KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt kl Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 24 FÖRSÄLJNING AV PERÄPELTO BENÄMNDA FASTIGHET TILL HEIDI OCH JOUNI LAMBERG (BILAGA) 3 25 FAKTURERINGS- OCH INDRIVNINGSANVISNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN (BILAGA) 5 26 PORLOM SIMHALL 7 27 AVSKED FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG; SARI NURMI 15 BESVÄRSANVISNING 16

2 Mötesprotokoll Nr 5/2012 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 MÖTESTIDPUNKT kl MÖTESPLATS Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 DELTAGARE Beslutsfattare Aino Villikka Mats Antas Veijo Peltonen Thomas Antas Benita Busk-Markusas Benny Engård Tomi Enqvist Tuomo Hasu Jesper Röök Kim Jordas Ari Koivisto Arto Kujala Teuvo Peltonen Mari Lotila Christina Mickos Ulla Onnila Pekka Puranen Anne Rönkkö Mika Sistola Marketta Takkala Ordförande I Vice ordförande II Vice ordförande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Hannu Niemi Juha Ronkainen Mikko Reijonen ÄRENDEN UNDERSKRIFT Ordförande Kommundirektör, föredragande Förvaltningssekreterare, sekreterare Teknisk direktör, sakkunnig vid 26 Direktör för bildningsväsendet, sakkunnig vid 26 Direktör för Lappträsk utbildningscentral Protokollförare PROTOKOLL- JUSTERING Aino Villikka Tid och plats Lappträsk Underskrift Susanne Sjöblom PROTOKOLLET FÖR PÅSEENDE Tomi Enqvist Tid och plats Lappträsk Teuvo Peltonen Intygas Christian Sjöstrand

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den till fullmäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat och Östra Nyland publicerad kungörelse. BEHANDLING: Ordförande konstaterade, att frånvarande var ledamöterna Christoffer Hällfors (närvarande ersättare Jesper Röök) och Jouni Lamberg (närvarande ersättare Teuvo Peltonen). BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - välja två protokolljusterare. BESLUT: Tomi Enqvist och Teuvo Peltonen valdes till protokolljusterare.

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRSÄLJNING AV PERÄPELTO BENÄMNDA FASTIGHET TILL HEIDI OCH JOUNI LAMBERG (BILAGA) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslöt att sälja bl.a. Peräpelto benämnda fastighet med byggnader via Aktias fastighetsförmedling. Heidi och Jouni Lamberg har nu gett ett godtagbart anbud på ifrågavarande objekt. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige - att fastigheten Peräpelto omfattande m² med byggnader i Kapellby by av Lappträsk kommun säljs till Heidi och Jouni Lamberg i enlighet med villkor i bilagda köpebrev - att den befullmäktigar kommundirektören och förvaltningssekreteraren att för Lappträsk kommuns del underteckna köpebrevet då beslutet vunnit laga kraft. BEHANDLING: I början av diskussionen om ärendet meddelade kommunstyrelsens II vice ordförande Ulla Onnila att hon är jävig och kan inte delta i behandlingen av ärendet, varför hon avlägsnade sig från mötesrummet. BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt - konstatera, att kommunstyrelsens II vice ordförande Ulla Onnila är jävig och kan inte delta i behandlingen av ärendet - föreslå för kommunfullmäktige, att fastigheten Peräpelto omfattande m² med byggnader i Kapellby by av Lappträsk kommun säljs till Heidi och Jouni Lamberg i enlighet med villkor i bilagda köpebrev - föreslå för kommunfullmäktige, att den befullmäktigar kommundirektören och förvaltningssekreteraren att för Lappträsk kommuns del underteckna köpebrevet då beslutet vunnit laga kraft. Förslag till köpebrev som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att fastigheten Peräpelto omfattande m² med byggnader i Kapellby by av Lappträsk kommun säljs till Heidi och Jouni Lamberg i enlighet med villkor i bilagda köpebrev

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE befullmäktiga kommundirektören och förvaltningssekreteraren att för Lappträsk kommuns del underteckna köpebrevet då beslutet vunnit laga kraft. BEHANDLING: I början av diskussionen i ärendet meddelade ledamot Ulla Onnila att hon är jävig och kan inte delta i diskussionen i ärendet. BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt - konstatera, att ledamot Ulla Onnila är jävig och kan inte delta i behandlingen i ärendet - att fastigheten Peräpelto omfattande m² med byggnader i Kapellby by av Lappträsk kommun säljs till Heidi och Jouni Lamberg i enlighet med villkor i bilagda köpebrev - befullmäktiga kommundirektören och förvaltningssekreteraren att för Lappträsk kommuns del underteckna köpebrevet då beslutet vunnit laga kraft.

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE FAKTURERINGS- OCH INDRIVNINGSANVISNING FÖR (BILAGA) Kommunstyrelsen Fakturerings- och indrivningsanvisningen för Lappträsk kommun har godkänts av kommunstyrelsen I anvisningen tar man ställning till bl.a. kontantindrivning, fakturering, betalning av räkning, förlängning av betalningstiden och indrivning. Riksdagens biträdande justitieombudsman gav ett beslut om anlitande av ett inkassobolag vid indrivning av kommunala avgifter genom utsökning och har bett Kommunförbundet delge beslutet till alla kommuner. Kommunförbundet har informerat om ärendet i cirkulär 10/80/2012, I riksdagens biträdande justitieombudsmannens beslut ansågs det viktigt för direkt utsökningsbara fordringars del att besluten att driva in en avgift ska fattas av fordringsägaren, dvs. det offentliga samfundet, som tjänsteuppgift. Även riksfogdeämbetet har vid beviljande av informationssystemssökande tillstånd ställt som villkor att kommunen fattar ett faktiskt beslut om överföring av fordran till utsökning och att medlen redovisas till den sökande. Detta förfarande vid tillsynen av tillståndsanvändningen från och med 2011 garanterar för sin del att förbudet att använda ombud iakttas. Villkor har ställts för parallella koder för informationssystemstillstånd som beviljats först från år Därför är det viktigt att kommunerna och samkommunerna själva beaktar dessa krav som ställs på fordringsägarens verksamhet. Riksdagens biträdande justitieombudsmannens beslut och riksfogdeämbetets villkor betyder, att punkt 17 i fakturerings- och indrivningsanvisningen för Lappträsk kommun bör kompletteras med följande text (hela anvisningen som bilaga): Inkassobyrån fungerar även som en teknisk mellanhand vid överföringen av ansökningarna till indrivning. Kommunen fattar beslut om överföring av ärenden till indrivning. Indrivningsbyrån skickar till kommunen en lista över dem som överförs till indrivning, kommunen kontrollerar listan och meddelar ändringar till indrivningsbyrån eller kommunen kvitterar, att listan är sakenlig. Förmannen för vederbörande förvaltningsgren eller kommundirektören fattar som ett tjänstemannabeslut ett indrivningsbeslut för varje direkt indrivningsbar fordring. Efter detta sänder indrivningsbyrån ansökningen för indrivning. Indrivningsansökan sänds med kommunens fullständiga

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE uppgifter till indrivning och indrivningsbyrån redovisar medlen direkt på kommunens bankkonto. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar - godkänna fakturerings- och indrivningsanvisningen i enlighet med bilagan så, att den träder i kraft bringa anvisningen kommunfullmäktige för kännedom. BESLUT: Godkändes enhälligt. Fakturerings- och indrivningsanvisningen för Lappträsk kommun som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - anteckna, att den erhållit fakturerings- och indrivningsanvisningen för kännedom. BESLUT: Godkändes enhälligt.

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE PORLOM SIMHALL Fritidsnämnden Beredare: direktören för bildningsväsendet Jaana Härmävaara, tfn: Tekniska direktören i Lappträsk kommun Hannu Niemi ger en teknisk lägesöversikt över Porlom simhall på fritidsnämndens möte. Eventuellt material delas ut på mötet. Föredragande: Jaana Härmävaara, tfn: FÖRSLAG: Fritidsnämnden antecknar ärendet för kännedom. BEHANDLING: Tekniska direktören Hannu Niemi gav en utredning över nuläget i Porlom simhall. Det konstaterades, att man under sommaren 2012 bör utföra sanerings- och serviceåtgärder. Totalt kan kostnaderna för sanering av simhallen enligt kalkylerna uppgå till nästan två miljoner euro under kommande år. Tekniska väsendet lovade, att under sommaren 2012 uppgöra ett kostnadsförslag för Porlom simhall. Efter det började tekniska direktören Hannu Niemi, direktören för bildningsväsendet Jaana Härmävaara och fritidsnämndens ordförande Timo Virtala utreda möjligheterna för att hålla simhallen öppen fr.o.m I kostnadsförslaget beaktas även kostnaderna för hälsoinspektörens saneringskrav / -förslag. Efter diskussionen ändrade föredragande sitt förslag. FÖRSLAG: Fritidsnämnden beslutar, att - den för kännedom antecknar lägesrapporten, som tekniska direktören Hannu Niemi avgett över nuläget i Porlom simhall. - den utser Hannu Niemi, Jaana Härmävaara och Timo Virtala att utreda möjligheterna för att hålla Porlom simhall öppen fr.o.m genom att beakta saneringsförslag och kostnader som hälsoinspektören uppger i sin kommande inspektionsberättelse (sommaren 2012). BESLUT: Fritidsnämnden beslöt i enlighet med förslaget.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Fritidsnämnden Beredare: direktören för bildningsväsendet Jaana Härmävaara, tfn: Tekniska direktören Hannu Niemi ger på mötet en lägesöversikt över Porlom simhall. Eventuellt material delas ut på mötet. FÖRSLAG: Fritidsnämnden beslutar, att förslaget avges efter lägesrapportens delgivande och eventuell diskussion. BEHANDLING: Tekniska direktören Hannu Niemi gav en lägesöversikt över simhallens nuvarande situation. Fritidsnämndens medlemmar fick läsa tf. hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroths inspektionsberättelse (Nr , ), vilken bifogas till paragrafen. Lägesöversikten innehöll som tilläggsmaterial även Hannu Niemis diaförevisning (bilaga), i vilken han upptagit problem- och saneringsställen som hänvisades i inspektionsberättelsen. Fritidsnämnden diskuterade ärendet och därefter föreslog Johan Gustafsson, att simhallen inte öppnas efter sommarstängningen i september Alla närvarande fritidsnämndens medlemmar understödde förslaget. Eftersom föredragningslistan för fritidsnämndens möte inte hade ett förslag gällande Porlom simhall, blev Johan Gustafssons förslag i kraft. FÖRSLAG: Fritidsnämnden beslutar, att: - föreslå, att Porlom simhall inte öppnas behövliga förhandlingar med personalen inleds. - avtal om köp sägs upp så fort som möjligt. BESLUT: Fritidsnämnden beslöt enligt förslaget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslöt bl.a., att kommunen bör utreda möjligheterna för att hålla simhallen öppen efter Utredningsarbetet har i praktiken varit fritidstjänsternas och tekniska väsendets gemensamma ärende. Ekonomiarbetsgruppen, som kommunstyrelsen tillsatt, föreslog från början simhallens stängning p.g.a. sparåtgärder. Simhallens stängning skulle ge kommunen en kalkylerad inbesparing på euro per år i verksamhetskostnader.

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Hälsoskyddet i Borgå stad har utfört simhallens inspektion enligt plan (bilaga). Ur inspektionsberättelsen framgår hälsoskyddets uppmaningar. Kommunens tekniska väsende har tagit ställning till åtgärdsförslagen. Tekniska direktören i kommunen presenterade sitt synsätt på fritidsnämndens möte (bilaga). Kalkylerat skulle omedelbara saneringsåtgärderna kosta cirka euro. Simhallen kan inte vara öppen under saneringen och simhallen kan inte heller öppnas innan åtminstone saneringsarbeten i anslutning till arbetarskyddet har utförts. Ifall kommunen beslutar sanera simhallen med en ovannämnd summa finns det även orsak att noggrant överväga även annat, behovet av sanering som omedelbart inte behöver utföras i fastigheten och tekniken. Tekniska väsendet har snabbt kalkylerat, att kostnaden för tilläggsinvestering skulle vara cirka euro. I kommunens investeringsbudget för år 2012 har simhallens saneringskostnader inte beaktats. Saneringsbeslutet skulle således kräva budgetändring. Utredning om simhallens framtid eller stängning har inte beaktats i budgeten för år 2012 verksamhetsdel. Eftersom en eventuell stängning är en stor förändring i kommunens serviceutbud mitt i ett verksamhetsår bör ärendet bringas till fullmäktige för behandling. FÖRSLAG: Komunstyrelsen beslutar - föreslå för fullmäktige, att Porlom simhall inte mera öppnas efter sommarstängningen hösten inleda behövliga samarbetsförhandlingar med simhallens personal - efter fullmäktiges beslut säga upp avtal om köp. BEHANDLING: Tekniska direktören Hannu Niemi var närvarande som sakkunnig under tiden denna paragraf behandlades. Under diskussionen i ärendet föreslog medlem Arto Kujala, att aftonskola för fullmäktige ordnas innan beslut om saneringsåtgärderna fattas. Medlemmarna Ulla Onnila och Benny Engård understödde Kujalas förslag. Efter att ha förklarat diskussionen i ärendet avslutad konstaterade ordförande, att ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag hade framlagts. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder föredragandens förslag röstar JA och de, som

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE understöder det av Kujala framlagda och av Onnila och Engård understödda förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade omröstning avgavs 3 JA och 6 NEJ röster (bilaga), varför medlem Kujalas förslag hade blivit kommunstyrelsens beslut. BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt - föreslå, att aftonskola för fullmäktige ordnas innan beslut om saneringsåtgärderna fattas. Kommunstyrelsen Fullmäktige sammanträdde till aftonskola där temat var ekonomiska läget år 2012 och budget för år 2013 samt eventuella prioriteringar (bl.a. simhallens öde) vid uppgörande av budgeten. Kommundirektören gav en ekonomiska lägesöversikt gällande år 2012 och presenterade utgångspunkterna och direktiv för uppgörande av budgeten för år Tekniska direktören presenterade samma material över situationen i simhallen som han redan tidigare hade presenterat för fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Kostnaderna för simhallen fördelades på följande sätt år 2011 (externa utgifter). Bokslutsuppgifter för år 2011 bifogas nedan: Tekniska väsendet: Löner/arvoden Personalbikostnader Material, förnödenheter, varor (varav el ) (och värme ) Köp av övriga tjänster (varav expertistjänster ) Utgifter Inkomster 0 Netto Fritidsväsendet: Simhallen Löner/arvoden Personalbikostnader Material, förnödenh, varor Köp av övriga tjänster

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE (varav fritidsväsendets köpta tjänster ) Avgiftsintäkter Utgifter Inkomster Netto Simskolor Löner/arvoden -314 Personalbikostnader -16 Material, förnödenh, varor -311 Köp av övriga tjänster (varav skjutsningar ) Avgiftsintäkter Utgifter Inkomster Netto Totalt Utgifter Inkomster Netto Simhallen totalt, fritid (inkl simskola)+tekniska (externa): Löner/arvoden Personalbikostnader Material, förnödenheter, varor (varav el ) (varav värme ) Köp av övriga tjänster (fritidsväsendets köpta tjänster ) (och expertistjänster ) (och skjutsningstjänster ) Avgiftsintäkter Utgifter Inkomster Netto (utan simskolor )

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ifall kommunen beslutar att låta simhallen förbli stängd efter sommarstängningen år 2012 skulle inbesparingen för året vara cirka euro. Dessutom skulle kommunen spara in kommande investeringskostnader, vilka således skulle vara cirka euro, men sannolikt betydligt större. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar - föreslå för fullmäktige, att Porlom simhall inte mera öppnas - fortsätta inledda samarbetsförhandlingar med simhallens personal - efter fullmäktiges beslut säga upp avtal om köp. BEHANDLING: Tekniska direktören Hannu Niemi och utvecklingschef Antti Vaittinen från Posintra Ab var närvarande som experter under tiden ärendet behandlades. Under diskussionen i ärendet föreslog medlem Arto Kujala, understödd av medlem Anne Rönkkö, kommunstyrelsens I vice ordförande Ari Koivisto och kommunstyrelsens II vice ordförande Ulla Onnila, att kommunstyrelsen beslutar - föreslå för fullmäktige, att man i Porlom snabbt gör behövliga nödvändiga saneringar för att hallen kan öppnas för användarna senast i början av december föreslå för fullmäktige, att tekniska nämnden får överskridningsrätt gällande anslag för år 2012 för ovannämnda saneringar till den del som saneringen bör göras innan hallen öppnas. Högst för år till övriga delar behandlas saneringarna och finansieringen av dem i samband med uppgörandet av budgeten för år Efter att ha förklarat diskussionen i ärendet avslutad konstaterade ordförande, att det hade framlagts ett från föredragandes förslag avvikande förslag, vilket hade fått understöd. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder föredragandes förslag röstar JA och de, som understödet det av Kujala framlagt och av Rönkkö, Koivisto och Onnila understöda förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade omsröstningen avgavs 4 JA och 5 NEJ röster (bilaga), varför Kujalas förslag hade blivit kommunstyrelsens beslut.

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt - föreslå för fullmäktige, att man i Porlom snabbt gör behövliga nödvändiga saneringar för att hallen kan öppnas för användarna senast i början av december föreslå för fullmäktige, att tekniska nämnden får överskridningsrätt gällande anslag för år 2012 för ovannämnda saneringar till den del som saneringen bör göras innan hallen öppnas. Högst för år till övriga delar behandlas saneringarna och finansieringen av dem i samband med uppgörandet av budgeten för år FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att man i Porlom snabbt gör behövliga nödvändiga saneringar för att hallen kan öppnas för användarna senast i början av december att tekniska nämnden får överskridningsrätt gällande anslag för år 2012 för ovannämnda saneringar till den del som saneringen bör göras innan hallen öppnas. Högst för år BEHANDLING: Under diskussionen i ärendet föreslog ledamot Mari Lotila, att man gör en utredning gällande läget i hela Porlom skolcenter. Kommunen låter allra först utföra en expertutredning gällande simhallens kondition. Ur utredningen framgår både skolcentrets och simhallens läge och behov av sanering/reparation. Tekniska direktören befullmäktigas att beställa utvärderingen. På basen av rapporten uppgörs en långsiktig reparationsplan. Reparationsplanen upptas till behandling omgående då den blivit färdig. Lotilas förslag erhöll inte understöd, varför det förföll. Ledamot Christina Mickos föreslog som SFP:s gruppförslag, att Porlom simhall inte öppnas och att behövliga samarbetsförhandlingar utförs med personalen samt att avtal om köp sägs upp så fort som möjligt. Efter att ha förklarat diskussionen i ärendet avslutad konstaterade ordförande, att det hade framlagts ett från kommunstyrelsen förslag avvikande förslag, som hade erhållit understöd. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de, som understöder det av SFP:s fullmäktigegrupp framlagda förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade omröstningen avgavs 10 JA och 10 NEJ-röster (bilaga). Emedan rösterna föll jämnt blev ordförandens röst avgörande, varför kommunstyrelsens förslag hade blivit kommunfullmäktiges beslut.

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt - att man i Porlom snabbt gör behövliga nödvändiga saneringar för att hallen kan öppnas för användarna senast i början av december att tekniska nämnden får överskridningsrätt gällande anslag för år 2012 för ovannämnda saneringar till den del som saneringen bör göras innan hallen öppnas. Högst för år 2012.

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSKED FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG; SARI NURMI Kommunstyrelsen Sari Nurmi har med ett daterat brev begärt om befrielse från medlemskap i centralvalnämnden emedan hon stället upp som kandidat i kommunalvalet. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att den beviljar avsked till Sari Nurmi från medlemskapet i centralvalnämnden - föreslå för kommunfullmäktige, att den väljer en ny medlem till centralvalnämnden för kvarvarande mandattid d.v.s. till slutet av år BESLUT: Godkändes enhälligt. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - bevilja avsked till Sari Nurmi från medlemskapet i centralvalnämnden - välja en ny medlem till centralvalnämnden för kvarvarande mandattid d.v.s. till slutet av år BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt - bevilja avsked till Sari Nurmi från medlemskapet i centralvalnämnden - välja klasslärare Pia Siltala från Porlom som medlem till centralvalnämnden för kvarvarande mandattid d.v.s. till slutet av år välja köksa Rea Vierula från Hindersby som ersättare till centralvalnämnden för kvarvarande mandattid d.v.s. till slutet av år 2012.

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet BESVÄRSANVISNING Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer Enligt 5 FörvBesvL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol Pl 120, Helsingfors Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar 24, 25, 26, 27 Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress coh postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Fogas till protokollet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress Paragrafer Inlämnande av bevärshandlingarna Tilläggsuppgifter Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. ¹) Om det skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 6/2012. Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 6/2012. Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 6/2012 Mötestidpunkt 17.10.2012 kl 18.30 19.00 Mötesplats Ärenden för behandling Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 januari 2016 Byggnadstekniska nämnden 27.01.2016 1-13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 27 januari 2016 kl.

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 4/2014 Mötestidpunkt 12.3.2014 kl 18.30 20.35 Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 8.10.2009. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 8/2009 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-19:40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Blomroos Gunilla, ordf. -Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Nummer 4/2013 Onsdagen den, kl. 16.30-17.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Lemland Perjus Ann-Sofi, ordförande Andersson Inger, vice ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen Nr 10/2011 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 08.00-8.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30 Nr 10/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Mörn

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10 Sammanträdestid Tisdagen den 13 april 2010, klockan 19.30-21.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 20.5.2015

Sammanträdesdatum 20.5.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20.5.2015 Nr 4/2015 4/45 Sammanträdestid Onsdagen den 20.5.2015, kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Nedervetil brandstation Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 12-17 04.03.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 04.03.2014 kl.19.45-20.50 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2011. Sammanträdesdatum 19.4.2011. Organ Skol- och bildningsnämnden Nr 3/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Ödkarby skola x Eliasson Jesper, ordf. - Jansson Carina, vice ordf. - Högback Glenn x Renfors Kerstin x Sjölund Johan

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 Sammanträdestid Tisdagen den 12 maj 2009, klockan 19.30-21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20. Sammanträdesdatum: 18.06.2014 Nr: 4 Paragrafer: 18-24 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.15 Beslutande Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges ordförande,

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 10.10.2011 kl

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.5.2014

Sammanträdesdatum 22.5.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2014 3/38 Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 92-100 21.11.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 21.11.2013 kl.19.45-20.15 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.4.2009 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.4.2009 kl

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. - Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1/2014 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1 ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN (BILAGA) 4

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1/2014 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1 ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN (BILAGA) 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1/2014 Mötestidpunkt 22.1.2014 kl 18.30-19.08 Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20 Nr 3/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena x Holmström

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 19.10.2009. Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 19.10.2009. Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2009 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Häggblom Bert, ordförande x Karlsson Runar, vice ordförande x Björklund Richard - Blomroos Gunilla

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid 17.3.2016 kl 13 KALLELSE 17.3.2016 Nr 2 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 10 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 11 PROTOKOLLJUSTERING 3

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av kommunfullmäktige den 18.12.1997 90 Träder ikraft den 01.01.1998. Ändrad av kommunfullmäktige den 12.10.2000 86 Ändrad av kommunfullmäktige den 10.05.2007

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 82-91 24.10.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Torsdagen den 24.10.2013 kl.19.45-21.00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare BYGGNADSNÄMNDEN 08.02.2011 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande Mikael Söderholm ersättare(n) Agneta Rydström viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 20.35 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 35 Kallelse och beslutförhet KF 36 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.12.2011 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 13.12.2011 kl

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 BYGGNADSNÄMNDEN 04.09.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 22.6.2015 9 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.6.2015 kl. 16:40 17:50. Kommunkansliet Nordberg Mika,

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Centralvalnämnden Tid 26.03.2015 kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2013 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2013 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2013 Mötestidpunkt 12.6.2013 kl 18.00 20.27 Mötesplats Ärenden för behandling Ungdomsföreningshuset i Pockar, Valskvarnsvägen 15, 07830 Pockar KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Sammanträdesdatum 12.06.2013. Onsdagen, den 12 juni 2013, kl.17.30-18.40 Restaurang Marinas

Sammanträdesdatum 12.06.2013. Onsdagen, den 12 juni 2013, kl.17.30-18.40 Restaurang Marinas KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2013 3/62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdagen, den 12 juni 2013, kl.17.30-18.40 Restaurang Marinas Beslutande: Ersättare: Backman, Inger Sandström,

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 21 november 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11 Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger. Kronoby, den 20 augusti 2014. Kronoby, den 26 augusti 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2014 14/275 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Sandström, Hans

Läs mer