STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi"

Transkript

1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , Stadsfullmäktige har beslutat starta ett livscykelprojekt för byggande av två skolor och fyra daghem. I projekthelheten ingår Tolkis skola, Tolkis daghem, Gammelbacka daghem, Majbergets daghem, Pepot daghem samt skolan i Vårberga och Skaftkärrs område. Kostnadsberäkningen är preliminärt 41 miljoner euro. I motiveringen till fullmäktiges beslut konstaterades det att ett beslut om en finansieringsmodell för livscykelprojektet fattas separat. Genomförande och finansiering av ett livscykelprojekt är två separata avtal. Avtalet om genomförande av livscykelprojektet omfattar planering och byggande av objekten, underhåll, städning och användbarhet av färdiga byggnader samt en avtalsenlig kondition när avtalet löper ut. En serviceavgift som baserar sig på livscykelavtalet förfaller till betalning för hela avtalstiden oberoende av investeringsmodellen för finansiering. Alternativen för finansieringsmodellen av investeringen är ett traditionellt budgetlån, fastighetsleasing eller ett projekt som finansieras av ett fastighetsbolag. Staden betalar investeringskostnaderna i form av låneamorteringar och räntor, leasinghyror eller hyror till fastighetsbolaget enligt den valda finansieringsmodellen. I lånealternativet äger staden objekten redan från början och staden äger och förvaltar dem också efter att livscykelavtalet har löpt ut. I fastighetsleasingalternativet äger finansiären objekten år varefter staden är skyldig att anvisa en köpare eller inlösa objekten mot ett inlösningspris om vilket det har avtalats på förhand i avtalet. Fastighetsleasingavtalet kan förnyas när den första avtalsperioden löper ut. I praktiken har leasingfinansiären enbart rollen som finansiär trots att den formellt äger objekten. Om de centrala ansvaren som gäller byggandet och ägandet avtalas i ett serviceavtal mellan staden och den som genomför livscykelprojektet. I den preliminära utredningen ansåg man det inte ändamålsenligt att

2 bilda ett separat fastighetsbolag som skulle förvalta byggnader som ingår i livscykelprojektet. När finansieringsmodeller jämförs är det billigaste alternativet ett traditionellt budgetlån, det nästbilligaste är ett lån som ett fastighetsbolag lyfter och staden garanterar och det dyraste alternativet är fastighetsleasing. Skillnaderna är dock små med hänsyn till projektets storlek och beror på lånemarginalen. I förhandsutredningen har man uppskattat att marginalen i ett lån som staden lyfter vore 1,0 procent, marginalen i fastighetsbolagets lån vore 1,1 procent och marginalen i fastighetsleasingen vore 1,2 procent. Övriga kostnader och risker som anknyter till låntagning är huvudsakligen desamma. Skillnaden mellan den billigaste och dyraste marginalen är 0,2 procentenheter. 0,2 procent av de totala investeringskostnaderna på förmodade 41 miljoner euro är om året. I ett långt finansieringsavtal ingår framtida osäkerhetsfaktorer som finansiärerna beaktar i prissättningen av erbjudandena. I marginalerna i de låneerbjudanden på 10 och 5 års lån som staden har fått har det funnits betydande skillnader. När lånetiden blir längre ökar marginalerna. Finansieringsinstituten kan höja marginalen under låne- eller leasingtiden antingen med stöd av avtalsvillkoren eller grunder som bygger på soliditet, anskaffning av medel o.d. Lån kan också lyftas i kortare perioder, då marginalen vore lägre i nutiden. I kortvariga låneavtal ingår ändå en kreditrisk som gäller tillgång till finansiering och en ränterisk för lånets pris. Väljer man leasingalternativet, ska det ändå gälla hela tidsperioden som motsvarar livscykelansvaret. Största delen av kostnaderna för lån och leasingfinansiering föranleds av lånemarginalen eftersom referensräntorna ligger nästan på nollnivå. En tidsperiod på 20 år är ändå mycket lång. Under denna tidsperiod hinner referensräntorna stiga mycket högt flera gånger. Stadens skuldbelopp är cirka 116 miljoner euro i bokslutet för år I stadens strategi sägs det att staden kan använda lånefinansiering till projekt som ger mervärde eller som sänker tjänsteverksamhetens kostnader. Stadens investeringsbehov är stora också i andra projekt än dem som genomförs med livscykelmodellen, varför stadens skuldbelopp i varje fall kommer att öka under de närmaste åren. Finasiering av livscykelprojektet med fastighetsleasing belastar inte skuldbeloppet men finansieringsansvaret och effekten på stadens penningmedel är ändå lika stor. Enligt bokslutsdefinitioner är en leasingskuld inte skuld utan hyresansvar. Därför antecknas

3 leasingansvaren inte i balansen. Leasingansvaren ska ändå anges utanför egentliga bokslutssiffror i bilagor till bokslutet. Låneansvaren antecknas direkt i balansen. Om livscykelprojektet finansieras med lån, höjer det stadens skuldbelopp per invånare med cirka 800 euro. Leasinghyrning och eget ägande påverkar på olika sätt på resultatet i stadens bokslut och utvecklingen i det influtna överskottet i balansen. I leasinghyror ingår räntor och amorteringar av kapitalet vilka är driftsekonomikostnader och påverkar direkt på finansieringen och verksamhetsresultatet. Från leasingegendom görs det inga avskrivningar eftersom finansiären är ägaren. Egendom som har skaffats med leasingfinansiering påverkar bokslutsresultatet genom räntor och avskrivningar. Låneamorteringarna påverkar inte resultatet men de påverkar finansieringsläget. I livscykelprojektet bevaras konditionen av byggnaderna på den nivå som fastställs i livscykelavtalet och därför bör man överväga om avskrivningsnivån för dessa byggnader kan dimensioneras på en nivå som motsvarar deras värdeminskning. Enligt den nuvarande avskrivningsplanen görs det av byggnaderna degressiva avskrivningar på 10 procent i början, vilket betydligt försvagar resultatet i stadens bokslut under de första åren. Man har planerat att restvärdet i livscykelprojektet i leasingsavtalet efter en tidsperiod på 20 år preliminärt ska vara 60 procent av projektets investeringskostnader, vilket är cirka euro. Inlösningspriset bestäms utifrån investeringskostnader och det görs inga indexjusteringar i priset. Utgångspunkten i leasingsavtalet är alltså att amortera kapitalet med ca16 miljoner euro under 20 år. Det kvarstående kapitalet, dvs. ca 25 miljoner euro, finansieras åren Planeringen av stadens investeringar eller annan ekonomisk planering räcker inte så långt och man kan inte pålitligt bedöma hur inlösning av projektet eller dess finansiering på nytt påverkar stadens övriga verksamhet. Kommunernas uppgifter befinner sig i en brytningspunkt och för närvarande kan man inte säga hurdana resurser eller problem som finns om 20 år. Om det allmänna ekonomiska läget blir bättre och inflationen börjar stiga, försvagas restvärdets reala kostnad. Om inflationen däremot är mycket låg eller t.o.m. negativ, kan restvärdets realpris öka. Staden har finansierat livscykelprojektet för tre daghem som blev färdiga år med leasingfinansiering. Det nuvarande leasingansvaret för dem med beaktande av moms är cirka 17,5 miljoner euro. Ombyggning av Konstfabriken har genomförts med ett långvarigt hyresavtal på 20 år. Hyresansvaret för Konstfabriken är ungefär 19,5 miljoner euro. Staden har också skaffat servicehus för äldre med långa hyresavtal med andrahandsuthyrningsprincip. I

4 ekonomiplanen ingår utöver ett färdigt servicehus byggande av tre nya servicehus. Kostnadsberäkningen för livscykelprojektet som innehåller två skolor och tre daghem och som är under beredning har uppskattas vara 41 miljoner euro. Det slutliga finansieringsbehovet uppskattas först enligt anbuden och den slutliga kostnadsberäkningen blir klar när objekten har blivit färdiga. Byggkostnaderna för objekten indexeras enligt datum när de har mottagits. Att projektet finansieras med fastighetsleasing ökar märkbart ansvaren utanför balansen. Hantering av och skydd för ränterisken är möjliga i alla finansieringsalternativen. Skyddet höjer räntekostnader men ger stabilitet och förutsebarhet i ränteutgifter. Med tanke på den som använder lokalerna är en stabil hyresnivå det mest önkvärda eftersom det är utmanande att anpassa själva tjänsteverksamheten till hyresändringar som föranleds av ändringar i räntenivån. Spridning och skydd av stadens låneportfölj och annan hantering av finansieringsrisker bedöms dock ur synpunkten på totalriskerna i finansieringen. Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar stadsstyrelsen om upptagande av lån inom gränser som stadsfullmäktige har godkänt samt beslutar om leasingramavtal till ett kapitalvärde av högst 10 miljoner euro. Enligt budgeten för 2015 fördelas genomförandet av livscykelprojektet så, att finansieringsbehovet år 2015 är 8 miljoner euro, år ,5 miljoner euro och år ,5 miljoner euro. I budgeten tog man inte ställning till finansieringsmodellen. Förvaltningsstadgans behörighet räcker inte till finansiering av livscykelprojektet. Därför fattar stadsfullmäktige beslut om finansieringsmodellen och beslutar om finansiering av livscykelprojektet antingen genom att höja fullmakten för upplåning eller att höja fullmakten för bruket av leasingfinansieringen. En jämförelse av budgetlånets och fastighetsleasings effekter på finansieringskostnader, ägandet, driftsekonomin, finansieringsflödet, balansen och nyckeltal har presenterats i tabellen som är en bilaga till detta ärende. Bilaga: jämförelse av investeringsfinansiering av livscykelprojektet Sd: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom och fortsätter behandlingen vid nästa möte. Stadsstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och fortsätter behandlingen vid nästa möte.

5 STST De noggrannare beräkningarna visar att finansieringsbehovet år 2015 är euro. Sd: Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att livscykelprojektet finansieras med ett budgetlån och att fullmakten för upplåning år 2015 höjs med euro som ska användas för finansiering av livscykelprojektets investeringskostnad. Paragrafen justeras genast. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att livscykelprojektet finansieras med ett budgetlån och att fullmakten för upplåning år 2015 höjs med euro som ska användas för finansiering av livscykelprojektets investeringskostnad. Paragrafen justerades genast. SF Bilaga: jämförelse av investeringsfinansiering av livscykelprojektet Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att livscykelprojektet finansieras med ett budgetlån och att fullmakten för upplåning år 2015 höjs med euro som ska användas för finansiering av livscykelprojektets investeringskostnad.

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Ekonomiguru 2012, 18 januari 2012 kl. 9 11

Ekonomiguru 2012, 18 januari 2012 kl. 9 11 Ekonomiguru 0, 8 januari 0 kl. 9. Kombinera rätt ( poäng) a) Förena med en linje räntan på 0-års obligationslån med rätt land Tyskland Grekland Italien b) Förena med rätt ränta ECB:s styrränta mån. Euribor

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer