förebyggande, korrigerande, vårdande och rehabiliterande tjänster och andra social- och hälsovårdstjänster som en enhetlig helhet. Samkommunen producerar tjänster även för andra kommuner än medlemskommunerna i en omfattning som föreskrivs i lagstiftning och separata avtal. Samkommunens medlemskommuner är Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil, Karleby, Kronoby, Reisjärvi. Senare medlemskommun. De kommuner som är avtalskommuner i den grundavtalsenliga samkommunen fortsätter från och med som samkommunens avtalskommuner. Avtalskommunerna är Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala, Sievi, Ylivieska, Kinnula och Evijärvi. Senare avtalskommun. Det är inte möjligt att vara partiell medlem i samkommunen. 5 Att uppta som medlem i samkommunen och att säga upp medlemskapet Medlemskapet i samkommunen träder i kraft, om inte annat bestäms, från och med början av kalenderåret som följer efter att det förnyade grundavtalet har godkänts. För att en ny kommun ska kunna upptas som medlem krävs att samkommunens grundavtal ändras i enlighet med kommunallagen. En medlemskommun som vill säga upp sitt medlemskap i samkommunen ska göra en officiell anmälan om det hos samkommunens styrelse. Uppsägningen träder i kraft efter utgången av kalenderåret som följer efter att anmälan om utträde gjorts.

3 6 Grundkapitalet och medlemskommunernas andelar Samkommunens grundkapital består av medlemskommunernas kapitalinvesteringar och avtalskommunernas andelar av tillgångarna som övergår från balansräkningen Grundkapitalet kan även höjas genom överföring från en annan post i det egna kapitalet. Grundkapitalet fördelas i medlemskommunandelar. Beslutet om att höja eller sänka grundkapitalet fattas av samkommunfullmäktige. När samkommunen får en sådan ny medlem som användare av tjänster som avses i 2 beslutar samkommunfullmäktige om storleken av och betalningstiden för grundkapitalinvesteringen, om inte något annat följer av lag. När en kommun som är sådan användare av tjänster som avses i 2 utträder ur samkommunen betalar samkommunen den utträdande kommunens andel av grundkapitalet eller en del av den till kommunen genom samkommunfullmäktiges beslut. Om de andra kommunerna inte löser in den utträdande kommunens andel, sänks grundkapitalet. Ersättningen för medlemskommunandelen betalas i jämna poster inom fem år från det att utträdet har trätt i kraft. När en avtalskommun utträder ur samkommunen och när avtalet upphör att gälla fattas beslut om detta på det sätt som stadgats om medlemskommuner. Samkommunen ska upprätthålla förteckning över medlemskommunandelarna. I en bilaga till balansräkningen anges grundkapitalet som medlemskommunernas andelar i euro samt avtalskommunernas andelar av tillgångarna. Medlemskommunens andel av samkommunens tillgångar samt ansvar för skulder och förpliktelser bestäms i proportion till medlemskommunandelarna. Avtalskommunen har inte ansvar för samkommunens skulder eller tillgångar. Samkommunen kan enligt samkommunfullmäktiges beslut betala ränta på medlemskommunernas andelar av grundkapitalet. Samkommunfullmäktige beslutar om den eventuella betalningen av räntan, dess storlek, grunderna för räntan samt betalningstidpunkten vid sitt vårsammanträde året före räkenskapsåret. Grundkapitalet för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (KP-Soten sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) är från och med lika stort som grundkapitalet i bokslutet , och det fördelas i proportion till medlemskommunernas invånarantal

4 2 kapitlet SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE 7 Fullmäktiges namn Samkommunens fullmäktige kallas samkommunfullmäktige. 8 Val av ledamöter i samkommunfullmäktige Medlemskommunerna väljer ledamöter till samkommunfullmäktige på basis av invånarantalet i slutet av det år som föregår kommunens val så att varje medlemskommun har en representant för varje påbörjat tretusenfemhundratal (3 500-tal) invånare. För varje ledamot i samkommunfullmäktige väljs en personlig ersättare. Ledamöter och ersättare i samkommunfullmäktige väljs för en period som motsvarar mandatperioden för kommunernas fullmäktige. Om en ledamot eller ersättare i samkommunfullmäktige förlorar sin valbarhet under mandatperioden eller av annan orsak utträder som ledamot i samkommunfullmäktige under mandatperioden, beslutar den kommun som ledamoten representerar om att bevilja avsked och om att välja en ny ledamot och ersättare för återstoden av mandatperioden. Om nya kommuner upptas som medlemmar i samkommunen under fullmäktigeperioden, väljer dessa kommuner sina egna representanter till samkommunfullmäktige för återstoden av mandatperioden i enlighet med valkriterierna i detta grundavtal. Om valbarhet till samkommunens organ föreskrivs närmare i kommunallagen. 9 Ledamöternas rösträtt Varje ledamot i samkommunfullmäktige har en (1) röst. Om en ledamot är jävig eller borta, övergår rösträtten till den personliga ersättaren. 10 Samkommunfullmäktiges beslutförhet Samkommunens högsta beslutande organ är beslutfört när minst två tredjedelar av samkommunens medlemskommuner är representerade vid sammanträdet och invånarantalet för de kommuner som är representerade vid sammanträdet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i samkommunens medlemskommuner. Kallelsen till fullmäktiges sammanträde ska utfärdas och sändas minst 14 dagar före sammanträdet till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen samt för kännedom till medlemskommunernas kommunstyrelser. Avtalskommunerna har rätt att utse en representant till fullmäktige med närvaro- och yttranderätt men utan rösträtt.

5 11 Samkommunfullmäktiges uppgifter Samkommunfullmäktige sammanträder minst tre gånger om året. Samkommunfullmäktige ska senast i juni: 1) årligen behandla bokslutet som samkommunstyrelsen upprättat för det föregående kalenderåret samt revisionsnämndens utvärderingsberättelse och revisorns berättelse samt förklaringarna och utlåtandena som getts angående gjorda anmärkningar; 2) årligen besluta om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för samkommunstyrelsen och andra redovisningsskyldiga samt om åtgärder som de ovan nämnda berättelserna kan ge orsak till; och 3) välja för sin mandatperiod: - samkommunstyrelse, revisionsnämnd och revisor samt ledamöter till eventuella affärsverks direktioner, - samkommunstyrelsens ordförande och två vice ordförande samt - ordförandena och vice ordförandena för revisionsnämnden och för de eventuella affärsverkens direktioner Samkommunfullmäktige ska senast i december godkänna samkommunens budget för följande år samt ekonomiplan för minst tre år (1+2). Om samkommunfullmäktiges verksamhet föreskrivs närmare i förvaltningsstadgan.

6 3 kapitlet SAMKOMMUNSTYRELSEN 12 Sammansättning och röstetal Samkommunfullmäktige väljer för sin mandatperiod en styrelse som kallas samkommunstyrelse. Samkommunstyrelsen har elva (11) ledamöter. För varje ledamot väljs en personlig ersättare. Alla medlemskommuner har åtminstone närvaro- och yttranderätt i samkommunstyrelsen. Om valbarhet till samkommunens organ föreskrivs närmare i kommunallagen. I sammansättningen beaktas dessutom den regionala representativiteten, språkförhållandena och bestämmelserna i jämställdhetslagen. Varje ledamot i samkommunstyrelsen har en (1) röst vid sammanträdet. 13 Samkommunstyrelsens uppgifter Samkommunstyrelsen leder samkommunen och dess förvaltning enligt det som särskilt föreskrivs i kommunallagen och speciallagar eller det som bestäms i grundavtalet eller samkommunens förvaltningsstadga. Samkommunstyrelsen bevakar samkommunens intressen och representerar samkommunen samt ingår avtal på dess vägnar, om inte annat bestäms genom regelverk. 14 Sektioner som lyder under samkommunstyrelsen Under samkommunstyrelsen lyder en svensk sektion som bevakar och utvecklar hur socialoch hälsovårdens tjänster förverkligas och tryggas särskilt i tvåspråkiga områden. Sektionen ger rekommendationer och utlåtanden till styrelsen för beslutfattande. Om sektionens sammansättning och uppgifter bestäms närmare i förvaltningsstadgan. Under samkommunstyrelsen lyder en individsektion som behandlar ärenden som berör individer och som enligt stadganden ska behandlas av ett kollegialt organ. Dessutom behandlar sektionen rättelseyrkanden som berör individer. Om sektionens sammansättning och uppgifter föreskrivs närmare i förvaltningsstadgan. Även andra sektioner kan grundas för att lyda under samkommunstyrelsen. Om deras sammansättning och uppgifter föreskrivs i förvaltningsstadgan. 15 Tecknandet av samkommunens namn Om rätten att teckna samkommunens namn föreskrivs i förvaltningsstadgan.

7 4 kapitlet REVISIONSNÄMNDEN OCH ÖVRIGA ORGAN 16 Revisionsnämnden 17 Övriga organ 5 kapitlet ÄGARSTYRNING 18 Ägarstyrning Samkommunen har en revisionsnämnd. Om dess sammansättning och verksamhet föreskrivs i revisionsstadgan. Samkommunfullmäktige kan tillsätta permanenta nämnder, direktioner och delegationer samt utse ledamöter till dem. Om nämndernas, direktionernas och delegationernas verksamhet föreskrivs i förvaltningsstadgan. Ett affärsverk som samkommunfullmäktige grundat kan ha en direktion som lyder under samkommunfullmäktige. Om dess sammansättning och verksamhet föreskrivs i affärsverkets instruktion. Ägarstyrningen sköts av delegationen för ägarstyrning som sammanträder regelbundet och som består av medlemskommunernas er och samkommunens ledning. Minst en gång om året ordnas regionala förhandlingar gällande verksamheten och ekonomin mellan samkommunen och medlemskommunernas kommunledning för att säkra ägarstyrningen och samarbetet i gränssnittet. Kommunrundorna ordnas även inom avtalskommunerna. Ägarkommunernas gemensamma ägarstyrning fastställer, efter att ha förhandlat med samkommunens ledning, den årliga budgetramen samt de strategiska riktlinjerna i fråga om ägande till grund för beslutsfattandet i samkommunstyrelsen. 6 kapitlet PLANERING, EKONOMI OCH BOKSLUT 19 Budget och ekonomiplan Vid upprättandet av budgeten och ekonomiplanen följs kommunallagen. Vid beredningen av ekonomiplanen ska det tillräckligt tidigt ordnas möjlighet för medlemskommunerna att ge förslag på hur samkommunens verksamhet och ekonomi kan utvecklas. Samkommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan ska tillställas samkommunfullmäktige och medlemskommunerna senast den 30 november.

8 Ändringar i fråga om budgeten ska godkännas under budgetåret. Samkommunstyrelsen rapporterar månatligen om verksamhetens och ekonomins utfall till medlemskommunerna. 20 Bokslut Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsens ledamöter och den föredragande. 7 kapitlet FINANSIERING AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR 21 Samkommunens finansiering Kostnaderna som ansvaret för ordnandet och produktionen av tjänster medför finansieras med den ersättning medlemskommunerna betalar till den del som inte kan täckas med intäkterna från försäljning utanför medlemskommunerna, från övrig försäljning av tjänster eller från klientavgifter eller med bidrag och stöd eller liknande intäktsposter. Budgeten som godkänts på basis av den budgetram som beretts under ledning av kommunernas gemensamma ägarstyrning är bindande för samkommunen. Underskott täcks i samband med bokslutet genom utjämning mellan medlemskommunerna och allokering av kostnaderna till varje medlemskommun proportionellt i förhållande till dess andel av användningen av tjänsterna på så sätt att den proportionella användningen räknas från bokslutsåret och två föregående år. Överskottet till den del som inte fonderas eller används för amorteringsprogrammet eller till att täcka andra finansieringsansvar, returneras till medlemskommunerna proportionellt i förhållande till varje medlemskommuns andel av användningen av tjänsterna under bokslutsåret. Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna på så sätt att kriterierna för fördelningen av de faktiska kostnaderna i första hand är användningen av tjänster samt orsaksprincipen. De allmänna och gemensamma kostnaderna fördelas i proportion till invånarantalet den 31 december året närmast före räkenskapsåret. Grunden för faktureringen som baserar sig på prestationsprincipen och användningen av tjänster är självkostnadspris som baserar sig på kostnadsberäkning samt de faktiska kostnaderna. I fråga om försäljning av tjänster utanför medlemskommunerna följs prissättning som baserar sig på kostnadsberäkning och självkostnadspris. Samkommunfullmäktige beslutar årligen före budgetbehandlingen om de mer specifika grunderna för prissättningen och fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna under budgetåret.

9 22 Investeringar och kapitalfinansiering 23 Planenliga avskrivningar Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter genom inkomstfinansiering från försäljningen av tjänster, i form av statsandel, finansieringsandel från en medlemskommun, höjning av grundkapitalet eller lån från ett finansinstitut. Samkommunfullmäktige beslutar om villkoren för höjning av en medlemskommuns finansieringsandel eller grundkapitalet särskilt för varje projekt. Medlemskommunens finansieringsandel av investeringsutgifter bestäms i fråga om verksamhet som avses i 2 på basis av grundkapitalandelen i det senaste bokslutet. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar godkänns av samkommunfullmäktige. 24 Förfallotider för medlemskommunernas betalningsandelar och dröjsmålsräntor 25 Fonder Förfallotiderna för medlemskommunernas betalningsandelar och andra inbetalningar bestäms så att medlemskommunerna har minst fjorton (14) dagar på sig att sköta betalningen. Om betalningen blir försenad betalar medlemskommunen eller samkommunen dröjsmålsränta i enlighet med 4 1 mom. i räntelagen. Samkommunen kan ha fonder som hör till det egna kapitalet. Samkommunfullmäktige beslutar om inrättande av fonder och om reglerna för dem. 8 kapitlet REVISION AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 26 Revision av förvaltningen och ekonomin Vid revision av förvaltningen och ekonomin iakttas bestämmelserna i kommunallagen och revisionsstadgan. 9 kapitlet UPPLÖSNING AV SAMKOMMUNEN OCH SLUTREDOVISNING 27 Upplösning av samkommunen och slutredovisning Beslut om upplösning av samkommunen fattas av medlemskommunernas fullmäktige. När samkommunen upplöses ska samkommunstyrelsen sköta om slutredovisningen, om inte medlemskommunerna kommer överens om annat. Samkommunens tillgångar, som inte behövs för betalning av slutredovisningens kostnader och skulder eller uppfyllande av förbindelser, fördelas till kommunerna i proportion till grundkapitalandelarna i balansräkningen. Om summan som krävs för kostnaderna och skulderna samt för att uppfylla förbindelser är

10 10 kapitlet ÖVRIGA BESTÄMMELSER större än tillgångarna, är de berörda kommunerna skyldiga att betala skillnaden i proportion till de ovan nämnda andelarna. 28 Ändring av grundavtalet Initiativ till ändring av grundavtalet kan tas av medlemskommunerna eller samkommunen. Samkommunstyrelsen ansvarar för beredning av ändringen. Beslut om ändring av grundavtalet fattas med iakttagande av villkoren i kommunallagen och för att ändringen ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet i enlighet med kommunallagen. 29 Lösning av meningsskiljaktigheter Meningsskiljaktigheter som föranleds av tolkningen av detta avtal och som inte kan lösas på annat sätt ska lösas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. 11 kapitlet IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSPERIOD 30 Ikraftträdande Detta ändrade grundavtal träder i kraft när medlemskommunerna har godkänt det med kvalificerad majoritet i enlighet med kommunallagen och när besluten har vunnit laga kraft. Verksamheten och tjänsteproduktionen i enlighet med grundavtalet inleds Till dess att det nya grundavtalet trätt i kraft följs det gällande grundavtalet för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice. När detta ändrade grundavtal vunnit laga kraft ersätter det det tidigare grundavtalet som trädde i kraft Bestämmelser för övergångsperioden Budgeten och ekonomiplanen för år 2017 bereds och godkänns år 2016 av samkommunen och de fastställs av samkommunfullmäktige. De nya organ som nämns i detta grundavtal väljs för perioden som börjar De medlemskap i organen som varit i kraft före ändringen av grundavtalet förfaller. Basservicenämnden för Affärsverket för social- och hälsovård samt individsektionen som lyder under den upplöses däremot inte förrän besluten om verksamheten år 2016 och bokslutet har godkänts. UNDERSKRIFTER: HALSO KOMMUN Jari Penttilä Marko Malvisto ekonomisekreterare

11 KANNUS STAD Silja Mikkola stadsstyrelsens ordförande Terttu Korte stadsdirektör KAUSTBY KOMMUN Arto Alpia Tellervo Pakkala ekonomidirektör KARLEBY STAD Antti Isotalus stadsdirektör Ben Weizmann stadsjurist KRONOBY KOMMUN???? LESTIJÄRVI KOMMUN Esko Ahonen Jarmo Kanninen byråsekreterare PERHO KOMMUN Antti Hietaniemi kommunstyrelsens ordförande Lauri Laajala TOHOLAMPI KOMMUN Jukka Hillukkala Vesa Tuunainen tf. förvaltningsdirektör VETIL KOMMUN Liisa Veiskola Jyri Myllymäki ekonomidirektör

12 REISJÄRVI KOMMUN Teuvo Nyman kommunstyrelsens ordförande Pekka Leppänen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommuns GRUNDAVTAL

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommuns GRUNDAVTAL Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommuns GRUNDAVTAL I kraft: 1.6.2016 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19/2015 19/377 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 18:00-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser.

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. Gällande förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund: Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. 1 Medlemmar namn, säte och varaktighet Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK Godkänd av Vanda stadsfullmäktige den 11 april 2011. Instruktionen träder i kraft 12.4.2011 I kap. MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Läs mer

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Pyhtään kalastusalue Pyttis fiskeområde och dess förvaltningshemort är Pyttis kommun. Fiskområdets

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Kronoby kommun 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Benita Fröjdö 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i organisationen

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

b) upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten.

b) upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten. Samkommunen SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND för utbildning och kultur G R U N D A V T A L I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommunens namn och hemort Namnet är Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet.

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet. Antagna vid årsmöte 2014-02-25. STADGAR Allmänna bestämmelser 1 1 mom. Föreningens namn är Sångkörens Samfällighet. 1 2 mom. Föreningens uppgift är att handha gemensamhetsanläggningar inom kvarteret Sångkören

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 11 Ks 5 Au 3 Dnr 10/2014-106 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsordning

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Finlandssvensk samling rf 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Carola Antskog 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Andra uppgifter som med stöd av lagstiftningen tillkommer landskapets förbund.

Andra uppgifter som med stöd av lagstiftningen tillkommer landskapets förbund. GRUNDAVTAL FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND-SAMKOMMUN Godkänd i landskapsfullmäktige den 27.3.2000 Godkänd i landskapsfullmäktige den 13.6.2005 Godkänd i landskapsfullmäktige den 9.6.2008 Godkänd i landskapsfullmäktige

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Sölvesborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen. STADGAR för den ideella föreningen Capoeira Sem Fronteiras med hemort i Göteborgs kommun, bildad den 20 maj 2001. Stadgarna senast ändrade och fastställda av extra årsmöte den 24 mars 2014 då samtliga

Läs mer

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013

STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Godkända av partidagen 2013 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

STADGAR Gällande från 2012-05-12

STADGAR Gällande från 2012-05-12 Arbetsdokument för revidering av stadgar 2012-05-12: // 2012-09-10 STADGAR Gällande från 2012-05-12 1 Namn Organisationens namn är SPT Association, Scandinavian Petroleum Technic. 2 Ändamål SPT är en intresseorganisation

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Mall för grundavtal Helsingfors 2016

Mall för grundavtal Helsingfors 2016 Mall för grundavtal Helsingfors 2016 ISBN 978-952-293-425-3 (pdf) Finlands Kommunförbund Helsingfors 2016 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors Tfn 09 7711

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer