Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP 2 För att hantera åtgärderna inom kommunens totala fastställda investeringsbudget 2014 göra omprioriteringar om 2760 tkr i befintlig investeringsbudget genom att minska budget 2014 i försenade projekt. 3 Anteckna att de ökade kostnaderna ska regleras i samband med bokslutet för år I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sammanfattning av ärendet Falkenbergs FF kommer under 2014 att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej är budgeterade, behöver genomföras. Ekonomi Under förutsättning att dispensansökan beviljas kommer följande investeringar att behöva göras: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog , 395 följande: Investeringar: tkr: Plantäckning 800 kan användas på ny arena Ljudanläggning 300 kan användas på ny arena Resultattavla 70 stannar kvar på IP Anpassning för media 145 stannar kvar på IP Anpassning för friidrotten 75 stannar kvar på IP Totalt Tak över läktare stannar kvar på IP TOTALT 2 760

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 17 De ökade driftskostnaderna för IP har beräknades då enligt nedan: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Ny arena planeras vara klar Oförutsett Ny arena planeras vara klar Kapitalkostnader * Totala driftskostnader *) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget. Därefter har nytt reviderat förslag inkommit från kommunstyrelseförvaltningen enligt följande: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Ny arena planeras vara klar Oförutsett Ny arena planeras vara klar Kapitalkostnader Totala driftskostnader planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras därmed i samband med det projektet. Övervägande Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar Anpassningar för allsvenskt spel ska därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel Då investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget behöver omprioriteringar göras. Investeringarna, 2760 tkr är ej är budgeterade, varför en omprioritering av investeringsplanen måste göras. Några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas, vilket skapar utrymme inom befintlig budgetram. Kommunens totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, tkr

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 17 Efter att budgeten antogs har, fått meddelande om att statsbidragen kommer att öka med 1,6 mkr, till följd av förändringen av utjämningssystemet, jämfört med vad som tidigare angivits från SKL. Denna intäkt är således inte budgeterad. Därmed kan ökade driftskostnader om 1350 tkr godkännas utan att göra ändringar i kommunens budget avseende Yrkande, propositionsordning och beslut Daniel Bernhardt (KD) yrkar att tredje beslutssatsen ska lyda som följer: dessa ökade kostnader ska regleras i bokslutet för 2014, i övrigt bifall till framlagt förslag. I yrkandet instämmer Herman Fältström (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Nytt Beslutsförslag till KS FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Rolf Landholm Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP 2 För att hantera åtgärderna inom kommunens totala fastställda investeringsbudget 2014 göra omprioriteringar om 2760 tkr i befintlig investeringsbudget genom att minska budget 2014 i försenade projekt. 3 Godkänna ökade driftskostnader om tkr 2014 då detta ryms inom en ökad statsbidragspost som ej budgeterats I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sammanfattning av ärendet Falkenbergs FF kommer under 2014 att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej är budgeterade, behöver genomföras. Ekonomi Under förutsättning att dispensansökan beviljas kommer följande investeringar att behöva göras: Investeringar Plantäckning Ljudanläggning Resultattavla Anpassning för media Anpassning för friidrotten Totalt Tak över läktare Totalt tkr 800 kan användas på ny arena 300 kan användas på ny arena 70 stannar kvar på IP 145 stannar kvar på IP 75 stannar kvar på IP stannar kvar på IP 2 760

5 De ökade driftskostnaderna för IP har beräknats enligt nedan: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Oförutsett Kapitalkostnader Total driftskostnader V Ny arena planeras vara klar Ny arena planeras vara klar *' *) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget. Nytt förslag: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Oförutsett Kapitalkostnader Ny arena planeras vara klar Ny arena planeras vara klar Totala driftskostnader planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras därmed i samband med det projektet. Övervägande Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar Anpassningar för allsvenskt spel ska därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel Då investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget behöver omprioriteringar göras. Investeringarna, 2760 tkr är ej är budgeterade, varför en omprioritering av investeringsplanen måste göras. Några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas, vilket skapar utrymme inom befintlig budgetram. Kommunens totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, tkr Efter att budgeten antogs har, fått meddelande om att statsbidragen kommer att öka med 1,6 mkr, till följd av förändringen av utjämningssystemet, jämfört med vad som tidigare angivits från SKL. Denna intäkt är således inte budgeterad. Därmed kan ökade driftskostnader om 1350 tkr godkännas utan att göra ändringar i kommunens budget avseende Beslutet expedieras till: 2

6 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Anläggning och bad Christian Fager Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP Under 2014 kommer Falkenbergs FF (FFF) kommer att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality ytor etc. Nedan redogörs för det åtgärder som föreningen inte kommer att kunna söka dispens från. Detta förslag bygger på att Falkenberg Idrottsklubb, till stora delar, skall kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet på IP. Under 2013 har det spelats 63 matcher på IP. Inför allsvenskan kommer Kultur och fritid att sänka antalet matcher på A-planen, för att garantera en bra plan. De föreningar som kommer att beröras av detta är Falkenbergs FF, Böljan och Rinia. Kultur och fritid kommer att erbjuda andra planer för dessa föreningar. Nedanstående sammanställning är under förutsättning att Falkenbergs FF:s dispensansökan beviljas. Investeringar som kan användas även på ny arena Plantäckning kr Plantäckning skyddar mot tjäle, snö och kraftigt regn. Att hyra plantäckning för två år kostar kr. Kultur och fritid föreslår inköp, då plantäckningen kan användas på den nya arenan om det beslutas att arenan skall ha naturgräs. Ljudanläggning kr Befintlig ljudanläggning klarar inte att nå fram till alla läktarsektioner, vilket är viktigt vid en eventuell utrymning. Investeringar som stannar kvar på IP Resultattavla kr Befintlig resultattavla behöver höjas, så att större delen av publiken kan se den. Anpassning för media lo- Under de sista matcherna den gångna säsongen klarade inte internet belastningen från media. Därför behövs fiber installeras. Kameraplattformen och platserna för media på läktaren behöver anpassas. Anpassning för friidrotten kr För att friidrotten skall kunna bedriva sin verksamhet på ett tillfredställande sätt behöver man flytta kulring och köpa in nytt nät till kastringen. Total investering kr

7 Nytillkomna driftskostnader 2014 Avskrivning och ränta på investeringen ovan * kr Hyra av läktare kr Varje besökare måste ha en plats på IP. Målsättningen är att IP skall ha en publikkapacitet på ca besökare. För att kunna garantera säkerheten måste IP sektioneras. Oförutsett Stimma la kr Nytillkomna driftskostnader 2015 Avskrivning och ränta på investeringen ovan * Hyra av läktare Oförutsett Summa kr kr kr lo- Övriga driftskostnader 2014 och 2015 Falkenbergs FF ansvarar for tillstånd och hyra av övervakningskameror. Föreningen undersöker även möjlighet för sponsring av extra toaletter, staket, lift m.m. Ett nytt kassa/passersystem kommer att behövas, FFF har fått extern finansiering av detta. Uppvärmning till plantäckningen är en osäker kostnad, som vid dåligt väder, kan bli hög. För närvarande undersöker FFF om en sponsor kan ta hela eller delar av uppvärmningen. Kultur- och fritidsnämnden får förhöjda kostnader för personal under matcherna, städning efter matcherna m.m. Det kommer även att bli minskade intäkter för uthyrning av IP, då ett mindre antal matcher kommer att tillåtas på A-planen. Kostnader i stycket ovan, som FFF inte kan täcka via sponsorer, kommer att belasta Kultur och fritid och måste även de kompenseras via planhyran. Planhyran kommer inför varje spelår att justeras av kultur- och fritidsnämnden, mot bakgrund av vidtagna åtgärder och kostnadsökningar. Förtydligande avskrivning och ränta (*) Vid beräkning av räntekostnader har internräntan satts till 3 %. Avskrivningstiden för plantäckning har beräknats efter 5 år, medan resten av investeringarna skrivs av på 10 år. Kapitalkostnad är beräknad från 2014, men kommer troligen att bli med ett års förskjutning. Christian Fager

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167)

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-02 FALKENBERG 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer