Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen BILDNINGENS NÄTVERKSUTREDNING SVUBS Stadsstyrelsens i Borgå beslöt tillsätta en strukturgrupp, som kom med en rapport om riktlinjer för en sundare ekonomi. Rapporten godkändes av fullmäktige För bildningen innehöll rapporten bland annat ett förslag om att starta en nätutredning. Det fortsatta arbetet har inletts så att ledningsgruppen för småbarnsfostran, ledningsgruppen för kultur- och fritidstjänster samt en gemensam arbetsgrupp för utbildningstjänsterna bereder för sin egen del förslag som hänför sig till servicenäten. Bildningssektorns ledningsgrupp koordinerar och samlar dem till ett förslag om bildningssektorns kommande servicenät. För utbildningstjänsternas del är målet att utredningen skall vara färdig till sektionens möte i juni. För att följa med processen behandlas utredningen på sektionens möten varje månad. Dessutom ordnas en aftonskola gemensam med bildningsnämnden och finska utbildningssektionen. Utgångspunkter i arbetet är i första hand en utredning utgående från strukturgruppens rapport. Vidare finns bakgrundsmaterial om skolornas undervisningsutrymmen, som visar att det kunde finnas möjlighet att utnyttja lokalerna effektivare. Inom bildningens ledningsgrupp har slagits fast ett mål på att minska på utrymmena som verksamheten behöver med 10 %. Utbildningstjänsternas arbetsgrupp kommer nu att närmare titta på vilka alternativ det kan finnas och hur det påverkar verksamheten. Arbetet leds av arbetsgruppen som siktar på att träffas tio gånger under våren. Utbd: Sektionen antecknar arbetet med bildningsväsendets servicenät för kännedom. Sektionen besluter återkomma till arbetet på varje möte tills utredningen är färdig. Beslut: Sektionen antecknade arbetet med bildningsväsendets servicenät

2 för kännedom. Sektionen beslöt återkomma till arbetet på varje möte tills utredningen är färdig. SVUBS Programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände beskriver målen för utveckling av bystrukturen i Borgå fram till år Syftet med programmet är att styra planläggningen, markpolitiken och byggandet i glesbygden. Riktlinjerna hjälper till att utveckla byinvånarnas levnadsförhållanden och livsmiljö samt stadens serviceutbud i glesbygden. Programmet skapar också förutsättningar för en tätare stadsstruktur, minskade utsläpp av växthusgaser och en sundare ekonomi för staden. Tanken är att Borgå i fortsättningen huvudsakligen styr befolkningstillväxten och stadens serviceställen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden. Den goda landsbygden och den livskraftiga skärgården kring servicebyarna utvecklas i lugn takt. I dessa områden erbjuder staden rörliga tjänster och rekreationstjänster. Invånarnas frivilliga verksamhet stöds i alla byar. Byarna är Kullo, Hindhår, Kerkko, Illby, Ebbo och Fagerstad-Grännäs. Länk till programmet för bystruktur: ande_av_staden/program_for_bystrukturen Enligt linjedragningarna i den senaste skolnätsutredningen skulle det finnas svenska skolor i följande byar som nämns i programmet: Kullo, Hindhår, Sannäs (Illby) och Grännäs. Finska skolor finns i Kerkko och Ebbo. I Kullo och Hindhår finns även finsk skola och tvåspråkig dagvård samt förskola för bägge språkgrupperna. I Ebbo finns tvåspråkig dagvård och förskola. I Illby finns finsk dagvård och förskola. Enligt linjedragningarna i förra skolnätsutredningen skulle det i framtiden finnas sammanlagt nio svenska skolor. Tre skulle finnas på västra sidan (Tolkis, Kullo och Hindhår) och två på östra/södra sidan (Sannäs och Grännäs). I centrum skulle finnas fyra skolor: Kvarnbacken, Lyceiparkens skola, Vårberga skola och Västra enhetsskolan. Enligt de linjedragningarna skulle elever från Tolkis, Kullo och Hindhår få Västra enhetsskolan som sin närskola för åk 7-9 och elever från Kvarnbacken, Sannäs, Grännäs och Vårberga skolor skulle ha Lyceiparkens skola som sin närskola för åk 7-9. Länk till skolnätsutredningen:

3 sutredning.pdf I nu pågående utredning har arbetsgruppen kommit överens om följande skeden, i kronologisk ordning: - Vilka värderingar och krav på kvalitet skall styra utredningen - Utarbetande av en bild hur skolnätet kunde se ut Förslag på åtgärder - Utredning hur detta påverkar barn I alla skeden av beredningen bör man ha med stadens invånare, personal och beslutsfattare. Utbd: Sektionen antecknar programmet för bystruktur, förra skolnätsutredningen och pågående utrednings arbetsskeden för kännedom. Beslut: Sektionen antecknade programmet för bystruktur, förra skolnätsutredningen och pågående utrednings arbetsskeden för kännedom. SVUBS För närvarande finns det 28 grundskolor av varierande storlek. En del skollokaler är i behov av renovering, medan en del andra har nått fram till slutet av sin livscykel. En genomgång av de riktlinjer som tagits visar att antalet kvadratmeter i skolorna inte minskar även om staden genomför de redan beslutade nedläggningarna av skolor samt alla de byggprojekt som nu planeras, det vill säga nya Kevätkummun koulu, Västra enhetsskolan och Tolkisprojektet. En effektiverad användning av lokalerna förutsätter med andra ord nya beslut. Arbetsgruppen har tagit fram alternativ för en komprimering av skolnätet. I lägesrapporten presenterar arbetsgruppen preliminära planer på hur skolnätet kunde se ut år 2026 och som kunde ge en inbesparing på knappa 7 %. Användningen av skolornas utrymmen effektiveras både genom en reducering av antalet kvadratmeter och genom att placera förskoleundervisningen i anslutning till skolorna. Enligt dessa tankar kan skolnätet i Borgå år 2026 utgöras av 18

4 skolor. Det innebär att tre finskspråkiga skolor i behov av omfattande renoveringar skulle läggas ned. Vidare närmar sig Peipon koulu slutet av sin livscykel och bland annat därför kan en nedläggning av skolan undersökas närmare. Arbetsgruppen har förslag om att komprimera även det svenska skolnätet. Enligt redan fattade beslut skulle Gammelbacka skola, Kråkö skola, Saxby skola, Näse skola och Strömborgska skolan läggas ned. Utöver dessa presenterar arbetsgruppen ett förslag om nedläggning av Tolkis skola, som nu fungerar i baracker, samt Sannäs skola, som är i behov av en omfattande renovering. Den nya Västra enhetsskolan tar i denna modell emot elever från nuvarande Gammelbacka skolas, Näse skolas, Saxby skolas, Strömborgska skolans och Tolkis skolas elevupptagningsområde samt en liten del av det som idag är Kvarnbackens skolas elevupptagningsområde. Sannäs elevupptagningsområde kunde därmed höra i första hand till Kvarnbackens skola. För att bättre uppnå mål som ställts för arbetsgruppen utgår arbetsgruppen från att man i Tolkis bygger en finsk skola enligt livscykelmodellen och att det svenska elevupptagningsområdet blir en del av nya Västra enhetsskolan. Utredningen av bildningsnätverket kommer att färdigställas i början av hösten. Bildningsnämnden behandlar utredningen i september och längre fram på hösten går ärendet vidare till stadsfullmäktige. Den 8 juni informeras om hur beredningsarbetet framskrider i tjänsterna inom småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänsterna. Den kartläggning som gjorts om invånarnas synpunkter blir tillgängliga samma dag. Bilaga: Sammanfattning på alternativ Utbd: Arbetsgruppens preliminära alternativ och förslag till komprimering av skolnätet i Borgå presenteras. Markus Hammarström föreslog understödd av Catharina von Schoultz att sektionen konstaterar att man gällande Tolkis skola håller fast vid sitt utlåtande av den , i vilket sektionen anser att det behövs en svensk skola i Tolkis. Alternativ 1 innebär ett nybygge med svensk skola och förskola samt ett daghem, som bör vara tvåspråkigt. Den förfrågan som har gjorts bland föräldrar och personal efter sektionens senaste möte stärker ytterligare denna syn. Av

5 personalen i den planerade Tolkis skola stöder samtliga och bland föräldrarna 75% alternativ 1. Invånarna har uttalat en stark önskan om dagvård i närheten och med tanke på de många nya bostäderna som planeras på området finns ett stort behov långt in i framtiden. För Tolkkisten koulus del anser sektionen att man ifall skolnätsutredningen på hösten visar på utrymmesbehov ska ersätta de skadade delarna med en tillbyggnad. Sektionen anser att alternativ 2 med en samlokaliserad lösning med förskola och skola på båda inhemska språken är att föredra framom alternativ 3. I Borgå finns goda exempel på välfungerande samlokaliserade lösningar. En samlokaliserad lösning garanterar undervisning på båda språken och användningen av skollokaliteterna är effektivare än i helt enspråkiga lösningar. Lösningen ses av personalen ändå som mer utmanande ur verksamhetskulturens synvinkel än alternativ 1. Alternativ 2 garanterar dock inte dagvård i Tolkisområdet. Ifall man går in för alternativ 2 förutsätter sektionen att beslut fattas som garanterar kommunal dagvård i Tolkkisten koulus nuvarande utrymmen för bägge språkgrupperna för att uppfylla de utvecklingsmål staden har att skapa bildningshelheter, som ökar samarbetet mellan stadierna och mildrar övergångarna för barnen. Sektionen kan inte rekommendera alternativ 3 där all undervisning på svenska flyttas till den under planering varande Västra enhetsskolan. Gällande de övriga förslagen arbetsgruppen för fram konstaterar sektionen att man för det svenska skolnätets del redan fattat beslut om att stänga Kråkö skola, Gammelbacka skola, Saxby skola samt Näse skola. Nätet kommer då besluten verkställs att minska från 13 till 9 svenska skolor och därmed uppfyller man de krav strukturarbetsgruppen ställer om en komprimering av skolnätet. Om ytterligare minskningar skulle behövas önskar sektionen poängtera att man då också bör se över det övriga nätet på västra sidan, dvs Kullo skola och Hindhår skola samt Sannäs skola på östra sidan. Sektionen vill ändå uppmärksamma att Kullo skola och Hindhår skola verkar i friska välfungerande utrymmen. För Sannäs skolas del kan sektionen konstatera att den uppfyller de storlekskriterier om ca 100 elever som senaste skolnätsutredning år 2013 fastslogs. Sannäs skola är den enda svenska skolan som finns kvar i östra Borgå. Genom att skapa ett bildningscenter med svensk och finsk skola kunde man bibehålla skolor på båda språken också i stadens östra delar. Sektionen anser att en konsekvensbedömning bör göras för de olika alternativen och lösningsmodellerna för skolnätet före den slutliga rapporten godkänns.

6 Beslut: Arbetsgruppens preliminära alternativ och förslag till komprimering av skolnätet i Borgå presenterades. Markus Hammarström föreslog understödd av Catharina von Schoultz att sektionen konstaterade att man gällande Tolkis skola håller fast vid sitt utlåtande av den , i vilket sektionen anser att det behövs en svensk skola i Tolkis. Alternativ 1 innebär ett nybygge med svensk skola och förskola samt ett daghem, som bör vara tvåspråkigt. Den förfrågan som har gjorts bland föräldrar och personal efter sektionens senaste möte stärker ytterligare denna syn. Av personalen i den planerade Tolkis skola stöder samtliga och bland föräldrarna 75% alternativ 1. Invånarna har uttalat en stark önskan om dagvård i närheten och med tanke på de många nya bostäderna som planeras på området finns ett stort behov långt in i framtiden. För Tolkkisten koulus del anser sektionen att man ifall skolnätsutredningen på hösten visar på utrymmesbehov ska ersätta de skadade delarna med en tillbyggnad. Sektionen ansåg att alternativ 2 med en samlokaliserad lösning med förskola och skola på båda inhemska språken är att föredra framom alternativ 3. I Borgå finns goda exempel på välfungerande samlokaliserade lösningar. En samlokaliserad lösning garanterar undervisning på båda språken och användningen av skollokaliteterna är effektivare än i helt enspråkiga lösningar. Lösningen ses av personalen ändå som mer utmanande ur verksamhetskulturens synvinkel än alternativ 1. Alternativ 2 garanterar dock inte dagvård i Tolkisområdet. Ifall man går in för alternativ 2 förutsätter sektionen att beslut fattas som garanterar kommunal dagvård i Tolkkisten koulus nuvarande utrymmen för bägge språkgrupperna för att uppfylla de utvecklingsmål staden har att skapa bildningshelheter, som ökar samarbetet mellan stadierna och mildrar övergångarna för barnen. Sektionen kan inte rekommendera alternativ 3 där all undervisning på svenska flyttas till den under planering varande Västra enhetsskolan. Gällande de övriga förslagen arbetsgruppen för fram konstaterade sektionen att man för det svenska skolnätets del redan fattat beslut om att stänga Kråkö skola, Gammelbacka skola, Saxby skola samt Näse skola. Nätet kommer då besluten verkställs att minska från 13 till 9 svenska skolor och därmed uppfyller man de krav strukturarbetsgruppen ställer om en komprimering av skolnätet. Om ytterligare minskningar skulle behövas önskar sektionen poängtera

7 att man då också bör se över det övriga nätet på västra sidan, dvs Kullo skola och Hindhår skola samt Sannäs skola på östra sidan. Sektionen vill ändå uppmärksamma att Kullo skola och Hindhår skola verkar i friska välfungerande utrymmen. För Sannäs skolas del kan sektionen konstatera att den uppfyller de storlekskriterier om ca 100 elever som senaste skolnätsutredning år 2013 fastslogs. Sannäs skola är den enda svenska skolan som finns kvar i östra Borgå. Genom att skapa ett bildningscenter med svensk och finsk skola kunde man bibehålla skolor på båda språken också i stadens östra delar. Sektionen ansåg att en konsekvensbedömning bör göras för de olika alternativen och lösningsmodellerna för skolnätet före den slutliga rapporten godkänns. SVUBS Stadsfullmäktige har godkänt att inom Livscykelprojektet byggs en tvåseriers ny skola i Tolkis med utrymme för två förskolegrupper (SF ). Vidare sägs i beslutet att principerna för användning av nybygget, användning av den nuvarande skolan i Tolkis och eventuellt behov av att daghem avgörs i samband med att man behandlar och beslutar om bildningsnätshelheten, dock så att man i Tolkis bibehåller en svenskspråkig skolenhet. Den fortsatta planeringen av speciellt nybygget kräver att ett beslut för hur verksamheten skall ordnas i Tolkis tas snabbare än de tidtabeller som nu gäller för bildningens nätutredning. Därför kommer bildningsnämnden att behandla detta ärende på sitt möte i september. Sektionen har möjlighet avge ett utlåtande i fråga om detta ärende. I mellanrapporten fanns förslaget att svenska Sannäs skola och finska Ilolan koulu stängs. Alternativet var att ett bildningscenter byggs i området för bägge skolorna. Då ärendet diskuterats vidare har följande preliminärt framkommit: - Enligt Lokalitetsledningens kan staden räkna med en investering i storleksklassen 9 miljoner - Bästa platsen skulle vara i samband med nuvarande Sannäs skola - Elevantalet skulle vara kring 100 på såväl finska som svenska, alltså sammanlagt kring 200 elever Arbetsgruppen som behandlar skolnätet har utarbetat en kapacitetsuträkning. Uträkningen visar att användningsgraden i de svenska skolorna enligt utrymmen man förfogar över idag är 77 %. Om Kråkö, Saxby, Näse, Gammelbacka och Strömborgska skolorna

8 stängs, kommer enligt preliminära siffror användningsgraden i de svenska skolorna att vara 88 %. Stängs även Sannäs skolor skulle användningsgraden vara 91 %. Bilaga: utlåtande angående Tolkis skola efter fullmäktiges beslut Utbd: Sektionen besluter ge bifogade utlåtande om Tolkis skola vidare till Bildningsnämnden. I övrigt antecknas framskridandet inom bildningens nätutredning i de ärenden som berör svenska skolnätet för kännedom. Beslut: Sektionen beslöt ge bifogade utlåtande om Tolkis skola vidare till Bildningsnämnden. I övrigt antecknades framskridandet inom bildningens nätutredning i de ärenden som berör svenska skolnätet för kännedom.

Bildningsnämnden LIVSCYKELPROJEKTENS LÄGESÖVERSIKT. lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn ,

Bildningsnämnden LIVSCYKELPROJEKTENS LÄGESÖVERSIKT. lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn , Bildningsnämnden 122 10.12.2015 LIVSCYKELPROJEKTENS LÄGESÖVERSIKT BILDN 10.12.2015 122 Beredning och tilläggsuppgifter: lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn 040-5804131, borje.bostrom@porvoo.fi I enlighet

Läs mer

TIINA VÄLIKANGAS VÄGEN MOT NYA SKOLOR I BORGÅ KOHTI UUSIA KOULRAKENNUKSIA PORVOOSSA

TIINA VÄLIKANGAS VÄGEN MOT NYA SKOLOR I BORGÅ KOHTI UUSIA KOULRAKENNUKSIA PORVOOSSA TIINA VÄLIKANGAS 6.10.2015 VÄGEN MOT NYA SKOLOR I BORGÅ KOHTI UUSIA KOULRAKENNUKSIA PORVOOSSA BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET TAUSTAA PROJEKTILLE 1/2 Borgå utbildningstjänster har gjort en utredning under åren

Läs mer

UTREDNING AV BILDNINGSNÄTET BILDNINGSNÄTET 2026

UTREDNING AV BILDNINGSNÄTET BILDNINGSNÄTET 2026 UTREDNING AV BILDNINGSNÄTET BILDNINGSNÄTET 2026 INNEHÅLL Inledning Tidsplan för utredningen av bildningsnätet Beslutsfattande, kommunikation och delaktiggörande Skolnätet Daghemsnätet Kultur- och fritidsnätet

Läs mer

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 40 29.09.2015 Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby 379/00/01/02/2015 OPESVS 40 beredare: skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn

Läs mer

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 54 09..05 7 7.0.06 Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m..8.06 07/.00.0/05

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Målen för utredningen av servicenätet

Målen för utredningen av servicenätet Svenska utbildningssektionen 31 24.08.2015 Begäran om utlåtande om Bildningsavdelningens servicenätsplan UTBSEKT 31 Svenska utbildningssektionen 24.08.2015 Valmistelija / Beredare: bildningsdirektör Kurt

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Plan för skolnätet i Sibbo kommun

Plan för skolnätet i Sibbo kommun 1 Plan för skolnätet i Sibbo kommun Ställningstagande av styrgruppen för skolnätet 13.12.2010 UTGÅNGSLÄGE Framtidens servicenät och serviceproduktion bygger på kvalitet både pedagogiskt och strukturellt.

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Bildningsnämnden 34 14.04.2016 Bildningsnämnden 45 12.05.2016 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR BILDN 14.04.2016 34 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 1. SPRÅKPROGRAMMETS BAKGRUND Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2007 att för staden utarbetas ett språkprogram; Stadsstyrelsen tillsatte 21.11.2009

Läs mer

Enkät till skolornas personal om skolnätet

Enkät till skolornas personal om skolnätet Enkät till skolornas personal om skolnätet En av de utredningar i anslutning till ärendet Förändringar i Svenska bildningstjänsters servicenät som nämnden Svenska rum fattade beslut om på sitt möte den

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

KICK OFF TIINA VÄLIKANGAS & LAURA SORMUNEN PORVOON LIIKUNTAPOLKU MOTIONSSTIGEN I BORGÅ

KICK OFF TIINA VÄLIKANGAS & LAURA SORMUNEN PORVOON LIIKUNTAPOLKU MOTIONSSTIGEN I BORGÅ KICK OFF 26.9.2016 TIINA VÄLIKANGAS & LAURA SORMUNEN PORVOON LIIKUNTAPOLKU MOTIONSSTIGEN I BORGÅ INFORMATION OM DET NATIONELLA PROGRAMMET SKOLAN I RÖRELSE Ett riksomfattande program, regeringsprogrammets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

Program för bystrukturen

Program för bystrukturen Program för bystrukturen Stadsfullmäktige 11.6.2014 37 INNEHÅLL 1. UTGÅNGSPUNKTER... 1 SYFTET MED PROGRAMMET FÖR BYSTRUKTUREN... 1 PROGRAMMET HAR UTARBETATS AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNA OCH INVÅNARNA I BYARNA...

Läs mer

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran Stadsfullmäktige 166 09.12.2015 Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran SVUS 29.9.2015 14 I Lojo har svensk dagvård organiserats vid daghemmet Petter i Virkby och gruppdaghemmet Lilla My i samma

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

Levande tvåspråkighet i Grankulla, eller. Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla stad Bildningsdirektörsdagarna

Levande tvåspråkighet i Grankulla, eller. Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla stad Bildningsdirektörsdagarna Levande tvåspråkighet i Grankulla, eller Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla stad Bildningsdirektörsdagarna 6.3.2015 Sikin, sokin på svenska och finska i Grani Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna.

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna. Stadsfullmäktige 155 25.11.2015 Nätverket av daghem Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 38 Behandlingen av den nya lagen om småbarnspedagogik pågår ännu på riksnivå. I regeringspropositionen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2013 1 (6) 8 Brev från svenskspråkiga familjer i Kasberget HEL 2013-000632 T 00 01 01 Beslut Behandling Bakgrund beslutade att sända ett svar till föräldrarna i Kasberget med

Läs mer

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN 7-8.9.2016 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminariets målsättning Stämma av vad som hänt inom nätverken Utbyta idéer och få nya tankar Planera vidare

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-02-10 16:00 Möteskallelse Onsdagen 10.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Granskningen av servicenätet 2015

Granskningen av servicenätet 2015 Granskningen av servicenätet 2015 Utgångspunkterna Granskningen baserar sig på de beslut som utbildningsnämndens svenska sektion, utbildningsnämnden och stadsstyrelsen har fattat om mål och riktlinjer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 Godkänd av svenska utbildningssektionen xx.xx 2015 Innehåll 1. Vision och

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2016-17 Godkänd av svenska utbildningssektionen xx.xx 2016 Innehåll 1. Vision och

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

Stadsutvecklingsnämndens och byggnads- och miljönämndens utlåtande

Stadsutvecklingsnämndens och byggnads- och miljönämndens utlåtande Utlåtande 1 (5) UTLÅTANDE OM REGERINGENS LINJEDRAGNINGAR SOM UNDERLAG FÖR INDEL- NINGEN FÖR SJÄLVSTYRANDE OMRÅDEN SAMT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSRE- FORMENS STEGMÄRKEN Stadsutvecklingsnämndens och byggnads-

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 21.04.2016 Sida 1 / 1 1569/2016 10.03.02 38 Kungsgårdsskolans behovsutredning och begäran om kartläggning av den gamla skolbyggnaden Beredning och upplysningar: Vera Schulman, tel.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 21.05.2014 Sida 1 / 1 1108/10.03.02/2014 39 Anordnande av verksamheten för Rödskogs skola och eftermiddagsverksamhet samt Rödskogs förskola och den kompletterande dagvården under läsåret

Läs mer

Samlokalisering, tvåspråkighet, språkbad nya möjligheter för svenskan i Finland Fritjof Sahlström

Samlokalisering, tvåspråkighet, språkbad nya möjligheter för svenskan i Finland Fritjof Sahlström Samlokalisering, tvåspråkighet, språkbad nya möjligheter för svenskan i Finland Fritjof Sahlström Ökande flerspråkighet - 11,4% + 9,2% - 1,3% + 3,6% För kunskap och bildning 3 4 Stort samhällsintresse

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat?

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Programmet för integrationsfrämjande är en del av en större kommunstrategi Allt fler kommuner har och borde ha en kommunstrategi

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Servicenätet i södra området Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Alternativ 1 Avsikten är att förändringarna genomförs när Busholmsskolan beräknas bli klar år 2019. Grundskolan Norsen

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området 3.3.2016 Varför görs detta? Varje barn ska erbjudas samma möjlighet. Helsingfors utsatta mål. Att erbjuda elever den bästa miljön för lärande Att

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING HUR PÅVERKAR DET ÖKADE ANTALET KOMMUNPLATSER BORGÅ STADS TJÄNSTER?

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING HUR PÅVERKAR DET ÖKADE ANTALET KOMMUNPLATSER BORGÅ STADS TJÄNSTER? ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING 14.4.2016 HUR PÅVERKAR DET ÖKADE ANTALET KOMMUNPLATSER BORGÅ STADS TJÄNSTER? NTM-CENTRALENS BEGÄRAN Behovet av kommunplatser är stort, rent av kritiskt i fråga om minderåriga asylsökande.

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren Sjundeå kommun Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren 2017-2018 I enlighet med bildningsnämndens beslut (BILDN 20, 18.3.2015) har det för Sjundeå kommun uppgjorts en Utvecklingsplan

Läs mer