Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2008:46 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner av Jan Strömdahl m.fl. (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten ((2007:38) och av Åke Askensten m.fl. (mp) om stopp för inköp av flaskvatten (2007:40) Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendet Motionärerna förslår att landstingets verksamheter och bolag upphör med inköp av flaskvatten till förmån för kranvatten. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionerna. Motionärerna föreslår att Stockholm läns landsting fortsättningsvis inte ska köpa flaskvatten, motiverat utifrån den miljöpåverkan som flaskvattenskonsumtion och transport av densamma orsakar. Det är visserligen sant att konsumtionen av buteljerat vatten i landstinget har en miljöåverkan. Men så är fallet för all verksamhet och konsumtion. Buteljerat vatten säljs och konsumeras i landstingets olika verksamheter för att det efterfrågas av dem som arbetar i verksamheten och våra brukare. Att förbud är en lösning på ett påstått problem är ofta en allt för enkel analys. Flaskvatten marknadsförs och betraktas som en produkt som konkurrerar med alkoholhaltiga eller sockersöta drycker. Alternativet till buteljerat vatten är sannolikt inte kranvatten, utan läsk eller öl. Produkter som är betydligt sämre ur hälsosynpunkt. Att upphöra med inköp av Bilagor 1 Motion 2007:38 2 Motion 2007:40 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2008:46 2 flaskvatten i landstingets olika verksamheter skulle således kunna motverka sitt syfte. I takt med att ekonomiska styrmedel för fossila bränslen utvecklas, belastas långa transporter av alla varor på ett likvärdigt och från ett samhälls- och miljöekonomiskt effektivt sätt, och sätter avtryck på priset för varan. Till en del kan det medföra förändringar i konsumtions- och produktionsmönster för olika varor. Den största effekten torde dock bli att klimat- och miljöpåverkande transportsätt ersätts av miljövänligare transportalternativ. Landstingstyrelsens bedömning är att marginella och moraliskt framdrivna åtgärder inte kommer att kunna upprätthållas över tid och minskar tilltron till miljöpolitiken. Detta utan att miljövinster uppnås.

3 FÖRSLAG 2008:46 3 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 maj Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 maj Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-ledamöternas förslag, dels till v- ledamotens och tjänstgörande mp-ersättarens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S-ledamöterna reserverade sig: Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionerna, att landstinget utfärdar en rekommendation för sina verksamheter om att kranvatten skall serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen samt att alternativ i form av buteljerat vatten dock bör finnas tillgängligt på förfrågan från enskilda deltagare. Båda motionerna har ett mycket gott syfte, nämligen att förbättra vår miljö genom att minska konsumtionen av buteljerat vatten. Det finns all anledning att instämma med motionärernas övergripande intentioner. Ändå bör landstinget inte bifalla motionerna, utan istället besluta enligt ett modifierat förslag som även det kan reducera konsumtionen av buteljerat vatten, men utan att andra negativa konsekvenser uppstår. Genom detta mjuka avslag kan motionernas syfte ändå tillgodoses. Förvaltningens underlag visar att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger högre klimatutsläpp än kranvatten producerat i Stockholm. Även utsläpp av försurande ämnen är betydligt högre för buteljerat vatten än för kranvatten. Vidare gör förvaltningen det viktiga konstaterandet att om landstingets verksamheter helt upphör att tillhandahålla buteljerat vatten kommer inte alltid alternativet att bli kranvatten; det kan till exempel i stället bli öl eller läsk, vilket är likvärdigt ur ekonomisk synpunkt, sämre ur miljösynpunkt och avsevärt sämre ur folkhälsosynpunkt. Motionärernas förslag om ett totalt inköpsstopp för buteljerat vatten skulle därför kunna motverka sitt syfte.

4 FÖRSLAG 2008:46 4 Rimligare är då att landstinget antar en generell policy om att kranvatten ska serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen samt att alternativ i form av buteljerat vatten dock bör finnas tillgängligt på förfrågan från enskilda deltagare. Med denna rekommendation kan mängden buteljerat vatten reduceras samtidigt som alternativa drycker som öl eller läsk inte behöver öka. V- ledamoten och tjänstgörande mp-ersättaren reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige att besluta att landstingets verksamheter och bolag upphör med inköp av flaskvatten till förmån för kranvatten. Medvetenheten om flaskvattnets negativa påverkan på miljön ökar. Stockholms läns landsting bedriver på många områden ett mycket bra miljöarbete och att ersätta flaskvatten med kranvatten skulle innebära ytterligare en enkelt genomförd åtgärd för att minska landstingets klimatoch miljöpåverkan. Flaskvatten bidrar med gånger högre klimatutsläpp än kranvatten och den årliga konsumtionen i Sverige motsvarar koldioxidutsläppen från bilar. Dessutom är flaskvatten cirka gånger dyrare än kranvatten. Kvalitén på flaskvatten är också varierande och ofta sämre än kranvattnets. Landstingets årliga konsumtion av flaskvatten är liter och det finns således, vid sidan av miljövinsterna, både stora hälsovinster och besparingar att göra om landstinget ersätter flaskvattnet med kranvatten. I det yttrande som förvaltningen avger över motionerna framhåller man att Stockholms läns landsting kan bidra med minskade utsläpp av både koldioxid och försurande ämnen om landstinget minskar användningen av flaskvatten. Därför anser förvaltningen att kranvatten alltid ska serveras som första alternativ och flaskvatten bara finnas tillgängligt på förfrågan. Denna argumentation förbises tyvärr av landstingsrådsberedningen som hävdar att ett förbud mot flaskvatten skulle öka konsumtionen av läsk och lättöl. För de personer som till exempel vill dricka vatten till maten är kranvatten ett alternativ som ligger närmare flaskvatten än både läsk och lättöl och därför sannolikt det man efterfrågar. Buteljerade drycker ska tillhandahållas där det är medicinskt motiverat och då i första hand på sjukhus. I den mån besökare, mötesdeltagare eller andra absolut inte vill dricka kranvatten får de själva finansiera annan dryck. Därmed har landstinget reducerat också de negativa klimateffekterna av andra drycker än flaskvatten. För den som absolut vill ha kolsyrat vatten

5 FÖRSLAG 2008:46 5 kan detta i en del fall ordnas genom att bubblande kranvatten erbjuds, något som redan sker i landstingshusets matsal. Att erbjuda kranvatten istället för flaskvatten är inte en moraliskt framdriven åtgärd eller en marginell sådan, vilket påstås av landstingsrådsberedningen. Varje åtgärd som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och minskade utgifter för landstinget är nämligen positiv. Det är svårt att se hur ett förbud mot flaskvatten inom landstingets verksamheter och bolag skulle kunna undergräva tilltron till miljöpolitiken. Att ersätta flaskvattnet med kranvatten bidrar nämligen till direkta miljövinster. I arbetet med att motverka de klimatförändringarna är det grundläggande att politikerna och de politiska instanserna agerar som föredömen. Det är inte hållbart att tala om ett hållbart samhälle om man inte är beredd att vidta de åtgärder som behövs. Att prioritera kranvatten i stället för andra drycker är en mycket enkel åtgärd. Ärendet och dess beredning Jan Strömdahl m.fl. (v) har i en motion (bilaga), väckt den 11 september 2007, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att utfärda en rekommendation om att alla landstingets verksamheter och bolag upphör med inköp av flaskvatten till förmån för kranvatten. Åke Askensten m.fl. (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 september 2007, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstingets verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören. Landstingsdirektören har i likalydande tjänsteutlåtanden den 19 respektive 25 mars 2008 (bilagor) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionerna besvarade.

6 FÖRSLAG 2008:46 6 Bilagor Motion 2007:38 De senaste tre åren har konsumtionen av buteljerat vatten, vatten på flaska, ökat med 36 procent och koldioxidutsläppen fördubblats till ton. Detta motsvarar de årliga utsläppen från cirka bilar. I Sverige är flaskvatten runt 1000 gånger dyrare än kranvatten, som kostar omkring ett halvt öre per liter. En stor konsument av flaskvatten är den offentliga sektorn. Miljöminister Andreas Carlgren har nyligen uppmuntrat användandet av vanligt kranvatten istället för flaskvatten, och uppmanat beslutsfattare i kommuner och landsting övriga delar av den offentliga sektorn att fatta policybeslut i den riktningen. Vänsterpartiet anser att det borde vara en självklarhet för verksamheter i Stockholms läns landsting att dricka kranvatten istället för flaskvatten, både av miljöskäl och ekonomiska skäl. Vi menar att det är dags att ta miljökonsekvenserna av den ökade konsumtionen av flaskvatten på allvar. Inte minst leder transporterna av flaskvatten till stora utsläpp som lätt kan undvikas om man i stället använder Stockholms förstklassiga kranvatten. Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar: att utfärda en rekommendation om att alla landstingets verksamheter och bolag upphör med inköp av flaskvatten till förmån för kranvatten. Jan Strömdahl Kerstin Pettersson Maj-Len Eklund Mats Skoglund

7 FÖRSLAG 2008:46 7 Motion 2007:40 Flaskvattnet är dyrt, miljöskadligt och av mycket varierande kvalitet. Denna typ av vatten är därmed ett hälsoproblem. Priserna på buteljerat vatten ligger ofta över 10 kr per liter, medan kommunalt kranvatten bara kostar 1 till 2 öre per liter. Det är främst transporterna av flaskvattnet som skadar miljön och ger hälsoskadliga utsläpp. Svenska folkets konsumtion av flaskvatten beräknas resultera i omkring långtradartransporter per år på våra vägar. Men även tillverkningen av plast- och glasflaskor är energikrävande. Undersökningar visar att kvalitén på flaskvatten är mycket varierande. Enligt en undersökning höll bara 13 av 33 s.k. mineralvatten de rekommenderade halterna av kalium, kalcium, magnesium och bikarbonat. Tester visar att flaskvatten kan ha höga bakteriehalter. Internationellt ökar medvetenheten om flaskvattnets negativa påverkan. Exempelvis har staden San Francisco beslutat att från 1 juli ska stadens förvaltningar etc. inte köpa flaskvatten. Den rent ekonomiska besparingen beräknas bli dollar per år. Stockholms läns landsting bör följa San Franciscos exempel. Konsumentföreningen i Stockholm har låtit jämföra det kommunala kranvattnet med olika flaskvatten från miljösynpunkt. Slutsatserna är tydliga. När man undersöker energianvändning, utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen och bidrag till överglödning är kranvattnet helt överlägset. Det handlar om långa transporter. Några exempel på avstånd till Stockholm: Imsdal, Norge 430 km, San Pellegrino, Italien km, Evian, Frankrike km, Ramlösa, Skåne 564 km Stockholms läns landsting köper in stora mängder flaskvatten och bidrar därmed till miljöskadorna. De pengar som det buteljerade vattnet kostar skulle kunna användas på ett positivt sätt. Landstinget vill vara ett miljöföredöme och då bör nästa steg vara att stoppa inköp av flaskvatten och ersätta det med kranvatten. I samband med detta kan landstinget erbjuda personalen engångsflaskor. Patienter som av någon anledning är känsliga för kranvatten ska dock kunna erbjudas alternativ. I alla landstingets lokaler har man tillgång till kranvatten. Kommunerna i Stockholms län har hög kvalitet på sitt dricksvatten. Stockholms stad hävdar att det kommunala dricksvattnet är av internationell toppklass och man bjuder i bland konferensdeltagare och andra på kranvatten på flaska.

8 FÖRSLAG 2008:46 8 Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta att landstinget verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten Åke Askensten Lena-Maj Anding Yvonne Blombäck Agnetha Boström Viviann Gunnarsson Kaija Olausson Helene Sigfridsson Björn Sigurdson Michael Solander Raymond Wigg

9 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, motion 2008:38 Förvaltningens synpunkter FÖRSLAG 2008:46 9 Förvaltningen konstaterar att kostnaden per liter vatten är betydligt högre för buteljerat vatten. Prisdifferensen kan variera gånger beroende på om landstingets avtal nyttjas för direktinköp eller om buteljerat vatten köps i samband med representation eller konferens. De studier som SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik genomfört på uppdrag av konsumentföreningen i Stockholm visar bl a att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger högre klimatutsläpp än kranvatten producerat i Stockholm. Även utsläpp av försurande ämnen är betydligt högre för buteljerat vatten än för kranvatten. Konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt och orsakar idag utsläpp av ton koldioxid. SIK anger som jämförelse att detta motsvarar utsläppen från 8500 oljeeldade villor eller bilar årliga utsläpp. Avseende vattenkvalitén anger Svenskt Vatten att kranvatten har bättre kvalitet än förpackat vatten. Med detta avser man att Livsmedelsverkets krav på kranvatten är högre än kraven på buteljerat vatten. Finlands Folkhälsoinstitut har nyligen publicerat en studie som visar att buteljerat vatten kan ha upp till 100 gånger högre innehåll av mikrober, men att det buteljerade vattnet trots det inte utgör något hälsoproblem. Flaskvatten kan dock inte betraktas som dricksvatten av god kvalitet, om det innehåller höga koncentrationer av mikroorganismer enligt det finska Folkhälsoinstitutet. Buteljerat vatten finns i en mängd olika varianter, kolsyrat och icke kolsyrat och med olika smaker. Den subjektiva smakupplevelsen kan inte vägas in objektivt i detta sammanhang. Stockholms läns landstings inköp av buteljerat vatten via avrop från centrala avtal var cirka 5500 liter år Dessa avrop förefaller huvudsakligen ske av kostverksamheter och inkluderar därmed både vidare inköp direkt av landstingets verksamheter dvs konsumtion som landstinget bekostar, samt vatten som säljs till restaurangens kunder dvs konsumtion som enskilda individer bekostar. Privata restaurangentreprenörer i landstingets verksamheter har möjlighet men ingen skyldighet att avropa landstingets avtal varför andra inköp finns ingen statistik finns över dessa. Den av landstinget finansierade konsumtion som sker vid extern representation/konferenser finns det ingen statistik över.

10 FÖRSLAG 2008:46 10 För att ett policybeslut från landstingets sida ska ha störst påverkan ur ekonomisk såväl som miljömässig synvinkel bör det omfatta den av landstinget bekostade konsumtionen inklusive den som sker vid representation och konferenser. Om man helt upphör att tillhandahålla buteljerat vatten kommer inte alltid alternativet att bli kranvatten; det kan t ex i stället bli öl eller läsk, vilket är likvärdigt ur ekonomisk synpunkt, sämre ur miljösynpunkt och avsevärt sämre ur folkhälsosynpunkt. Ett totalt inköpsstopp för buteljerat vatten skulle därför kunna motverka sitt syfte. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att det finns skäl att kranvatten alltid ska serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen. (Alternativ bör dock finnas tillgängliga på förfrågan från enskilda deltagare.) Miljökonsekvenser av beslutet Om Stockholms läns landsting minskar användningen av buteljerat vatten enligt ovan kommer landstinget att bidra till minskade utsläpp av framförallt koldioxid, men även av försurande ämnen

11 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, motion 2008:40 Förvaltningens synpunkter FÖRSLAG 2008:46 11 I motion 2007:40 om stopp för inköp av flaskvatten föreslås att landstinget verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten. Förvaltningen konstaterar att kostnaden per liter vatten är betydligt högre för buteljerat vatten. Prisdifferensen kan variera gånger beroende på om landstingets avtal nyttjas för direktinköp eller om buteljerat vatten köps i samband med representation eller konferens. De studier som SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik genomfört på uppdrag av konsumentföreningen i Stockholm visar bl a att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger högre klimatutsläpp än kranvatten producerat i Stockholm. Även utsläpp av försurande ämnen är betydligt högre för buteljerat vatten än för kranvatten. Konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt och orsakar idag utsläpp av ton koldioxid. SIK anger som jämförelse att detta motsvarar utsläppen från 8500 oljeeldade villor eller bilar årliga utsläpp. Avseende vattenkvalitén anger Svenskt Vatten att kranvatten har bättre kvalitet än förpackat vatten. Med detta avser man att Livsmedelsverkets krav på kranvatten är högre än kraven på buteljerat vatten. Finlands Folkhälsoinstitut har nyligen publicerat en studie som visar att buteljerat vatten kan ha upp till 100 gånger högre innehåll av mikrober, men att det buteljerade vattnet trots det inte utgör något hälsoproblem. Flaskvatten kan dock inte betraktas som dricksvatten av god kvalitet, om det innehåller höga koncentrationer av mikroorganismer enligt det finska Folkhälsoinstitutet. Buteljerat vatten finns i en mängd olika varianter, kolsyrat och icke kolsyrat och med olika smaker. Den subjektiva smakupplevelsen kan inte vägas in objektivt i detta sammanhang. Stockholms läns landstings inköp av buteljerat vatten via avrop från centrala avtal var cirka 5500 liter år Dessa avrop förefaller huvudsakligen ske av kostverksamheter och inkluderar därmed både vidare inköp direkt av landstingets verksamheter dvs konsumtion som landstinget bekostar, samt vatten som säljs till restaurangens kunder dvs konsumtion som enskilda individer bekostar. Privata restaurangentreprenörer i landstingets verksamheter har möjlighet men ingen skyldighet att avropa landstingets avtal varför andra inköp finns ingen statistik finns över dessa.

12 FÖRSLAG 2008:46 12 Den av landstinget finansierade konsumtion som sker vid extern representation/konferenser finns det ingen statistik över. För att ett policybeslut från landstingets sida ska ha störst påverkan ur ekonomisk såväl som miljömässig synvinkel bör det omfatta den av landstinget bekostade konsumtionen inklusive den som sker vid representation och konferenser. Om man helt upphör att tillhandahålla buteljerat vatten kommer inte alltid alternativet att bli kranvatten; det kan t ex i stället bli öl eller läsk, vilket är likvärdigt ur ekonomisk synpunkt, sämre ur miljösynpunkt och avsevärt sämre ur folkhälsosynpunkt. Ett totalt inköpsstopp för buteljerat vatten skulle därför kunna motverka sitt syfte. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att det finns skäl att kranvatten alltid ska serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget bekostar förtäringen. (Alternativ bör dock finnas tillgängliga på förfrågan från enskilda deltagare.) Miljökonsekvenser av beslutet Om Stockholms läns landsting minskar användningen av buteljerat vatten enligt ovan kommer landstinget att bidra till minskade utsläpp av framförallt koldioxid, men även av försurande ämnen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:71 1 (14) LS 0806-0589 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:12 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendet Motionären föreslår

Läs mer

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Bilaga 10 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2008 Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Föredragande landstingsråd: Christer G

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:32 LS 2015-1516 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:53 av Anna Sehlin och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten Stockholms läns

Läs mer

Motion 2010:6 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting

Motion 2010:6 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom 2011-06-08 LS 1006-0511 Stockholm* läns iandctliig Dnr: 2011-08- fl 8 Landstingsstyrelsen i ANDSHNGSSTYRELSEN M -06-2 1 * 02 3 Motion

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:57 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård Föredragande landstingsråd: Filippa

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:64 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:79 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsen Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:82 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:10 av Agnetha Boström m.fl. (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:19 1 (16) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:12 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om klimatneutral landstingsverksamhet Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendet Motionärerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:106 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2011-02-15 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-11-19 HSN 1007-0740 Handläggare: Louise von Bahr Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:76 1 (10) LS 0605-0888 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada

Läs mer

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1242 Landstingsstyrelsen Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

SKRIVELSE 2013-12-04. Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

SKRIVELSE 2013-12-04. Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-04 LS 1305-0697 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 14*02-04 00024 * Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:152 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Dricka vanligt vatten Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32)

Dricka vanligt vatten Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32) Utlåtande 2008: RIII (Dnr 315-3315/2007) Dricka vanligt vatten Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:32) av Torhild Lamo (v) anses

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS 2017-0924 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007. Motion 2007:14 av Åke Askensten m fl (mp) om landstingshuset som blivande energiföredöme

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007. Motion 2007:14 av Åke Askensten m fl (mp) om landstingshuset som blivande energiföredöme Bilaga 11 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007 Motion 2007:14 av Åke Askensten m fl (mp) om landstingshuset som blivande energiföredöme Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:48 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:29 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin Föredragande

Läs mer

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1400 r lanostln&sstyrelsen Landstingsstyrelsen (11-11-22 * 017 i Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsen Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:9 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:31 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:89 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:6 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:101 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Filippa

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige En undersökning av Konsumentföreningen Stockholm, augusti 2005 För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna FÖRSLAG 2016:9 LS 2015-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna Stockholms läns landsting 17 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare 1 (2) FÖRSLAG 2013:57 LS 1212-1647 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:26 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2014:11 LS 1305-0697 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Gustav

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen.

Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen. 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Juridik och Upphandling Landstingsstyrelsen Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen.

Läs mer

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Reviderad 2004-10-20 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Ägarutskottet föreslår att Danderyds

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:24 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:53 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut - Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla Storstockholms Lokaltrafik som energiproducent Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:88 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser.

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0589 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:72 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:2 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ägardirektiv om priser för vuxentandvård Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet inkom med förslag till grunder

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:14 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om att sätta fart på Waxholmsbolaget Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet

Läs mer

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Ankom Stockholms läns landsting 2011-03-30 LS 0906-0526 2011-03» 3 0 j lanostingssrvrelsew Dnr. Landstingsstyrelsen j 1 1-04- 1 2 * 0 44

Läs mer

Stockholms fäns landsting 1(2)

Stockholms fäns landsting 1(2) Stockholms fäns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-10-14 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsen Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:30 LS 0804-0377 1 (2) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa Föredragande

Läs mer

Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län Handlingar i ärendet:

Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Allmänpolitiska

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningeh SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1229 Landstingsstyrelsen Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies Föredragande

Läs mer

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN Nordaqs affärsidé är att förädla det vanliga kranvattnet till ett dricksvatten av högsta kvalitet, på plats hos kunden. På sikt är målsättningen att finnas på alla marknader

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:89 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande av ytterligare habiliteringscenter för autism och autismliknande tillstånd samt individuellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:61 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionären

Läs mer

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant! Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1309-1147 Landstingsstyrelsen Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:31 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om ohälsosamma transfetter Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:40 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer