Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Regionplane- och trafiknämnden föreslår tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik att trafikplanerad verksamhet förs över från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att SL:s specifika ägardirektiv kompletteras med uppdrag att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen, att uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur regionplane- och trafiknämndens reglemente, att överföra kronor för 2009 från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget, att uppdra åt regionplanedirektören att gemensamt med SL:s verkställande direktör genomföra överföringen av den trafikplanerande verksamheten till den 1 juli 2009 att Regionplane- och trafiknämnden byter namn till Regionplanenämnden. Bilagor 1 Ordföranden i regionplane- och trafiknämndens förslag MBL-protokoll Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2009:43 2 För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade landstingsfullmäktige i samband med budget för 2009 att ge Regionplane- och trafiknämnden tillsammans med SL i uppdrag att under första halvåret 2009 överföra den trafikplanerande verksamheten till SL samt med anledning av detta återkomma till fullmäktige. Uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur Regionplane- och trafiknämndens reglemente från och med den 1 juli 2009, samtidigt som motsvarande uppdrag förs in i SL:s specifika ägardirektiv. Därmed ges SL uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen. Regionplane- och trafiknämnden fortsätter att ha ansvaret för övriga uppgifter enligt sitt reglemente, bland annat regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna. Regionplaneringen omfattar även fortsättningsvis planering för flyg, godstrafik och sjöfart. Ett förslag till ny regionplan ska framställas och innehålla en översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen, med möjlig etappindelning för genomförandet samt förslag till finansiering av densamma. Denna strategi ska utarbetas av SL i samråd med Regionplane- och trafiknämnden, Färdtjänstnämnden samt Waxholmsbolaget och ska innehålla ett förslag till tidsmässig prioritering för utbyggnadsprojekten samt kriterier för dessa. SL ges ansvaret att föreslå hur transportsystemet bör byggas ut på lång sikt. Detta arbete måste ske samordnat med regionplaneringen och förutsätter ett fortsatt nära och gott samarbete mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden. Det är viktigt att SL och övriga landstingets roll och ansvar i trafikplaneringen tydliggörs i förhållande till övriga aktörer inom området, såsom Banverket, Luftfartsverket, Vägverket, Länsstyrelsen och kommunerna, så att arbetet kan ske mer effektivt och samordnat. Det fortsatta arbetet inriktas på att konkretisera hur SL, tillsammans med regionens övriga relevanta aktörer, ska uppnå ett gott resultat för det ansvarsområde och arbetsuppgifter som förs över. Arbetet ska ske i mycket nära samverkan mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden. För att SL ska kunna fullgöra uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen överförs 4,8 miljoner kronor på årsbasis från Regionplane- och trafiknämnden till SL. Halvårseffekten för 2009 är 2,4 miljoner kronor. Berörda personal ska erbjudas möjlighet till anställning inom SL.

3 FÖRSLAG 2009:43 3 SL ges i nära samverkan med regionplane- och trafiknämnden ansvaret för att stödja uppföljningen av bland annat Stockholmsförhandlingen. För att ytterligare effektivisera och tydliggöra landstingets regionplane- och trafikplanering bör denna förändring utvärderas så att landstingsfullmäktige inför nästa mandatperiod ges möjlighet att pröva om en än mer samlad organisation ska genomföras. För att ytterligare tydliggöra det förändrade uppdraget föreslås Regionplaneoch trafiknämnden byta namn till Regionplanenämnden den 1 juli 2009.

4 FÖRSLAG 2009:43 4 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 april Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S- och V-ledamöternas förslag, dels till MPledamotens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S- och V-ledamöterna reserverade sig: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta att avslå ärendet. Vi har redan från början kritiserat hanteringen av detta ärende. Det är brukligt att föra en dialog med samtliga partier kring förändringar av förvaltningsorganisationen. Vidare brukar organisationsförändringar föregås av någon form av utredning eller förarbete som klargör basala frågor såsom syfte, kostnader, konsekvenser och inriktning. Inget av detta skedde innan beslutet om sammanslagning fattades. Istället fördes frågan fram som en del av den borgerliga budgeten. Man bemödade sig inte ens att bereda frågan i berörda nämnder. Dessutom ansåg man tydligen att det var bråttom. Trots att allt förarbete saknades så skulle det hela bli klart på ett halvår. Nu ser vi resultatet. Förslaget besvarar inte en rad viktiga frågor. Biltrafiken ingår i trafikplaneringen. Är tanken att SL ska ägna sig åt att planera den långsiktiga utvecklingen av biltrafiken? Förslaget tar inte heller hänsyn till att överföringen ska ske mitt i det kritiska arbetet med RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Regionplane- och trafikkontoret var tänkt att utgöra kansli för det fortsatta arbetet med att vårda Stockholmförhandlingen. Hur det ska lösas i den nya organisationen framkommer inte. Fortfarande är syftet med sammanslagningen höljt i dunkel. I avsaknad av argument för och med en synnerligen bristfällig utredning kan man inte annat än att avvisa förlaget i sin helhet.

5 FÖRSLAG 2009:43 5 MP-ledamoten reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att i första hand återremittera ärendet samt, att i andra hand avslå förslaget För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade den moderatledda majoriteten med mycket snäva tidsmarginaler i samband med budget 2009, att överföra trafikplaneringen från (regionplane- och trafikkontoret) RTK till SL. Underlaget som styrelsen nu får ut är dåligt underbyggt och saknar konsekvensanalyser. Med den korta tidsplanering majoriteten satt för arbetet är det inte annat att vänta. RTK ansvarar i dag för den översiktliga trafikplaneringen. I dessa begrepp ingår vägar, spår, sjöfart och flygtrafik. Det är obegripligt på vilket sätt den helheten ska kunna inlemmas i SL: s trafikplanering. Kommunerna runt om i hela Stockholms län är viktiga parter i det arbetet och SL behöver stärka samarbetet både gentemot enskilda kommuner men även ta initiativ till bredare samverkansgrupper för de många projekt som omfattar flera parter. Samverkan mellan olika trafik- och planeringsorgan inom Stockholms läns landsting behöver stärkas men utsänt förslag till beslut kan inte sägas ge önskat resultat, med bas i det knappa underlag vi fått oss till del. Trafikplaneringen på medellång sikt behöver förstärkas och förtydligas både hos RTK och SL. Ärendet behöver återremitteras så att inblandade kontor ska kunna ges längre tid att komma med förslag till hur en långsiktig trafikplanering ska kunna förbättras samt hur de olika nämnder och bolag som i dag jobbar med sina delar, bättre ska samverka. Att genomföra denna organisationsförändring mitt i pågående arbete med ny regionplan, tyder på bristande respekt för pågående processer. Varje organisationsförändring kräver stora resurser och det tar flera år innan en ny struktur satt sig. Resurser som bättre behövs för att få mer kollektivtrafik och för att klara av att slutföra arbetet med en bra genomarbetad regionplan som ska gälla under många år framåt.

6 FÖRSLAG 2009:43 6 Ärendet och dess beredning Regionplane- och trafiknämnden har den 25 mars 2009, enligt ordförandens förslag, föreslagit landstingsfullmäktige besluta att uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen ska utgå ur regionplane- och trafiknämndens reglemente, att överföra kronor för 2009 från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget. S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att avslå ordförandens förslag. Den moderatledda majoritetens syfte med överföring av verksamhet är fortfarande oklar och görs utan att tydliga motiv och utan att någon utredning genomförts. Att förändringen sker mitt i regionplane- och trafikkontorets intensiva och viktiga arbete med RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) förstärker upplevelsen av bristande helhetssyn. De uppgifter som SL ska ta över ansvaret för förutsätts ske i tätt samarbete och samverkan med regionplane- och trafiknämnden. Oavsett organisation så krävs givetvis ett sådant samarbete. Om skälet till överföringen är ett missnöje avseende brist på samverkan hade det varit rimligare att förtydliga regionplane- och trafiknämndens ansvar på denna punkt. Då hade man undgått att skapa oro bland berörd personal och undgått kostnaderna för överföringen. Ordförandens förslag den 10 mars 2009 bifogas (bilaga). MBL-protokoll den 18 mars 2008 bifogas (bilaga). AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 17 mars 2009 föreslagit landstingsfullmäktige besluta att SL:s specifika ägardirektiv kompletteras med uppdrag att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen, att överföra kronor för 2009 från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget. MP-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att återremittera ärendet. För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade den moderatledda majoriteten med mycket snäva tidsmarginaler i samband med budget 2009, att överföra trafikplaneringen från (regionplane- och trafikkontoret) RTK till SL. Underlaget som styrelsen nu får ut är dåligt underbyggt och saknar

7 FÖRSLAG 2009:43 7 konsekvensanalyser. Med den korta tidsplanering majoriteten satt för arbetet är den inte annat att vänta. RTK svarar i dag för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen. I dessa begrepp ingår vägar, spår, sjöfart och flygtrafik. Det är obegripligt på vilket sätt den helheten ska kunna inlemmas i SLs trafikplanering. Det är nog svårt att få till en god kollektivtrafikplanering för hela länet. Kommunerna runt om i hela Stockholms län är viktiga parter i det arbetet och SL behöver stärka samarbetet både gentemot enskilda kommuner men även ta initiativ till bredare samverkansgrupper för de många projekt som omfattar flera parter. Samverkan mellan olika trafik- och planeringsorgan inom Stockholms läns landsting behöver stärkas men utsänt förslag till beslut kan inte sägas ge önskat resultat, med bas i det knappa underlag vi fått oss till dels. Jag vill med detta återremittera ärendet för att inblandade kontor ska kunna ges längre tid att komma med förslag till hur en långsiktig trafikplanering ska kunna förbättras samt hur de olika nämnder och bolag som i dag jobbar med sina delar, bättre ska samverka. Att genomföra denna organisationsförändring mitt i pågående arbete med ny regionplan, tyder på bristande respekt för pågående processer. Varje organisationsförändring kräver stora resurser i anspråk och det tar flera år innan en ny struktur satt sig. Resurser som bättre behövs för att få mer kollektivtrafik och för att klara av att slutföra arbetet med en bra genomarbetad regionplan som ska gälla under många år framåt. S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande likalydande med vad S- och V-ledamöterna anfört i sin brödtext i reservationen i regionplane- och trafiknämnden. SL-förvaltningens tjänsteutlåtande den 4 mars 2009 bifogas (bilaga). Landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 27 mars 2009 är likalydande med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande förutom en extra att-sats som lagts till mellan SL:s första och andra att-sats och har följande lydelse: att uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur regionplane- och trafiknämnden reglemente. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför inga oförändrade konsekvenser för miljön.

8 FÖRSLAG 2009:43 8 Bilagor Ordförandens förslag i regionplane- och trafiknämnden För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade landstingsfullmäktige i samband med budget för 2009 att ge Regionplane- och trafiknämnden tillsammans med SL i uppdrag att under första halvåret 2009 överföra den trafikplanerande verksamheten till SL samt med anledning av detta återkomma till fullmäktige. Nuvarande uppdrag för Regionplane och trafiknämnden Av Regionplane- och trafiknämndens reglemente framgår att det åligger nämnden 1. att svara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen, 2. att tillgodose landstingets behov av allmän statistikinformation och av inventeringar, utredningar och prognoser om sociala, ekonomiska och fysiska förhållanden i regionen och att i dessa frågor 3. svara för samordningen med övriga organ inom samhällsplanering, 4. att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen, 5. att svara för frågor om miljö, naturvård, glesbygd, skärgård och energi och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom samhällsplaneringen, 6. att bevaka och ta initiativ i strukturfrågor som avser landstingsområdet och Mälardalsregionen, 7. att bevaka och ta initiativ i frågor som rör landstingets samarbete med regioner i Europa och internationellt i övrigt i frågor om regional utveckling. Ansvaret vid punkt 4 överförs från Regionplane- och trafiknämnden till SL från och med den 1 juli 2009, därmed ges SL uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen. Regionplane- och trafiknämnden fortsätter att ha ansvaret för övriga sex punkter, vilket bland annat omfattar regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna. Regionplaneringen omfattar även fortsättningsvis planering för flyg, godstrafik och sjöfart. samverkan Förslaget till ny regionplan ska innehålla en översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen, med möjlig etappindelning för genomförandet samt förslag till finansiering av densamma. Denna strategi ska utarbetas av SL i samverkan med Regionplane- och trafiknämnden, Färdtjänsten samt Waxholmsbolaget och ska innehålla ett förslag till tidsmässig prioritering för utbyggnadsprojekten samt kriterier för dessa.

9 FÖRSLAG 2009:43 9 SL ges ansvaret att föreslå hur transportsystemet bör byggas ut på lång sikt. Detta arbete måste ske samordnat med regionplaneringen och förutsätter ett fortsatt nära och gott samarbete mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden. Det är viktigt att SL och övriga landstingets roll och ansvar i trafikplaneringen tydliggörs i förhållande till övriga aktörer inom området, såsom Banverket, Luftfartsverket, Vägverket, Länsstyrelsen och kommunerna, så att arbetet kan ske mer effektivt och samordnat. Det fortsatta arbetet inriktas på att konkretisera hur SL, tillsammans med regionens övriga relevanta aktörer, ska uppnå ett gott resultat för det ansvarsområde och arbetsuppgifter som förs över. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden. Överföring av resurser Landstingsfullmäktiges beslut inför 2009 innebär både en överföring av uppgifter från RTN till SL och en tydlig ambitionshöjning när det gäller trafikplaneringen. SL får uppdrag att ansvara för att ta fram en trafikplan på medellång sikt, vilket tidigare inte funnits. Det innebär att SL nu fått i uppdrag att efter samråd med Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Regionplane- och trafiknämnden årligen i samband med budgeten till landstingsfullmäktige lämna förslag till trafikförsörjningsplan enligt lagen (1997:734) om ansvar för kollektiv persontrafik samt var fjärde år utarbeta en strategi för kollektivtrafikens utveckling på medellång sikt. För att SL ska kunna fullgöra uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen behöver SL ett tillskott på årsbasis om 4,8 miljoner kronor. De uppgifter hos RTN som förs över utgör en del av detta. Något utrymme för totalt ökade ramar finns dock inte i det ekonomiska läge som råder. Därför föreslås att 4,8 miljoner kronor på årsbasis överförs från Regionplane- och trafiknämnden till SL. Halvårseffekten för 2009 är 2,4 miljoner kronor. Berörda personal ska erbjudas möjlighet till anställning inom SL. Förändring av reglemente och ägardirektiv Uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur Regionplane- och trafiknämndens reglemente, samtidigt som motsvarande uppdrag förs in i SL:s specifika ägardirektiv.

10 FÖRSLAG 2009:43 10 Förslag till beslut Regionplane- och trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur Regionplane- och trafiknämndens reglemente, att föreslå landstingsfullmäktige besluta att för 2009 överföra 2,4 miljoner kr från Regionplane- och trafiknämnden till SL:s budget, samt att uppdra åt regionplanedirektören att gemensamt med SL:s verkställande direktör genomföra överföringen av den trafikplanerande verksamheten enligt ovan till den 1 juli 2009.

11

12

13

14

15

16

17 FÖRSLAG 2009:43 17 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Ärendet För att tydliggöra landstingets trafikplanering beslutade landstingsfullmäktige i samband med budget för 2009 att ge Regionplane- och trafiknämnden tillsammans med SL i uppdrag att under första halvåret 2009 överföra den trafikplanerande verksamheten till SL samt med anledning av detta återkomma till fullmäktige. Ärendet har behandlats av AB Storstockholms lokaltrafik vid sammanträde samt av Regionplane- och trafiknämnden vid sammanträde samt vid Överläggningar med fackliga organisationer inom SL kommer att ske den 3 april Ärendet har slutbehandlats i samverkansnämnden vid Regionplane- och trafikkontoret den 18 mars 2009, se bilaga 3. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att SL:s specifika ägardirektiv kompletteras med uppdrag att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen att uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur Regionplane- och trafiknämndens reglemente att för år 2009 överföra kr från Regionplane- och trafik- nämnden till SL:s budget att uppdra åt regionplanedirektören att gemensamt med SL:s verkställande direktör genomföra överföringen av den trafikplanerande verksamheten enligt ovan till den 1 juli 2009 Nuvarande uppdrag för Regionplane och trafiknämnden Av Regionplane- och trafiknämndens reglemente framgår att det åligger nämnden 1 att svara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen,

18 FÖRSLAG 2009: att tillgodose landstingets behov av allmän statistikinformation och av inventeringar, utredningar och prognoser om sociala, ekonomiska och fysiska förhållanden i regionen och att i dessa frågor svara för samordningen med övriga organ inom samhällsplanering, 3 att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen, 4 att svara för frågor om miljö, naturvård, glesbygd, skärgård och energi och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom samhällsplaneringen, 5 att bevaka och ta initiativ i strukturfrågor som avser landstingsområdet och Mälardalsregionen, 6 att bevaka och ta initiativ i frågor som rör landstingets samarbete med regioner i Europa och internationellt i övrigt i frågor om regional utveckling. Ansvaret vid punkt 3 överförs från Regionplane- och trafiknämnden till SL från och med den 1 juli 2009, därmed ges SL uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen. Regionplane- och trafiknämnden fortsätter att ha ansvaret för övriga fem punkter, vilket bland annat omfattar regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna. Regionplaneringen omfattar även fortsättningsvis planering för flyg, godstrafik och sjöfart. Förslaget till ny regionplan ska innehålla en översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen, med möjlig etappindelning för genomförandet samt förslag till finansiering av densamma. Denna strategi ska utarbetas av SL i samverkan med Regionplane- och trafiknämnden, Färdtjänsten samt Waxholmsbolaget och ska innehålla ett förslag till tidsmässig prioritering för utbyggnadsprojekten samt kriterier för dessa. SL ges ansvaret att föreslå hur transportsystemet bör byggas ut på lång sikt. Detta arbete måste ske samordnat med regionplaneringen och förutsätter ett fortsatt nära och gott samarbete mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden. Det är viktigt att SL och övriga landstingets roll och ansvar i trafikplaneringen tydliggörs i förhållande till övriga aktörer inom området, såsom Banverket, Luftfartsverket, Vägverket, Länsstyrelsen och kommunerna, så att arbetet kan ske mer effektivt och samordnat. Det fortsatta arbetet inriktas på att konkretisera hur SL, tillsammans med regionens övriga relevanta aktörer, ska uppnå ett gott resultat för det ansvarsområde och arbetsuppgifter som förs över. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan SL och Regionplane- och trafiknämnden.

19 FÖRSLAG 2009:43 19 Överföring av resurser För att SL ska kunna fullgöra uppdraget att ansvara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplanering överförs 4,8 miljoner kronor på årsbasis från Regionplane- och trafiknämnden till SL. Halvårseffekten för 2009 är 2,4 miljoner kronor. Berörd personal ska erbjudas möjlighet till anställning inom SL. Förändring av reglemente och ägardirektiv Uppdraget att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen utgår ur Regionplane- och trafiknämndens reglemente, samtidigt som motsvarande uppdrag förs in i SL:s specifika ägardirektiv. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Bilaga 10 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2008 Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Föredragande landstingsråd: Christer G

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:46 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS 0812-1177 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:27 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaring Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1400 r lanostln&sstyrelsen Landstingsstyrelsen (11-11-22 * 017 i Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:152 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:72 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:2 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ägardirektiv om priser för vuxentandvård Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet inkom med förslag till grunder

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner ÄRENDET Motionären föreslår att alla bussar inom SL-trafiken

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.00 32-38 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-09-01 Paul Lindquist Plats Rolf Lindel Mälarsalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:96 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:79 1 (10) LS 0607-1316 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören har inkommit

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna FÖRSLAG 2016:9 LS 2015-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna Stockholms läns landsting 17 Landstingsstyrelsen

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser.

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0589 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:26 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:104 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet Motionärerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:24 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0863 Landstingsstyrelsen Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:64 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsen Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:6 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet

Läs mer

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1242 Landstingsstyrelsen Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen P 12, 2014-11-04 Landstinsstyrelsen i (?) Landstingsstyrelsen Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 65-74 2010-12-08 Justerat 2010-12-20 Erik Langby Anna Kettner Anslaget 2011-01-10 Närvarande Ordförande Erik Langby (m) 1:e vice ordförande Stella Fare (fp) 2:e vice ordförande Anna Kettner (s) Ledamöterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:106 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:88 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-19 LS 2016-1132 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S), Susanne Nordling (MP) och Gunilla Roxby Cromvall

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-1300 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om "kontrollstation"

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd..

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.. DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling 09.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 09.01.1 Organ Beslut av KF Tekniska nämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing 1 (2) FÖRSLAG 2013:3 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:29 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin Föredragande

Läs mer

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Reviderad 2004-10-20 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Ägarutskottet föreslår att Danderyds

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:53 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut - Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla Storstockholms Lokaltrafik som energiproducent Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:36 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i ny lokal för Syncentral Nord Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Stockholms produktionsområde hemställer om att

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning FÖRSLAG 2016:48 LS 2016-0863 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning 56 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik FÖRSLAG 2015:75 LS 2015-1122 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer