Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen"

Transkript

1 Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga för stadens verksamhet 1121/ /2010 TN 169 Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen I nya Lovi sa finns flera byggnader på olika håll i staden som är lediga eller som blir lediga och som kan säljas för att få stadens ekonomi i balans och undvika kostnaderna för underhåll och grundförbättringar av byggna der na, såvida stadens egna för valtningsenheter inte har behov av att dis ponera över ifrå gavarande lokaler. Utöver föregående äger staden också vissa enskilda lä genheter, vilka staden nödvändigvis inte behöver äga. Den beräknade försäljningsintäkten för ob jekten i fråga varierar eu ro beroende på marknadssitu ationen, byggnadernas och lägenheternas skick samt antalet objekt. De sam manlagda nettokostnaderna för underhållet av byggnaderna och lägenheter na (uppvärmning, övrigt underhåll, grundförbättringar med avdrag av hy resintäkterna) varierar uppskattningsvis euro per år. Lovisa stads förvaltningsstadga är komplicerad och del vis otydlig i fråga om bestämmelserna för för säljning av fast egendom, byggnader och ak tielägenheter och beträffande förvaltningsorganens (stst och stfge) och tjänstemännens (lokalchefen, tek niska direktören, stadsge odeten) ansvar och befogenheter. Behörighetsfrå gan har tolkats sålunda att stadsstyrelsen har befogenheter att besluta i samtliga frågor gällande fö renämnda objekt. Det är lättare att sälja objekten och smidigare att ordna de praktiska arrangeman gen vid köp, om stads fullmäktige fattar ett principbeslut om vilka principer som skall iakttas vid valet av objekt som skall säljas och stadsstyrelsen dä refter beslutar om övri ga villkor för eventuella köp. Tekniska cent ralen håller på att kartlägga de fastigheter (inkl. byggnad eller byggnader) och lägenheter som kunde säljas. I begynnelseskedet kommer bl.a. följande objekt att redas ut: F.d. kommundirektörens hus F.d. verkstad/depå F.d. daghem Hyresbostad F.d. kommunhuset och depån Virböle servicecentral Herrgårdsvägen 33, Liljendal Herrgårdsvägen 9, Liljendal Eskilomvägen 22, Liljendal Michelspiltom, Liljendal Sockenvägen7, Strömfors Neribyvägen, Strömfors

2 Brukets bastu F.d. kommunhuset Veckas, tekniskt lager Skrapis Köpbacka småskola Valkom kvartersskola Bruksvägen 10, Strömfors Schäsvägen 6, Pernå Veckasvägen 5, Pernå Södra Fredsbyvägen 2, Lovisa Varvsvägen, Lovisa Handelsgatan 4, Lovisa Förutom de föregående finns det också några icke uppräknade aktielägenheter. I det första skedet förfrågar man sig hos de olika förvaltningsenheterna om de har användning för de fastigheter eller lägenheter som står tomma el ler som med tan ke på sta dens verk sam het är obehövliga. Om inget behov framkommer undersöks fastigheternas plansituation, uppskattas planens ak tualitet och kartläggs byggnadernas skick. Utöver det föregående begärs av två fastighetsförmedlare prisvärderingar och vid behov anbud på förmed lingspro vi si on för dessa fastigheter och lägenheter. Vi kan också själv sälja objekten delvis eller i sin helhet. Efter att plansituationen retts ut och efter objektens skick- och prisvärderingar fattar man beslut om att riva, hyra ut eller sälja byggnaderna på fastigheter na samt om projektets preciserade tids schema. Fö re byggnadens egent liga försäljning fattar man också beslut om hu ruvida mar ken, där byggnaden ligger, ska säljas eller arren deras. Vad lä genheter na beträf far räcker det att de olika förvaltningsenher nas be hov kart läggs fö re försäljningsbeslutet. En del av byggnaderna och lägenheterna är för tillfället uthyrda och en del står tomma. Beträffande de hyresobjekt där hyran täcker underhållskostnaderna går man till väga sålunda att de säljs genast då gällande hyresavtal går ut el ler i annat fall kan man bjuda ut dem i första hand till att köpas av nu varande hyresgäst till gängse pris. Övriga obehövliga hyresobjekt försöker man sälja. Såvida man fattar beslut om att byggnaden på fastigheten ska ri vas, iakttas de av stadsfullmäktige godkända villkoren för överlåtelse av tomt som gäller för if rå ga varande tomter. Beredningsansvaret ligger på tekniska centra len. För sälj nings beslu ten bereds till tek niska nämn den och däri från vi dare till stadssty relsen. Beslut: Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att de principer, som framlagts i föredragningstexten, iakttas vid överlåtelse av fas ti ghe ter och bygg na der samt aktielägenheter. Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag efter den i föredragningstexten gjorda preciseringen; finns det användning för de fastigheter och lägenheter som ses igenom.

3 Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen STST 13 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar förelägga stadsfullmäktige för godkännande följande prin ci per om överlåtelse av i stadens ägo befintliga fastigheter och byggnader samt ak tielägenheter som står tomma eller är obehövliga för sta dens verk sam het: 1) Man hör sig för hos stadens förvaltningar om de har användning för fastigheter eller lägenheter som står tomma. 2) Av minst två fastighetsförmedlare begärs värdering av fastigheter nas el ler lä genheternas värde samt förmedlingsprovision gällande de fastigheter el ler lä gen heter som inte kommer i stadens eget bruk. 3) Förenämnda objekt som inte kommer i stadens eget bruk kan också säljas i sin helhet eller delvis genom stadens försorg. 4) Om staden inte har eget behov av fastigheter eller lägenheter beslutar stadsstyrelsen utgående från tekniska centralens beredning och tekniska nämndens förslag om rivning, uthyrning eller försäljning av byggnader som är belägna på fastigheten och om tidtabellen för projektet samt huruvida mar ken på vilka byggnaderna är belägna ska säljas eller utarrenderas. 5) För lägenheternas del räcker förvaltningarnas behovskartering före försäljningsbeslutet. 6) Beträffande de hyresobjekt där hyran täcker underhållskostnaderna går man till väga sålunda att de säljs genast då gäl lan de hy resav tal går ut elle r i annat fall kan man bjuda ut dem i första hand till att köpas av nu va rande hyresgäst till gäng se pris. 7) Såvida man fattar beslut om att byggnaden på fastigheten ska rivas, iakttas de av stadsfullmäktige godkända villkoren för överlåtelse av tomt so m gäller för ifrågavarande tomter. Beslut: Ändringsförslag 1: Ledamot Bengt Kullberg föreslog ett tillägg till förslaget punkt 1 efter ordet förvaltningar, tillägget lydde "samt till saken hörande föreningar och organisation".

4 Förslaget förföll i brist på understöd. Ändringsförslag 2: Ledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av Petra Paakkanen att en ny punkt 3 läggs till "Om en på området verksam allmännyttig aktör anmäler in tresse för användning av utrymmen förhandlar man med den om uthyr ning eller försäljning av utrymmena", numreringen ändras på motsvarande sätt. Vid om röstning segrade motförslaget med rösterna 6-5, medan stadsdi rektörens förslag var Ja och motförslaget Nej. För utgångsförslaget röstade ledamöterna Järvinen, Grönberg, Heikkilä, Laitinen och Alm. För motförslaget röstade ledamöterna Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen, Väkevä och Länsipuro. Beslutet i enlighet med förslaget frånsett ändringsförslaget 2 och tekniska ändringar. FM 15 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att följan de principer godkänns om överlåtelse av i stadens ägo befintliga fastigheter och byggnader samt aktielägenheter som står tomma eller är obehövliga för stadens verk samhet: 1) Man hör sig för hos stadens förvaltningar om de har användning för fastigheter eller lägenheter som står tomma. 2) Av minst två fastighetsförmedlare begärs värdering av fastigheternas el ler lägenheternas värde samt förmedlingsprovision gällande de fastigheter eller lägenheter som inte kommer i stadens eget bruk. 3) Om en på området verksam allmännyttig aktör anmäler intresse för användning av utrymmen förhandlar man med den om uthyrning eller försäljning av utrymmena. 4) Förenämnda objekt som inte kommer i stadens eget bruk kan också säljas i sin helhet eller delvis genom stadens försorg. 5) Om staden inte har eget behov av fastigheter eller lägenheter beslutar stadsstyrelsen utgående från tekniska centralens beredning och tekniska nämndens förslag om rivning, uthyrning eller försäljning av byggnader som

5 är belägna på fastigheten och om tidtabellen för projektet samt huruvida marken på vilka byggnaderna är belägna ska säljas eller utarrenderas. 6) För lägenheternas del räcker förvaltningarnas behovskartering före försäljningsbeslutet. 7) Beträffande de hyresobjekt där hyran täcker underhållskostnaderna går man till väga sålunda att de säljs genast då gällande hyresavtal går ut eller i annat fall kan man bjuda ut dem i första hand till att köpas av nuvarande hyresgäst till gängse pris. 8) Såvida man fattar beslut om att byggnaden på fastigheten ska rivas, iakttas de av stadsfullmäktige godkända villkoren för överlåtelse av tomt som gäl ler för ifrågavarande tomter. Beslut: Ändringsförslag 1: Fullmäktigeledamot Pauli Kopiloff föreslog understödd av fullmäktigeledamot Ismo Kokko att punkt 3 i förslaget ändras till att lyda enligt följande: " Om en på området allmännyttig aktör från Lovisa anmäler intresse för användning av utrymmen förhandlar man med den om försäljning av utrymmena till gängse pris." Efter avslutad diskussion ändrade fullmäktigeledamot Pauli Kopiloff sitt ovannämnda förslag genom att stryka orden "från Lovisa". Det ändrade förslaget understöddes av fullmäktigeledamot Ismo Kokko. Efter omröstning segrade utgångsförslaget med rösterna 49-7, två blanka, en frånvarande, då stadsstyrelsens förslag var Ja och motförslaget Nej. Ändringsförslag 2: Fullmäktigeledamot Kimmo Nykänen föreslog understödd av fullmäktigeledamit Ismo Kokko att i slutet av punkt 4 i förslaget tilläggs "genom stadsfullmäktiges beslut". Efter avslutad diskussion ändrade fullmäktigeledamot Kimmo Nykänen sitt förslag genom att också till punkt 5 i förslaget tillägga omnämnande om stadsfullmäktige. Det ändrade förslaget understöddes av fullmäktigeledamot Vesa Peltoluhta. Efter omröstning segrade utgångsförslaget med rösterna 37-21, en från varande, då stadsstyrelsens förslag var Ja och motförslaget Nej.

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 51 Stadsfullmäktige TID - AIKA 18.03.2008 kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 55 17 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 56 18 BEVILJA

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten 1. Avtalsparter Parter i detta samarbetsavtal är Karleby och Kannus stad samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi,

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer