Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning om Nummis skolcentrum"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium, Nummi-Pusula högstadium samt Nummi-Pusula gymnasium. Det har 409 elever ( ). Skolcentret har två gymnastiksalar. Salen vid Oinolan koulu har en yta på 407,5 m 2, med kringutrymmen (omklädnings- och tvättrum, korridorer, förråd, scen) på totalt 608,7 m 2, medan gymnastiksalen vid Nummi-Pusula högstadium och gymnasium har en yta på 463 m 2 och med kringutrymmen på totalt cirka 620 m 2. Förbudet att använda gymnastiksalen vid Nummi-Pusula skolcentrum har gett upphov till nya, tillfälliga lösningar i verksamheten. Gymnastiksalen är belagd med användningsförbud och är därmed inte längre tillgänglig. Enligt sammandragsrapporten över undersökningen av konstruktionerna och inomhusluften i gymnastiksalen ( ) har byggnaden utifrån observationer och uttalanden av personalen långvariga och omfattande fukt- och mögelskador. Utgående från skadorna kan renoveringsarbetet bli så omfattande att en rivning av byggnaden blir en motiverad lösning. Projektet anses vara brådskande. Aktiviteterna i gymnastiksalen som är belagd med användningsförbud har till största delen samlats i Oinola gymnastiksal. Vardagar uppgår användningsbehovet för undervisningen och småbarnsfostran till totalt 59 timmar i veckan dagtid, medan användningen kvällstid uppgår till 20,5 timmar i veckan. Under veckoslut används gymnastiksalen 8,5 timmar. Ungdomsgården i Saukkola är också i dålig kondition. En brand härjade i bygganden för några år sedan och den låg länge oskyddad mot nederbörd. Reparationerna har inte försatt byggnaden i tillfredsställande kondition. Arbetarskyddet rekommenderar att den inte ska användas. I behovsutredningen föreslås att lokalerna ersätts med nya lokaler, som byggs i anslutning till skolan. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar för lokaldimensionering (2012) uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. Lokal m2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt

2 Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 3. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Medlem Heikki Linnavirta föreslog med stöd av ersättare Jari Ylitolonen att nämnden beslutar bordlägga ärendet. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder fortsatt behandling av ärendet rösta JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade ordförande Wikberg JA och medlemmarna Heir, Ilmarinen, Linnavirta, Niemimaa, Saukkola, Tommila och Weintraub samt ersättarna Einiö och Ylitolonen röstade NEJ. Fortsatt behandling av ärendet fick en (1) röst och medlem Linnavirtas ändrade beslutsförslag nio (9) röster. Nämnden för fostran och utbildning beslutade att bordlägga ärendet. Nämnden för fostran och utbildning Initiativ Ett initiativ från Nummis och Pusulas områdeskommitté och ett gemensamt initiativ av lokala föreningar innehåller ett förslag om att bygga en gymnastiksal med 550 m2 golvyta i Nummis skolcentrum. Motiveringen till salens storlek är ökningen i utövningen av volleyboll i både Pusula och Nummi. Därtill betraktar motionen en sal på 550 m2 som lämpligt stor för undervisningen. Det har inte gått att ordna volleybolltävlingar på FM-nivå i Nummi-Pusulas område på grund av att salen varit för liten. Enligt initiativet använder man salar på 24x12 meter och 6 meters höjd i matcher i FM-serierna, och för att uppfylla tävlingsbestämmelserna ska det finnas 2

3 parallellplaner i FM-seriematcher. Enligt initiativet upplever även utövarna av innebandy och fotboll lokalerna som trånga. Behovsutredningen från nämnden för fostran och utbildning innehöll även ett förslag om att bygga en gymnastiksal med kringutrymmen på 530 kvadrat i Nummis skolcentrum. Rumsprogrammet för gymnastiksalen preciseras när projektplanen utarbetas. Salen på 530 m2 inklusive kringutrymmen ska enligt förslaget vara delad; salen på ca 420 m2, tvättoch omklädningsrum på ca 80 m2 och förrådsrum på ca 30 m2. Salen kan inrymma två volleybollplaner på tvären för träning. Gymnastiksalen i Oinola lågstadium har en area på cirka 609 m2. Den nya gymnastiksal som föreslås i behovsutredningen har 530 m2, varefter Nummis skolcentrum skulle ha lokaler på totalt cirka m2. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar uppgår 450 elevers behov av gymnastiklokaler inklusive biutrymmen till m2. De uppskattade kostnaderna för Nummis skolcentrums 550 m 2 stora sal, med kringutrymmen på m 2, uppgår till cirka 1,7 1,85 miljoner euro. Lokal m 2 nyttoarea Kostnadskalkyl Ungdomslokal Gymnastiksal (inkl. biutrymmen) TOTALT Lösöre 5 % av kostnaderna Kostnader totalt En ny gymnastiksal på 750 m2 med kringutrymmen i anslutning till Nummis skolcentrum kostar enligt uppskattning euro mer än den sal på 530 m2 med kringutrymmen som föreslås i behovsutredningen. Lojo har 5 stora sporthallar, av vilka Tennaris gymnasiesal och bollhall samt Järnefelts och Tallbacka sporthallar kan delas upp i 3 volleybollplaner och Perttilä sporthall i 2 planer. I Lojo kan FM-turneringar spelas i Tennaris två hallar (gymnasiesalen och bollhallen) på likadant underlag samtidigt. Frånräknat Tennaris gymnasiesal (3 avdelningar på 14,33 x 23,35 m var) har inte de ovan uppräknade hallarna plats för spelplaner som uppfyller Volleybollförbundets bestämmelser för FM-serien (C-juniorer och äldre) spelplanerna ska ha de officiella måtten 9 x 18 m, med biytor 12 x 24 m För turneringar som gäller FM-kval räcker en spelplan på 10,5 x 20 m. Gymnasiesalen har en läktare för 350 personer och bollhallen en ståplatsläktare för 100 personer. Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus

4 Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ändrat beslutsförslag Heli Saukkola lade med stöd av medlemmarna Juha Niemimaa och Roger Weintraub fram följande ändrade beslutsförslag: Nämnden för fostran och utbildning 1. ber tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande med avvikelse från behovsutredningen så att gymnastiksalen med kringutrymmen blir 660 m2 stor, varav salens andel är 550 m2 Härvid blir de uppskattade kostnaderna för salen euro, och för hela lokalen euro, inklusive lösöre euro. Det är nödvändigt att avvika från behovsutredningen för att få tillräckligt stora idrottslokaler i ett område med långa avstånd. 2. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att initiativen konstateras vara slutbehandlade 3. lämnar förslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige om att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i punkt 1 4. lägger fram förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige om att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. Ordförande föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop och att de som stöder det ursprungliga beslutsförslaget röstar JA och de som stöder det ändrade beslutsförslaget röstar NEJ. I omröstningen röstade

5 medlemmarna Heir, Janérus, Linnavirta, Tommila, Wikberg och Väre JA och medlemmarna Ilmarinen, Niemimaa, Saukkola och Weintraub NEJ. Bildningsdirektörens beslutsförslag fick sex (6) röster och medlem Heli Saukkolas ändrade beslutsförslag fyra (4) röster. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag med rösterna 6 4. Chefen för ungdomsarbetet Merja Hukkanen avlägsnade sig från mötet efter att detta ärende hade behandlats, kl Tekniska nämnden Vid den fortsatta planeringen och nybyggnationen i skolcentrets område ska ambitionen vara att hitta synergilösningar för lokaler som är i bruk vid olika tider, för att ta hänsyn till den totala användningsgraden för lokalerna, och därigenom få ut större nytta av investeringarna. En synergilösning som kan nämnas är exempelvis gemensamma lokaler för ungdomsarbetet och eftermiddagsklubbarna, vilket har genomförts vid Mäntynummen koulu. Likaså ska den interna trafiken på tomten planeras ur ett helhetsperspektiv, eftersom tanken är att nybyggnaden för kök och matsal ska ha köket i centrum, dit maten kommer från det nya centralköket i Lojo och därifrån maten distribueras vidare. I tidsschemat ska hänsyn inte tas enbart till gymnastiksalsprojektet, utan även byggandet av kök-matsal i det avseendet att nyttan med det nya centralköket i Lojo är möjlig bara om den enhet som tar emot maten är tillräckligt väl förberedd. (Heikki Jauhiainen, Jorma Kaasinen) Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Tekniska direktören Tekniska nämnden ger det begärda utlåtandet genom att framföra att behovet av nybyggnation, totalrenovering och tillbyggnad i Nummi-Pusula skolcentrum ska tillgodoses genom övergripande planering, med hänsyn till olika aktörer och med beaktande av möjliga synergieffekter av gemensam lokalanvändning.

6 Det är antagligen vettigt att tidsmässigt fördela byggandet på flera år, t.ex. av budgetskäl, vilket gör att byggandet belastar skolcentrets område under flera läsår, men samtidigt minimerar behovet av eventuella tillfälliga lokaler. Godkändes. Efter behandlingen av detta ärende hölls en paus kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. om bordläggning Stadsstyrelseledamot Jukka Sassi föreslog med stöd av ordförande Irene Äyräväinen att ärendet bordläggs tills stadsstyrelsen sammanträder nästa gång, Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum

7 Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté Bildningsdirektör Katri Kalske deltog i sammanträdet som expert och besvarade frågor under behandlingen av detta ärende. Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå utifrån framställningen i behovsutredningen 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. Ändringsförslag Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamot Hannele Maittila och ersättare Lassi Huhtala fram följande ändringsförslag: 1. att projektplaneringen för gymnastiksalen och ungdomsgården i Nummis skolcentrum ska fortgå så att salen inklusive kringutrymmen får en area på 660 m², varav salens andel är 550 m²; 2. att planeringen av gymnastiksalen och ungdomsgården förenas med planeringen av totalrenoveringen och nybyggandet (kök) vid Nummi-Pusulan koulu. 3. att initiativen om gymnastiksalen konstateras vara slutbehandlade. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Riikka Slunga-Poutsalo, ersättarna Päivi Kuitunen, Pekka Luoma och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Päivi Alanne, Hannele Maittila och Nina Virtanen samt ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens beslutsförslag fick nio (9) röster och ledamot Alannes ändringsförslag fyra (4) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna 9 4.

8 Fullmäktiges II vice ordförande Janne Laakkonen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende, innan beslut fattades, kl SFM Separata handlingar: Behovsutredning för gymnastiksal vid Nummis skolcentrum Utlåtande av Lohjan Liikuntakeskus Initiativ om att bygga en tillräckligt stor sal vid Nummi-Pusula skolcentrum Initiativ från områdeskommittéerna för Nummi och Pusula Sammandrag över Lojo stads idrottslokaler Appell från Nummi områdeskommitté om att återförvisa ärendet för ny beredning Ledamot Päivi Alanne lade med stöd av ledamöterna Hannele Maittila och Markku Lehtonen fram att ärendet återförvisas för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som stödde fortsatt behandling av ärendet röstade JA och de som stödde ledamot Alannes förslag om att återförvisa ärendet för ny beredning röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick aderton (18) röster och ledamot Alannes förslag om återförvisning trettiotre (33) röster. Fullmäktige beslutade med rösterna att återförvisa ärendet för ny beredning. Bilaga 4/sfm omröstninglista Nämnden för fostran och utbildning Lojo stadsfullmäktige beslutade på sammanträdet i 73 att återförvisa behovsutredningen för gymnastiksalen och ungdomsgården vid Nummis skolcentrum för ny beredning så att behovet av nybygge, ombyggnad och tillbyggnad av Nummi-Pusula skolcentrum planeras ur ett helhetsperspektiv med beaktande av olika aktörer och ömsesidiga synergimöjligheter vid samanvändning av lokalerna. Bildningssektorn har utarbetat en ny behovsutredning för Nummis skolcentrum, där den centrala tanken är att skapa ett servicecentrum enligt ett fleraktörskoncept. Behovet av grundlig renovering och ombyggnad av skolcentret, Nummi-Pusula högstadium och gymnasium samt Oinola lågstadium,

9 uppgår totalt till cirka m2 lägenhetsyta. Behovet av nybyggnad uppgår till cirka 830 m2 lägenhetsyta. En preliminär kostnadskalkyl för totalrenoveringen och ombyggnaden samt nybygget går på cirka euro. Lokalbehovet för den allmänbildande undervisningen, ungdomsgården, förskolan, eftermiddagsklubben, elevvården, Hiisi-institutet och motionscentret integreras efter aktivitet i de byggnader som förblir tillgängliga och i nybygget. I samband med projektplaneringen utreds om det är möjligt att även förlägga ett bibliotek på området genom god lokalplanering utan ytterligare byggande. Om detta är möjligt, flyttar biblioteket i Saukkola till området. Projektplanen tar hänsyn till bostadslokalerna i Oinolan koulu. Dessa kan utvidgas och tas i bruk efter lokalbehov och möjligheter. Kostnaderna för ombyggnad av bostadslokalerna ingår inte i behovsutredningens kostnadskalkyl. Ett rumsprogram om planlösningen och användningen av lokalerna införs i projektplanen. Planeringen av lokalerna strävar efter en effektiv och mångsidig lokalanvändning, som anpassa efter motions-, natur- och miljöpedagogik. Projektplaneringen för Nummi-Pusula skolcentrum inleds under Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Bildningsdirektören Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslag Medlem Heli Saukkola lade fram följande ändringsförslag: Nämnden för fostran och utbildning beslutar 1. att be tekniska nämnden om ett teknisk-ekonomiskt utlåtande om behovsutredningen för Nummis skolcentrum 2. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att initiativen i ärendet konstateras vara slutbehandlade

10 3. att föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår så, att gymnastiksalen inklusive kringutrymmen blir 660 m², varav gymnastiksalen blir 550 m² och att grundtrygghetens behov beaktas vid undersökning av rådgivningens placering. Ändringsförslaget förföll, eftersom det inte fick stöd. Nämnden för fostran och utbildning godkände bildningsdirektörens beslutsförslag. Tekniska nämnden Nybygget för det planerade köket och matsalen vid Nummis skolcentrum stryks, eftersom ett större uppvärmnings-/distributionskök i Nummi-Pusula-området kan förläggas till Pusula åldringshem utan tilläggsbyggande. Då kan köks- och matsalslösningarna vid Nummis skolcentrum genomföras genom att sanera lokalerna i de nuvarande byggnaderna utan nybygge. Att förlägga övriga planerade lokaler till skolområdet är motiverat om de kan utföras genom sanering av befintliga lokaler utan betydande tilläggsbyggande. I stället för den indragna gymnastiksalen som ska rivas byggs en ny gymnastiksal med tillhörande kringutrymmen för skolans behov. Tidsschemat för genomförande av projektet har lagts in under åren 2016 och 2017 i budgetplanerna, anslag reserveras för totalt 7,3 miljoner euro. Vilken inverkan ändringen av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ( ) har på finansieringen av projektet bör utredas. (Jussi Savela) Separat handling: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Tekniska direktören Tekniska nämnde konstaterar som sitt utlåtande att projektet för Nummis skolcentrum kan gå vidare till fasen för projektplanering i den form som nämnden för fostran och utbildning föreslår. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas. Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet. Tekniska nämnden konstaterar som sitt utlåtande att Nummi-Pusula skolcentrums gymnastiksal som är belagd med användningsförbud i första hand ska rivas och i stället för den byggs en ny gymnastiksal med kringutrymmen enligt behovsutredningen. I samband med projektplaneringen ska fasplaneringen och tidsschemat för bygget avgöras och olika finansieringsalternativ utredas.

11 Därutöver ska särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikregleringen i skolområdet, eftersom rivnings- och byggarbetet ger upphov till större trafikmängder. Stadsstyrelsen Separata handlingar Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Bildningsdirektör Katri Kalske föredrog ärendet på sammanträdet. om bordläggning Ledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ledamot Petteri Åström att ärendet bordläggs och tas upp på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Vid ordförandens förfrågan uppgav ingen av styrelseledamöterna att de motsatte sig förslaget om bordläggning, varför ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen godkänt bordläggningen. Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet och ta upp det på nytt när utredningen om servicenätverket är klar. Bildningsdirektör Katri Kalske avlägsnade sig efter behandlingen av detta ärende, kl Stadsstyrelsen Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan

12 Tekniska direktören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering. Behandling Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske anlände till mötet kl för att utgöra expert. Ledamot Päivi Alanne lämnade med stöd av ledamot Petteri Åström och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m². Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. Ändringsförslag 2 På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Alannes ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Alannes ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström lade fram följande ändringsförslag: Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

13 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering 3. att förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum. et förföll, eftersom det inte fick stöd. Ändringsförslag 3 Ledamot Hannele Maittila lämnade med stöd av ledamot Toni Hägg och II vice ordförande Nina Virtanen fram följande ändringsförslag Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandes beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade NEJ. Föredragandes beslutsförslag fick stöd av ledamöterna Aslak Palenius och Leo Rintanen. Ledamot Maittilas ändringsförslag fick stöd av ledamöterna Päivi Alanne, Tom Hillner, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen och Petteri Åström samt ordförande Irene Äyräväinen. Föredragandens beslutsförslag fick två (2) röster och ledamot Maittilas ändringsförslag elva (11) röster. Stadsstyrelsen godkände ledamot Alannes ändringsförslag med rösterna Stadsstyrelsen beslutade lämna följande beslutsförslag till stadsfullmäktige: 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade

14 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. SFM 79 Separata handlingar: Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande Nummis och Pusulas områdeskommittéers ställningstagande till förläggningen av biblioteket till Nummis skolcentrum arbetarskyddets ställningstagande till renoveringen av fysik-kemi-klasserna/totalrenoveringen av skolan 1. att konstatera att motionerna om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² Övriga lokaler flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Behandling Ändringsförslag 1 Ordföranden avbröt sammanträdet för en förhandlingspaus kl Efter pausen återupptogs mötet med fulltalig fullmäktigeförsamling. Fullmäktiges II vice ordförande Kari Kyttälä föreslog med stöd av ledamöterna Päivi Alanne och Ilkka Lähteenmäki följande ändring i punkt 2 i beslutsförslaget: att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas

15 till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. Ändringsförslag 2 Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick tretton (13) röster och ledamot Kyttäläs ändringsförslag trettioåtta (38) röster. Stadsfullmäktige godkände II vice ordförande Kyttäläs ändringsförslag med rösterna Ledamot Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Katri Piiparinen följande ändring, som kompletterar beslutet med en ny punkt 3: att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som stödde stadsstyrelsens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsstyrelsens förslag fick femton (15) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag trettiosex (36) röster. Stadsfullmäktige godkände ledamot Nordströms ändringsförslag med rösterna Fullmäktige beslutade 1. att konstatera att initiativen om gymnastiksalen vid Nummis skolcentrum är slutbehandlade 2. att godkänna att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår undersökning av rådgivningens placering samt att resultatet av utredningen om servicenätverket beaktas, dock så, att projektplaneringen för Nummis skolcentrum fortgår enligt behovsutredningen så att den sal som byggs blir minst 440 m² och att genomförandet av projektet inleds med detta. Övriga verksamheter flyttas till området, om de kan förläggas i de befintliga lokalerna utan betydande tilläggsbyggande. biblioteket i Saukkola inte flyttas till Nummis skolcentrum. 3. att förnybara energikällor såsom solenergi ska användas vid bygget av Nummis skolcentrum, såvida detta bara är möjligt. Hemställningskläm Ledamot Päivi Alanne föreslog att en kläm med följande innehåll fogas till beslutet: "Vid planeringen och byggandet av gymnastiksalen i planen för Nummis skolcentrum ska hänsyn tas till idrottsföreningarnas, idrottscentrets och övriga samarbetspartners önskemål när det gäller gymnastiksalens storlek

16 (550 m2) i syfte att bygga en så mångsidigt användbar lokal som möjligt inom ramen för projektets budget. När ordförande frågade om fullmäktige kunde godkänna ledamot Alannes kläm enhälligt framkom även åsikter där man motsatte sig klämmen, varför det blev omröstning om saken. Bilaga 5 7/sfm slista Fullmäktige godkände ordförandens förslag om omröstning genom namnupprop så att de som motsatte sig att klämmen fogas till beslutet röstade JA och de som stödde klämförslaget röstade NEJ. Fullmäktige gav trettiosju (37) röster mot klämförslaget och fjorton (14) för. Fullmäktige förkastade klämförslaget med rösterna

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1 TID 11.11.2015 kl 18:00 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 Nätverket

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 8/2015 1 Stadsfullmäktige 14.10.2015 TID 14.10.2015 kl 18:00-22:21 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande:

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande: Borgensansökan IFK Stocksund Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande: Siv Sahlström (C) yrkar återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag att beräkna och

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Mål och inriktning Föreningen ska endast bedriva fotbollsverksamhet och ha sin inriktning på att tillhöra eliten inom Sverige. Föreningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer