Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning om Nummis skolcentrum"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium, Nummi-Pusula högstadium samt Nummi-Pusula gymnasium. Det har 409 elever ( ). Skolcentret har två gymnastiksalar. Salen vid Oinolan koulu har en yta på 407,5 m 2, med kringutrymmen (omklädnings- och tvättrum, korridorer, förråd, scen) på totalt 608,7 m 2, medan gymnastiksalen vid Nummi-Pusula högstadium och gymnasium har en yta på 463 m 2 och med kringutrymmen på totalt cirka 620 m 2. Förbudet att använda gymnastiksalen vid Nummi-Pusula skolcentrum har gett upphov till nya, tillfälliga lösningar i verksamheten. Gymnastiksalen är belagd med användningsförbud och är därmed inte längre tillgänglig. Enligt sammandragsrapporten över undersökningen av konstruktionerna och inomhusluften i gymnastiksalen ( ) har byggnaden utifrån observationer och uttalanden av personalen långvariga och omfattande fukt- och mögelskador. Utgående från skadorna kan renoveringsarbetet bli så omfattande att en rivning av byggnaden blir en motiverad lösning. Projektet anses vara brådskande. Aktiviteterna i gymnastiksalen som är belagd med användningsförbud har till största delen samlats i Oinola gymnastiksal. Vardagar uppgår användningsbehovet för undervisningen och småbarnsfostran till totalt 59 timmar i veckan dagtid, medan användningen kvällstid uppgår till 20,5 timmar i veckan. Under veckoslut används gymnastiksalen 8,5 timmar. Ungdomsgården i Saukkola är också i dålig kondition. En brand härjade i bygganden för några år sedan och den låg länge oskyddad mot nederbörd. Reparationerna har inte försatt byggnaden i tillfredsställande kondition. Arbetarskyddet rekommenderar att den inte ska användas. I behovsutredningen föreslås att lokalerna ersätts med nya lokaler, som byggs i anslutning till skolan. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar för lokaldimensionering (2012) uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. Lokal m2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt

2 Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 3. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Medlem Heikki Linnavirta föreslog med stöd av ersättare Jari Ylitolonen att nämnden beslutar bordlägga ärendet. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder fortsatt behandling av ärendet rösta JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade ordförande Wikberg JA och medlemmarna Heir, Ilmarinen, Linnavirta, Niemimaa, Saukkola, Tommila och Weintraub samt ersättarna Einiö och Ylitolonen röstade NEJ. Fortsatt behandling av ärendet fick en (1) röst och medlem Linnavirtas ändrade beslutsförslag nio (9) röster. Nämnden för fostran och utbildning beslutade att bordlägga ärendet. Nämnden för fostran och utbildning Initiativ Ett initiativ från Nummis och Pusulas områdeskommitté och ett gemensamt initiativ av lokala föreningar innehåller ett förslag om att bygga en gymnastiksal med 550 m2 golvyta i Nummis skolcentrum. Motiveringen till salens storlek är ökningen i utövningen av volleyboll i både Pusula och Nummi. Därtill betraktar motionen en sal på 550 m2 som lämpligt stor för undervisningen. Det har inte gått att ordna volleybolltävlingar på FM-nivå i Nummi-Pusulas område på grund av att salen varit för liten. Enligt initiativet använder man salar på 24x12 meter och 6 meters höjd i matcher i FM-serierna, och för att uppfylla tävlingsbestämmelserna ska det finnas 2

3 parallellplaner i FM-seriematcher. Enligt initiativet upplever även utövarna av innebandy och fotboll lokalerna som trånga. Behovsutredningen från nämnden för fostran och utbildning innehöll även ett förslag om att bygga en gymnastiksal med kringutrymmen på 530 kvadrat i Nummis skolcentrum. Rumsprogrammet för gymnastiksalen preciseras när projektplanen utarbetas. Salen på 530 m2 inklusive kringutrymmen ska enligt förslaget vara delad; salen på ca 420 m2, tvättoch omklädningsrum på ca 80 m2 och förrådsrum på ca 30 m2. Salen kan inrymma två volleybollplaner på tvären för träning. Gymnastiksalen i Oinola lågstadium har en area på cirka 609 m2. Den nya gymnastiksal som föreslås i behovsutredningen har 530 m2, varefter Nummis skolcentrum skulle ha lokaler på totalt cirka m2. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. De uppskattade kostnaderna för Nummis skolcentrums 550 m 2 stora sal, med kringutrymmen på m 2, uppgår till cirka 1,7 1,85 miljoner euro. Lokal m 2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt En ny gymnastiksal på 750 m2 med kringutrymmen i anslutning till Nummis skolcentrum kostar enligt uppskattning euro mer än den sal på 530 m2 med kringutrymmen som föreslås i behovsutredningen. Lojo har 5 stora sporthallar, av vilka Tennaris gymnasiesal och bollhall samt Järnefelts och Tallbacka sporthallar kan delas upp i 3 volleybollplaner och Perttilä sporthall i 2 planer. I Lojo kan FM-turneringar spelas i Tennaris två hallar (gymnasiesalen och bollhallen) på likadant underlag samtidigt. Frånräknat Tennaris gymnasiesal (3 avdelningar på 14,33 x 23,35 m var) har inte de ovan uppräknade hallarna plats för spelplaner som uppfyller Volleybollförbundets bestämmelser för FM-serien (C-juniorer och äldre) spelplanerna ska ha de officiella måtten 9 x 18 m, med biytor 12 x 24 m För turneringar som gäller FM-kval räcker en spelplan på 10,5 x 20 m. Gymnasiesalen har en läktare för 350 personer och bollhallen en ståplatsläktare för 100 personer. Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus

4 Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Heli Saukkola lade med stöd av medlemmarna Juha Niemimaa och Roger Weintraub fram följande ändrade beslutsförslag: Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande med avvikelse från behovsutredningen så att gymnastiksalen med kringutrymmen blir 660 m2 stor, varav salens andel är 550 m2 Härvid blir de uppskattade kostnaderna för salen euro, och för hela lokalen euro, inklusive lösöre euro. Det är nödvändigt att avvika från behovsutredningen för att få tillräckligt stora idrottslokaler i ett område med långa avstånd. 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i punkt 1 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder det ursprungliga beslutsförslaget röstar JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade

5 medlemmarna Heir, Janérus, Linnavirta, Tommila, Wikberg och Väre JA och medlemmarna Ilmarinen, Niemimaa, Saukkola och Weintraub NEJ. Bildningsdirektörens beslutsförslag fick sex (6) röster och medlem Heli Saukkolas ändrade beslutsförslag fyra (4) röster. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag med rösterna 6 4. Chefen för ungdomsarbetet Merja Hukkanen avlägsnade sig från mötet efter att detta ärende hade behandlats, kl Tekniska nämnden Vid den fortsatta planeringen och nybyggnationen i skolcentrets område ska ambitionen vara att hitta synergilösningar för lokaler som är i bruk vid olika tider, för att ta hänsyn till den totala användningsgraden för lokalerna, och därigenom få ut större nytta av investeringarna. En synergilösning som kan nämnas är exempelvis gemensamma lokaler för ungdomsarbetet och eftermiddagsklubbarna, vilket har genomförts vid Mäntynummen koulu. Likaså ska den interna trafiken på tomten planeras ur ett helhetsperspektiv, eftersom tanken är att nybyggnaden för kök och matsal ska ha köket i centrum, dit maten kommer från det nya centralköket i Lojo och därifrån maten distribueras vidare. I tidsschemat ska hänsyn inte tas enbart till gymnastiksalsprojektet, utan även byggandet av kök-matsal i det avseendet att nyttan med det nya centralköket i Lojo är möjlig bara om den enhet som tar emot maten är tillräckligt väl förberedd. (Heikki Jauhiainen, Jorma Kaasinen) Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Tekniska direktören Tekniska nämnden ger det begärda utlåtandet genom att framföra att behovet av nybyggnation, totalrenovering och tillbyggnad i Nummi-Pusula skolcentrum ska tillgodoses genom övergripande planering, med hänsyn till olika aktörer och med beaktande av möjliga synergieffekter av gemensam lokalanvändning.

6 Det är antagligen vettigt att tidsmässigt fördela byggandet på flera år, t.ex. av budgetskäl, vilket gör att byggandet belastar skolcentrets område under flera läsår, men samtidigt minimerar behovet av eventuella tillfälliga lokaler. Godkändes. Efter behandlingen av detta ärende hölls en paus kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. om bordläggning Stadsstyrelseledamot Jukka Sassi föreslog med stöd av ordförande Irene Äyräväinen att ärendet bordläggs tills stadsstyrelsen sammanträder nästa gång, Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum

7 Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté Bildningsdirektör Katri Kalske deltog i sammanträdet som expert och besvarade frågor under behandlingen av detta ärende. Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. Ändringsförslag Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamot Hannele Maittila och ersättare Lassi Huhtala fram följande ändringsförslag: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå så att salen inklusive kringutrymmen får en area på 660 m², varav salens andel är 550 m²; 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Riikka Slunga-Poutsalo, ersättarna Päivi Kuitunen, Pekka Luoma och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Päivi Alanne, Hannele Maittila och Nina Virtanen samt ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens beslutsförslag fick nio (9) röster och ledamot Alannes ändringsförslag fyra (4) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna 9 4.

8 Fullmäktiges II vice ordförande Janne Laakkonen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende, innan beslut fattades, kl SFM Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté om att återförvisa ärendet för ny beredning Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamöterna Hannele Maittila och Markku Lehtonen fram att ärendet återförvisas för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som stödde fortsatt behandling av ärendet röstade JA och de som stödde ledamot Alannes förslag om att återförvisa ärendet för ny beredning röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick aderton (18) röster och ledamot Alannes förslag om återförvisning trettiotre (33) röster. Fullmäktige beslutade med rösterna att återförvisa ärendet för ny beredning. Bilaga 4/sfm omröstninglista Nämnden för fostran och utbildning Lojo stadsfullmäktige beslutade på sammanträdet i 73 att återförvisa behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Bildningssektorn har utarbetat en ny behovsutredning för Nummis skolcentrum, där den centrala tanken är att skapa ett servicecentrum enligt ett fleraktörskoncept. Behovet av grundlig renovering och ombyggnad av skolcentret, Nummi-Pusula högstadium och gymnasium samt Oinola lågstadium,

9 uppgår totalt till cirka m2 lägenhetsyta. Behovet av nybyggnad uppgår till cirka 830 m2 lägenhetsyta. En preliminär kostnadskalkyl för totalrenoveringen och ombyggnaden samt nybygget går på cirka euro. Lokalbehovet för den allmänbildande undervisningen, ungdomsgården, förskolan, eftermiddagsklubben, elevvården, Hiisi-institutet och motionscentret integreras efter aktivitet i de byggnader som förblir tillgängliga och i nybygget. I samband med projektplaneringen utreds om det är möjligt att även förlägga ett bibliotek på området genom god lokalplanering utan ytterligare byggande. Om detta är möjligt, flyttar biblioteket i Saukkola till området. Projektplanen tar hänsyn till bostadslokalerna i Oinolan koulu. Dessa kan utvidgas och tas i bruk efter lokalbehov och möjligheter. Kostnaderna för ombyggnad av bostadslokalerna ingår inte i behovsutredningens kostnadskalkyl. Ett rumsprogram om planlösningen och användningen av lokalerna införs i projektplanen. Planeringen av lokalerna strävar efter en effektiv och mångsidig lokalanvändning, som anpassa efter motions-, natur- och miljöpedagogik. Projektplaneringen för Nummi-Pusula skolcentrum inleds under Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslag Medlem Heli Saukkola lade fram följande ändringsförslag: Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade

10 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår så, att gymnastiksalen inklusive kringutrymmen blir 660 m², varav gymnastiksalen blir 550 m² och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslaget förföll, eftersom det inte fick stöd. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag. Tekniska nämnden Nybygget för det planerade köket och matsalen vid Nummis skolcentrum stryks, eftersom ett större uppvärmnings-/distributionskök i Nummi-Pusula-området kan förläggas till Pusula åldringshem utan tilläggsbyggande. Då kan köks- och matsalslösningarna vid Nummis skolcentrum genomföras genom att sanera lokalerna i de nuvarande byggnaderna utan nybygge. Att förlägga övriga planerade lokaler till skolområdet är motiverat om de kan utföras genom sanering av befintliga lokaler utan betydande tilläggsbyggande. I stället för den indragna gymnastiksalen som ska rivas byggs en ny gymnastiksal med tillhörande kringutrymmen för skolans behov. Tidsschemat för genomförande av projektet har lagts in under åren 2016 och 2017 i budgetplanerna, anslag reserveras för totalt 7,3 miljoner euro. Vilken inverkan ändringen av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ( ) har på finansieringen av projektet bör utredas. (Jussi Savela) Separat handling: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Tekniska direktören Tekniska nämnde konstaterar som sitt utlåtande att projektet för Nummis skolcentrum kan gå vidare till fasen för projektplanering i den form som nämnden för fostran och utbildning föreslår. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas. Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet. Tekniska nämnden konstaterar som sitt utlåtande att Nummi-Pusula skolcentrums gymnastiksal som är belagd med användningsförbud i första hand ska rivas och i stället för den byggs en ny gymnastiksal med kringutrymmen enligt behovsutredningen. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas.

11 Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet, eftersom rivnings- och byggarbetet ger upphov till större trafikmängder. Stadsstyrelsen Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Bildningsdirektör Katri Kalske föredrog ärendet på sammanträdet. om bordläggning Ledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ledamot Petteri Åström att ärendet bordläggs och tas upp på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Vid ordförandens förfrågan uppgav ingen av styrelseledamöterna att de motsatte sig förslaget om bordläggning, varför ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen godkänt bordläggningen. Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet och ta upp det på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan

12 Tekniska direktören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske anlände till mötet kl för att utgöra expert. Ledamot Päivi Alanne lämnade med stöd av ledamot Petteri Åström och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m². Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. Ändringsförslag 2 På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Alannes ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Alannes ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

13 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering 3. att förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Ändringsförslag 3 Ledamot Hannele Maittila lämnade med stöd av ledamot Toni Hägg och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Maittilas ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Maittilas ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Stadsstyrelsen beslutade lämna följande beslutsförslag till stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade

14 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. SFM 79 Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande till förläggningen av biblioteket till Nummis skolcentrum arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Behandling Ändringsförslag 1 Ordföranden avbröt sammanträdet för en förhandlingspaus kl Efter pausen återupptogs mötet med fulltalig fullmäktigeförsamling. Fullmäktiges II vice ordförande Kari Kyttälä föreslog med stöd av ledamöterna Päivi Alanne och Ilkka Lähteenmäki följande ändring i punkt 2 i beslutsförslaget: att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas

15 till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Ändringsförslag 2 Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick tretton (13) röster och ledamot Kyttäläs ändringsförslag trettioåtta (38) röster. Stadsfullmäktige godkände II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Katri Piiparinen följande ändring, som kompletterar beslutet med en ny punkt 3: att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick femton (15) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag trettiosex (36) röster. Stadsfullmäktige godkände ledamot Nordströms ändringsförslag med rösterna Fullmäktige beslutade 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. 3. att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Hemställningskläm Ledamot Päivi Alanne föreslog att en kläm med följande innehåll fogas till beslutet: "Vid planeringen och byggandet av gymnastiksalen i planen för Nummis skolcentrum ska hänsyn tas till idrottsföreningarnas, idrottscentrets och övriga samarbetspartners önskemål när det gäller gymnastiksalens storlek

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) FULLMÄKTIGE TID 12.06.2013 kl. 09:00-13:44 Sammanträdet avbröts för den tid gruppmötena pågick 12.30-13.04 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) Stadsfullmäktige Kj/10 18.1.2012

Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) Stadsfullmäktige Kj/10 18.1.2012 Helsingfors stad Föredragningslista 1/2012 1 (29) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslutsförslag beslutar på nytt som

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 7.6.2012 klo 15.30 Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer