LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden TID kl. 17:30-20:55 PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande Bergholm Synnöve medlem Ekebom-Jönsas Benita medlem Eloranta Kimmo medlem Gren Olof medlem Ketola Minna-Maria medlem Turunen Sanni medlem anlände 17:45 Nybondas Ted medlem ÖVRIGA Isotalo Arja stst ordförande avlägsn. sig 20:30 Alm Agneta stst representant Blomberg Ulf teknisk direktör Lindroos Markus chef för samh.tekn. Ylikangas Mia stadsgeodet avlägsn. sig 19:50 Naukkarinen Anneli vikarie för stadsarkitekten avlägsn. sig 19:10 Ravi Pirjo byråsekr./sekreterare FRÅNVARANDE Fellman Atte Heikkinen Sinikka Johansson Willy medlem medlem ungdomsfullm. repr. UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Ismo Kokko BEHANDLADE ÄREND Pirjo Ravi JUSTERING AV Lovisa PROTOKOLLET Olof Gren PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE Lovisa Keijo Tähtinen Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 64 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab 69 Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion 70 Försäljning av skogsmark till tillskottsmark för golfbanan i Rönnäs, Oy Sea Golf Ab 71 Sanering av skolan Kirkonkylän koulu i Strömfors, val av entreprenör Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion 73 Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion Vägbelysning - Pernå: motion Ekonomiöversikt Tjänsteinnehavarbeslut Övriga ärenden 132

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Mötets laglighet och beslutförhet TN 64 Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutförhet. Tekniska nämnden konstaterade mötet lagligt sammankallat och beslutfört.

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Protokolljusterare TN 65 Medlemmar Synnöve Bergholm och Atte Fellman väljs till protokolljustera re. Protokolljustering kl 15:00 i tekniska centralen, Drottninggatan 15. Medlemmar Olof Gren och Keijo Tähtinen valdes till protokolljusterare. Protokolljustering kl i tekniska centralen, Drottninggatan 15.

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Godkännande av föredragningslistan TN 66 Ärendelistan som utdelats med möteskallelsen godkänns som föredrag ningslista för mötet. Tekniska nämnden godkände ärendelistan som utdelats med möteskallelsen som föredragningslista för mötet.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron 877/ /2010 TN 136/ SPAG 4 STST : Anhängiggörande TN , 64: Planområdet har avskiljts till ett eget planområde TN , 74: Bygg- och åtgärdsförbudet på planområ det har för längts. Beredning: Planerare Sisko Jokinen Framläggande av planutkasten till påseende Av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron har uppgjorts tre olika slags alternativ till planut kast. De skiljer sig från varandra beträffande ka raktären av byggandet. Skillnaderna mellan utkasten och deras inverkan har åskådliggjorts på den bifogade tabellen för jämförelse av utkastalternativen. Bilagor: och Alternativen till planutkast med planbeteckningar -bestämmelser Jämförelse av utkastalternativen Uppdaterat program för deltagande och bedömning Föredragande: Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari Programmet för deltagande och bedömning uppdateras i en lighet med bila gan. Arbetsgruppen framlägger utkasten till detaljplan till på seende under 30 dagar och begär utlåtanden av myndigheterna angående dem. Stadsplaneringsarbetsgruppen beslutade att programmet för deltagande och bedömning uppdateras i enlighet med bilagan. Arbetsgrup pen beslutade framlägga två planutkast till påseende under 30 dagar och be gära utlåtanden av myndigheterna om dem. Planutkastalternativen som framläggs till påseende är: "Tättbebyggt flervåningshusområde." och "Tättbebyggt och lågt område": utkastet sålunda ändrat att AP-kvarteren som ligger på mot satta sidorna om södra delen av Skepparegränd anvisas till egnahemstomter. AP-2-kvarteret som angränsar till Tullbron och Skepparegatan bevaras.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 136 Föredragande: Chefen av tekniska centralen Yrjö Meltaus Chefen för tekniska centralen har upptagit föredragandet av stadsplanering sarbetsgruppens beslut för tekniska nämnden. Tekniska nämnden godkänner bifogade - programmet för deltagande och bedömning - planutkastet och framlägger dem till påseende i enlighet med MBL under 14 dagars tid. Bilaga 68 Bilaga 69 PDB planutkast Behandling: Ordförande Anja Järvinen anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet. Vice ordförande Gunnel Laukas fortsatte som ordförande. Chefen för tekniska centralen Yrjö Meltaus presenterade pla nutkastet i en lighet med bilaga nr 72. Ledamot Gren föreslog att höjden på flervåningshuset i AP-3 kvarteret skul le vara fyra våningar (IV-vån) och att höjden på byggnaderna på den tomt som ligger på gatusidan av Tullbron i kvarteret AP-2 anvisas till två - tre våningar. Ledamot Nykänen understödde ledamot Grens förs lag. Omröstning verkställdes: Föredragandens förslag JA fick 2 röster; ledamot Grens förslag NEJ 6 röster. Ledamot Grens förslag vann fö redragandens förslag med rösterna 6-2. Med rösterna 6-2 blev Grens förslag nämndens beslut. Ut kastet till detalj plan ändrat enligt ledamot Grens förslag framläggs i enlighet med MBL till påseende under 14 dagar. För verkställighet: Bilaga 72

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Planläggnings- och arkitektbyrån TN 129 Beredning: Stf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Ändringen av detaljplanen och detaljplaneutkastet för den norra och östra delen av Tullbron har varit framlagd Tio utlåtanden läm nades in av myndigheter och 14 åsikter av andra intressenter och tre åsikter utanför tiden för framläggning av utkastet. Ett sammandrag över utlåtande na och åsikterna samt bemötandena till dem finns som bilaga till planbes krivningen. Myndigheternas samråd hölls Vid det gick man igenom de fakta som kommit fram i utlåtandena. Promemorian finns som bilaga till planbes krivningen. På basis av responsen måste lösningarna för flervåningshustom terna i kvarteret 418 ännu undersökas. Planen måste därför i fortsättningen behandlas som två separata planer och nu behandlas planändringen för små hustomternas del. Några preciseringar har gjorts i utkastet till detaljplan men de är ringa och därför behöver planen inte läggas fram på nytt: VP-området på den norra stranden (park) har ändrats till VL-område (närrekrea tionsområde), AO-tomten i ändan av Tullbron har avlägsnats; på LV-2-området finns byggnadsyta på vilken får placeras service som stöder småbåtshamnen. Att anvisa strandområdena i tätortsstrukturen som grönområde främjar de riksomfattande målen för områdesanvändning. Bilaga 72 plankarta med bestämmelser planbeskrivning jämte bilagor program för deltagande och bedömning Föredragande: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden godkänner bemötandena till utlåtandena och åsikterna. Tekniska nämnden beslutar lägga fram detaljplaneförslaget för kvarteret 412 och en del av kvarteret 418 på Tullbron samt närrekreationsområdet, små båtshamnen och vattenområdet och begära officiella utlåtanden om det. Om det inte under tiden för framläggande inlämnas några anmärkningar och om de eventuella justeringarna efter det är ringa, godkänner nämnden planförslaget att tas till behandling i stadsstyrelsen.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Behandling: Ledamot Gren föreslog att ärendet remitteras för ny beredning och att det tas upp på tek niska nämn dens följande möte och att planen för den norra delen av Tull bron behan dlas i sin helhet på basis av det i tekniska nämnden godkända utkastet. Också mindre ändringar måste då mo ti veras och nämnden skall samlas på platsen före det egentliga mötet. Leda mot Vil ja nen unders tödde ledamot Grens förslag. Omröstning verkställdes mellan att fortsätta eller att remittera ärendet. Fö redragandens förslag att fortsätta ärendet, JA fick 5 röster och ledamot Grens förslag, att remittera ärendet, NEJ fick 6 röster. Ledamot Grens förslag att remittera ärendet blev tekniska nämndens beslut med rösterna 6-5. För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 150 Beredning: stf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Planområdet har avgränsats till att omfatta kvarteren 412 och 418. I gällan de detalj plan har kvarteret 418 planbeteckningen AL: Kvartersområde för affärs byggnader. På tomterna får uppföras affärsbyggnader i tre våningar med en byggnadsrätt som är överstor i förhållande till sin omgivning. Urs prungli gen har kontorsbyggnaden Rederiet ändrats till ett bostadshus ge nom un dantagsförfarande. Vid planeringen av området skall de riksomfattande målen för områdesan vändningen (RMO) beaktas för kulturmiljöns del samt också Museiverkets inventering av riksintresse: Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009). P.g.a. de faktorer som framkommit i samrådet mellan myndigheterna och i utlåtandena kommer en flervåningshuslösning inte i fråga. På dessa tom ter föreslås sålunda kompletterande byggande av småhus som anpassas till den omgivande stadsstrukturen. Bilaga 86 - detaljplanekarta med bestämmelser

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden sammandrag av utlåtan dena och åsikterna samt till dem uppgjorda bemötanden - program för deltagande och bedömning - gällande detaljplan med bestämmelser - promemoria från samrådet mellan myndigheterna Föredragande: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden godkänner de uppgjorda bemötandena till utlåtandena och åsikterna. Tekniska nämnden beslutar framlägga förslaget till detaljplan för kvarteren 412 och 418 vid Tullbron samt närrekreationsområdet, små båtsplatsområdet och vattenområdet offentligt till påseende och begär offi ciella utlåtanden om förslaget av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Ny land, Östra Nylands förbund, Östra Nylands landskapsmuseum, Rädd ningsverket i Östra Nyland, hälsoskyddet i Borgå stad, byggnads- och mil jönämnden samt kulturnämnden. Såvida inga anmärkningar kommer in un der tiden då förslaget till detaljplan är framlagt och om de eventuella juste rin gar, som skall göras efter utställningstiden är ringa, godkänner nämnden planförslaget till att behandlas i stadsstyrelsen. Behandling: Ledamot Viljanen kom med ett motförslag (bilaga), där bl.a. byggnadsrätten för tomten 419 höjs till m 2 -vy. Våningstalet för tomten 417 höjs till k II u 2/3. Ledamot Gren understödde förslaget. I verkställd omröstning fick föredragandens förslag JA 6 röster (Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Heikkinen, Ikonen, Nybondas) och ledamot Viljanens motförslag NEJ 5 röster (Kokko, Eloranta, Tähtinen, Gren, Viljanen). Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag med rösterna 6-5. Planbestämmelsen för AP-3 kompletterades med meningen: "Byg gandet ska genomföras i det närmaste på det sätt som illustrationen vi sar". För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 90 Beredning: Stf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Förslaget till detaljplan för den norra och östra delen av Tullbron har varit offentligt framlagt Sex utlåtanden och fem anmärknin gar lämnades in angående förslaget. I dem fäste man huvudsa kligen upp märksamhet vid lösningen av tomten 10 i kvarteret 418 och vid VL-områ det på den norra stranden. Planförslagets bestämmelser har preciserats utgående från erhållen respons. Ändringarna är inte väsentliga, så förslaget behövs in te framläggas på nytt. Sammandragen av utlåtandena och åsikterna samt bemötandena till dem framgår av bilagan till planbeskrivningen. Tomtägarna i kvarteret 412 på norra stranden har ansökt om förrättning för inlösen av tillandning. Lantmäteriverket har rett ut ärendet. Förrätt ningsingenjören har konstaterat att det inte finns förutsättningar för att fortsätta förrättningen för inlösen av tillandningen. Vid bedriven förhandling önskade tomtägaren att tomten 10 i kvarteret 418 lämnas utanför planändringen, emedan tomtens kommande användning ännu övervägs. Bilaga 55 Detaljplanekarta med bestämmelser, planbeskrivning Föredragande: Tf tekniska direktören Markus Lindroos Tekniska nämnden godkänner de bemötanden som givits till utlåtande na och anmärkningarna. Nämnden beslutar att tomten 10 i kvarteret 418 läm nas utanför ändringen av detaljplanen. Nämnden beslutar fö reslå att stadss tyrelsen behandlar detaljplanen och ändringen av de talj planen för den norra och östra delen av Tullbron (kvarteret 412, en del av kvarteret 418 och där till angränsande gatu- och småbåtshamn sområden samt en del av vattenom rådet i stadsdelen 4) och fö reslår att den vidare framläggs för god kännande av stads fullmäktige. Tekniska nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet för tilläggsutred ningar. TN 120 Beredning: Stf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Man förhandlade detaljplanlösningen med representanter för tomterna 7, 8 och 419 (Everstinlinna) i kvarteret 418. Då konstaterade man att tomt 10 lämnas utanför detaljplansförändringen och att man ökar på byg grätten för tomterna 7 och 8 med sammanlagt 150 m 2 -vy. Byggrättsförändringen ifråga är större än ringa (MBF 32 ), alltså måste de taljplansförslaget igen offentligt läggas fram. Bilaga 72 detaljplankarta med bestämmelser planbeskrivning Föredragande: T.f. teknisk direktör Markus Lindroos Tekniska nämnden beslutar att igen offentligt lägga fram detaljplansförsla get för Tullbrons kvarter 412 och 418 (tomterna 3-9) samt för närrekrea tionsområdet, småbåtshamnen och vattenområdet och begära ett utlåtande om det från byggnads- och miljönämnden samt från Nylands ELY-central. Behandling: Under diskussionens gång föreslog ledamot Gren att beteckningen kii för tomterna 7 och 8 i kvarteret 418 ändras till beteckningen kiiiu. Ledamot Ketola understödde förslaget. Vid verkställd omröstning fick föredragandens utgångsförslag JA 6 röster (Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Tähtinen, Heikkinen och Turunen) och ledamot Grens motförslag NEJ 5 röster (Eloranta, Ketola, Nybondas, Kok ko och Gren). Ledamot Gren lämnade in en avvikande mening. Föredragandens utgångsförslag blev tekniska nämndens beslut med rös terna 6-5. Där till bes lu tade nämn den att på VL-3 området tillåts båt far le der och min dre konstruktioner. För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden TN 67 Beredning: tf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Förslaget till ändring av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron har varit framlagt på nytt Utlåtanden om förslaget begärdes av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt av byggnads- och miljönämnden. Därtill inlämnades 10 anmärkningar mot förslaget. Med anledning av dessa har planbestämmelserna preciserats: bl.a. på LV-2 området har antalet inkvarteringslokaler begränsats, i kvarteret 412 på tomt 8 och på LV-2 området får ingen källare byggas. Ändringarna är ringa och det finns ingen anledning att framlägga förslaget till ändring av detaljplanen på nytt. Ett sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt bemötandena till dem finns som bilaga till beskrivningen. Ägarna till tomterna i norra stranden har inlämnat besvär till Vanda tingsrätt/jorddomstolen i Vanda över beslutet, som fattats av lantmäteriverkets förrättningsingenjör ( ), enligt vilket det inte finns förutsättningar av lösa in tillandningen. Vanda tingsrätt/jorddomstolen i Vanda har givit sin dom i ärendet och förkastat besväret. Bilaga 44 Detaljplanekarta med bestämmelser, beskrivning Tekniska nämnden godkänner bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och föreslår stadsstyrelsen att stadsstyrelsen sänder ändringen av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron till stadsfullmäktige för godkännande. Behandling: Under diskussionen beslutade nämnden precisera planbestämmelsetexten enligt följande: Beteckningen 7 m; höjdläget för fasadlivets och yttertakets skärningspunkt angivet i me ter över mar ken. Detaljplanebeskrivningen kompletteras med följande text: I enlighet med markanvänd nings- och byg glagen kan under jordiska källare byggas. Där kan placeras bl.a. garage, la ger och bastu. Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag kompletterat med de tillägg som nämns i behandlingen. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab 306/ /2012 TN 68 Beredning: tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Oy Forsby Gård Ab har låtit uppgöra utkast till stranddetaljplan för markområdena i sin ägo (Kvarnträsket, Pålböle träsk, en del av Rönnäsgårds lägenhet i Idlax by och Labbyträsket). Utkastskedet har behandlats i kommunstyrelsen i Pernå , varefter det varit offentligt framlagt Samrådet mellan myndigheterna i uppgörande- och utkastskedet behandlade stranddetaljplansområdena för Kvarnträsket och Pålböle träsk i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Därefter har ett förslag till stranddetaljplan uppgjorts enligt vilket två semesterbostadsplatser (RA) förläggs invid stranden av Kvarnträsket och tre invid stranden av Pålböle träsk. Byggrätt har var och en semesterbostadsplats sammanlagt 210 m2-vy. Därtill ingår jord- och skogsbruksområden (M, MU, MY) och vattenområden i planområdena. Planen har utarbetats av T:mi Seppo Lamppu. Förslaget till stranddetaljplan för Pålböle träsk och Kvarnträsket var framlagt och officiella utlåtanden begärdes. Fyra utlåtanden och fyra anmärkningar lämnades in. De som lämnade in anmärkningarna vill bevara stränderna vid Kvarnträsket i obebyggt tillstånd. Mot stranddetaljplanen för Pålböle träsk framfördes det inga anmärkningar. Oy Forsby Gård Ab sålde i januari 2012, efter det att planen hade varit framlagd, Kvarnträskområdena till Föreningen Nylands Friluftsområden rf, som inte för sin del ämnar fortsätta beredningen av stranddetaljplanen. Därmed har Kvarnträskområdet utelämnats och beredningen fortsätter endast för de områden som berör Pålböle träsk. På grund av ovanstående har bemötanden endast getts till utlåtanden och anmärkningar till den del som gäller stranddetaljplaneområdet för Pålböle träsk. Dessa bemötanden finns som bilaga till planbeskrivningen. stranddetaljplan för Pålböle träsk och planbeskriv- Bilaga 45 ning Föredragning: tekniska direktören Ulf Blomberg

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Nämnden beslutar godkänna bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och föreslå stadsstyrelsen att stadsstyrelsen för sin del ska behandla stranddetaljplanen för Pålböle träsk i kommundelen Pernå, Rnr 5:29 och överlämna den till stadsfullmäktige för godkännande. Tekniska nämndens beslut är enligt förslaget. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige För kännedom: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, De som lämnat in anmärknin gar, Oy Forsby Gård Ab

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion 784/ /2011 FM 68 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 42. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 69 Beredning: Tf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn Lars Illman och 22 andra fullmäktigeledamöter har på stadsfullmäktiges sammanträde lämnat in en fullmäktigemotion, där de framlägger att detaljplanerna för centrumkvarteren och trähuskvarteren mellan Lovisaviken och Kvarnåsen bör uppdateras. Inom centrumområdet finns tämligen gamla detaljplaner, såsom från 1960-talet i närheten av torget och från 1970-talet i Nedrestaden. Efter behov har tomtenliga planändringar gjorts på områdena. Det är dock all anledning att granska detaljplanernas aktualitet som en helhet. Enligt markanvändnings- och bygglagen (år 2000) bör kommunen se till att detaljplanerna är aktuella och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detaljplaner. Bedömningen av detaljplanernas aktualitet ska göras senast under 2013, ifall det inte har gjorts under de senaste fem åren. Det förestående arbetet är stort och kräver tilläggsresurser till planläggningen. Bilaga 46 Föredragande: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden ger ovanstående utredning som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige. Behandling: Under diskussionen kompletterade föredraganden förslagstexten med följande tillägg: Dessutom föreslår tekniska nämnden att det i

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden budgeten 2013 reserveras anslag för den ökande mängden uppgifter inom planläggningen. Tekniska nämnden beslutade ge ovanstående utredning som svar på motionen till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige. Dessutom föreslår tekniska nämnden att det i budgeten 2013 reserveras anslag för den ökande mängden uppgifter inom planläggningen. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Försäljning av skogsmark till tillskottsmark för golfbanan i Rönnäs, Oy Sea Golf Ab 65/ /2011 TN 70 Beredning: Stadsgeodet Mia Ylikangas, tfn Oy Sea Golf Ab förvaltar ett golfcentrum på 27 hål i Isnäs. Byggandet av området började 1989 och den nyare banan har tagits i bruk Den nuvarande golfbanans område ägs i sin helhet av företaget. Banorna har en gång i tiden planerats enligt då rådande rekommendationer, men på grund av kvalitetskraven på golfbanorna och utvecklingen av utrustningen har en del av fairwayerna blivit för korta för moderna behov. Det är nödvändigt att utveckla banorna för att företaget Sea Golf ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft även i fortsättningen. Oy Sea Golf Ab har erbjudit sig att köpa det ca 1,90 hektar stora området av fastigheten Böhls som framgår av den bifogade kartan till en köpeskilling av ,00 euro. Företaget har dessutom lovat att på egen bekostnad flytta den del av Tempelbergsvägen som blir kvar på området. Vägens nya sträckning framgår av den bifogade kartan och om villkoren för flyttandet av vägen ingås en överenskommelse i det bifogade köpebrevet (utkast). Bilaga 47 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att Lovisa stad säljer det ca 1,90 hektar stora outbrutna området av fastigheten Böhls som framgår av den bifogade kartan till en köpeskilling av ,00 till företaget Oy Sea Golf Ab och att stadsstyrelsen befullmäktigar tekniska direktören Ulf Blomberg att underteckna köpebrevet. Behandling: Under diskussionen föreslog ledamot Ekebom-Jönsas att ärendet återremitteras för justering av köpeskillingen. Ledamot Bergholm understödde förslaget. Vid omröstning fick föredragandens förslag JA 8 röster (Skogster, Eloranta, Tähtinen, Gren, Saarnio, Ketola, Nybondas och Kokko), ledamot Ekebom-Jönsas förslag NEJ fick 2 röster (Bergholm och Ekebom-Jönsas) samt 1 blank (Turunen). Efter detta föreslog ledamot Turunen att köpeskillingen skulle vara ,00 euro. Förslaget fick inget understöd.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tekniska nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Sanering av skolan Kirkonkylän koulu i Strömfors, val av entreprenör 246/ /2012 TN 71 Beredning: Chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn I skolan Kirkonkylän koulu genomförs ändringsarbeten i samband med VVS-saneringen. Ändringsarbetena gäller köket, matsalen, toaletten samt tvätt- och omklädningsrummen. Skolan får ett utdelningskök och en ny matsal. Det nuvarande köket ändras till omklädningsrum och duschrum för eleverna. Arbetet genomförs I budgeten för 2012 har reserverats för saneringen av Kirkonkylän koulu. VVS-entreprenadens del av detta belopp är cirka Tekniska centralen har begärt anbud av sex företag. Inom utsatt tid inlämnades tre jämförbara anbud. Bilaga 48 Öppningsprotokoll för anbuden Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Nämnden beslutar välja Pernajan Rakennus Oy, som är det företag som lämnat det förmånligaste anbudet, till entreprenör för sanering av Kirkonkylän koulu till priset ,00 euro (moms 0 %). Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. För kännedom: Sökandena Denna paragraf justerades omedelbart.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion 1058/ /2011 FM 113 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 63. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 72 Beredning: chef för samhällsteknik Markus Lindroos Ledamot Kimmo Nykänen väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs att Lovisa under söker de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för jordvärme i sina ny byggnadsobjekt och i energilösningarna för de befintliga fastigheterna. Fastigheterna i centrumområdet är i huvudsak uppvärmda med fjärrvärme, medan fastigheterna i Tessjö- och Liljendalområdena i huvudsak uppvärms med flisanläggningars värmenät. Beslut om byggnadernas uppvärmningslösningar fattas inte innan skolnät sutredningen och utredningen över grundtrygghetens fastigheter har utför. Bilaga 49 Föredragning: tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäkti ge som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion 1059/ /2011 FM 114 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 64. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 73 Beredning: Chef för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn Ledamot Kimmo Nykänen väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs att Lovisa övergår till att använda LED-teknik för gatubelysningens del och att lysrören i fastigheterna ersätts med LED-ljusrör. Förnyandet av belysningen till att motsvara kraven påbörjas för gatubelysningens del år LED-ljus kommer att byggas på en vägsträcka på Gråbergs nya bostadsområde. På basis av erfarenheterna besluts det om belysning med LED-teknik byggs på andra områden. I samband med renoveringar/ombyggnader undersöks för fastigheternas del möjligheterna av LED-användning. Bilaga 50 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion 97/ /2011 FM 19 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 10. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 74 Beredning: chef för samhällsteknik Markus Lindroos Ledamot Mirja Pekkola väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs att Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas. Försäljningsprinciperna för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga för stadens verksamhet godkändes i stadsfullmäktige Bland annat följande objekt utreddes under det första skedet: F.d. kommundirektörens hus F.d. verkstad/depå F.d. daghem Hyresbostad F.d. kommunhuset och depån Virböle servicecentral Brukets bastu F.d. kommunhuset Veckas, tekniskt lager Skrapis Köpbacka småskola Valkom kvartersskola Herrgårdsvägen 33, Liljendal Herrgårdsvägen 9, Liljendal Eskilomvägen 22, Liljendal Michelspiltom, Liljendal Sockenvägen7, Strömfors Neribyvägen, Strömfors Bruksvägen 10, Strömfors Schäsvägen 6, Pernå Veckasvägen 5, Pernå Södra Fredsbyvägen 2, Lovisa Varvsvägen, Lovisa Handelsgatan 4, Lovisa Förutom de föregående finns det också några icke uppräknade aktielägenheter.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden I enlighet med de beslutade anvisningarna har förvaltningsenheterna frågats om behovet för de ovannämnda lokalerna. Bildningscentralen gav ett svar om att Virböle servicecentral bör bibehållas i stadens ägo. Övriga svar har inte inkommit. Med ovannämnda motiveringar bereds inte eventuell försäljning av Virböle servicecentral. Bilaga 51 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion 981/10.03/2010 FM 240 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 122. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 75 Beredning: Chef för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn ledamöter väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs att stadsstyrelsen ska vidta åtgärder för att på nytt starta uret, som är en symbol för Lovisa rådhus och att det för ändamålet reserveras behövligt anslag och att stadsvapnet på Rådhusets tak i samband med detta rengörs. Anslag har reserverats i budgeten för 2012 för renovering av Rådhusets ur och klocktorn. Bilaga 52 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion 978/14.02/2010 FM 237 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 119. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadssty relsen för bered ning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 76 Beredning: Chef för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn ledamöter väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs att Lovisa vidtar åtgärder för att åstadkomma en ny gästbrygga av pontonkonstruktion vid Ekuddens campingplats. Detta skulle komplettera båtturismens behov och vid den nya gästbryggan skulle det vara djupare än vid Skeppsbron. En ansökan om miljötillstånd för muddring inlämnades till regionförvalt ningsmyndigheten på sommaren 2011 och beslutet torde fås I ekono miplanen har muddringen planerats för För närvarande kan båtar som är för djupgående för Skeppsbrons gästbrygga använda Tullbrons brygga, där det även finns gästbåtsplatser. Bilaga 53 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion 261/ /2010 FM 45 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sam manträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 26. Sedan motionen upplästs remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. TN 77 Beredning: Chef för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn Svenska folkpartiet väckte på stadsfullmäktiges sammanträde en fullmäktigemotion, i vilken det framställs ett schemalagt uppföljningssystem med vilket byggnadernas skick granskas, så att man kan förebygga en situation till följd av vilken skicket av byggnaderna i stadens ägo fortsätter att förvärras. Från och med besitter staden dryga m2-vy areal som ska underhållas. Det finns grunduppgifter och ritningar över samtliga fastighe ter. Lovisa stads lokalservice har under de senaste åren utvecklat underhål let och servicen av stadens fastigheter. Fastighetsskötarna har för en del av fastigheterna haft i användning rapporterings-/arbetsprogrammet för fasti ghetsskötsel Buildercoms facility info. En egen fastighetsskötare och driftsansvarig har utsetts för varje fastighet. Fastighetsskötarna och lokalernas driftsansvariga rapporterar eventuella brister och förbättringsbehov till cheferna. I underhållsarbetet används egen underhållspersonal och köptjänster. En allmän klassificering om skicket har utarbetats om skolorna och daghemmen. Stora underhållsarbeten avgörs i samband med budgetbehandlingen. Bilaga 54

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Stadsfullmäktige Tekniska nämnden Föredragning: tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Vägbelysning - Pernå: motion 730/ /2010 TN 78 Beredning: Chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn Mikael Karlsson från Forsby har lämnat in en motion till tekniska nämnden i Lovisa och kommunfullmäktige i Pernå om installering av vägbelysning på två vägsträckor i stadsdelen Pernå. Tetomvägen, väg nr 167 cirka 1 km med 25 gatulyktor och Rikevägen, väg nr cirka 500 m med 13 gatulyktor. Stadens primära målsättning ska vara att samtliga byggda detaljplaneområ den förses med gatubelysning. Eftersom vägsträckorna i fråga är statens vä gar, föreslår nämnden Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland att gatu belysning byggs på vägsträckorna. Bilaga 55 Föredragning: tekniska direktören Ulf Blomberg Den ovannämnda utredningen tilldelas stadsstyrelsen och vidare fullmäktige som svar på motionen. Nämndens beslut är i enlighet med föredragandens förslag. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Ekonomiöversikt TN 79 Beredning: Ekonomiplanerare Eija Henriksson, tfn Tekniska centralens uppföljningsrapport av budgeten för tiden Bilaga 56 Föredragning: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden antecknar uppföljningsrapporten för kännedom. Nämnden antecknade följningsrapporten för kännedom.

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Tjänsteinnehavarbeslut TN 80 Beredning: Tekniska direktören Ulf Blomberg, tfn , chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn och lokalchef Antti Kinnunen, tfn Tekniska direktörens beslut: - 5; Att överlåta utdrag ur FDS-webbinformationstjänsten. Dnr 287/00.01/ ; Val av byggnadsentreprenör för saneringen av skolan Tesjoen koulu. Valt Pernajan Rakennus Oy. Drn 1092/ / ; Godkännande av tekniska centralens dispositionsplan Dnr 24/02.02/2012-8; Val av VVSA-entreprenör för skolan Ruukin koulu. Valt R.A. Wickholm Oy. Dnr 246/ /2012. Chefens för samhällsteknik beslut: - 8; Lovisa Sångfest vid Bastion Ungern den Dnr 265/ / ; Läsarfest 2012 vid Skeppsbroområdet den KSF Media Ab. Dnr 264/ / ; Cirkusbesök i Lovisa den Cirkus Limefalls Oy. Dnr 138/ / ; Gratiskonsert vid Bastion Ungern den Backyard-Team. Dnr 313/ / ; Iståndsättandet av centralidrottsplanen. Valt Lemminkäinen Oy. Dnr 217/ / ; Saneringsplanering av gatubelysningen och beredning av ansöknin gen för investeringsstöd. Valt C2 SmartLight Oy. Dnr 319/ / ; Lovisanejdens högstadium - byte av stenullsplattor för akustik. Valt Pernajan Rakennus Oy. Dnr 279/ / ; Annex och anläggningar i anslutning till Skeppsbrons servicebyggnad. Valt Loviisan Leka Oy. Dnr 959/ /2011. Lokalchefens beslut: - 3; Installeringsentreprenad av fönstren till Myllyharjun koulu.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Valt Lo viisan Leka Oy. Dnr 94/ / ; Val av asbestutredaren. Valt Cedrim Oy. Dnr 2/ / ; Val av entreprenör/sanering av tvättrummen i Liljendal servicehus. Valt Pernajan Rakennus Oy. Dnr 84/ / ; Val av entreprenör/skolans bostäder i Ruotsinpyhtään kirkonkylän koulu. Valt Erikssonin Putki Oy. Dnr 246/ /2012. Föredragande: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden antecknar tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och meddelar att den inte enligt 51 i kommunallagen kommer att ta ärendena till behandling. Tekniska nämnden antecknade tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och meddelade att den inte enligt 51 i kommunallagen kommer att ta ärendena till behandling.

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Tekniska nämnden Övriga ärenden TN 81 Tekniska nämnden antecknar för kännedom: - Regionförvaltningsverkets i Södra Finland beslut som gäller att muddra och ändra Skeppsbrons båthamn och den allmänna farled som leder till Skeppsbrons och till Tullbrons båthamn samt att deponera muddringsmas sorna i havet och att påbörja arbetet innan beslutet vunnit laga kraft. Nämnden antecknade för kännedom: - Regionförvaltningsverkets i Södra Finland beslut som gäller att muddra och ändra Skeppsbrons båthamn och den allmänna farled som leder till Skeppsbrons och till Tullbrons båthamn samt att deponera muddringsmas sorna i havet och att påbörja arbetet innan beslutet vunnit laga kraft. - Mark nadsdomstolens beslut om det finska skolcentrumet. - Nämnden dis kuterade skogsavverkningen på Gråbergområdet. - Nämnden diskuterade fastigheter som ska säljas.

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 0 PERNÅ (ELGRÄNDENS OMRÅDE, FORSBY) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I det här programmet framlägger man planeringsprojektets

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR KVARTERET OCH FÖR EN DEL AV KVARTERET (FREDSBYPLATSEN) I STADSDELEN FREDSBY ANTBY PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4. Ekebom-Jönsas Benita ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4. Ekebom-Jönsas Benita ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 10/2013 210 Tekniska nämnden TID 29.10.2013 kl. 17:30-21:33 PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset II vån, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kopiloff Pauli ordförande Hansson Kenneth viceordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisda gen den kl. 19:00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 29 BMN 30 BMN 31 BMN 32 BMN 33 BMN 34 BMN 35 BMN 36 BMN

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Planläggningsöversikt 2014

Planläggningsöversikt 2014 Planläggningsöversikt 2014 TEKNSKA NÄMNDEN 25.2.2014 24 AKTUELLT STADSPLANERNGEN i Lovisa Genom planläggning skapas förutsättningar för att planera, utveckla och bygga staden. Områden reserveras för behov

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 20.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 23 BMN 24 BMN 25 BMN 26 BMN 27 BMN 28 BMN 29 BMN 30 BMN

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61 Tekniska nämnden TID 27.03.2012 kl. 17:30-19:36 PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9)

Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9) Stadsfullmäktige 5 02.02.2015 Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9) 44/10.02.03/2014 STF 5 Mer information: markanvändningsingenjör Matti

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6)

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) L O V I S A 5.4.2012 ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) PLANBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Område:

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings och arkitektbyrån ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA ÄNDRINGEN AV DETALJPLANEN BERÖR FASTIGHETEN 434-444-1-325 PÅ LV- OMRÅDET

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer