Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Motionärerna föreslår att landstinget avslutar alla kontrakt om förmånsbilar och ansluter sig till en eller flera bilpooler. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Motionärerna anför miljöargument som skäl för att landstinget ska upphöra med att erbjuda s k förmånsbil till vissa arbetstagare. Sedan 1996 gäller i Stockholms läns landsting att förmånsbil erbjuds en begränsad krets av arbetstagare. Det är fråga om förvaltningschefer eller motsvarande. Erbjudandet om förmånsbil är en del av det enskilda anställningsavtalet och därmed en del av landstingets övergripande personaloch lönepolitik. Antalet förmånsbilar i Stockholms läns landsting är mycket begränsat. Av landstingets närmare anställda har för närvarande 30 anställda förmånsbil. Dessutom gäller att förmånsbilarna ska vara miljöbilar. När det gäller förslaget om införande av en eller flera bilpooler konstaterar landstingsstyrelsen att det redan idag finns fungerande verksamhetsinterna bilpooler. Bilagor 1 Motion 2008:5 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2009:95 2 Avslutningsvis så bedriver Stockholms läns landsting ett ambitiöst och framsynt miljöarbete. Exempelvis är SL:s mångåriga arbete med förnybara drivmedel i kollektivtrafiken branschledande i en internationell jämförelse. Resandet med kollektivtrafiken ökar år från år. Även inom områdena energi, läkemedel, kemikalier och produkter pågår ett målmedvetet arbete från landstingets sida.

3 FÖRSLAG 2009:95 3 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 september Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 oktober Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S-ledamöternas förslag, dels till MP-ledamotens och tjänstgörande V-ersättarens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S-ledamöterna reserverade sig: Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda effekten av bilpooler i kombination med förändringar av resepolicyn som kan medföra förbättringar ur miljösynpunkt samt därvid pröva frågan om ytterligare begränsning av storleken på kretsen befattningshavare med tjänstebil, att i övrigt anse motionen besvarad. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande ger vid handen att ytterligare nyttjande av bilpooler i landstinget utan att antalet förmånsbilar minskas eller tas bort helt endast skulle ge en marginell förbättring ur miljösynpunkt. Utlåtandet framhåller emellertid att förbättringen kan bli större om den kombineras med förändringar av gällande resepolicy. Innan förslaget om ett ökat nyttjande av bilpooler avfärdas bör därför en fördjupad utredning göras. Utöver de data som redan finns genom 2007 års resevaneundersökning bör olika scenarier av en förändrad resepolicy prövas och vars förväntade effekter ur miljö- och kostnadssynpunkt samt ur personalpolitiskt avseende sedan beaktas och vägas mot varandra. I detta sammanhang kan även prövas reduceringar av antalet förmånsbilar. När ett sådant underlag finns kan fullmäktige återkomma till frågan för ett slutligt ställningstagande. MP-ledamoten och tjänstgörande V-ersättaren reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen

4 FÖRSLAG 2009:95 4 Slopande av förmånsbilar och införande av bilpool är åtgärder som varje modern och klimatmedveten kommun borde besluta om. Idag är det en begränsad krets som har förmånsbil, totalt 31 förmånsbilar i hela organisationen, vilket gör det lättare att avskaffa denna rest från bilsamhällets och utsläppens årtionden. Med ökad kunskap om klimat- och miljöhoten är det självklart att konsekvent föra en politik som minskar bilåkandet samt köp och slängmentaliteten i vårt samhälle. Landstinget är en stor offentlig aktör och har ett särskilt ansvar att agera klimatsmart. Landstingsråd och höga chefer bör vara goda företrädare och åka kollektivt, cykla eller gå. Ärendet och dess beredning Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) har i en motion (bilaga), väckt den 12 februari 2008, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstinget avslutar alla kontrakt om förmånsbilar, att landstinget ansluter sig till en eller flera bilpooler. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 11 mars 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.

5 FÖRSLAG 2009:95 5 Bilagor Motion 2008:5 Stockholms läns landsting har beslutat att endast köpa och leasa bilar som klassificeras som miljöbilar enligt Vägverkets definition. Detta gäller både tjänstebilar och förmånsbilar. Detta ligger väl i linje med att landstinget är miljöcertifierat och har långtgående mål för utsläpp av klimatpåverkande gaser. Än bättre skulle det vara om landstinget föregick med gott exempel för att minska biltrafiken och öka det kollektiva resandet genom att besluta att anställda och politiker inom landstinget inte medges förmånsbil. Inom Stockholms stad togs ett sådant beslut redan förra mandatperioden. Ett sätt att få tillgång till bil i tjänsten och vid vissa andra tillfällen är att ansluta sig till en bilpool. Det finns redan flera bilpooler i länet. Bilpooler som startats och drivs av kommunala förvaltningar har haft svårt att få tillräcklig beläggning då de endast får brukas i tjänsten därför övervägs nu kontrakt med privata bilpooler. Genom avtal skulle landstinget kunna gå med i några sådana bilpooler och härigenom få tillgång till bil i tjänsten när det behövs. Förutsättningen är förstås att bilarna i bilpoolen är miljöbilar. Vi föreslår därför att landstinget avslutar alla kontrakt om förmånsbilar att landstinget ansluter sig till en eller flera bilpooler Stockholm den 12 februari 2008 Vivianne Gunnarsson Lena-Maj Anding Raymond Wigg Åke Askensten Yvonne Blombäck Agnetha Boström Helena Ekekihl Ann-Sofi Matthiesen Kaija Olausson Helene Sigfridsson

6 FÖRSLAG 2009:95 6 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Förvaltningens synpunkter I Stockholms läns landsting har för närvarande 31 anställda förmånsbil. Det är fråga om landstingsråd, förvaltningschefer, direktörer och för Karolinskas del divisionschefer och verksamhetschefer. Det är således en begränsad krets som disponerar en förmånsbil. Sedan 1996 gäller i Stockholms läns landsting att förmånsbilar ska erbjudas endast en begränsad krets av arbetstagare, förvaltningschefer eller motsvarande. För de arbetstagare som skulle vara berättigade till förmånsbil erbjuds ett lönetillägg om kronor istället för förmånsbil. Det verkar ha funnits en ambition tidigare att fasa ut förmånsbilar och inte erbjuda nya. Numera gäller att landstinget som alternativ till bil erbjuder kr till de som avstår eller lämnar tillbaka förmånsbilen. En förmånsbil är precis som ordet antyder en personlig förmån som en arbetstagare får och som förmånsbeskattas. Förmånsbilen är således ett sätt att betala lön. För den enskilde arbetstagaren med förmånsbil finns inte någon direkt koppling till att använd bilen i tjänsten och från lanstingets sida finns inte heller någon sådan koppling för att tillhandahålla en förmånsbil. Värdet för den enskilde med en förmånsbil ligger kanske inte direkt i bilen som sådan eftersom förmånsvärdet emellanåt svarar mot kostnaden för egen bil. Däremot innebär en förmånsbil att man alltid har tillgång en förhållandevis ny bil. All service och kringkostnader ingår också i förmånen. Med hänsyn till storleken på den verksamhet (och antalet anställda) som landstinget bedriver dels inom förvaltningen, dels genom bolag framstår antalet förmånsbilar som mycket begränsat. Förmånsbilar - ekonomiska konsekvenser Det är svårt att bedöma vilken ekonomisk effekt slopandet av SLL: s förmånsbilar skulle få. Det är sannolikt att de anställda som berörs skulle komma att ersättas genom en motsvarande höjning av lönen. SLL gör ingen besparing i de fall kostnaden för förmånsbilen motsvarar löneväxlingen. I de fall där kostnaden för förmånsbilen överstiger lönejusteringen gör dock koncernen en besparing. I vilken utsträckning berörda landstingsråd, förvaltningschefer, direktörer, divisionschefer skulle börja åka kollektivt, använda egen bil eller bilpoolsbilar är mycket svårt att uppskatta.

7 FÖRSLAG 2009:95 7 Bilpool ekonomiska konsekvenser Införande av bilpool i hela landstinget utan att kopplas till just avskaffande av förmånsbilar skulle sannolikt innebära en marginell förbättring ur miljösynpunkt. I Göteborgs stad och Hallstahammars kommun har införd bilpool i kombination med ny resepolicy vid utvärdering visat sig ge sänkta kostnader. Effekterna uppstod då totala antalet körda tjänstemil minskade samtidigt som parkeringskostnaderna sjönk. Det bör dock poängteras att de erhållna effekterna var starkt kopplade till resepolicy i kombination med avskaffandet av fria parkeringsplatser. Införd policy innebar att arbetstagare i första hand ska använda kollektivtrafik, cykelpool eller bilpool och i andra hand hyrbil eller miljöbil. Förvaltningen anser att det är svårbedömt om införandet av en bilpool som ersättning för förmånsbilar skulle innebära en förbättring eller en försämring ur miljösynpunkt. Införande av bilpool i hela landstinget utan att kopplas till just avskaffande av förmånsbilar skulle sannolikt innebära en marginell förbättring ur miljösynpunkt.

8 FÖRSLAG 2009:95 8 Bilaga 2:1 Miljöbedömning Under hösten 2007 genomfördes en resvaneundersökning bland medarbetarna inom LSF och HSN-F, sammanlagt personer och med en svarsfrekvens på 76 %. Frågorna rörde sig både om medarbetarnas resor till och från arbetet samt tjänsteresor. Efter enkätundersökningen gjordes också en kartläggning av uppgifter (statistik) som har koppling till tjänsteresor (flyg, tåg, resersättning för egen bil i tjänsten, förmånsbilar mm) ur de administrativa systemen. Resvaneundersökningen och statistikgenomgången utmynnade därefter i en sammanslagen rapport våren 2008 (Kartläggning och strategisk analys av klimatmål för resor LSF och HSN-F). Svarsfrekvensen på enkäten (76%) är enligt rapporten tillräckligt hög för att göra antagandet att enkätundersökningen är representativ för hela SLL. Av rapporten framkommer bl a följande som kan vara av intresse i detta ärende: - 15 personer (1,5 %) hade förmånsbil (10 pers. inom LSF och 5 pers. inom HSN-F) - 4 % (8 pers.) av alla som körde bil till och från arbetet (190 pers.) svarade att de kan tänka sig att välja annat färdmedel om det fanns tillgång till en bilpool för tjänsteärenden. - På frågan om man använde bil för att göra tjänsteresor svarade 0 % att de gjorde det dagligen, 3 % att de gjorde det någon/några gånger i veckan och 9 % att de gjorde det någon/några gånger i månaden. Förvaltningen anser att intentionen i motionen är god, ur ett trafik- och miljöperspektiv. Det är dock svårbedömt om det blir en minskning av utsläppen från biltrafiken, och därmed bättre ur miljösynpunkt, om förmånsbilar ersätts av bilpooler inom landstingets verksamheter. Endast 4 % av alla dem i rapporten som körde bil till och från arbetet (190 pers.), svarade att de kunde tänka sig att använda annat färdmedel om det fanns tillgång till en bilpool för tjänsteresor. Detta innebär en stor risk att övervägande delen (96 %) fortsätter att göra tjänsteresor med egen bil, även om det finns en bilpool att tillgå. Om siffran är representativ för de 32 innehavarna av förmånsbil i hela landstinget motsvarar det en person. Enligt SLL-beslut ska samtliga förmånsbilar vara miljöbilar. Om de som har förmånsbil fråntas den förmånen och istället använder egen privat bil för tjänsteresor, där det då kan röra sig om ett fordon som inte är klassat som miljöfordon, kan det till och med innebära en försämring ur miljösynpunkt.

9 FÖRSLAG 2009:95 9 Osäkerheten om en eventuell trafikminskning och miljövinst får även stöd i slutsatsen till avsnittet om bilpooler i ovanstående rapport. Det gäller då införande av bilpool som helhet för landstinget och är inte kopplat till avskaffande av förmånsbilarna. Slutsatsen lyder: Effekten för SLL vid en övergång till en utökad bilpoolsanvändning kompletterad med kollektiva resformer skulle främst bidra till att öka trovärdigheten för SLLs agerande inom miljöområdet. När det gäller verksamheter som har en mer regelmässig användning av bilar i tjänsten som t ex SLSO så finns redan idag vad man kan beteckna som verksamhetsinterna bilpooler.

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

3. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om sådana förmåner som anges i bilaga 2.

3. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om sådana förmåner som anges i bilaga 2. Utlåtande 2007:126 RI (Dnr 209-11/2007) Chefssatsningar 2007 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Redovisning av utvecklingsinsatser för stadens chefer godkänns i enlighet med

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer