De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag."

Transkript

1 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN

2 Innehåll 1. Allmänt Borgå stads strategi Det allmänna ekonomiska läget Stadgar och anvisningar som styr ekonomi och verksamhet Budgetprinciper Anvisningar för upprättande av budget och ekonomiplan Driftsbudget Resultaträkning Investeringsdel Finansieringsdel Affärsverk Övriga anvisningar... 9 Bilagor... 9 Budgetram Beslutsprocess i husbyggnadsprojekt som överskrider en miljon euro... 11

3 1. Allmänt Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns funktionella och ekonomiska målsättningar. I verksamheten och ekonomin bör man efterfölja budgeten. Stadsstyrelsen godkände en årsklocka som styr och anger tidtabellen för budgetberedningen. Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. 2. Borgå stads strategi Stadsfullmäktige godkände stadens strategi Enligt strategin är stadens viktigaste mål att få den accelererande skuldsättningen att stanna av och skuldspiralen att vända nedåt. I strategin förutsätts att stadens driftsutgifter sjunker med 15 miljoner euro före slutet av 2013 jämfört med nivån år Detta ska uppnås genom att servicenivån och servicekvaliteten ses över. Enligt strategin ska nettoinvesteringarna vara högst 15 miljoner euro per år. Kommunalskatten hålls på en konkurrenskraftig nivå och de ökade skatteinkomsterna används till att amortera skulderna. Inkomsterna från försäljning av egendom, med undantag för tomtproduktion, används antingen till amorteringar eller till investeringar som bevarar egendomens värde. De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. 3. Det allmänna ekonomiska läget Enligt finansministeriets ekonomiska översikt kommer tillväxten i den finska ekonomin att vara 3,6 % detta år. En stark utländsk efterfrågan påskyndar exporttillväxten. Som en följd av det förväntas investeringarna ta fart och basen för den ekonomiska tillväxten bli bredare. Prognosen gällande arbetslöshetsgraden var 7,6 % och mätt som årsgenomsnitt kommer den att sjunka med nästan en procentenhet sedan i fjol. De stigande råvarupriserna i kombination med stigande marknadsräntor ökar inflationen till över tre procent under detta år. År 2012 förväntas totalproduktionen öka med 2,7 % och arbetslöshetsgraden bli 7,2 %. Den ekonomiska krisen har lett till att Finlands offentliga ekonomis starka finansiella ställning försvagats kännbart. Situationen inom den offentliga ekonomin förbättras detta år tack vare ekonomisk återhämtning, skattehöjningar och slopandet av de tillfälliga utgifterna för stimuleringsåtgärder. Finansministeriet bedömer att även om den ekonomiska återhämtningen stärker den offentliga ekonomin, kommer den att uppvisa underskott ännu år Enligt finansministeriets prognos är ändringen i konsumentprisindex 3,3 % detta år och 2,7 % följande år. Om löneförhöjningarna år 2012 finns det inga uppgifter ännu. 3

4 De nuvarande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen är i kraft till slutet av detta år. Utgångspunkten för beredningen av budgetramen har varit att beskattningsnivån hålls på samma nivå som I ramen ingår inga förhöjningar av kommunalskatten eller fastighetsskatten. Den tillfälliga lagen om fördelningen av samfundsskatten, enligt vilken kommunernas andel av avkastningen höjdes med 10 procentenheter, upphör att gälla i slutet av För Borgå betyder det att inkomsterna av fastighetsskatt minskar med 6 miljoner euro. 4. Stadgar och anvisningar som styr ekonomi och verksamhet - Kommunallag - Bokföringslag och -förordning - Bokföringsnämndens och kommunsektionens anvisningar - Borgå stads o förvaltnings- och verksamhetsstadga o o o budget och ekonomiplan budgetram, anvisningar för upprättande av budget samt anvisningar för efterlevande av budget, budgetuppställning och bindningsnivåer, externa och interna partner, kontoplan ekonomiförvaltningens övriga separata anvisningar 5. Budgetprinciper Enligt fullständighetsprincipen ska alla utgifter och inkomster som man känner till under kalenderåret tas in i budgeten, också interna köp och intern försäljning. Utgifter och inkomster man känner till kan inte lämnas utanför budgeten. Budgeten upprättas till sitt bruttovärde, dvs. utgifterna får inte dras av inkomsterna eller tvärtom. Undantag från denna princip har fastställts separat, t.ex. ska sjukförsäkringsersättningarna beaktas som avdrag för personalkostnaderna. Enligt balansprincipen ska inkomsterna täcka utgifterna under planperioden och kommunens likviditet bör alltid vara tillräcklig. I investeringsdelen visas hur kommunens internt tillförda medel räcker till för att täcka investeringarna. Med förändringar i den finansiella verksamheten visas hur detta netto ska täckas eller användas för att ändra den finansiella ställningen. Årlighetsprincipen förutsätter att budgeten upprättas för följande kalenderår och att utgifter och inkomster allokeras på rätta redovisningsperioder. Budgeten omfattar utgifter och inkomster på prestationsbasis under endast ett räkenskapsår. Skatteinkomsterna bokförs ändå enligt kontantprincipen. Reserveringar och fondöverföringar är hanteringsposter för räkenskapsårets resultat, vilka presenteras i resultaträkningen. Utförlighetsprincipen förutsätter att anslagen och de uppskattade inkomsterna anges så detaljerat att rätten att bevilja anslag inte flyttas från fullmäktige till lägre nivåer. Fullmäktige fastställer de funktionella helheter och projekt för vilka man anslår medel i driftsbudgeten och investeringsdelen. I enlighet med helhetsprincipen ska fullmäktige godkänna budgeten och ekonomiplanen som en helhet vid samma behandling. 4

5 6. Anvisningar för upprättande av budget och ekonomiplan Enligt kommunallagen ska budgeten inkludera en driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdel. Förslaget till budget 2011 upprättas så att driftsinkomster och - utgifter samt investeringar anpassas till den nivå som nämns i stadens strategi. Sektorerna får inte överskrida sina fastställda budgetramar. Enligt strategin kommer staden att koncentrera sig på den definierade basservicen och att fastställa dess nivå på nytt. Under strategiperioden producerar staden i regel endast tjänster som är dimensionerade enligt lagar, förordningar och normer. Basservicen definieras i samband med budgetprocessen. Man går igenom den service som inte är basservice: är det ändamålsenligt att bevara servicen eller avstå från den, att sänka dess nivå eller att höja den? Samtidigt tas ställning till sättet att producera servicen, dess mängd och kvalitet, och en eventuell avgiftsbeläggning utreds. I utvecklings- och effektiveringsprojekt bör man se till att stadens finansiella ställning inte försämras. Man bör granska funktionerna kritiskt, planera och förverkliga nödvändiga strukturella förändringar samt förbättra produktiviteten. Inlämningsdag för förslag till budget 2012 Sista inlämningsdag för nämndernas förslag till budget och ekonomiplan är Förslagen till anslag förs in i ekonomiplaneringsprogrammet och motiveringarna och målen förs in på Sharepoint-sidorna inom utsatt tid. 6.1 Driftsbudget I driftsbudgeten uppställs målsättningar för verksamheten samt presenteras nödvändiga anslag och uppskattade inkomster. Dispositionsplanen upprättas för tre år, dvs Utgångspunkter för budgetramen Anvisningarna för upprättande av budget och ekonomiplan innehåller budgetramen för år 2012 (bilaga 1). Ramen fastställs på sektornivå separat för de totala inkomsterna och totala utgifterna. När det gäller utgifterna är utgångspunkten för ramen en förhöjning av prisnivån med 2,5 % från nivån 2011, med undantag för personalkostnaderna. Sektorernas totala inkomster har höjts med 2,5 % jämfört med nivån i bokslutet 2010 med undantag för inkomster av engångskaraktär för försäljning av egendom. Det arbetskollektivavtal där det föreskrivs om de anställdas löner upphör att gälla i slutet av 2011 och nivån i följande avtal har man inte känt till när ramen fastställts. Reserveringen för löneförhöjningarna 2012 upptas centralt bland stadsstyrelsens anslag. Lönereserveringen är 3,5 %, dvs. 4,5 miljoner euro. Sektorernas löneram 2012 beräknas så att man till lönerna 2011 lägger lönereserveringen för 2011, drar av de personalminskningar som man beslutade om i samband med samarbetsförhandlingarna och lägger till 0,5 %, så att den andel som motsvarar löneförhöjningar- 5

6 na 2011 kommer till fullt belopp De kalkylmässiga andelarna av interna hyresutgifter och -inkomster justeras så att de interna hyrorna sjunker med ca 8 %. De sänkta interna hyresutgifterna för sektorerna och de sänkta interna hyresinkomsterna för lokalitetsledningen beaktas i budgetramen. Centralen för förvaltningstjänster bereder en produktifiering och prissättning av sina tjänster. Centralens debitering för tjänsterna tas inte in i budgetramen, utan den bokförs som interna poster för sektorerna efter budgetberedningen. Affärsverkens utgiftsökning bedöms vara 2,5 % enligt förhöjningen av den allmänna prisnivån. Utgångspunkten för beredningen av budgetramen har varit att beskattningsnivån hålls på samma nivå som I ramen ingår inga förhöjningar av kommunalskatten eller fastighetsskatten. Den tillfälliga lagen om fördelningen av samfundsskatten, enligt vilken kommunernas andel av avkastningen höjdes med 10 procentenheter, upphör att gälla i slutet av För Borgå betyder det att inkomsterna av fastighetsskatt minskar med ca 6 miljoner euro. I fråga om statsandelarna förutspås en liten ökning. Underskottet i statens ekonomi återspeglar sig troligen också i kommunernas statsandelar. Bindande mål för verksamhet och ekonomi I samband med godkännandet av budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige mål för verksamhet och ekonomi för respektive uppgiftsområde. De bindande målen är en del av budgeten och ska följas i verksamheten och skötseln av ekonomin. De bindande målen binder organen på samma sätt som anslagen. Undantag från de bindande målen och anslagen kan beviljas enbart av stadsfullmäktige. Utöver bindande mål kan man i budgeten även presentera andra målsättningar, prestationer och nyckeltal. Bindande mål och icke-bindande mål presenteras skilt för sig i budgeten och uppföljningen. Utfallet av bindande mål rapporteras för stadsfullmäktige i och med uppföljningen av ekonomin och verksamheten samt i bokslutet. I samband med uppföljningsrapporterna granskas utfallsprognosen för de bindande målen. Om det verkar som om ett bindande mål inte uppfylls, bör ett ändringsförslag föreläggas stadsfullmäktige. Bindande mål kan uttryckas i form av strategiska mål i ord, mål- och prestationsmängder eller nyckeltal som beskriver effektiviteten. Målen kan vara antal, enhetskostnader, nyckeltal, beläggningsgrad eller kvalitets-, produktivitets- och effektivitetsmått o.s.v. I synnerhet icke-bindande mål kan uttryckas som antal, nyckeltal och mått. Då kan utvecklingen beskrivas som t.ex. en tidsserie. Bindande mål för verksamheten och ekonomin bör uppfylla följande villkor: 1) Målet ska basera sig på stadens strategi. Målet bör vara av väsentlig och betydelsefull karaktär och bör motsvara den beslutsnivå som stadsfullmäktige svarar för. 2) Målet bör vara mätbart. Målet bör vara klart och entydigt. Målet bör gå att mäta utan invecklade kalkyler. Rapporteringen av målets utfall bör vara kort och koncis. 6

7 3) Målet bör kunna uppfyllas med uppgiftsområdets egna åtgärder. Måluppfyllelsen bör vara en följd av uppgiftsområdets egna åtgärder eller användningen av egna budgetanslag. Uppställningen bör vara målinriktad, men också realistisk i förhållande till uppgiftsområdets verksamhetsmöjligheter. Upprättande av personalplan Anslagen används i första hand för att sköta lagstadgade uppgifter. Personalstyrkan minskas i första hand genom naturlig avgång, arbetsarrangemang och interna förflyttningar. Stadsstyrelsen fattade beslut om ett förfarande vid tillsättning av tjänster och befattningar, med vilket man vill försäkra sig om att arbetsenheterna noga överväger anställning av personal och anlitande av bl.a. vikarier. Förfarandet omfattar bl.a. ordinarie tjänster och befattningar som blir lediga t.ex. då en anställd går i pension. Innan förslag till anslag i budgeten 2012 bör man från fall till fall och noggrant utreda det verkliga behovet av att tillsätta tjänsten eller befattning då en anställd går i pension. För behandlingen av personalplanen upprättas en förteckning över personalen år 2010 och år Angående förslag till personal år 2012 ifylls en blankett och de föreslagna personaländringarna ( ) sammanställs i en tabell. Sektorernas personalplaner skickas till Anu Kalliosaari i personalledningen senast Personalledningen ger ytterligare information om upprättandet av personalplanen. Strukturen i budgetförslaget Anslagen i driftsbudgeten innehåller ingen moms. Planperiodens anslag beräknas enligt 2012 års penningvärde. Anskaffningar under euro (moms 0 %) och alla underhållsreparationer som inte höjer byggnadens värde tas in i driftsbudgeten. Driftsbudgeten innehåller följande punkter för respektive uppgiftsområde: Ledande tjänsteinnehavare Kort verksamhetsbeskrivning, centrala uppgifter, produkter samt de servicehelheter kunden får Förändringar i verksamheten, klientantalet eller servicenivån Strategins konsekvenser för verksamheten och utveckling av effektiviteten Riskhanteringsplan Bindande mål för verksamhet och ekonomi under år 2012 Övriga mål, prestationer och nyckeltal, tidsserie Mål för verksamheten (t.ex. effektivitet, kvalitet och servicenivå) Kvantitativa mål Ekonomiska mål (t.ex. produktivitet och enhetskostnader) Tabell över anslag Resultaträkning I resultaträkningen presenteras hur driftsbudgetens interna finansiering täcker serviceproduktionens utgifter, ränte- och övriga utgifter samt avskrivningar och nedskrivningar. 7

8 6.3 Investeringsdel Investeringsdelen omfattar anslag och uppskattade inkomster för respektive investeringsprojekt. Investeringsprojektens anslag periodiseras kalenderårsvis enligt den uppskattade anslagsanvändningen och inflödet av inkomster. I enlighet med stadens strategi är stadens nettoinvesteringar år högst 15 miljoner euro per år. Vid planeringen av investeringar bör man fästa uppmärksamhet vid hur investeringarna påverkar driftsutgifterna och välja sådana alternativ som endera minskar driftsutgifterna eller leder till inbesparingar. En förutsättning för att projektet tas med i investeringsplanen är att investeringens kommande effekter för driftsbudgeten har utretts på investeringsblanketten. I enlighet med stadens strategi ska man före stora nybyggnads- och reparationsinvesteringar utreda kostnaderna under projektets livscykel samt alternativa modeller för genomförande och ägande. En förutsättning för genomförandet av stora investeringsprojekt är att staden säljer egendom och effektiverar serviceproduktionen. Till investeringsprojekt räknas projekt som kostar euro (moms 0 %) eller mer. I investeringsanslagen ingår inte moms. Förslagen i investeringsplanen upprättas för fem år, dvs En beskrivning av beslutsprocessen i och tidtabellen för stadens husbyggnadsprojekt som överskrider en miljon euro finns i bilaga 2. Angående förslag till adb-investeringar begärs ett utlåtande av IT-administrationen. Förslag till investeringsprojekt bör motiveras. I motiveringarna nämns investeringens innehåll, behov och upphandlingssätt. Dessutom ifylls en investeringsblankett där man presenterar hur projektets totala kostnader fördelas år för år samt projektets statsandelar eller andra finansieringsandelar. På investeringsblanketten presenteras också hur investeringen påverkar driftsbudgeten under planperioden. Utfallet av investeringsprojekten under innevarande år granskas innan budgeten presenteras för stadsfullmäktige. Ifall investeringsprojekten inte kan slutföras och anslaget för innevarande år blir oanvänt, måste investeringsprojekt tas med i förslaget till budget för följande år. På detta sätt behöver man inte föreslås budgetrevideringar till den nyss fastställda budgeten. 6.4 Finansieringsdel I finansieringsdelen presenteras hur budgeten påverkar stadens likviditet. Finansieringsanalysen visar hur väl den interna finansieringen täcker nettoinvesteringarna och amorteringar samt hur finansieringsbehovet ska täckas. 7. Affärsverk Affärsverkens förslag till budget och ekonomiplan bör skickas till finansledningen senast Affärsverken sammanställer sina motiveringar och texter på samma sätt som uppgiftsområdena gör. Affärsverkens förslag till resultaträkning och finansieringsanalys sammanställs enligt de krav som ställs på affärsverken. 8

9 8. Övriga anvisningar Finansledningen ger ytterligare anvisningar i anknytning till budgetförslagen. Bilagor 1. Budgetram Beslutsprocess i husbyggnadsprojekt som överskrider en miljon euro 9

10 Budgetram 2012 Bilaga 1 Tilinpäätös Talousarvio TA-raami Muutos Bokslut Budget BU-ram Förändr % TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETSINTÄKTER KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN ,0 Konsernijohto KJ Koncernledning SD ,0 Kaupunkikehitys AKJ Stadsutveckling BSD ,4 Ruokahuolto+siivous Kostservice+städning SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSS ,4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN ,6 PELASTUSLAITOS RÄDDNINGSVERKET ,8 YHTEENSÄ TOTALT ,8 TOIMINTAKULUT VERKSAMHETSKOSTNADER KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN ,7 Konsernijohto KJ Koncernledning SD ,1 Kaupunkikehitys AKJ Stadsutveckling BSD ,8 Ruokahuolto+siivous Kostservice+städning Taidetehdas, vuokrat Konstfabriken, hyror SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSS ,0 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN ,4 PELASTUSLAITOS RÄDDNINGSVERKET ,4 YHTEENSÄ TOTALT ,2 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG ,9 VEROTULOT SKATTEINKOMSTER ,6 VALTIONOSUUDET STATSANDELAR ,0 RAHOITUSTUOTOT FINANSIERINGSINTÄKTER ,0 RAHOITUSKULUT FINANSIERINGSKOSTANDER ,6 VUOSIKATE ÅRDSBIDRAG ,8 INVESTOINNIT INVESTERINGAR KONSERNIJOHTO KONCERNFÖRVALTNINGEN IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM ,0 KUNTAYHTYMÄT JA MUU SAMKOMMUNER OCH ÖVR ,3 TALONRAKENNUS HUSBYGGNAD ,3 KAUPUNKIKEHITYS STADSUTVECKLING IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM ,7 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM ,0 KUNTATEKNISET PALVELUT KOMMUNTEKNIK ,5 VANHA PORVOO GAMLA STAN I BORGÅ ,0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM ,3 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM ,0 LIIKUNTATOIMI IDROTTSVÄSENDET ,0 PELASTUSLAITOS RÄDDNINGSVERKET IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM ,0 INVESTOINTIMENOT YHT INVESTERINGSUTGIFTER TOT ,1 INVESTOINTITULOT YHT INVESTERINGSINKOMSTER TOT ,1 NETTOINVESTOINNIT NETTOINVESTERINGAR RAHOITUSTARVE FINANSIERINGSBEHOV LAINAMÄÄRÄ LÅNEMÄNGD ,3 - muutos - förändring

11 Bilaga 2 Beslutsprocess i husbyggnadsprojekt som överskrider en miljon euro 1. Behovsutredning Beslutet om att inleda en behovsutredning kan fattas av den nämnd som svarar för ifrågavarande tjänst, stadsstyrelsen eller sektordirektören med ett tjänsteinnehavarbeslut. Behovsutredningen utförs av det förvaltningsorgan som svarar för arrangerandet av tjänster. Behovsutredningen ska svara på följande frågor: - Varför behövs lokaliteterna? - Vilken verksamhet behöver lokaliteterna? - Hur arrangeras verksamheten om lokaliteterna inte kan byggas? Normalt räcker tar det 2 månader att utföra behovsutredningen. Om en mer omfattande utredning krävs, kan det ta betydligt längre att utföra behovsutredningen. Den ifrågavarande nämnden och stadsstyrelsen tar ställning till behovsutredningen. Stadsstyrelsen fattar beslut om att utveckla projektet eller att inte göra det. Ifall stadsstyrelsen fattar beslut om att föra ärendet vidare, ser stadsstyrelsen också till eller anvisar medel för att finansiera upprättandet av en projektplan. Vid behov kan man även använda utomstående experter för att utföra behovsutredningen. 2. Projektplan Med ett tjänsteinnehavarbeslut utser lokalitetsdirektören bland lokalitetsledningens personal en projektchef för projektplanen. Projektchefen svarar för upprättandet av en projektplan. Projektplanen ska svara på följande frågor: - Var byggs lokaliteterna? - Hur stora lokaliteter behövs? - Hur ser byggnadsplatsens plansituation och grundförhållanden samt andra tekniska ärenden ut? - en kostnadsberäkning samt förslag till tidtabell bifogas till projektplanen Projektplaneringen tar cirka 2 månader. Stadsstyrelsen tar ställning till projektplanen och projekttidtabellen, om fullmäktige inte har förbehållit sig rätten att godkänna dem i samband med behandlingen av budgeten. Stadsstyrelsen kan godkänna projektet som sådant eller fatta beslut om att justera projektplanen (t.ex. om kostnaderna är för höga) eller förkasta projektet. Om stadsstyrelsen godkänner projektplanen, anslår stadsdirektören/stadsstyrelsen medel i sitt förslag till budget och ekonomiplan samt fullmäktige i sin budget/ekonomiplan. I budgeten eller ekonomiplanen antecknas att kostnadsberäkningen är en bedömning i projektplaneringsskedet, vilken senare kommer att preciseras. I detta skede fastställs även projekttidtabellen. Utomstående experter kan anlitas för att upprätta projektplanen. 11

12 3. Skisser Med ett tjänsteinnehavarbeslut utser lokalitetsdirektören en projektchef (kan vara samma person som svarade för projektplaneringen eller en annan person) som svarar för upprättandet av skisser. Skisserna upprättas utgående från den godkända projektplanen. Upprättandet av skisser styrs av de medel som anslagits på basis av projektplanen. Skisserna upprättas ofta av utomstående experter. Beställningen görs enligt förvaltnings- och verksamhetsstadgan. Skisserna och kostnadsberäkningen föreläggs stadsstyrelsen för godkännande, om fullmäktige inte har förbehållit sig rätten att godkänna dem i samband med behandlingen av budgeten. Stadsstyrelsen godkänner skisserna som grund för det egentliga planeringsarbetet. Stadsstyrelsen kan även fatta beslut om att remittera skisserna för ny behandling eller även i detta skede förkasta hela projektet. Det tar ca 2-3 månader att upprätta skisser. 4. Byggnadsarbetet påbörjas Utgående från de godkända skisserna kan lokalitetsledningen med ett tjänsteinnehavarbeslut av lokalitetsdirektören inleda det egentliga planeringsarbetet cirka ett år innan byggandet börjar. I sitt beslut utser lokalitetsdirektören en projektchef som ansvarar för byggnadsarbetet. Processen framskrider med att begära in entreprenadanbud. Efter att anbuden kommit in sker upphandlingen i enlighet med förvaltnings- och verksamhetsstadgan. 12

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. Rekommendation

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. Rekommendation Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner Rekommendation SAMMANSTÄLLT AV Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Oiva Myllyntaus Anneli Heinonen Tero Tyni Annika Suorto Jan Björkwall ÖVERSÄTTNING Karl-Johan

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Stadsfullmäktige 48 11.05.2016 Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Tekniska nämnden 23.02.2016 28 Vissa projekt i tekniska sektorns investeringsbudget

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 146. Fullmäktige 05.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 146. Fullmäktige 05.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 05.12.2012 Sida 1 / 1 2770/02.02.00/2012 Stadsstyrelsen 306 29.10.2012 Stadsstyrelsen 338 26.11.2012 146 Godkännande av budgeten 2013 och ekonomiplanen Beredning och upplysningar: Heikkinen

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar 2/2000 24.3.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar Kommunalekonomi skickas i ett exemplar till alla kommuner och samkommuner. Meddelandet får kopieras och

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänd av Pargas stadsfullmäktige 9.12.2014 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK Godkänd av Vanda stadsfullmäktige den 11 april 2011. Instruktionen träder i kraft 12.4.2011 I kap. MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 S N S S S S Ö INNEHÅLL 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland 1 1.2 Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen 2 1.3

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

1. UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT FÖR FÖRSAMLING OCH KYRKLIG SAMFÄLLIGHET

1. UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT FÖR FÖRSAMLING OCH KYRKLIG SAMFÄLLIGHET 5.6.2003 Nr 17/2003 1 (6) Innehåll: 1. Upprättande av bokslut för församling och kyrklig samfällighet 2. Nya kursdagar om fördelningen av kostnader 3. Utgångspunkter för upprättande av budgeten för år

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Kommunekonomiprogrammet 2016 2019, hösten 2015

Kommunekonomiprogrammet 2016 2019, hösten 2015 Kommunekonomiprogrammet 2016 2019, hösten 2015 Finansministeriets publikationer 35b/2015 Kommunärenden Kommunekonomiprogrammet 2016 2019, hösten 2015 Finansministeriets publikationer 35b/2015 Kommunärenden

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen

Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen 1 STS 27.5.2014 111 Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen *) skrivet i rött 3 Utvärdering av måluppfyllelsen Utvärdering av hur målen för verksamheten uppfyllts

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer