Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk"

Transkript

1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

2 Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv (RUR) 5 Hantering av RUR vid bokslut 6 Hantering av RUR i budget 6 Övriga reserver inom det egna kapitalet 7 Dokumenttyp Riktlinje Antagen av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommundirektör/förvaltningschef 2

3 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kalllade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns alltså ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. God ekonomisk hushållning Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks denna grundläggande princip i 8 kap 1 kommunallagen. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun och landsting. Falköpings ekonomiska resultat över tid 1) ska täcka verkliga pensionskostnader 2) ska täcka reinvesteringar i kommunens anläggningar Hur stort bör då resultatet vara? Skillnaden mellan bokförda pensionskostnader och verkliga pensionskostnader 3

4 under den senaste femårsperioden uppgår till 14 miljoner kr per år. Sett över tid innebär det första kravet att resultatet i genomsnitt, under en fyraårsperiod, bör överstiga 14 miljoner kr per år. Det andra kravet innebär att Falköping över tid ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering består dels av planenliga avskrivningar, genomsnittet under senaste femårsperioden var 58 miljoner kr per år, dels består det av resultatet. Genomsnittligt resultat under den senaste femårsperioden var 30 miljoner kr per år. Således uppgick den genomsnittliga egenfinansieringen till 88 miljoner kr per år. Investeringsnivån under samma period var i genomsnitt 147 miljoner kr per år. Skillnaden mellan egenfinansieringen och investeringarna under de senaste åren, 59 miljoner kr per år, har finansierats genom lån. Denna uppbyggnad av skuld är inte, något i sig, dåligt. Tvärtom kan det i många fall vara det klokaste valet. Av ökningen i lånskuld, totalt för femårsperioden 295 miljoner kr, är 97 miljoner hänförbart till taxekollektiven (VA, Avfall och Biogas) och 52 miljoner är hänförbart till exploateringar. Det kommunen däremot inte ska göra, enligt generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande generationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras, rimligt är en amorteringstid på 20 år, vilket motsvarar en generation. Sammanfattning av resultatkrav Falköping för att nå god ekonomisk hushållning: Resultatet ska räcka till att finansiera kommande pensionskostnader, minst 14 miljoner. I tillägg till detta ska resultatet räcka till att amortera av kommunens låneskuld på 20 år. Med dagens låneskuld på 550 miljoner innebär detta ett resultatkrav på 28 miljoner kr per år. En förutsättning för ovanstående är att investeringarna ligger i nivå med avskrivningarna. Om investeringarna överstiger avskrivningarna ska detta finansieras med ett ökat resultat. Ett exempel: Falköpings investeringar år 20xx uppgår till 100 miljoner kr och avskrivningarna till 70 miljoner, skillnad 30 miljoner. Kommunens resultat bör i det läget vara = 72 miljoner kr. Alternativt accepterar man en skuldökning på 30 miljoner och att denna betalas av på 20 år, innebärande att det nya resultatkravet blir ,5= 43,5 miljoner. På samma vis kan en lägre investeringstakt, än vad avskrivningarna medger, visa sig i ett lägre resultatkrav. Om investeringen i ovanstående exempel i stället är 40 4

5 miljoner blir resultatkravet = 12 miljoner kr. Självfinansieringsnivå för nya investeringar Investeringar ska självfinansieras, undantag kan medges för lönsamma investeringar, men dessa lönsamma investeringar ska visa sig i ett högre resultat kommande år. Ett specialfall av lönsamma investeringar är taxekollektiven de genererar med automatik ett resultat genom internräntan till finansförvaltningen, den ökningen ska dock hämtas hem då kommunens resultat budgeteras. Resultatutjämningsreserv (RUR) För att göra en reservering till RUR ska resultatet överstiga 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån 2 procent gäller för de kommuner som, liksom Falköping, har negativ soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med årets resultat menas det balanskravsjusterade resultatet, exempelvis undantas reavinster. Ett beräkningsexempel för Falköping avseende ser ut enligt följande (enhet tkr) Resultat Reavinster Balanskravsresultat Skatter o statsbidrag procent 0,5% 1,8% 5,0% Avsättning RUR Under år 2013 finns det en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret Om en kommun eller ett landsting vill reservera medel upparbetade , ska en ingående balans beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret Därefter är det inte möjligt att retroaktivt reservera medel. Vid beräkning av reserveringen för är det samma regelverk som gäller som för år 2013 och framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för sig. 5

6 Det är möjligt att använda reserverade medel från åren redan under Det förutsätter dock att man fattat beslut om att tillämpa RUR, att det finns en ingående reserv år 2013 och att regelverket i övrigt är uppfyllt. Det finns således en möjlighet för Falköping att under 2013 besluta om att 46,3 miljoner kr av det egna kapitalet ska hänföras till en resultatutjämningsreserv (RUR). Av dessa 46,3 miljoner föreslås 10,0 miljoner reserveras till en social investeringsreserv (SIR). Då kommunfullmäktige beslutade om budget 2013 och flerårsplan , , gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för en social investeringsfond. Resterande 36,3 miljoner utgör då ingående balans för kommunens RUR. Hantering av RUR vid bokslut Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 2 procent av skatter och statsbidrag. Om kommunens soliditet, inklusive hela pensionsskulden, är positiv, får i stället reservering till RUR ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. Disponering av medel från RUR får ske då kommunens balanskravsjusterade resultat är negativt. Disponering kan maximalt ske med det belopp som finns i RUR.. Hantering av RUR i budget Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Hanteringen i samband med budgetering är väsentlig för att mildra konsekvenserna av en konjunkturnedgång kommunal verksamhet är till sin karaktär långsiktig och effektivisering gynnas bäst av stabila och förutsebara ekonomiska förutsät ningar. Nedanstående diagram visar utvecklingen i skattekraft under perioden , de senare åren är en prognos. 6

7 Som diagrammet visar finns 3 år då skattekraftsutvecklingen understeg 3 procent; 2003, 2009 och Det finns också 3 år då skattekraftsutvecklingen överstiger 4,3 procent. Budgeteringen av RUR föreslås följa dessa gränser, således: Reservering till RUR sker med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som överstiger 4,3 procent. Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som understiger 3,0 procent. Disponering kan maximalt ske med det belopp som beräknas finnas i RUR vid ingången av budgetåret. Exempel: Skattekraftsutvecklingen 2009 var 1,5 procent. Om RUR hade varit i kraft 2009, och om det funnits reserveringar, skulle skatter och statsbidrag räknats upp med 21,2 miljoner kr från RUR. År 2010, var utvecklingen av skattekraften 2,7 procent, kommunen skulle då ha haft möjlighet att i budget höja skatter och statsbidrag med 4,4 miljoner kr från RUR. Övriga reserver inom det egna kapitalet Sedan 2005 har Falköping avsatt 7 miljoner kr per år för framtida pensioner. Reserven uppgår per till 63 miljoner kr.. 7

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Stora underskott som blir större

Stora underskott som blir större Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Stora underskott som blir större reningsbad i kommunsektorn Pierre Donatella RAPPORT 19 Denna rapport är den nittonde

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall Bilaga 2 Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall När en tilläggsavgift ska beräknas används en pensionsprognos för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. I prognosen simuleras ett

Läs mer

När resultatet blev för bra

När resultatet blev för bra När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 . När resultatet blev för bra Earnings management som lösning Pierre Donatella RAPPORT 10 Denna rapport är den tionde

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer