Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna föreslår att en investeringsfond inrättas i syfte att mildra framtida investeringars påverkan på kapitalkostnader. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Stockholms läns landsting uppnår i budget för 2008 alla långsiktiga finansiella mål. Landstinget har en stabil ekonomi och sunda finanser. Landstinget är utvärderat av Standard & Poor s och har ett betyg, AA+, som innebär att landstinget bedöms ha långsiktigt god finansiell ställning. Landstingsstyrelsen framhåller vidare att det är landstingets beskattningsrätt samt skattekraften i form av länets goda tillväxt som ska bedömas vid en analys av landstingets framtida betalningsförmåga. Detta tillsammans med den analys som framkommer av bilagd tjänsteutlåtande gör att Landstingsstyrelsen inte ser några fördelar med en att införa en finansieringsfond. Bilaga Motion

2 FÖRSLAG 2008:7 2 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 19 december Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 januari Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till mp-ledamotens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. Mp-ledamoten reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att därutöver anföra Stabil ekonomi och sunda finanser betyder i dag också stora lån, sammanlagt ca 19 miljarder kronor i år. De kommande åren uppskattas ca 30 miljarder att tillkomma. Denna stora investeringsvolym har uppkommit genom senarelagt underhåll och uppskjutna nyinvesteringar. Det går inte att räkna med att ränteläget alltid ska vara fördelaktigt för landstinget. Andras agerande ändrar såväl konjunkturer som räntelägen. En säkrare ekonomi för nuvarande generation och kommande skulle bli följden om landstinget återkommande avsätter motsvarande det genomsnittliga investeringsbehovet. Det skulle också trycka fram en mer kontinuerlig översyn av investeringarna och en mer långsiktigt inriktad och aktiv investeringsplanering. Ärendet och dess beredning Vivianne Gunnarsson m fl (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 12 juni 2007, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta en investeringsfond som minst motsvarar de årliga avskrivningarna för reinvesteringar för att långsiktigt hållbart kunna göra investeringar utan att inkräkta på framtida genera-tioners ekonomi. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

3 FÖRSLAG 2008:7 3 Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 18 september 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I motionen föreslås inrättande av investeringsfond i syfte att mildra framtida investeringars påverkan på kapitalkostnader. Ett finansieringsalternativ för framtida investeringar kan vara att regelmässigt fondera och sedan ta fonderade medel i bruk när det är dags att investera. Det finns emellertid andra finansieringsalternativ att beakta, exempelvis vanlig upplåning, eller olika varianter av finansiell leasing. Valet av lämplig finansiering beror bl a på aktuella marknadsförutsättningar, ekonomisk situation, aktuellt investeringsbehov samt långsiktiga finansiella mål. I motionen påpekas att inrättande av en investeringsfond har som främsta syfte att undvika inkräktande på framtida generationers ekonomi. Landstingets långsiktiga finansiella mål för finansiering är att reinvesteringar till fullo ska självfinansieras samt, för skuldsättning, att lån endast används för att finansiera investeringar. Detta beslutade landstingsfullmäktige våren Utgångspunkten för landstingets antagna långsiktiga finansiella mål är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Motionen föreslår att ett mildrande av framtida kapitalkostnader kan ske genom att fondera ett givet belopp, som skulle minst motsvara de årliga avskrivningarna dvs för 2007 ca 2,5 miljarder (budgeterat belopp). Enligt delårsbokslutet för juni 2007 uppgick landstingets räntebärande skulder till närmare 19 miljarder kronor. En fondering enligt motionens förslag påkallar således betydande nyupplåning. Mot denna påkallade nyupplåning kan motsvarande möjliga amortering av befintliga skulder ställas. Det är i sammanhanget viktigt att finansiellt jämföra dessa två alternativ (fondering kontra amortering av skuld) med varandra. En icke-amorterad skuld (vid fondering) ger upphov till räntekostnader, vilka måste ställas mot den avkastning som rimligen kan uppnås på de fonderade medlen. Om avkastningen på en fondering skall överstiga räntekostnader för lån av motsvarande belopp måste en aktiv förvaltning till med ett högre risktagande.

4 FÖRSLAG 2008:7 4 Effekten på framtida generationers ekonomi blir densamma så länge avkastningen av en eventuell fondering inte parerar och dessutom överstiger nivån på räntekostnaderna för lånet. Gällande framtida investeringar och beaktat ovanstående bedömer förvaltningen alternativet att amortera av landstingets räntebärande skulder, som är i linje med de av fullmäktige fastställda långsiktiga finansiella målen, som det mest ekonomiskt fördelaktiga i rådande situation och marknadsläge.

5 FÖRSLAG 2008:7 5 Bilaga Motionen Under de kommande åren har landstinget mycket tunga investeringsbehov. Dessa har successivt uppstått dels genom ackumulerat underhållsbehov, dels genom att många ersättningsinvesteringar t.ex. inom SL faller ut under en och samma period. Till detta kommer också förändringar i omvärlden som ställer krav på nyinvesteringar i såväl fastigheter som infrastruktur och utrustning. Sammantaget innebär detta investeringsbehov på kring 20 miljarder kr de närmaste 5 åren och skyhögt mer under en ännu längre period. Det årliga investeringsbehovet uppgår till i genomsnitt 5 miljarder kr, vilket är mer än en fördubbling av investeringarna för närmast föregående perioder. Naturligtvis är det mycket svårt för vilken verksamhet som helst att kunna hantera så stora investeringar utan extra kapitaltillskott. I stället sker en upplåning och leasingavtal sluts som omfattar mycket stora belopp. Kapitalkostnadsökningen kan med den investeringstakten knappast täckas av ökningar av skatteintäkterna nu i en högkonjunktur och risken är att det leder till krav på att skattesatsen måste öka för att få budgeten i balans. Om landstinget redan på talet hade inrättat en fond motsvarande framtida reinvesteringsbehov hade verkningarna av de kraftiga investeringarna i dag kunnat mildras. Detta hade varit ett sätt att arbeta ekonomiskt långsiktigt hållbart och inte föra över skulder till framtiden. Vi föreslår därför att landstinget inrättar en investeringsfond som minst motsvarar de årliga avskrivningarna för reinvesteringar för att långsiktigt hållbart kunna göra investeringar utan att inkräkta på framtida generationers ekonomi. Stockholm den 12 juni 2007 Vivianne Gunnarsson Åke Askensten Jan Demuth Peter Eller Yvonne Blombäck Michael Solander Lena-Maj Anding Raymond Wigg Helene Sigfridsson Bengt Holwaster

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:2 1 (18) LS 0707-0764 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Konserthusstiftelsen

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området 36, KS 2014-08-28 08:30 KS: 1428/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-08-20 Dnr 1428-2014 Anne-Katrin Ångnell Kommunfullmäktige Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området Kommunfullmäktige antog

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:71 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Betalning för multifokala linser vid starroperation Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter UNIONEN SKA HA EN VÄLSKÖTT EKONOMI. DET ÄR EN FÖRUT- SÄTTNING FÖR FACKLIG STYRKA. MED EN VÄLSKÖTT EKONOMI, AVSES EN EKONOMI SOM ÄR UNDER KONTROLL OCH ATT FÖRBUNDET MED FINANSIELL STYRKA HAR KRAFT ATT SÄTTA

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1 Innehåll Bilaga 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 3 Utgångspunkter för regeringens riktlinjer... 6 3.1 Skuldens sammansättning... 6 3.2 Kostnadsmått...

Läs mer

1, KS 2014-02-19 08:00

1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 / :s bilaga: Baskalkyl 2014-02-18 BASKALKYL Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Kommunledningsförvaltningen

Läs mer