Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby"

Transkript

1 Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013 Soh 80 Social- och hälsovårdsnämnden : Beredning; ekonomidirektör Jari Saarinen, t och servicedirektör Maija Juola t Bakgrunden till ramavtalet Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby beslöt i september 2013 om upphandling av intensifierat serviceboende genom ramavtal. Efter tilläggsutredningar och behandling av besvär hos marknadsdomstolen kvarstod beslutet i kraft. Genom beslutet valdes sex serviceproducenter för intensifierat serviceboende och tre serviceproducenter för krävande intensifierat serviceboende att omfattas av ramavtalet. Enligt nämnda beslut finns sammanlagt 306 platser till förfogande. Lokalitetsfrågorna i ramupphandlingen Enligt upphandlingslagen behöver anbudsgivaren inte ha befintliga lokaler för ordnandet av servicen vid tidpunkten då anbudet lämnas. Vad gäller lokalerna fastställdes det i upphandlingen att servicen måste produceras på Karleby stads område och att för den hyra som klienterna betalar gäller ett av FPA fastställt tak för bostadsbidrag till pensionstagare. Lokalerna måste naturligtvis uppfylla myndighetskraven. Varje serviceproducent avgör självständigt hur de egna lokalerna ordnas inom ovan nämnda gränser. Serviceproducenterna har som alternativ bl.a. att hyra befintliga lokaler, att köpa befintliga lokaler eller att bygga/låta bygga nya lokaler. Stadens roll i lokalitetsfrågorna Staden utgår från att serviceproducenterna under alla förhållanden behandlas på ett likvärdigt, öppet och icke-diskriminerande sätt.

2 Ett annat viktigt mål är att sörja för stadens helhetsintresse på ett tvärvetenskapligt sätt och med beaktande av riskhanteringen i anknytning till byggprojekt och hur de genomförs. I byggprojekt är det centrala utöver tomtfrågor också nivån på byggkostnaderna, och som en direkt följd av dem boendekostnaderna i servicehusen för äldre som omfattas av boendeservicen, dvs. nivån på invånarnas hyror. Andrahandsuthyrning Genom andrahandsuthyrning blir byggkostnaderna väsentligt mindre än i s.k. fritt finansierade objekt. Vid andrahandsuthyrning kommer serviceproducenten överens med byggaren om byggandet av fastigheten där servicen produceras. I fastigheten produceras socialvårdstjänster som kommunen bär organiseringsansvar för och på vilka det enligt 37 i mervärdesskattelagen inte betalas skatt. Vid andrahandsuthyrning hyr Karleby stad alla lokaler för serviceboende, vilka ingår i socialvårdstjänster, av ett fastighetsbolag, väljer klienterna och ingår hyresavtal direkt med dem samt erhåller hyresinkomsterna. Därtill kan man med serviceproducenten ingå avtal om hyrning av affärslokaler. I förfarandet med andrahandsuthyrning är byggaren/fastighetsbolaget samt bolaget som svarar för fastighetens underhåll berättigade att dra av mervärdesskatten som ingår i servicehusets investerings- och driftskostnader. Den allmänna mervärdesskattesatsen är i Finland för närvarande 24 procent, därför är det betydande summor det handlar om. Serviceproducenten återbetalar till staden hyra som staden betalat för serviceboendeplatser som står tomma. För staden är förfarandet kostnadsneutralt. Staden betalar hyra till fastighetsbolaget för hela huset, men får i inkomster de hyror som klienterna betalar och dessutom återbetalar serviceproducenten till staden hyran för de bostäder som eventuellt står tomma. Andrahandsuthyrning är ett lagligt förfarande och många liknande projekt har genomförts i Finland. I Karleby gäller andrahandsuthyrning både Omsorgshemmet Villa Leh tos och Beroendecentret Portens byggnader. Med tanke på genomförandet är projekten emellertid olika, därför förutsätter varje projekt med andrahandsuthyrning att

3 skatteförvaltningen ger ett förhandsavgörande om tillämpningen av mervärdesskattelagen. Förhandsavgörande ansöks av skatteförvaltningen alltid i stadens namn, men staden svarar inte för eventuella kostnader som ansökan föranleder, utan kostnaderna faller på byggaren/serviceproducenten. Förfrågan om förfarandet med andrahandsuthyrning till serviceproducenterna som omfattas av ramavtalet För att förfarandet ska vara öppet, likvärdigt och icke-diskriminerande skickades en förfrågan i maj 2015 per e-post till serviceproducenterna som omfattas av ramavtalet. Genom förfrågan ville man före slutet av maj få information om bl.a. huruvida serviceproducenterna ämnar låta bygga och inom vilken tid ett eller flera servicehus i Karleby samt antalet platser i dem. I anknytning till detta ville man dessutom veta om de i mån av möjlighet är villiga att utnyttja förfarandet med andrahandsuthyrning för att genomföra sina projekt. I sina svar lät Medivida Care Oy, Invalidförbundets boendetjänster (eventuellt), Villa Marin Hoitopalvelut Oy samt Hoivakoti Majakka Oy förstå att de är villiga att genomföra sina byggprojekt genom andrahandsuthyrning. Modellbild för andrahandsuthyrning

4 Behov av platser Karlebys servicedirektör för äldreomsorgen har gjort en utredning om behovet av platser i servicebostäder för samt I utredningen har man beaktat antalet egna platser och förändringarna i dem, antalet platser inom köpta tjänster och förändringarna i dem, platserna som fås genom ramavtalet samt behovet av intervallplatser. I beräkningarna har man också beaktat hur antalet över 75-åringar som bor hemma utvecklas och mål som äldreomsorgen har ställt upp i anknytning till detta. BILAGA A Behovet av platser inom äldreomsorgen i Karleby Utredningsresultaten är av central betydelse då behovet av tilläggsplatser och byggprojektens genomförbarhet bedöms. Risker med andrahandsuthyrning Riskerna med andrahandsuthyrning anknyter till lokalernas användningsgrad. Om alla serviceplatser som byggs genom

5 förfarandet med andrahandsuthyrning används, medför detta inga ekonomiska risker för staden eller serviceproducenten vad gäller kostnaderna för lokalerna. Det är en risk för serviceproducenten om stadens behov av platser inte är tillräckligt för att säkerställa en tillräckligt hög användningsgrad av lokalerna och dessa platser inte kan ersättas med annan motsvarande service inom socialvården (t.ex. handikapptjänster) eller annan kommuns socialvårdstjänster. I dessa fall kan serviceproducenten inte återbetala staden hyra för tomma lokaler. Detta kan på lång sikt även äventyra den aktuella företagarens serviceproduktion. På grund av detta måste det i avtalet mellan staden och fastighetsbolaget ingå villkoret att en ny serviceproducent kan ta över lokalerna om den tidigare serviceproducenten eventuellt upphör med sin verksamhet. Den största risken anknyter till de företagare som i ramavtalsarrangemanget inte ligger högt upp på listan då företagare väljs. I dessa fall ska företagaren på förhand ha en tydlig helhetsplan om hanteringen av sina egna risker och alternativa verksamheter. I lokaler som byggts genom andrahandsuthyrning kan producenten av boendeservicen som produceras bytas utan att avtalen om andrahandsuthyrning ändrar. Det är viktigt att komma ihåg att avtal och avtalsparter som gäller fastigheten och lokalerna inte är samma sak som avtal som gäller serviceproduktion enligt ramavtalet i de aktuella lokalerna. Byggprojekt och antalet platser som byggs, vilka omfattas av andrahandsuthyrningen, måste dimensioneras enligt de behov som stadens äldreomsorg har. Förbindelserna om andrahandsuthyrning måste alltså utgå från en beräkning enligt ovan nämnda bilaga. Staden måste överväga beslut och behov på lång sikt, eftersom hyresavtalen kan vara 5-10 år långa. Fördelarna med andrahandsuthyrning Förfarandet med andrahandsuthyrning är som helhet till fördel för staden då man har kontroll över avtalsriskerna. Det står i stadens intresse att sälja tomter samt att främja byggande, arbete och investeringar på orten. Dessa aktiviteter har en stor ekonomisk betydelse för staden. Andrahandsuthyrning kan vara en knäckfråga vid genomförandet av byggprojekt för serviceboende, dvs. även stora projekt kan bli oförverkligade.

6 Genom förfarandet med andrahandsuthyrning säkerställs förmånligt byggande av god kvalitet samt säkerställs att byggprojekt inte blir oförverkligade på grund av för höga kostnader (bl.a. FPA:s hyresnivå). Andrahandsuthyrning bidrar inte till att öka företagens vinst. Tack vare förfarandet kan Fastighets Ab:s verksamhet genomföras med lägre kostnader, vilket överförs direkt i förmånligare bostadshyror. För social- och hälsovårdsväsendet är själva förfarandet kostnadsneutralt. Fördelar uppstår i och med att invånarnas hyror är rimliga och att de äldres betalningsförmåga på detta sätt inte belastas för mycket. Behovet av utkomststöd eller behovet att jämka klientavgifter minskar. Med tanke på invånaren är förfarandet tryggt och säkerställer en förmånlig hyra. Invånarnas hyresförhållanden och avtalet om serviceproduktion har avskiljts. En fördel är också kommunåterbäringen av mervärdesskatt. Inget kapital binds till projekten. Helhetssituationen Andrahandshyrning är ett förmånligt arrangemang vid byggande av boendeservice. Riskerna går att behärska om behovet av serviceplatser nu och inom den närmaste framtiden beräknas rätt och man är mån om ett kvalitativt avtalshallinta. Utredningen av platsantalet inom äldreomsorgen i Karleby visar att man kan kan påbörja förhandlingarna med de aktörer som anmält sig delta i andrahandshyrningen och att det beräknade behovet av antalet boendeplatser inte är motstridigt med byggnadsprojekten. Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna till kännedom den gjorda utredningen om andrahandshyrning 2 befullmäktiga tjänstemännen att inleda förhandlingar om förfarandet andrahandshyrning med Medivida Care Oy, In va li di lii ton Asumispalvelut, Villa Marin Hoitopalvelut Oy samt Hoivakoti Majakka Oy 3 att de avtal med de olika aktörerna gällande andra-

7 handshyrningen som uppkommer till följd av förhandlingarna tas till nämnden för godkännande 4 att handlingarna i anslutning till andrahandshyrningen såsom ansökan om förhandsbesked inte får förorsaka kostnader för Karleby stad 5 sända utredningen om andrahandshyrningen stadsstyrelsen till kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-5 i beslutsförslaget. Svenska sektionen : Soc. o. h. direktören Beslut Svenska sektionen antecknar ärendet till kännedom. Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget.

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER

ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER FULLMÄKTIGE 22 16.06.2010 ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER 790/P11/117/2006 FMGE 22 Bakgrund Kiljavas sjukhusbyggnad blev klar år 1938 och den har en våningsyta

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 i läkemedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer