Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet Kiinteistö Oy Passinpelto (12 bostäder) och Kiinteistö Oy Keppihevonen (7 bostäder) fusioneras den 1 januari 2015 med Lohjan Vuokra-asunnot Oy eller Lova (1425 bostäder). När man dessutom räknar med Kultakartano, som ska stå färdigt i januari 2015, kommer antalet lägenheter som Lova äger att stiga till totalt 1621 under början av Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s roll som bostadspolitisk aktör kommer att förstärkas såsom fullmäktige planerat då det fattat sina fusionsbeslut. Till stadskoncernen hör dessutom, utöver det växande Lohjan Vuokra-asunnot Oy (Lova), ca 350 hyresbostäder som staden äger och besitter direkt. I antalet ingår 50 bostäder som staden hyr av Y-säätiö och hyr ut i andra hand. Några av stadens direktägda bostadsfastigheter omfattar fler än tio hyresbostäder, och de är således till sin karaktär helt jämförbara med Lovas enheter. Därför är det ändamålsenligt att de övergår i Lovas ägo, vilket harmonierar med målen i stadens tillväxtstrategi och med produktivitetsprogrammet. Investeringsramen i stadens budget är mycket stram, och spelrummet kommer inte att öka under kommande år. Stadens direktägda bostadsfastigheter framför allt de största och äldsta kräver totalrenovering under de närmaste åren. Ett bolag som hör till stadskoncernen kan på ett smidigare sätta skaffa finansiering från marknaden samt planera nödvändiga saneringar och lägga upp tidsscheman för dem i rätt tid. Stadens tekniska sektor (fastighetschef Jorma Kaasinen, fastighetsmästare Kari Koljonen) och grundtrygghetssektor (förvaltningschef Mikko Kerkola, bostadschef Kati Kaukoniemi) samt Lohjan Vuokra-asunnot Oy (verkställande direktör Veli Haukka) förrättade under våren 2014 i gott samarbete syn på alla större bostadsfastigheter som staden äger direkt och gjorde upp preliminära planer. Arbetsgruppen anser att följande hyresbostadsenheter, som består av radhus på mark som staden äger, i princip kunde överföras till Lova på separat överenskomna villkor: I Perttilänkoti finns 30 ettor och därtill ett klubbrum som byggs om till bostad under början av Huset är beläget i Vendelä på adressen Metsäkorpivägen 10, Lojo (station). De tre radhusen från 1971, som ursprungligen byggdes till seniorhus, samt service- och bastubyggnaden har en sammanlagd våningsyta på m2. Av dem som bor i husen har största delen redan länge varit andra än åldringar, eftersom lägenheterna är för små för att t.ex. möjliggöra användning av hjälpmedel, och utbudet av vanliga bostäder för äldre uppfyller efterfrågan. De flervåningshus med

2 hyresbostäder som Lohjan Vuokra-asunnot Oy äger i Tallbacka är belägna på kort avstånd från Perttilänkoti. I Tuusankoti finns 33 ettor och 1 tvåa. Enheten är belägen i Fatjaområdet (Tuusa) på adressen Lärarvägen 1, Lojo (Virkby). De fem radhusen, som byggdes som seniorhus, har en sammanlagd våningsyta på m2. Även i Tuusankoti är de boende huvudsakligen andra än seniorer. Alldeles intill står flervåningshuset Fatjanpuisto med 36 hyreslägenheter, som ägs av Lova. Bostäderna vid Kalevalantie består av 12 ettor. De är belägna i Sammatti, vid samma gårdsplan med Kaisankallio, på adressen Kalevalantie 3, Sammatti. De tre radhusen, som stod färdiga 1987, samt service- och förrådsbyggnaden har en sammanlagd våningsyta på 718 m2. Seniorbostäderna i Nummi är belägna i Nummi kyrkby vid samma gårdsplan med Niilonpirtti på adressen Oilaantie 19, Nummi. I det radhus som är byggt utmed Oilaantie och stod färdigt 1971 finns 9 ettor à 26 m2 (våningsyta totalt 327 m2), och i det andra huset från samma år finns 6 ettor à 33 m2 (våningsyta totalt 232 m2). I två radhus från 1985 finns sammanlagt 10 lägenheter à 33 m2 (våningsyta totalt 388 m2). Det hus som är byggt utmed vägen har bedömts vara i så dåligt skick att det inte lönar sig att investera på sanering av det, utan det kommer att rivas i slutet av livscykeln. I stället för nuvarande Niilonpirtti planeras som bäst ett nybygge för resursförstärkt serviceboende. Huset kommer troligen att ägas av Lohjan Vuokra-asunnot Oy. Vid samma gårdsplan finns också ett demenshem byggt 2010 med sex bostäder. Hemmet utgör en del av Niilonpirttis servicekoncept. Avsikten är att bevara största delen av lägenheterna som hyresbostäder. Nära denna enhet vid Virastotie finns en radhusenhet vid namn Nummipiipari med 16 bostäder, som ska fusioneras med Lova Seniorbostäderna i Pusula (Päivänsäde) består av 20 ettor och 1 liten tvåa. De är belägna i Pusula kyrkby på adressen Tuuliontie (tidigare Huvilatie) 12, Pusula. De tre radhusen från 1971 har en sammanlagd våningsyta på 762 m2, och i området finns därtill ett hus med bastu och klubbrum. I omedelbar närhet till Päivänsäde finns ett radhuskomplex vid namn Kuntalanpiha med 22 lägenheter, som fusioneras med Lova Både Päivänsäde och Kuntalanpiha ansluts inom kort till fjärrvärmenätet. Bostadskomplexet Massapelto omfattar 15 radhuslägenheter av olika storlek (45 79 m2). Husen är belägna i Pusula kyrkby på adressen Kalkkiuunintie 2, Pusula. Två av husen med sammanlagt 8 lägenheter är byggda 1981 (totalt 377 m2 vy), medan två hus (7 lägenheter) är från 1986 (365 m2 vy). Bostadskomplexet Hopearanta består av 14 ettor och ett klubbrum som ska byggas om till en etta under början av Adressen är Passinkuja 4,

3 09120 Karislojo. Detta radhus från 1975 har en våningsyta på 606 m2. Vid samma gårdsplan finns hyresradhusen Passinpelto och Keppihevonen med sammanlagt 19 lägenheter. Båda fusioneras med Lova De här tre enheterna bildar en naturlig helhet. Avsikten är att överföringen av ägandet ska avancera så att fullmäktige fattar principbeslut om ägararrangemangen under hösten 2014, efter vilket beredningen av detaljerna fortsätter. Fullmäktige kan antingen besluta eller befullmäktiga stadsstyrelsen att besluta om detaljerna i ägararrangemanget. De slutliga besluten kan sedan fattas under våren Avsikten är att i köpevillkoren beakta bl.a. enheternas kommande investeringsbehov (kapitalhyra) och driftskostnader (underhållshyra) för att utvecklingen av hyrorna ska bli måttfull och förutsägbar. Således är det inte meningen att belasta de nuvarande hyresgästerna i Lovahusen, och hyresutvecklingen i de enheter som överförs är huvudsakligen känd. Hyrorna i de enheter som övergår till Lova jämförs med hyrorna i andra enheter i samma område, för att man till denna del ska kunna trygga en balanserad utveckling i områdena. För de olika objekten utarbetas utvecklingsprogram, i vilka de kvantitativa och kvalitativa målen avseende bostäderna beaktas. Man försöker alltså slå fast försäljningsvillkoren på ett sätt som tryggar en balanserad helhet för alla parter. Den planerade tidpunkten för omläggningen är den 1 januari Omläggningen påverkar inte de boendes hyreskontrakt, utan de övergår till Lohjan Vuokra-asunnot Oy som s.k. gamla hyresgäster med samma kontraktsvillkor som gäller vid omläggningstidpunkten, dvs Avsikten är att från samma tidpunkt omorganisera förvaltningen av de hyresbostäder som staden äger direkt och de som hyrs ut i andra hand, för att man ska komma ifrån problematiken med s.k. dubbel bostadsmarknad, men detta beslut fattas separat. (Närmare information: förvaltningschef Mikko Kerkola) GTD Grundtrygghetsnämnden beslutar konstatera att tekniska nämnden kommer att ge sitt utlåtande i ärendet; 2. föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att de sju av stadens direktägda bostadsfastigheter som nämns i föredragningen övergår i Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s ägo fr.o.m. den 1 januari 2016 på villkor som bestäms senare, samt tekniska sektorn, grundtrygghetssektorn och centralförvaltningen befullmäktigas att i samarbete med Lohjan Vuokra-asunnot Oy fortsätta med ägararrangemangen för bostadsfastigheterna så att strävan att uppfylla målen i stadens tillväxtstrategi och produktivitetsprogram

4 Tekniska nämnden Tekniska direktören Jäv Tekniska nämnden konstaterar som sitt utlåtande att det är motiverat att koncentrera bostadsfastigheterna till Lohjan Vuokra-asunnot Oy. En uppdelning av de byggnader som staden äger på det sättet att staden själv ansvarar för byggnaderna inom servicenätverket och Lohjan Vuokra-asunnot Oy för bostadshusen motsvarar de uppställda målen. I ett aktiebolag inriktas investeringarna tydligare så att de kan täckas med hyresintäkter. När man koncentrerar ägandet av bostadshusen, koncentreras också förvaltningen och underhållstjänsterna. Ledamot Mikki Nieminen anmälde jäv vid behandlingen av ärendet, eftersom han är styrelsemedlem i Lohjan Vuokra-asunnot Oy, och avlägsnade sig kl Han deltog därmed inte i diskussionen och beslutsfattandet i ärendet. --- Ledamot Mikki Nieminen återvände kl efter att detta ärende behandlats Stadsstyrelsen Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r 1. godkänna att de sju av stadens direktägda bostadsfastigheter som nämns i föredragningen övergår i Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s ägo fr.o.m. den 1 januari 2016 på villkor som bestäms senare, samt 2. befullmäktiga tekniska sektorn, grundtrygghetssektorn och centralförvaltningen att i samarbete med Lohjan Vuokra-asunnot Oy fortsätta med ägararrangemangen för bostadsfastigheterna så att strävan att uppfylla målen i stadens tillväxtstrategi och produktivitetsprogram Anmälan om jäv Stadsstyrelsens II vice ordförande Nina Virtanen anmälde jäv i egenskap av styrelsemedlem i Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy innan detta ärende behandlades och avlägsnade sig kl Därmed deltog hon inte i diskussionen och beslutsfattandet i ärendet. om att återförvisa ärendet för ny beredning Styrelseledamot Kari Kyttälä föreslog att stadsstyrelsen skulle besluta återförvisa ärendet för ny beredning i syfte att precisera beslutsförslaget.

5 Stadsstyrelsen På ordförandens fråga om ledamot Kyttäläs förslag svarade ingen av styrelseledamöterna att de motsatte sig det, varför ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen godkänt återförvisningen av ärendet för ny beredning. Stadsstyrelsen beslutade att återförvisa ärendet för ny beredning i syfte att precisera beslutsförslaget. Stadsstyrelsens II vice ordförande Nina Virtanen återvände kl efter att detta ärende behandlats. Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r 1. att bostadsfastigheterna på adresserna Metsäkorpivägen, Lärarvägen 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 och Passinkuja 4 övergår i Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s ägo fr.o.m. den 1 januari 2016 på villkor som bestäms senare, samt 2. att tekniska sektorn, grundtrygghetssektorn och centralförvaltningen befullmäktigas att i samarbete med Lohjan Vuokra-asunnot Oy fortsätta med ägararrangemangen för bostadsfastigheterna så att strävan att uppfylla målen i stadens tillväxtstrategi och produktivitetsprogram Meddelande om jäv et -- Stadsstyrelsens II vice ordförande Nina Virtanen anmälde jäv i egenskap av styrelsemedlem i Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy innan styrelsen behandlade detta ärende. Hon avlägsnade sig från sammanträdet kl och deltog därmed inte i diskussionen och beslutsfattandet i ärendet. Stadsstyrelsens II vice ordförande Nina Virtanen återvände till sammanträdet efter att styrelsen hade behandlat ärendet, kl SFM 118

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER

ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER FULLMÄKTIGE 22 16.06.2010 ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER 790/P11/117/2006 FMGE 22 Bakgrund Kiljavas sjukhusbyggnad blev klar år 1938 och den har en våningsyta

Läs mer

Bostadsprogram 2012 2016 ( 2020)

Bostadsprogram 2012 2016 ( 2020) Bostadsprogram 2012 2016 ( 2020) STF godkänt 17.9.2012 57 BOSTADSPROGRAM 2012 2016 ( 2020) 1. Inledning 1.1. Allmänt Enligt lagen om utvecklande av bostadsförhållandena ska fullmäktige vid behov godkänna

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 19/2014 1 (9) Stadsfullmäktige Kaj/7 26.11.2014. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 19/2014 1 (9) Stadsfullmäktige Kaj/7 26.11.2014. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 19/2014 1 (9) 7 Köp av fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats och uppsägning av avtal om nyttjanderätt HEL 2014-012754

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013

BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BILDNINGSCENTRALENS BEMÖTANDE Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 231/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 94/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om att Riksdagen skall ge sitt samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 1/2012 1 TID - AIKA 23.01.2012 kl. 15:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset i Pargas, Styrhytten 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 Val av protokolljusterare 3 Ändring i hyresavtalet med Pargas

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer