Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län hemställer om låneram för investeringar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt kronor för åren att bevilja ökat driftbidrag för år 2009 med kronor för kapitalkostnader avseende av landstinget tidigare beviljat lån för år att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla processen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen av Skärgårdsstiftelsen så att den anpassas till landstingets budgetprocess. Stockholmsregionens skärgård står för unika naturvärden och utgör en oersättlig livsmiljö för både bofasta och besökande. Skärgårdsstiftelsen, som idag äger och förvaltar cirka 15 procent av skärgårdens yta, är en av många viktiga aktörer i arbetet för att utveckla och förvalta dessa områden på bästa sätt samt för att se till att de är tillgängliga för en bred allmänhet. Stiftelsens investeringar uppgår årligen till cirka tio miljoner kronor och avser infrastruktur, jordbruk samt turism och service. Stiftelsens styrelse har Bilagor 1 Skärgårdsstiftelsens skrivelse Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2009:39 2 LS beslutat om 2008 års investeringar med kronor och 2009 års investeringar med kronor. För åren har styrelsen behandlat en preliminär investeringsbudget på kronor, beslut kommer att fattas av stiftelsens styrelse under år Stiftelsens investeringsverksamhet beräknas medföra en årlig ökning av kapitalkostnader med cirka kronor. Beslut om denna låneram medför inget löfte om utökat driftbidrag kommande år.

3 FÖRSLAG 2009:39 3 LS Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 april Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 april S-, V- och MP-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: Skärgårdsstiftelsen är tillsammans med Waxholmsbolaget den viktigaste aktören för att göra skärgården tillgänglig för en bred allmänhet. Därtill är stiftelsens roll avgörande för att säkra en trygg förvaltning av ett stort att innehav av skärgårdsmark med unika naturvärden. Landstinget har en central uppgift i att stödja stiftelsens verksamhet finansiellt. Därför är det rimligt att landstinget årligen beviljar ett driftsbidrag som täcker de kapitalkostnader som följer av landstingets utlåning till erforderliga investeringar inom stiftelsen. Stiftelsen ska kunna lita på att landstinget lämnar driftsbidrag för dessa kapitalkostnader också för kommande år. Landstinget måste kunna ge stiftelsen den typen av förutsägbarhet för planeringen av verksamheten. I sammanhanget måste också beaktas det olyckliga i den besparing om 4 miljoner kronor på det årliga verksamhetsbidraget till Skärgårdsstiftelsen som landstingets borgerliga majoritet genomfört i 2009 års budget. Detta riskerar att leda till hårda nedskärningar i såväl naturvård som fastighetsunderhåll i stiftelsens verksamhet. Verksamhetsbidraget borde omgående återställas till en nivå som säkerställer att stiftelsen kan bedriva verksamheten med oförminskad kraft. Ärendet och dess beredning Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har i skrivelse den 16 december 2008 (bilaga) hemställt om att landstinget beviljar stiftelsen låneram för investeringar med totalt kronor för åren Ärendet har remitterats till landstingsdirektören. Landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 28 januari 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt kronor för åren

4

5

6

7

8

9 FÖRSLAG 2009:39 9 LS Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter och kommentarer Stockholms läns landsting är huvudfinansiär av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och lämnar ett årligt driftbidrag till verksamheten. Bidragsstorleken fastställs i samband med landstingsstyrelsens beslut om kommande års budget. Stiftelsens investeringar uppgår årligen till cirka tio miljoner kronor och avser infrastruktur, jordbruk samt turism och service. Stiftelsens styrelse har beslutat om 2008 års investeringar med kronor och 2009 års investeringar med kronor. För åren har styrelsen behandlat en preliminär investeringsbudget på kronor, beslut kommer att fattas av stiftelsens styrelse under år Förvaltningen har tagit del av underlaget från Skärgårdsstiftelsen och har inget att erinra beträffande det bedömda investeringsbehovet. Stiftelsen är en landstingsextern verksamhet och omfattas inte av principerna för landstingets investeringsprocess. När det gäller utlåning till Skärgårdsstiftelsen vill förvaltningen initialt nämna att frågan om utlåning till stiftelsens investeringsverksamhet har behandlats vid ett tidigare tillfälle år 2006 (LS ) avseende investeringar Den aktuella utlåningen föreslås ske på samma sätt, det vill säga att lånet beviljas för åren maximerat till kronor baserade på stiftelsens bedömningar av investeringsbehovet för respektive år. Lånet föreslås löpa till marknadsmässiga villkor utifrån landstingets egna finansieringskostnader. Den exakta räntenivån fastställs därför utifrån den marknadsränta som gäller vid det tillfälle Skärgårdsstiftelsen vill ta upp lånet. Utbetalning av lån avseende investeringarna förutsätter att investeringarna har beslutats av styrelsen för Skärgårdsstiftelsen. Reverser utfärdas för varje lån upp till den totala låneramen på kronor. Den räntekonstruktion som stiftelsen har efterfrågat är 30-åriga lån med rak amortering och en första räntebindningsperiod på tio år. I likhet med annan extern utlåning sker utlåningen via Koncernfinansiering. I sammanhanget vill förvaltningen nämna att utlåningen till Skärgårdsstiftelsen kan innebära ökat upplåningsbehov för landstingets del med ökad balansomslutning som följd. Resultatmässigt är dock upplägget neutralt för landstinget. Därutöver kan nämnas att - beaktat den tidigare utlåningen på 22,8 miljoner kronor - kommer landstinget att få en ökad kreditrisk gentemot

10 FÖRSLAG 2009:39 10 LS Skärgårdsstiftelsen vilken landstinget själv kan påverka i sin roll som huvudfinansiär av stiftelsens verksamhet. Slutligen vill förvaltningen peka på att stiftelsens investeringsverksamhet medför en årlig ökning av kapitalkostnader preliminärt beräknad till cirka kronor. Beslut om låneramen medför inget löfte om utökat driftbidrag.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:2 1 (18) LS 0707-0764 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Konserthusstiftelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:71 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Betalning för multifokala linser vid starroperation Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27 Peder Björn 2014-08-27 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ 2014-790 137 I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet

Läs mer

Hantering av avknoppningar

Hantering av avknoppningar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0712-1381 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsen Hantering av avknoppningar Ärendet Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om Ökad

Läs mer