Projektplan för Niilonpirtti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Niilonpirtti"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och institutionsvård för personer som inte längre klarar av att bo hemma med hjälp av stödtjänster och hemvård. Hemmet har för närvarande 14 platser med boendeservice dygnet runt och 16 platser för institutionsvård. Niilonpirtti erbjuder också dagverksamhet för äldre. Kring samma gårdsplan finns också demenshemmet Pihapirtti, som startar verksamheten under 2014, och 25 hyresbostäder, som i huvudsak är till för äldre. Niilonpirtti byggdes i början av 1970-talet ( ) och sanerades till större delen vid utvidgningen Hemmet har haft samma användningssyfte under hela sin livslängd. Det har en våningsyta på m² och en lägenhetsyta på m². Hemmets dåliga kondition har varit känd länge. Under gjordes undersökningar av konstruktionerna och inomhusluften i huset. I mars 2014 lät Lojo stad ISS Proko Oy göra en konditionsbedömning av byggnaden. Bedömningen visar att byggnaden till många delar har kommit till vägs ände (bland annat golvet, väggarna, taket, tappvattenrören, tekniken) Lojo stad har avsatt euro för sanering/planering av Niilonpirtti i budgeten för Grundtrygghetssektorn, tekniska sektorn och miljösektorn har i samarbete berett en behovsutredning för Niilonpirtti, där man föreslår att byggnaden rivs och en ny byggs på samma ställe. Planen är att bygga en boendeserviceenhet med 40 platser i en våning under Den preliminära kostnadskalkylen för nybygget är 4,0 miljoner euro (utan moms). Projektet genomförs enligt samma modell som Kultakodit och Kultakartano, där Lojo stads helägda koncernbolag Lohjan Vuokra-asunnot Oy äger objektet och hyr ut det till Lojo stad för serviceproduktion. Avsikten är att ansöka om räntestödslån och investeringsbidrag för särskilda grupper hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boende i ansökningsomgången under hösten 2014.Målet är att få ett bidrag på 40 procent för godkända investeringskostnader. (Närmare information: Taina Hammarén, överläkare i geriatri, och Jarkko Lämsä, specialplanerare) Bilagor: nr 4: Behovsutredning för Niilonpirtti Separat handling 1: Rapport över konditionsbedömning för Niilonpirtti 3/2014

2 Grundtrygghetsdirektören Grundtrygghetsnämnden beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Niilonpirtti 2. att lämna förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för Niilonpirtti ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 3. att föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att Lohjan Vuokra-asunnot Oy blir byggherre, om projektet för nybygge startar. Tekniska nämnden Tekniska nämnden konstaterar utifrån den utarbetade kartläggningen av byggnadens kondition och behandlingen i grundtrygghetsnämnden, och betraktar det som sitt utlåtande, att en totalrenovering av boendeserviceenheten Niilonpirtti skulle ge bara några års extra tid, t.ex. fem tio år, varefter man skulle bli tvungen att skriva ner det tillförda kapitalet vid renoveringen. Huset är byggt i en våning i början av 1970-talet, en del tillbyggt i slutet av 1980-talet, och det har trästomme, tegelbeklädnad och lågsluttande tak; de delvis nersjunkna golven, väggarna, taken och tekniken borde renoveras och hela byggnaden förses med sprinklersystem. Även efter en renovering skulle rumsdispositionen i huvudsak vara den samma, likaså byggnadens värmeekonomi nästan den samma, eftersom extra isolering på insidan av ytterväggarna i praktiken vore svårt och dyrt att genomföra. En del av lokalerna är i sekundär användning som lager på grund av problemen med inomhusluften, och det säkraste sättet med tanke på slutresultatet vore närmast att byta ut konstruktioner och material i en totalrenovering av dessa lokaler. Finansierings- och utvecklingscentralen för boende finansierar även totalrenoveringar när de är lönsamma, t.ex. när enheten är tillräckligt stor. I detta projekt är grundtrygghetssektorns tanke att öka enhetsstorleken från nuvarande 30 till 40 boendeserviceplatser, dvs. höja antalet med 10. Niilonpirttis nuvarande läge är bra, likaså tanken på att fortsätta verksamheten där, eftersom enheten betjänar de 25 hyresbostäderna för äldre kring samma gårdsplan och hör till flisvärmeverkets område. (Heikki Jauhiainen) Separata handlingar: Behovsutredning för Niilonpirtti Tekniska direktören Tekniska nämnden lägger fram som sin ståndpunkt att servicebostadsenheten Niilonpirtti i Nummis centrum ska ersättas med en

3 Stadsstyrelsen nybyggnad som har 40 servicebostäder. Gårdsbacka åldringshem kan användas som ersättande lokaler. Separata handlingar: Behovsutredning för Niilonpirtti Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r 1. att projektplaneringen för Niilonpirtti ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att Lohjan Vuokra-asunnot Oy blir byggherre, om projektet för nybygge startar. Separata handlingar: Behovsutredning för Niilonpirtti Rapport över konditionsbedömning för Niilonpirtti 3/2014 Ändringsförslag Ledamot Taina Lackman lade med stöd av ledamot Pirjo-Leena Forsström fram att fullmäktige godkänner punkt 2 i beslutsförslaget i formen: Fullmäktige beslutar att Lohjan Kiinteistöt Oy fungerar som byggherre för projektet om nybygget inleds. Omröstning Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Lackmans ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick trettiofyra (34) röster och ledamot Lackmans ändringsförslag sjutton (17) röster. Fullmäktige beslutade 1. att enhälligt godkänna att projektplaneringen av Niilonpirtti fortsätter utifrån det som lades fram i behovsutredningen

4 Bilaga 3/sfm omröstningslista 2. att med rösterna godkänna att Lohjan Vuokra-asunnot Oy fungerar som byggherre om nybygget inleds. Grundtrygghetsnämnden Stadsfullmäktige godkände enhälligt i 72 att projektplaneringen för Niilonpirtti ska fortgå utifrån framställningen om nybygge i behovsutredningen. Under sommaren har grundtrygghetssektorn i samarbete med Lohjan Vuokra-asunnot Oy, tekniska sektorn, miljösektorn och arkitektbyrå Siistonen Oy berett en projektplan för Niilonpirtti. I behovsutredningen uppskattades den nya enheten preliminärt omfatta 40 boendeplatser och cirka kvadratmeter lägenhetsyta. I projektplanen föreslås enheten få 43 boendeplatser och kvadratmeter lägenhetsyta. Nybyggnaden är i en våning och boendeplatserna är bostäder för en person (25 m2 med eget rum och badrum). För att ge plats för nybygget rivs det nuvarande ålderdomshemmet och boendeserviceenheten Niilonpirtti, som färdigställts i början av 1970-talet med 30 platser, ladugårdsbyggnaden som fungerar som tvättstuga samt äldreradhuset som är i dåligt skick (färdigställt 1971, 9 x 26 m2). I behovsutredningen uppskattades nybyggets målpris till cirka fyra miljoner euro (utan moms). I projektplanen föreslås målpriset bli 4,870 miljoner euro (utan moms). Priset inkluderar rivningskostnaderna för byggnaderna, cirka euro (utan moms).avsikten är att projektets byggherre, Lohjan Vuokra-asunnot Oy, ansöker om investeringsbidrag och räntestödslån för projektet hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i ansökningsomgången Målet är att få ett bidrag på 40 procent för godkända investeringskostnader. Ansökningstiden går ut och centralen fattar beslut om nya villkorliga anslag för investeringsbidrag och räntestödslån i januari Byggplaneringen väntas ta omkring ett halvt år, varför byggarbetet kunde inledas hösten 2015 och huset färdigställas i slutet av Tekniska nämnden behandlar projektplanen för Niilonpirtti på sitt möte (Närmare information: Taina Hammarén, överläkare i geriatri, och Jarkko Lämsä, specialplanerare) Bilagor: nr 5: Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsdirektören Grundtrygghetsnämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplanen för Niilonpirtti godkänns och att planeringen fortsätter utgående från den.

5 -- Tekniska nämnden Tekniska nämnden har behandlat projektet tidigare på mötet i 94. Stadsfullmäktige har efter stadsstyrelsens behandling i 231 godkänt behovsutredningen för projektet på sammanträdet i 72. Efter behovsutredningen har det fortsatta planeringsarbetet utförts av planeringsarbetsgruppen och huvudplaneraren Arkkitehdit Siistonen Oy, Helsingfors/arkitekt Joni Lindberg, som utarbetade behovsutredningen. Projektplanen med bilagor bifogas föredragningslistan. Grundtrygghetens föredragningslista ovan har information om yta och kostnader, totalt 43 servicebostäder, 25 m2/bostad inklusive ett wc/badrum med invadimensioner, totalt m2 lägenhetsyta med alla biutrymmen, gemensamma lokaler och servicelokaler, samt därutöver externa lokaler för dagverksamheten och hemvården på 184 m2, som inte får bidrag.uppskattningen av arean var m2 i behovsutredningen, vilket kvarstår, då de externa lokalerna som lagt till projektet dras av. Kostnadskalkylen, målpriskalkylen för projektet blir 4,650 miljoner euro, utan moms, plus uppskattade kostnader för rivning på euro, totalt 4,870 miljoner euro, vilket utgör ca euro/bostad. Om de ovan nämnda externa lokalerna på 184 m2 stryks i kalkylen genom en kalkyl med genomsnittlig area lägenhetsyta, blir de uppskattade kostnaderna för servicehuset 4,438 miljoner euro, vliket utgör ca euro/bostad. Kostnadskalkylen för de externa lokalernas anden blir då euro. Finansieringscentralens målnivå är (har varit) ett genomsnitt på euro per bostad med spcifika variabler för olika projekt. En bilaga till projektplanen (punkt 4) innehåller en kort, preliminär byggnadsbeskrivning, enligt vilken avsikten är att bygga ett hus som har trästomme, tegelbeklädnad och delvis träbeklädnad i en enda våning frånräknat vindsutrymmets maskinrum för ventilation, sadeltak, markburet golv och grund av betong eller murblock, inte pålgrundläggning. Huset ska ha en teknik enligt dagens och objektets krav, uppvärmning med vattenelement eller golvvärme och flisfjärrvärmen i området som värmekälla. Enligt tidsschemat i projektplanen (punkt 5) ska ansökan om investeringsbidrag inklusive behandling i fullmäktige lämnas in till Grundtrygghetssektorn senast och inklusive utlåtandet till Finansieringscentralen senast Ett villkorligt beslut kommer från centralen i januari Om beslutet är positivt och projektet fortgår efter behandlingen av projektplanen kan byggarbetet börja i augusti september 2015 och objektet stå klart om ungefär ett år, i oktober november Projektet genomförs för Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s räkning med hjälp av reserveringen av staden och det positiva beslutet om investeringsbidrag.

6 Grundtrygghetssektorn hyr hela objektet av bolaget och hyr ut det vidare till de boende. Grundtrygghetssektorn har hand om verksamheten i objektet. Under byggnadstiden erbjuder Gårdsbacka åldringshem ersättande lokaler, då de boende flyttar till det nya servicehuset Kultakartano på Ojamogatan/Liessaarigatan i början av (Heikki Jauhiainen) Tekniska direktören Tekniska nämnden antecknar den utarbetade projektplanen för servicehuset Niilopirtti i Nummi för kännedom och konstaterar att den inte har något att anmärka mot projektplanen, vilket utgör nämndens utlåtande. BILAGA Tekniska nämnden 1/ Projektplan för Niilonpirtti -- Stadsstyrelsen Separata handlingar Projektplan för Niilonpirtti Tf stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: SFM 94 F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att godkänna projektplanen för Niilonpirtti och att planeringen fortsätter utgående från den. Ändringsförslag Ledamot Hannele Maittila föreslog att projektplanen godkänns med den ändringen att envåningsradhuset längs Oilaantie inte rivs i samband med bygget. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Bilaga 3/sfm Projektplan för Niilonpirtti

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1 TID 11.11.2015 kl 18:00 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 Nätverket

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 10/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 10/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 10/2015 1 Vård- och omsorgsnämnden Tid 01.10.2015 kl. 18:03-21:34 Plats Kyrkslätts kommunhus, mötesrum Ervast 1 vån. Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt Närvarande Määttä Jussi ordförande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadsstyrelsen 309 20.10.2014 Stadsstyrelsen 318 27.10.2014 Stadsstyrelsen 331 03.11.2014 Stadsfullmäktige 67 12.11.2014

Stadsstyrelsen 309 20.10.2014 Stadsstyrelsen 318 27.10.2014 Stadsstyrelsen 331 03.11.2014 Stadsfullmäktige 67 12.11.2014 Stadsstyrelsen 309 20.10.2014 Stadsstyrelsen 318 27.10.2014 Stadsstyrelsen 331 03.11.2014 Stadsfullmäktige 67 12.11.2014 BUDGET FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 STST 20.10.2014 309 Beredning

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

Nickby Hjärta Projektplan

Nickby Hjärta Projektplan Nickby Hjärta Stora Byvägen 12, 04130 SIBBO Nickby Hjärta Sammandrag 1 (5) SAMMANDRAG De nuvarande lokalerna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola är i dåligt skick. Inomhusluftproblem har förekommit

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

FLERVÅNINGSHUSVID VILLA BREDA NYBYGGNATION PROJEKTPLAN

FLERVÅNINGSHUSVID VILLA BREDA NYBYGGNATION PROJEKTPLAN FLERVÅNINGSHUSVID VILLA BREDA NYBYGGNATION 1 PROJEKTET I SAMMANDRAG 1 1.1 PROJEKTETS STYRGRUPP 3 1.2 PROJEKTGRUPP 3 1.3 BASFAKTA OM PROJEKTET 3 1.4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PROJEKTET 4 1.5 FUNKTIONELLA OCH EKONOMISKA

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 8/2015 1 Stadsfullmäktige 14.10.2015 TID 14.10.2015 kl 18:00-22:21 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Nuläge... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Nuläge... 4 Borgå stads bostadspolitiska program 2013 2018 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nuläge... 4 Beredning av bostadspolitiska programmet... 4 Befolkning... 4 Branscher och arbetsplatser... 7 Bostadsbeståndet...

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer