LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen TID kl. 17:30-22:20 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja II viceordförande Grönberg Merja medlem Kullberg Bengt medlem Liljestrand Tom medlem Lindfors Leena medlem Paakkanen Petra medlem Väkevä Antti medlem Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare ÖVRIGA Lobbas Mats fm:s ordförande Hagfors Kari fm:s 1. vice ordförande kl Uutinen Taisto fm:s 2. vice ordförande Kaleva Olavi stadsdirektör kl Lindqvist Paul sekreterare Gustafsson Siv ekonomichef Bergheim-Ahlqvist Marina ansvarig landsbygdsombudsman kl Kinnunen Antti lokalchef kl Marja-aho Mikko kallad sakkunnig kl FRÅNVARANDE Pajari Antti Länsipuro Janne Nieminen Risto medlem medlem utvecklingsdirektör

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Arja Isotalo BEHANDLADE ÄREND Paul Lindqvist JUSTERING AV Lovisa september PROTOKOLLET Bengt Kullberg Antti Väkevä PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 22 september PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 346 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut Förslag till strategi för stadens skogar och markområden Val av entreprenadform / Finskspråkiga skolcentret Tjänsten som förvaltningsdirektör Tjänsten som ekonomidirektör Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Excell Komplettering av direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten Grundande av en ekonomiarbetsgrupp Sponsorering av Lovisa Tors innebandylag Utlåtande om utkastet till landskapsprogram för Nyland Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion 359 Fullmäktigemotion, förbättrande av trafiksäkerheten vid busshållplatserna på Valkomträskvägen Skyddsvägar i Lovisa, fullmäktigemotion Avfallsvattnen inom Lovisaområdet, fullmäktigemotion Anskaffning av cykelställ, fullmäktigemotion Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom Nämndernas beslut 711

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Rättelseyrkande gällande Valkom hälsogårds mottagningstider Svar på Kopiloffs och Jourios brev 720

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Mötets laglighet och beslutförhet STST 346 Konstaterades.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Protokolljusterare STST 347 Valdes ledamöterna Bengt Kullberg och Antti Väkevä.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut STST 348 Föredrages stadsfullmäktiges protokoll fört vid mötet 8 september Besluten antecknas i och för verkställighet till kännedom. Behandling:Konstaterades att som avslutning på sammanträdet höll stadsdi rektören ett anförande där han efterlyste ett konstruktivt samarbete mellan tjänstemännen och de förtroendevalda. För egen del bad stadsdirektören om ursäkt av Kari Hagfors om han upplever att stadsdirektören använt för kraf tiga ord vid fullmäktiges sammanträde Stadsfullmäktiges 2 vice ordförande Kari Hagfors tackade stadsdirektören för hans anförande vid fullmäktiges sammanträde och meddelade att saken är slutbehandlad för hans del. Stadsstyrelsen beslöt verkställa stadsfullmäktiges beslut

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Förslag till strategi för stadens skogar och markområden 506/ /2010 LN 25 Beredning och föredragning: Marina Bergheim-Ahlqvist, Fakta om skogen: Tekniska nämnden i Lovisa har i december 2008 beslutat att omklassificera stadens skog vilket resulterade i följande fördelning: Parkskogar 596 ha När- och rekreationsskogar 1496 ha Ekonomiskog 1020 ha Liljendal, Pernå och Strömfors skogsmark utgör ca 10 % av stadens skogs mark och utgörs i det närmaste av ekonomiskog. En uppdatering av skogsbruksplanen för stadens skog har inbegärts och ef ter att den nya planen förverkligats kan man först skapa sig en uppfattning om det verkliga virkesinnehållet i skogen. Enligt forna Lovisa stads skogsbruksplan är det största hållbara årliga utta get ca 9000 m³. De tre senaste åren har i Lovisa avverkats enligt följande, totalt m³ alla sor timent: ,9 m³ ,5 m³ 2009 ca ,0 m³ Uttagen har varit stora, det hållbara uttaget har överskridits, vilket föranleder problem under de närmaste åren att hitta avverkningsmogen skog och därmed inkomster för staden. De stora ut tagen medför även kostnader för skogsvårdsarbeten i form av plantering och senare även stora arealer som kräver plants kogsskötsel. Énligt en utredning över närskogar som gjorts 2007 i Lovisa framkommer tydligt att de befintliga virkesreserverna finns i tätortsoch parkskogarna. Se bilaga. Dagens ekonomiskt kärva läge torde tala för att större avverkningar borde utföras också i närskogarna trots att det kan väcka missnöje hos en del av befolkningen. En omfördelning av andelen närskog jämfört med ekonomi skog är nödvändig. Ekonomiskogens andel borde utgöra merparten av skog sarealen för att uppnå ekonomiskt goda resultat. Staden har en utmärkt skog men på kort sikt kan ingen hög virkesavkastning väntas.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen STRATEGI: Ett förslag till omfördelning av skogsområdena har uppgjorts på kartorna i bilaga, där grön färg utgör parkskogar som sköts av tekniska verkets parkavdelning, orange utgörs av närskog och gul är ekonomiskog. Landsbygdsenheten ansvarar för när- och ekonomiskogarna. Vid skötseln av närskogen tas rekreation i beaktande samt närliggande bosättning. Tomtägarna informeras om avverkning och i mån av möjlighet tas deras åsikter i beaktande. Ekonomiskogen sköts enligt skogslagens och certifieringens krav, dvs. man tillämpar Tapios råd om god skogsvård. Markpolitisk strategi: Staden är en stor markägare. Som ett led i det strategiska tänkandet borde man ändå fundera över om staden eventuellt kunde sälja områden som inte har någon strategisk betydelse. Eventuellt kunde man erbjuda bytesmark vid anskaffandet av områden. Potentiella bytesområden finns i Lappomområdet. Man kan även då fritidstomter utbjuds till salu erbjuda möjlighet till större tomter och på detta sätt erhålla ett bättre pris. Små perifera områden kunde även realiseras. Nämnden tar del av förslaget till klassificering av skogsmarken samt för en diskussion om markanvändningen. Nämndens förslag remitteras till näringssektionen för vidare behandling. Nämnden diskuterade markanvändningen och var ense om markanvändnin gens linjedragning. - Markområden utan strategisk betydelse kan säljas - Markområden kan vid behov användas som bytesmark, och vid försäljning av fritidstomter kan man erbjuda större tomter Av ekonomiskogen har i december 2008 en del överförts till när/tätortsskogar. Denna skogsareal har sköt s som normalt skogsbruk. En del av denna areal överförs tillbaka till ekonomiskog. Nämnden diskuterade saken och understödde så gott som enhälligt förslaget om omklassificering i enlighet med kartbilagorna. Enligt den nuvarande klassificeringen är den virkesmängd som kan utvinnas ur ekonomiskogarna är låg emedan trädbeståndets utvecklingsklassfördelning och förhållandet stock/fiber är snedvridet. Timo Noroviita inlämnade avvikande åsikt om saken. Han motsätter sig än dring av klassificeringen och vill att man behåller den gamla från Pla neområdenas närskogar får inte omändras till ekonomiskog.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Nämndens förslag remitteras till näringssektionen. Bilaga 7-9. NUSEK 36 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Klassificeringen av stadens skogar ingår i den strategiska planeringen och därför ska beslut i ärendet fattas av stadsfullmäktige. Försäljning av markområden i stadens ägo och användning av dessa områden vid byte av mark är en fråga som ska dryftas senare i stadens markopolitiska program. Landsbygdsnämndens förslag till klassificering av användningen och skötseln av stadens skogar framgår av de bifogade kartorna. Närings- och utvecklingssektionen föreslår att stadsstyrelsen godkänner förslaget till bruks- och skötselklassificering av stadens skog i ekonomiskog, närskog och parkskog enligt bifogade kartor och för det vidare till stadsfullmäktige för beslut. Parkskogarna sköts av tekniska centralen och de övriga skogarna av utvecklingsavdelningens landsbygdsenhet. Före stadsstyrelsebehandlingen ber sektionen om utlåtande gällande bruks- och skötselklassificeringen av tekniska väsendet. Närings- och utvecklingssektionens ledamot Jorma Törnroos lade under ärendets behandling fram ett förslag som avvek från beredarens förslag. Förslaget understöddes. Motförslag: Sektionen avstår ifrån att ändra klassificeringen av skogarna i detta skede. Sektionen återkommer till ärendet när modellen för stadens strategiska områdesmodell är färdig. Ärendet fördes till omröstning, varvid beredarens ursprungliga förslag vann med rösterna 5-2. Camilla Antas och Jorma Törnroos röstade "nej". Beredarens ursprungliga förslag godkändes.

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen TN 76 Beredning och föredragning: Tekniska direktörens ställföreträdare Markus Lindroos, Närings- och utvecklingssektionen ber utlåtande av tekniska nämnden an gående bruks- och skötselklassificeringen. Ett förslag till omfördelning av skogsområdena har uppgjorts på kartbila gorna, där grön färg utgör parksko gar som sköts av tekniska centralens par kavdelning, orange utgörs av när skog och gul är ekonomiskog. Bilaga 43 Föredragande: Tekniska direktörens ställföreträdare Markus Lindroos Tekniska nämnden beslutar avge följande utlåtande: Tekniska nämnden fö reslår att skogarnas förberedningsskede på detaljpla neområden, som är un der be redning och som inom kort fastställs (Gråberg), bör be handlas vid skötseln av parkskogarna (tekniska). Till övri ga de lar god kän ner nämn den för sin del den i bilagorna fram lagda klas si fice rin gen och ar betsfördel ningen i skötseln av skogarna. Därtill framläg ger nämnden följande: I skogsplanen bör E-18 vägprojektet beaktas och därtill anslutande detaljplaneområde för östra anslutnin gen. Vid sköt seln av sko gar na bör beak tas de oms tändi gheter som even tuel la planer bes täm mer och områ dena bredvid de oli ka fi gu rerna bör skötas ef fektivt i sa marbe te med lands bygdsenheten och tek niska cent ralen. I budgeten för år 2010 bör göras tidigare framlagda anslagsöverföringar an gående parkskogar na. Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag enhälligt.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen STST 313 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Förslaget till omorganisering av stadens skogsområden har framförts på de bifogade kartorna. På kartorna betecknar grön färg parkskog. Orange an vänds för närskog och gult för ekonomiskog. Bilaga nr 90. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner försla get till bruks- och skötselklassificering av stadens skogar i ekonomiskog, närskog och parkskog enligt de bifogade kartorna, området för Gråberg un dantaget. Parkskogarna sköts av tekniska centralen och de övriga skogarna av utvec klingsavdelningens landsbygdsenhet. Klassificeringen av skogen på Gråbergområdet behandlas senare. Behandling:Ledamot Janne Länsipuro föreslog att man återkommer till klassificeringen av skogen efter det att stadens markpolitiska program och planläggnings strategi har färdigställts. Förslaget vann inte understöd och togs inte upp till behandling. Föredragandens ändrade förslag: Ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. STST 349 Bilaga nr 120. Ansvariga landsbygdsombudet Marina Bergheim-Ahlqvist hördes i ärendet. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget till bruks- och skötselklassificering av stadens skogar i ekonomiskog, närskog och parkskog enligt de bifogade kartorna, området för Gråberg undantaget. Parkskogarna sköts av tekniska centralen och de övriga skogarna av utvec klingsavdelningens landsbygdsenhet.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Landsbygdsnämnden Närings- och utvecklingssektionen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Klassificeringen av skogen på Gråbergområdet behandlas senare. Ändrat förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget till bruks- och skötselklassificering av stadens skogar i ekonomiskog, närskog och parkskog enligt de bifogade kartorna Parks ko garna sköts av tek niska cent ralen och de övriga skogarna av utvec klingsavdel ningens lands bygd senhet. Klassificeringen av skogen på Gråbergområdet enligt bilaga 120. Ledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen föreslog att man återkommer till klas sificerin gen av skogen efter det att stadens markpolitiska prog ram och planlägg ningsstrategi har färdigställts. Förslaget vann inte understöd. Godkändes enhälligt enligt det ändrade förslaget.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Val av entreprenadform / Finskspråkiga skolcentret 775/ /2010 TN 118 Beredning: lokalchef Antti Kinnunen Det finskspråkiga skolcentrets projekt upplåts i sin helhet som köptjänst via entreprenadförfarande. Projektet har framskridit till det skede där byggher ren måste ta ställning till hur och i vil ken form arbetet skall utföras. Syftet med färdigställandet av skolan är att skolarbetet kunde påbörjas i de nya lo kalerna i augusti I den traditionella helhetsentreprenaden svarar bestäl laren för planeringen, som tidsmässigt tar för länge i förhållande till det målsatta tidsschemat. Så lunda blir alternativet för att genomföra projektet de entreprenadformer vari ingår planering. Dessa är följande: - helhetsansvarsbyggande - fakturaentreprenad - projektledningsentreprenad I fakturaentreprenaden och i projektledning sentreprenaden har beställaren kostnadsriskerna för projektet och tidtabells riskerna. I dessa modeller är det därtill besvärligt att fördela ansvaret mellan entreprenörerna och i situ ationer då det är fråga om byggnadsfel kan ans varsfrågorna bli besvärliga. I helhetsansvarsbyggandet förbinder sig entreprenören att få projektet fär digt till överenskommet pris och inom överenskommen tid. Därtill blir hel het sansvaret på entreprenören. I denna modell skall kvalitetsfrågorna beak tas då anbud inbegärs. Bilaga 68 Föredragande: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att till entreprenadform för det finskspråkiga skolcentrets projekt väljs helhetsansvarsbyggande. Behandling: Ordförande Ismo Kokko gjorde ett motförslag, där han föreslog helhetsprisentreprenad som entreprenadform. Vesa Viljanen och Jyrki Ikonen un derstödde förslaget. I verkställd omröstning fick föredraganden förslag JA 7 röster och ordförandens motförslag NEJ 4 röster.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Föredragandens förslag blev tekniska nämndens beslut. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen För kännedom: Bildningscentral FSC:s projektgrupp/thomas Grönholm STST 350 Beredning: lokalchef Antti Kinnunen Entreprenadformerna för helhetsansvarsbyggande och helhetsprisentrepre nad presenteras på mötet av sakkunnig Mikko Marja-aho från Tilakonsultit TM2 Oy. Entreprenaden för helhetsansvarsbyggande möjliggör det att skolan är fär dig på hösten I helhetsprisentreprenaden ansvarar byggherren (Lovisa stad) för planerin gen och då är projektets planerings- och genomförandetid längre. I denna entreprenadform skulle skolarbetet börja på hösten I bägge entreprenadformer bestämms kvalitetsnivån av byggherren. Öns kad kvalitet uppnås genom bra övervakning under byggnadstiden. Bilaga nr 121. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Lokalchef Antti Kinnunen och sakkunnig Mikko Marja-aho från Tilakonsultit TM2 Oy hördes i ärendet. Stadsstyrelsen beslutar genomföra det finska skolcentrets skolprojekt enligt tekniska nämndens förslag d.v.s. som en entreprenad enligt KVR-principen (principen för helhetsansvarsbyggande) sålunda att konkurrensutsatta ritnin gar med xref-teknik bifogas till dokumenten för entreprenaden och att dessa ritningar styr konkurrensutsättningen av KVR-entreprenaden. Ledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen föreslog understödd av ledamot Antti Väkevä att ärendet remitteras för ny beredning.

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Omröstning: Föredragandens förslag: Alm, Järvinen, Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen, Isotalo. Ilvetsalo-Koskinens motförslag: Väkevä, Ilvetsalo-Koskinen. Med rösterna 8-2 godkändes föredragandens förslag.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Tjänsten som förvaltningsdirektör 584/ /2010 STST 351 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Tjänsten som förvaltningsdirektör har varit ledigförklarad i följande tidnin gar: Östra Nyland, Borgåbladet, Loviisan Sanomat, Uusimaa, Hufvud stads bladet, Helsingin Sanomat, Kuntalehti och också som webbannons, samt Finlands Kommuntidning endast som webbannons. Dessutom har ansök ningsannonsen publicerats på stadens webbplats samt på ar betskraftsförvaltningens webbplats Inom utsatt tid har tjänsten sökts av juris magister Kristina Lönnfors, juris kandidat Christoffer Masar, juris magister Mira Keitaanranta, juris kan di dat Seppo Ingervo, juris kandidat Ville Jämsä samt magister i samhällsvetens kaper Jarkko Seppälä. Av sökandena uppfyller Jarkko Seppälä inte tjäns tens behörighetskrav eftersom han inte har juristutbildning. Den 3.9 intervjuades juris magister Kristina Lönnfors och juris kandidat Christoffer Masar. Juris magister Mira Keitaanranta kunde inte intervjuas inom ramen för intervju tidpunkterna eftersom hon hade meddelat att hon är då på semesterresa utomlands. Man beslöt att inte intervjua juris kandidat Seppo Ingervo och juris kandidat Ville Jämsä, eftersom de hade intervjuats då vika riatet som förvaltningsdirektör var ledigförklarad. Intervjun utfördes av stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo, stadsstyrelsens I vice ordförande Agneta Alm, stadsfullmäktiges II vice ord förande Taisto Uutinen, stadsdirektör Olavi Kaleva, stadsstyrelsens närings- och utvecklingssektions ordförande Tom Liljestrand, utvecklingsdirektör Risto Nieminen samt personalchef Minna Uusitalo. Intervjugruppen har gjort en helhetsbedömning på basis av intervjuerna och det skriftliga materialet samt beaktat alla behöriga sökande också dem som inte intervjuats Vid bedömningen har man fäst vikt vid bl.a. sö kandens erfarenhet av och kännedom om kommunalförvaltning och om sö kan den ver kat som förvaltningsdirektör eller handhaft stadsjuristens uppgif ter. Intervjugruppen anser att juris kandidat Christoffer Masar vara den mest meriterade och lämpade för uppgiften. Bilaga nr 122. Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att juris kandidat Christof fer Masar väljs till tjänsten som förvaltningsdirektör. Vid

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen tillsättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader. I fall att Christoffer Masar inte tar emot tjänsten föreslås att juris magis ter Kristina Lönnfors väljs till tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar att Christoffer Masars uppgiftsrelaterade lön är e/mån. Enligt förslaget.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Tjänsten som ekonomidirektör 585/ /2010 STST 352 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Tjänsten som ekonomidirektör har varit ledigförklarad i följande tidningar: Östra Nyland, Loviisan Sa nomat, Uusimaa, Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, Kuntalehti och också som webbannons i den, i Finlands kommun tidning endast som web bannons. Dessutom har tjänsten varit ledigförklarad också på Lovisa stads webbplats samt på arbetskraftsförvalt ningens webbplats Tjänsten har inom utsatt tid sökts av ekonomichef Johan Holmberg, plane rare Alf Lerner, ekonomichef Kirsi Kettunen, financial manager Jari Lehti mäki, ekonomie magister Jan Backlund samt ekonomidirektör Tapio Ma mia. Samtliga sökande har inter vjuats 1.9 och Närvarande i inter vjugruppen 1.9 var stadsstyrel sens ordförande Arja Isotalo, stadsfullmäkti ges I vice ordförande Kari Hag fors, stadsstyrelsens I vice ordförande Agne ta Alm, stadsfullmäktiges II vice ordförande Taisto Uutinen, stadsdirektör Olavi Kaleva, stadsstyrelsens nä rings- och utvecklingssektions ordförande Tom Liljestrand, stadsfullmäkti ges och stadsstyrelsens ledamot Merja Grönberg, utvecklingsdirektör Risto Nieminen, ekonomichef Siv Gustafs son och personalchef Minna Uusitalo. Närvarande i intervjugruppen 3.9 var stadsstyrelsens ordförande Arja Isota lo, stadsstyrelsens I vice ordförande Agneta Alm, stadsfullmäktiges II vice ordförande Taisto Uuti nen, stadsdirektör Olavi Kaleva, stadsstyrelsens nä rings- och utvecklings sektions ordförande Tom Liljestrand, utvecklingsdi rektör Risto Nieminen samt personalchef Minna Uusitalo. Intervjugruppen har på basis av intervjuerna och det skriftliga materialet an sett ekonomichef Kirsi Ket tunen vara den mest meriterade och lämpade för tjänsten som ekonomidi rektör. Bilaga nr123. Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att ekono michef Kirsi Ket tunen väljs till tjänsten som ekonomidirektör. Vid tillsättandet av tjänsten iakttas en prövotid på 6 månader. I det fall att Kirsi Kettu nen inte emot tjänsten föreslås att ekonomidirektör Tapio Mamia väljs till tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar att Kirsi Kettunens uppgiftsrelaterade lön är e/mån.

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Enligt förslaget.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Excell 815/ /2010 STST 353 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Kim Excell har i brev av anhållit om avsked från uppdraget som er sättare i tekniska nämnden. Han motiverar sin avskedsansökan bl.a. med hänvisning till personliga skäl. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att ansökt avsked beviljas och att en ny le da mot väljs som er sät ta re i tekniska nämnden i stället för Kim Excell. Enligt förslaget.

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Komplettering av direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten 61/ /2010 STST 354 Beredning: controller Antti Kärkkäinen Enligt instruktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har affärsverket fem (5) medlemmar. En av direktionens medlemmar och ersättare utses bland med lemmarna i stadens ledningsgrupp. Till direktionen väljs personer som be sitter sakkunskap inom kompetensområdet. Enligt instruktionen utses direktionen av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen har utsett direktionen för affärsverket enligt följande: Ordinarie medlem Nils Vainio, ordf. Eeva Kauppinen, vice ordf. Leif Skogster Anja Järvinen Ralf Sjödahl Ersättare Gudrun Vikström Thomas Kurki Anna-Kaarina Kippola Tapani Huuhtanen Yrjö Meltaus Ekonomidirektör Ralf Sjödahl har representerat stadens ledningsgrupp i di rektionen. Han har sagt upp sig och enligt 2 i instruktionen kan han så ledes in te läng re fun gera som ordinarie medlem i direk tio nen för Af färs ver ket Lo vi sa Vatten. Ekonomidirektör Ralf Sjödahls ersättare, teknis ka direktören Yrjö Meltaus avled på förvintern. Stadsstyrelsen bör därför välja en ny representant bland medlemmarna i Lo visa stads ledningsgrupp till direktionen för affärsverket. Eftersom rep resentantskapet bestäms på basis av medlemskap i ledningsgruppen är det naturligt att till ordinarie medlem utse den tjänsteinnehavare som sköter eko no midirektörens uppgifter och till ersättare den tjänsteinnehavare som skö ter tekniska direktörens uppgifter. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen konstaterar att enligt bestämmelserna i 2 i affärsverkets in struktion gällande val av direktion för Affärsverket Lovisa Vatten ha r med lemskapet för Ralf Sjödahl som skött ekonomidirektörens uppgifter upphört efter avgång från tjänsten. Ralf Sjödahl har varit ledningsgruppens rep resen tant i direktionen. Stadsstyrelsen utser till direktio nen för Af färs ver ket Lo vi sa Vat-

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen ten, i en lighet med 2 i in struk tio nen, som representant för stadens ledningsgrupp den tjän stein ne ha vare som skö ter eko no midirek tö rens upp gifter och till er sätta re den tjän stein nehavare som skö ter tek niska di rektö rens upp gifter (Marko Luuk ko nen). If rågava rande tjän steinne havare utses till di rek tionen för full mäkti ges man dattid t.o.m Enligt förslaget.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Grundande av en ekonomiarbetsgrupp 832/ /2010 STST 355 Beredning och föredraganing: stadsdirektör Olavi Kaleva Den ekonomiska utvecklingen kommer att vara synnerligen utmanande ur kommunernas synvinkel un der de kommande åren. Lovisa stads bokslut för år 2010 kommer att uppvi sa en klar förlust och också år 2011 kommer att vara ett svårt år. Som det nu ser ut förutspås år 2012 vara klart bättre än åren innan. Investeringsbehovet kommer att vara stort under de kommande åren, det största är byggandet av finskspråkiga skolcentret. Arbetet med att uppgöra budgeten för år 2011 har inletts i centralerna och nämndernas förslag kommer att lämnas in senast Det vore bra att också ha en ekonomiarbets grupp som stöd för budgetprocessen; gruppen skulle bestå av såväl tjänstemän som förtroendevalda. Arbetsgruppen skulle ha som uppdrag att tänka ut metoder för att balansera ekonomin och på så sätt verka som en viktig del av den kommande budgetprocessen. Stadsstyrelsen utser bland tjänste- och befattningshavare föl jande personer till ekonomiarbetsgruppen: ekonomichef Siv Gustafsson, strategisakkunnig Börje Husman och controller Antti Kärkkäinen. Dessutom utser stadsstyrelsen tre (3) medelmmar bland de förtroendevalda. Den nya ekonomidirektören deltar i arbetsgruppens arbete efter det att han/hon tillträtt tjänsten och såvida arbetsgruppen inte ännu i det skedet har slutfört sitt arbete. Valdes följande personer bland de förtroendeval da: Medlem Mats Lobbas, ordförande Arja Isotalo Kari Hagfors Ersättare Tom Liljestrand Merja Grönberg Anja Järvinen och följande personer bland tjänste- och befattningshavare: ekonomichef Siv Gustafsson, strategisakkunnig Börje Husman, controller Antti Kärkkäi nen och ekonomidirektör.

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Sponsorering av Lovisa Tors innebandylag 812/ /2010 STST 356 Beredning: marknadsföringsplanerare Jaana Laine, tfn Lovisa Tors innebandysektion har ansökt om euro i sponsoreringss töd hos staden för säsongen Lovisa Tors innebandylag avancera de våren 2010 till innebandyligan. Totalbudgeten för den kommande säsongen är ca euro och huvud parten av detta kommer via samarbetsavtal med företag. Budgeten har ökat från i fjol då den var ungefär euro. Orsaken är bl.a. de krav som Suomen Salibandyliitto ställt på spelen på liganivå. Lovisa stad har sponsorerat Tors innebandylag redan under flera år; senaste säsong var understödet euro. Som motprestation har staden fått syn lighet bland annat genom lagets spelskjortor och hemmamatcherna i id rottshallen i Lovisa. Lovisa Tor erbjuder likadan synlighet också under den kommande säsongen: logo på spelskjorta och träningsdräkt, helsida i prog ramblad, rinkreklam, reklamlakan i idrottshallen under hemmamatcherna och ett matchvärdskap. Lovisa Tors innebandylag är det enda Lovisalag som tävlar på FM-nivå. I innebandyligan går Lovisa Tor under namnet Loviisa. Eftersom Lovisa Tors avancemang till innebandyligan ger Lovisa mer synlighet i de nationella me dierna och PR-värde är det motiverat att höja sponsoreringsstödet till euro. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beviljar Lovisa Tors innebandylag euro i sponsore ringsstöd, av vilket euro betalas från Kommunikation/Allmän mark nadsföring och euro från Stadsstyrelsen dispositionsanslag. Ett sponsoravtal ingås med Lovisa Tor. Enligt förslaget.

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Utlåtande om utkastet till landskapsprogram för Nyland 842/14/2010 NUSEK 68 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Nylands förbund och Östra Nylands förbund förbereder i samarbete ett landskapsprogram enligt lagen om utveckling av regionerna Det är menin gen att programmet ska godkännas av båda landskapsfull mäktigeförsamlin garna i december Till stöd för uppläggningen av programmet har analysen Metropollandska pets verksamhetsbetingelser och förändringsfaktorer lagts upp (på finska). Analysen utgör för sin del grunden för de utvecklings mål och åtgärder som satts upp i utkastet för landskapsprogrammet. Fyra tyngdpunktsområden (handlingslinjer) som härletts ur de strategiska riktlinjerna på lång sikt i för bundens landskapsprogram har valts för utvec klingsgranskning i utkastet: 1. Samarbetet inom det nya området och områdenas roller 2. Metropollandskapets konkurrensfördel 3. Invånarnas välfärd och förutsättningarna för service 4. Region- och samhällsstrukturen samt miljön Landskapsstyrelserna ber om utlåtanden om utkastet till landskapsprogram senast Lands kapsstyrelserna ber kommunerna fästa särskild vikt vid handlingslinjen Samarbetet inom det nya om rådet och områdenas rol ler och önskar att det framförs synpunkter som kan ligga som grund för det fortsatta arbetet och vid behov för att staka ut gränserna för samarbetsområ dena. Utkastet samt rapporten Metropollandskapets verksamhetsbetingelser och förändringsfaktorer (på finska) finns utsatta på Nylands förbunds hemsida på adressen Förslaget till utlåtande ges åt sektionens medlemmar senast på mötet. Bilaga nr 12. Närings- och utvecklingssektionen godkänner utkastet, som baserar sig på det förslag som delas ut på mötet, att läggas fram för stadsstyrelsen. Närings- och utvecklingssektionen beslöt lägga fram bilagt utlåtande för styrelsen.

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen STST 357 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Närings- och utvecklingssektionens förslag till utlåtande finns som bilaga. Bilaga nr 124. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner utlåtandet om Nylands landskapsprogram enligt bifogade förslag. Ledamot Tom Liljestrand föreslog ett tillägg till utlåtande: I punkten om invånar nas välfärd och förutsättningarna för tjänster vill Lovi sa dessutom fästa uppmärksamhet vid att ett förenhetligande av samhällsstrukturen inte får in nebära att tjänster, affärer och aktivi teter flyttas till centrumen. Det ska ock så i framtiden vara möjligt och gynsamt att leva på landsbygden och utanför tillväxtcentru men. Ledamot Petra Paakkanen understödde. Beslut enligt förslaget kompletterat med ledamot Tom Liljestrands til lägg. Denna paragraf justerades omedelbart.

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion 261/ /2010 FM 45 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 26. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 358 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Lokalservicen vid Lovisa stad har under de senaste åren utvecklat underhål let och servicen av stadens fastigheter. För varje fastighet har utsetts en egen fastighetsskötare och en som ansvarar för användningen av fastighe ten. Fas ti ghetss kö tar na och de som ansvarar för användningen av fastighe ten rap por te rar even tuel la bris ter och för bätt rings be hov åt che fer na. Dessutom har man börjat göra upp långsiktplaner för renovering av skolfas ti gheterna. Bilaga nr 125. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att fullmäktige antecknar ären det för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Beslöts enhälligt remittera ärendet för ny beredning.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Fullmäktigemotion, förbättrande av trafiksäkerheten vid busshållplatserna på Valkomträskvägen 840/08.00/2010 FM 24/ Ordföranden meddelade att SDP:s fullmäktigegruppens 10 ledamöter hade före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande moti on: Bilaga nr 9. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 359 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tio fullmäktigeledamöter har på stadsfullmäktiges sammanträde lämnat in en fullmäktigemotion, där de föreslår att tekniska centralen i brådskande ordning bör vidtaga åtgärder för att planeringen och förverkli gan det av tra fik sä ker he ten vid busshållplatserna på Valkomträskvägen slut förs. En plan har uppgjorts över området och den har godkänts i tekniska nämn den. Genomförandet av planen har tagits upp i arbetsprogrammet för år Bilaga nr 126. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att fullmäktige antecknar ären det för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Skyddsvägar i Lovisa, fullmäktigemotion 839/08.00/2010 FM 50/ Ordföranden meddelade att 10 fullmäktigeledamöter på SFP-gruppens ini tistiv före sammanträdet hade uttryckt önskemål om att få inlämna en så ly dande motion: Bilaga nr 23. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 360 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tio fullmäktigeledamöter har på stadsfullmäktiges sammanträde lämnat in en fullmäktigemotion, där de föreslår att skyddsvägarna bör kart läggas och göras tryggare. Tekniska centralen underhåller och anlägger skyddsvägar inom ramen för anslagen. Motionen beaktas också vid planeringen. Bilaga nr 127. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att fullmäktige antecknar ären det för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Avfallsvattnen inom Lovisaområdet, fullmäktigemotion 841/ /2010 FM 51/ Sammanlagt 17 fullmäktigeledamöter från olika partier inlämnade före sammanträdet en motion där de framställer om att stadsstyrelsen vidtar åt gärder så, att vatten- och avloppsverket undersöker möjligheterna att förlän ga avloppsröret och att flytta utsläppningsöppningen längre ut till havs. Bilaga nr 24. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i fullmäktiges arbetsordning. STST 361 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Sjutton fullmäktigeledamöter har på stadsfullmäktiges sammanträde lämnat in en fullmäktigemoton, där de föreslår att stadsstyrelsen vidtar åtgärder för att vatten- och avloppsverket ska börja un der sö ka möj ligheterna till att för län ga av lopps rö ret vid avloppsreningsverket i Vårdö och flytta utloppsöpp ningen längre ut till havs. Affärsverket Lovisa Vatten har undersökt ärendet och det kommer att av göras då tillståndsvillkoren för reningsverket ska granskas fö re ut gån gen av år Vid reningsverket i Vårdö har på våren 2010 färdigställts ett pro jekt för förbättrandet av kvävereduktionen, och som en följd av detta mins kar av lopps vatt nets belastning. Bilaga nr 128. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att fullmäktige antecknar ären det för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Anskaffning av cykelställ, fullmäktigemotion 838/08/2010 FM 58/ Ordföranden meddelade att Samlingspartiets fullmäktigegrupp före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 27. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. STST 362 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Fem fullmäktigeledamöter har på stadsfullmäktiges sammanträde lämnat in en fullmäktigemotion, där de föreslår att stadsstyrelsen vidtar åt gärder för att ordna med cykelställ i närheten av centrala samlings- och evenemangsplatser. Tekniska centralen har strävat efter att placera ut cykelställ i enlighet med motionen och inom ramen för anslagen. Motionen beaktas också vid plane rin gen. Bilaga nr 129. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner svaret och föreslår att fullmäktige anteck nar ären det för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad. Enligt förslaget.

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom STST 363 Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslutsförteckningar stadsstyrelsen för kännedom: - stadsgeodet, Stadsstyrelsen antecknar besluten för kännedom och meddelar tjänsteinne havaren att den inte enligt 51 i kommunallagen kommer att ta ärende till behandling. Enligt förslaget.

34 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom STST 364 a) Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, fullmäktiges protokoll , b) Östra Nylands förbund, landskapsstyrelsens protokoll , c) Lovisa Ungdomsfullmäktige har beslutat på sitt möte på förs lag av arbetsgrupp att väcka en motion till stadsfullmäktige om årliga besök hos skolpsykolog i stadens grundskolor och gymnasier. Ungdomsfullmäktiges förslag: Träff med skolpsykologen årligen för sta dens högstadieelever i årsklasserna 7-9 och minst en gång under gym nasietiden, d) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i skattebesvärsärende, e) Borgå stads hälsoskyddssektion, protokoll Beslut. Anteckandes.

35 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Stadsstyrelsen Nämndernas beslut STST 365 Följande nämnder har sänt beslutsförteckningar från sina möten: - bildningsnämnden Stadsstyrelsen antecknar för kännedom och meddelar till bildningsnämnden att den in te en ligt 51 i kom munal la gen kommer att ta ären de till behan dling. Enligt förslaget.

36 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Rättelseyrkande gällande Valkom hälsogårds mottagningstider 357/00.01/ /00.01/2010 GN Beredning och föredragande: tf. grundtrygghetsdirektör Sten Frondén. Två rättelseyrkande i vilka man yrkar om ändring av grundtrygghetsnämn dens beslut har inlämnats inom utsatt tid. I ifrågavarande beslut beslöt man ordna mottagningen på Valkom hälsogård så, att den är öppen på tidsbeställning en dag i veckan. Fullmäktigeledamöter Vesa Peltoluhta och Kimmo Nykänen förslår att be lutet underställs stadsfullmäktige eftersom det är frågan om en betydande linjedragning i tolkningen av samgångsavtalet och nämnden har överskridit sina befogenheter. I en annan rättelseyrkan undertecknad av 141 invånare i Valkom stadsdel fö res lår man att nämnden behandlar ärendet på nytt och återför mottag ningsti der na till samma nivå som år Rättelseyrkandena finns som bilaga till denna paragraf. I rättelseyrkandena framförs att man i beredningen har gett en vilseledande bild av man med beslutet skulle återföra servicen till samma nivå som år För tydlighetens skull bifogas statistik över besöken samt tillämpade öppethållningstider denna paragraf. Valkom hälsomottagnings öppethållningstider har utretts för september må nads del under vart och ett år. År 2007 harläkarmottagning hållits 38 timmar och hälsovårdarmottag ning 95 tim mar år 2007, år 2008 likaså 25 läkartimmar och 81,5 hälsovår dartim mar samt år läkartimmar och 59 hälsovårdartimmar. Den nu föreslagna lösningen skulle ha betytt läkarmottagning en gång va rannan vecka, d.v.s. i maj 2010 sammanlagt 8 timmar. Hälsovårdar arbets timmar skulle likaså har erbjudits 28 timmar. Dessutom bör beakkats, att skolhälsovården inte ingår i dessa timmar, utan de ges vid behov skilt. Det väsentliga i saken är en effektiv användning av personalen, som det framgår ur besöksstatistiken som är jämförbar med undantag av novem ber-de cem ber år Antalet besök per

37 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen arbetsdag var exceptionellt lågt i Val kom. Det är inte motiverat att upprätthålla mottagning i Valkom på sam ma nivå som år Avsikten med organisationsreformen var specialisering och därigenom fördjupat kunnande. Detta förbättar servicens kvalitet, men försämrar de små mottagningarnas ställning. Jämförelsen över situationen i Liljendal och Lappträsk är bristfällig. Därpå inverkar både avstånd och de allmänna trafikförbindelserna. Bilaga 30. Nämnden beslutar bibehålla sitt beslut som fattades Katja Kouvo ansåg att man med detta beslut inte respekterar samgång sav ta let och att beslutet är så omfattande att det bör skickas vidare till stadsfull mäk ti ge för godkännande. Med beaktande av dessa faktorer och de inläm nade yr kan den om rät telse föreslog hon ändring av utgångsförslaget (det ti di gare beslu tet): Beslutet skickas till stadsfullmäktige för godkännade. Utöver det ta föreslag Kouvo att Val kom häl so gårds öppethållning återinförs enligt föl jan de. Häl so vår da rens rådgiv ning-/skolhälsovårdsmottagning ordnas en gång i veckan. Sjuk vårds mottagning inklu sive läkarmottagning på tidsbes tällning en dag i veckan. Strävan är att läkarens och hälsovårdarens mottagning skall ordnas regel bundet samma veckodag för att göra det lättare för klienterna. Dock på så sätt att läkarens och hälsovårdarens mottagning inte är samma veckodag, utan hälsomottagningen hålls två dagar i veckan. Den ena dagen finns såle des endast hälsovårdaren på mottagningen och den andra dagen också läka re. Kouvos förslag understöddes av Armi Lindell, Yvonne Wilenius, och Su sanna Heiska-Könönen. Under den fortsatta diskussionen återtog Kouvo den senare delen av sitt förslag gällande hälsogårdens öppethållning och detta förslag togs inte till om röstning. Ordförande gjorde följande omröstningsförslag: föredragandes förslag ja, Kouvos motförslag nej. Grundtryggehstnämnden beslöt efter omröstning, där rösterna föll 6-6 och med ordförandes röst som avgörande, att nämndens beslut skickas till stadsfullmäktige för godkännande (ja: Vainio, Hydén, Udd, Weckström, Selenius, Kastrén, nej: Wilenius, Heiska-Könönen, Lindell, En gård, Kouvo, ordf. Tähtinen, en röst nedlagd).

38 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen STST 277 Beredning: tf. grundtrygghetsdirektör Sten Frondén I rättelseyrkandet har framställts att grundtrygghetsnämndens beslut om mottagningstiderna vid Valkom hälsogård tas på nytt till behandling samt att 1.a. Mottagningstiderna återförs till samma nivå som år b. Om så inte görs så förs ärendet i enlighet med vad som överenskom mits i budgetbehandlingen till behandling i stadsfullmäktige 2.a. Till nämndens beslut fogas texten: Hälsovårdarens rådgiv ningsmottagning ordnas med tidsbeställning en dag varannan vecka. Sjuk vårdsmottagning inklusive läkarrådgivning likaså med tidsbeställning en dag varannan vecka. 2.b. Beslutet om servicen vid Valkom hälsogård ska underställas stadsfull mäk tige i Lovisa för beslut. 2.c. Nämnden har överskridit sina befogenheter i ärendet. I samgångsavtalet som godkänts av kommunerna i Lovisanejden hade man uppställt som mål bl.a. att "trygga en välfungerande kommunal basservice nä ra invånarna" (punkt 1.1) samt i punkt 3.2 "servicen ordnas i första hand en ligt principen för närtjänster". I samma avtal konstateras i kapitlet Principerna för skötseln av ekono min: "Huvudmålsättningen för ekonomistrategin är att skapa stabilitet, kon kur renskraft och långsiktighet i kommunens ekonomi. Ett sunt ekonomiskt un derlag utgör grund för den nya kommunens stabila verksamhet och för ut vec klingen av den"(punkt 8.1). Under rubriken Kostnadseffektiv serviceproduktion konstateras dessutom: "Inom serviceproduktionen nås kostnadseffektivitet särskilt genom att man bygger upp och intensifierar samarbetsformer (såväl internt som externt) samt genom lyckad konkurrensutsättning av service (förutsättningen är till räckligt med serviceproducenter). Vid sidan av serviceöverföring till informationsnätet och utnyttjande av ny teknologi fäster man särskild vikt vid personalens motivations- och kompetensnivå"(punkt 8.2.1). I budgeten som godkänts för år 2010 finns följande omnämnande

39 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen under rubriken Anpassning till den ändrade ekonomiska situationen: (sida 39) "En arbetsgrupp tillsätts för att uppgöra förslag till ordnandet av verksamhet och tjänster så att den ändrade ekonomiska situationen beaktas. Förslagen, som avviker från målen i budgeten eller som strider mot samgångsavtalet bör behandlas skilt i fullmäktige." Ärendet som nu lyfts fram och som 16.3 och behandlats i grundt ryg ghets nämn den ger möjlighet att fat ta beslut om, i vilken grad principen för närt jänster ska iakt tas. Grundtrygghetsnämnden beslöt att Valkom sidomottagning hålls öppen en gång i veckan, sjukvårdsmottagning varannan vecka och råd giv ningsmottagning varannan vecka. Läkarmottagning skulle hållas en gång i må naden. Mottagningen har varit stängd sedan hösten Samtidigt kan konstateras att man enligt årlig praxis har beslutat stänga häl sovårdens sidomottagningar under sommaren, Valkom hälsogård är stängd Grundtrygghetens ekonomiarbetsgrupp har tecknat upp sparobjekt vars sam man lagda nettosumma är Inbesparingen för stängningen av sidomottagningarna är enligt kalkyler: - Valkom hälsogård Porlom hälsogård Tessjö hälsomottagning Enligt fullmäktiges beslut befullmäktigas grundtrygghetsnämnden att spara ovannämnda summa, även om man inte tog ställning till detaljer. Stängningen av sidomottagningarna är inte enbart en ekonomisk fråga. Vik tigare är hur effektivt man utnyttjar den arbetsinsats som finns till förfogan de. Väntetiderna till hälsovårdarnas mottagningar i huvudhälsostationen är för närvarande upp till fyra veckor. Besöken hos sidomottagningarna är per ar betsdag klart färre än hos kommunernas hälsogårdar. Om man önskar öka öppethållningen vid sidomottagningarna i Valkom, Tes sjö och Por lom innebär detta att väntetiderna förlängs

40 LOVISA STAD PROTOKOLL 18/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen inom he la områ det. Detta kan undvikas om hälsovårdarnas verksamhet ökas ytterligare vil ket in te är än da mål senligt med beaktande av det ekonomiska läget. Mottagningen i Valkom hälsogård är en viktig symbolisk service för in vånarna. Med beaktande av trafikförbindelserna och den klart tillstramade eko no min är det inte motiverat att öka mottagningstiderna vid Valkom häl so gård. De borde bibehållas på den nivå som grundtrygghetsnämnden fattat beslut om. Andan i samgångsavtalet är att trygga en jämlik service inom den nya kommunen. Då avtalet uppgjordes avsåg man med detta i regel om rå de na utan för gam la Lovisa. På grund av ärendets principiella natur kan beslut fat tas i stadsfullmäktige. Enligt kap. 3 5 i förvaltningsstadgan hör det till nämndens beslutanderätt att besluta om re gel bundna öp pet ti der för verksamhetsställen. Bilaga nr 79. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar 1. bibehålla Valkom hälsogårds mottagningstider på den nivå som grundt rygghetsnämnden fattat beslut om. 2. konstaterar att avvikelsen från mottagningstiden från ni vån för år 2008 inte är till den grad principiell att ärendet kräver behandling i stadsfullmäktige 3. konstaterar att grundtrygghetsnämnden enligt förvaltningsstadgan har beslutanderätt i ärendet. Ledamot Janne Länsipuro föreslog att punkt 2 i förslaget stryks och att äre det tillställs stadsfullmäktige för beslut. Ledamot Antti Väkevä understödde förslaget. Omröstning: Utgångsförslag: Alm, Järvinen, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen, Isotalo Länsipuros motförslag: Länsipuro, Väkevä Efter omröstning med rösterna 7-2 godkändes utgångsförslaget.

LN 25 Beredning och föredragning: Marina Bergheim-Ahlqvist,

LN 25 Beredning och föredragning: Marina Bergheim-Ahlqvist, Landsbygdsnämnden 25 08.04.2010 Närings- och 36 27.04.2010 utvecklingssektionen Tekniska nämnden 76 25.05.2010 Stadsstyrelsen 313 30.08.2010 Stadsstyrelsen 349 13.09.2010 Stadsfullmäktige 229 13.10.2010

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515 Stadsfullmäktige TID 13.10.2010 kl. 18:00-20:10 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2010 1. Landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, Liljendal. Kronvall Synnöve. Stenvall Miriam. Sjögård Carolina

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2010 1. Landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, Liljendal. Kronvall Synnöve. Stenvall Miriam. Sjögård Carolina LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2010 1 Landsbygdsnämnden TID 08.04.2010 kl. 18:30-21:45 PLATS Landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, Liljendal NÄRVARANDE Karlsson Mikael ordförande Hovi Tapani viceordförande Kronvall

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Länsipuro Janne. ÖVRIGA Hagfors Kari fm:s 1.

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Länsipuro Janne. ÖVRIGA Hagfors Kari fm:s 1. LOVISA STAD PROTOKOLL 11/2010 293 Stadsstyrelsen TID 17.05.2010 kl. 17:30-19:45 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2012 79 Närings- och utvecklingssektionen TID 08.11.2012 kl. 17:30-20:35 PLATS Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, Lovisa NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer