LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen TID kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja II viceordförande Kullberg Bengt ledamot Liljestrand Tom ledamot Lindfors Leena ledamot Paakkanen Petra ledamot Erämaja Elias ledamot Vilamaa Asko ledamot Ekström Veikko ledamot Hakala Harri Grönbergs ersättare ÖVRIGA Hagfors Kari fm:s 1. vice ordförande Uutinen Taisto fm:s 2. vice ordförande Kaleva Olavi stadsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdir.,sekreterare FRÅNVARANDE Grönberg Merja Lobbas Mats Masar Christoffer ledamot fm:s ordförande förvaltningsdir.,sekreterare UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Arja Isotalo BEHANDLADE ÄREND Sten Frondén JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Petra Paakkanen PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 27 juni PÅSEENDE Elias Erämaja Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 171 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Åminne Utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland Försäljning av Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljendals aktier 177 Tillstånd att driva medborgarinstitutverksamhet fr.o.m början av år 2013, Valkon kansalaisopisto 178 Tillstånd att driva medborgarinstitutverksamhet fr.o.m. början av år 2013, Lovisa svenska medborgarinstitut Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom Nämndernas och sektionernas beslut Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom Utlysning av Lovisa som bröllopsstad 354

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Mötets laglighet och beslutförhet STST 171 Konstaterades. Tilläggsärendet godkändes för behandling.

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Protokolljusterare STST 172 Valdes ledamöterna Petra Paakkanen och Elias Erämaja.

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut STST 173 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Stadsstyrelsen konstaterar om besluten i fullmäktiges sammanträde att de 1. inte går utöver fullmäktiges befogenheter, 2. att de i övrigt inte är lagstridiga, 3. samt anteckna besluten för kännedom och verkställa dem enligt följande: 61 Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä: Skickas dem som saken gäller. 62 Ändring av grundavtalet för Nylands förbund: Skickas till Nylands för bund. 63 Regional utredning om det fria bildnigsarbetet, Lovisas utlåtande: Skickas till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå folkakademi. 64 Utarbetande av stadsstrategi: Skickas till centralernas direktörer och publiceras på stadens webbplats. 65 Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron: Skickas till teknis ka centralen och NTM-centralen. 66 Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab: Skickas till tekniska centralen, NTM-centralen och Oy Forsby Gård Ab. 67 Teutjärvis vattenandelslags ansökan om understöd: Skickas dem som saken gäller och till ekonomibyrån. 68 Praxis vid reservering av tomter i Gråberg: Skickas till tekniska centra len. 69 Delårsrapport : Antecknas för kännedom. 70 Utvärderingsberättelse för 2011: Skickas till centralernas direktörer och stadsstyrelsen för kännedom. 71 Godkännande av bokslutet 2011 och beviljande av ansvarsfrihet: Sänds Affärsverket Lovisa vatten och stadsstyrelsen för kännedom.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Laddningsstolpar för elbilar, fullmäktigemotion: Antecknas för känne dom. 73 Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion: Antecknas för kännedom. 74 Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion: An tecknas för kännedom. 75 Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion: An tecknas för kännedom. 76 Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion: Antecknas för kännedom. 77 Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion: Anteckas för kän nedom. 78 Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion: Antecknas för kännedom. 79 Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion: Antecknas för kännedom. 80 Vägbelysning - Pernå: motion: Antecknas för kännedom. Föredraganden ändrade sitt förslag i punkten 70 Utvärderingsberättelse 2011: Ändras "Skickas till centralernas direktörer och stadsstyrelsen för kännedom och åtgärder". Beslutet till övriga delar enligt förslaget.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Åminne 611/ /2012 STST 174 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Tuula Åminne, ordförande i bildningsnämnden och ledamot i bildnings nämndens finskspråkiga sek tion, har till stadskansliet sänt ett e-postmeddelande, där hon an håller om avsked från ovannämnda kom munala förtroendeuppdrag från Som motivering till anhållan om avsked framför hon förlust av valbarhet på grund av ett anställningsförhål lande som varar längre än sex månader, då hon är i kontakt med frågor som berör hennes eget förvaltning sområde. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett fört roendeuppdrag. I 36.1 i kommunallagen begränsas valbarheten till en nämnd. Valbar till en nämnd är den som är valbar till fullmäktige, dock inte den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Under anställningsförhållandet kan personen i fråga dock inte sköta sitt förtroen deuppdrag. Ett tillfälligt anställ ningsförhållande på högst sex månader leder inte till att den förtroendevalda förlorar sin valbarhet. Eftersom det i detta fall är frågan om ett anställningsförhållande på över sex månader, leder det till att den förtroendevalda förlo rar sin valbarhet. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att: 1) Stadsfullmäktige beviljar Tuula Åminne avsked från uppdraget som ord förande i bildningsnämnden och från uppdraget som ledamot i bildnings nämndens finskspråkiga sektion. 2) Stadsfullmäktige väljer i stället för Tuula Åminne en ny person till ordfö rande i bildningsnämnden för den återstående mandattiden. 3) Stadsfullmäktige väljer i stället för Tuula Åminne en ny person till leda mot i bildningsnämndens finskspråkiga sektion för den återstående mandattiden. Enligt förslaget.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland 436/ /2012 TN 89 Beredning: Tf stadsarkitekt Anneli Naukkarinen, tfn I etapplandskapsplan 2 för Nyland ses planlösningarna över i fråga om region- och samhällsstrukturen, trafiken, handeln samt glesbebyggelsen. Stommen för planförslaget bildas av de huvudprinciper för grundstrukturen som Nylands och Östra Nylands landskapsstyrelse godkänt: - Region- och samhällsstrukturen förtätas. - Metropollandskapets konkurrenskraft stärks. - Handelns servicenät planeras så att det utgör en del av regionoch samhällsstrukturen. - Styrandet av byggandet i byarna och annat byggande på glesbygden. Nylands landskapsstyrelse godkände förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland och beslutade framlägga det offentligt och be utlåtanden om det. Bilaga 61 utlåtande Föredragande: Tekniska direktören Ulf Blomberg Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att stadsstyrelsen ger det bifogade utlåtandet om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland till Nylands förbund. Tekniska nämndens beslut är i enlighet med förslaget. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen STST 175 Bilaga nr 66. Föredraganade: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar ge det bifogade utlåtandet om förslaget till etapp landskapsplan 2 för Nyland till Nylands förbund.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Ledamot Petra Paakkanen föreslog understödd av ledamot Tom Liljestrand att det fem te stycket på sida 2 i utlåtandet ändras till att lyda: De områden i landskapsplanen för vilka inget särskilt användningsändamål har anvisats, kallas för vita områden. Lovisa stad anser att bostads- och ar betsplatsbyggande ska vara möjligt även i framtiden på dessa områden. Återstoden av stycket stryks. Ledamot Liljestrand föreslog understödd av ledamoten Bengt Kullberg att fjär de stycket på sida 2 som slutar med orden "konstgalleri/museum byggs i byn" för längs med följande text: Likaså bör Michelspiltom behålla sin byabeteckning. Byn har goda utve clingsmöjligheter och nära samarbete med Grevnäs. Byarna har bland annat ge men sam ma föreningar och ungdomsförenigshus, ett gemensamt vatten- och avloppsandelslag och ett gemensamt bredbandsandelslag. Föredraganden preciserade sitt förslag i tredje stycket på sida 2: Till förteckningen över byar görs efter Tavastby följadne förtydligande inom parentes: (fyra byars helhet som består av byarna Hommansby, Andersby, Skinnarby och Tavastby). Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna utlåtandet med de föreslagna än dringarna.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Försäljning av Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljendals aktier 439/ /2012 TN 94 Beredning: Chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, tfn Tekniska centralen har berett försäljning och förädling av fastighets- och byggnadsobjekt i enlighet med de försäljningsprinciper som stadsfullmäktige beslutat om Objektet i Liljendal har varit till salu fr.o.m. början av 2012 och som fastighetsförmedlare Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab. Ett anbud har lämnats in om aktierna som berättigar till Fastighets Ab Spar banksgården i Liljendals bostad (aktierna m 2 - byggd 1978) och garage (aktierna m 2 - byggt 1978). Föredragande: Tekniska direktören Ulf Blomberg Nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att Lovisa stad säljer till Roger och Katarina Nyholm de aktier som berättigar till Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljendals bostad (aktierna m 2 ) och garage (aktierna m 2 ) till ett pris av Detta försäljningsbeslut är i kraft 3 månader. Såvida köpet inte verkställs inom utsatt tid förfaller beslutet utan separat beslut eller åtgärd. Tekniska nämndens beslut är i enlighet med förslaget. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen STST 176 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att Lovisa stad säljer till Roger och Katarina Ny holm de aktier som berättigar till Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljen dals bostad (aktierna m 2 ) och garage (aktierna m 2 ) till ett pris av euro. Detta försäljningsbeslut är i kraft 3 må nader. Såvida köpet inte verkställs inom utsatt tid förfaller beslutet utan se parat beslut eller åtgärd.

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Enligt förslaget.

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Tillstånd att driva medborgarinstitutverksamhet fr.o.m början av år 2013, Valkon kansalaisopisto 341/12/2012 BN 37 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och rektor Eija Temmes- Silvonen, tfn Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har i ett brev med delat medborgarinstitutens huvudmän, att huvudmannen bör ändra/ förnya sitt tillstånd att driva läroanstalt så att de träder ikraft fr.o.m. början av år Ansökan ska sändas till UKM senast Bilaga 3 (UKM:s brev samt ansökan Valkon kansalaisopisto) Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att Lovisa stad i enlighet med bilagan an hål ler om tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet att driva medborgarinstitutverksamhet för Valkon kansalaisopistos verksamhet fr.o.m. bör jan av år Bildningsnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen att Lovisa stad i en lighet med bi lagan an hål ler om tillstånd av Undervisnings- och kulturminis teriet att driva medborgarinstitutverksamhet för Valkon kansalaisopistos verksamhet fr.o.m. bör jan av år BN 43 Beredning och föredragning bildningsdirektör Thomas Grönholm tfn Bildningsnämnden har på sitt möte beslutat att föreslå att stads- styrelsen anhåller om tillstånd för Valkon kansalaisopistos verk samhet fr.o.m början av år Ärendet tas upp i stadssty relsen Anhål lan om tillstånd bör tillsändas Under visnings- och kul tur minis te riet se nast Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f:s representanter har varit i kontakt med stadens ekonomidirektör, bildningsdirektör och rektorn för Valkon kansalaisopisto. Representanterna har fört

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Bildningsnämnden Stadsstyrelsen diskussioner med stadens tjänsteinnehavare 25.4 och Diskussionernas tematan/målsättningar har varit: - att Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f fr.o.m. början av år 2013 skulle ge undervisning i dans i enlighet med den allmän läroplanen till barn och ungdomar och att Lovisa stad/valkon kansalaisopisto skulle fungera som utbildningsanordnare i enlighet med lagen om grundläggande konstun dervisning (633/1998, 4) - att Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f skulle uppgöra en läro plan för undervisning i dans som baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning(633/1998, 5) - att Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f och staden skulle ingå ett samarbetsavtal som grundar sig på lagen om grundläggande konstundervis ning 633/1998 samt förordningen om grundläggande konstundervisning 813/1998. I avtalet skulle definieras de båda parternas ansvar och skyldi gheter. Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f har yrkesmässiga förutsätt ningar för att ordna en tvåspråkig undervisning. Undervisningen ord nas in te med syfte att få ekonomisk vinst. Genom att övergå till grundläg gande konstundervisning är målsättningen att höja på antalet barn som idkar dans. Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f samarbetar med övriga peda gogiska sakkunniga. Rektorn för Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f Kati Kivilahti- Fagerudd och styrelsemedlem Päivi Ahvonen presenterar Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f:s verksamhet för nämndens medlemmar. Bilaga 1: samarbetsavtal Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen: - att den av Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f uppgjorda läro plan för undervisning i dans godkänns som en del av Valkon kansalaisopis tos upprätthållartillstånd för att driva verksamhet fr.o.m. början av år Beslutet förutsätter att ifrågavarande läroplan är uppgjord senast och att den godkänns av rektorn för Valkon kansalaisopisto innan stadssty relsen behandlar ärendet Bildningsnämnden godkänner för sin egen del det bifogade samarbetsavta let mellan staden och Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f så att det träder ikraft

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Behandling Föredraganden komletterarade sitt förslag: Summan som omnämns i avtalet ( ) beaktas i samband med budget beredningen i Valkon kansalaisopistos budget. Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen: - att den av Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f uppgjorda läro plan för undervisning i dans godkänns som en del av Valkon kansalaisopis tos upprätthållartillstånd för att driva verksamhet fr.o.m. början av år Beslutet förutsätter att ifrågavarande läroplan är uppgjord senast och att den godkänns av rektorn för Valkon kansalaisopisto innan stadssty relsen behandlar ärendet Summan som omnämns i avtalet ( ) beaktas i samband med budget beredningen i Valkon kansalaisopistos budget. Bildningsnämnden godkände för sin egen del det bifogade samarbetsavta let mellan staden och Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola r.f så att det träder ikraft STST 177 Bilaga nr 67. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att den av Lovisanejdens dansins titut och cir kuss kola r.f uppgjorda läro plan för undervisning i dans godkänns som en del av Valkon kansalaisopis tos upprätthållartillstånd för att driva verksam het fr.o.m. början av år Beslutet förutsätter att ifrågavarande läroplan är uppgjord senast och att den godkänns av rektorn för Valkon kansalaisopisto innan stadssty relsen behandlar ärendet Summan som omnämns i avtalet ( ) beaktas i samband med budget beredningen i Valkon kansalaisopistos budget. Paragrafen justeras omedelbart.

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Föredraganden beslutade tillägga följande mening i slutet av det första stycket: Stadsstyrelsen beslutar att Lovisa stad i enlighet med bilagan anhåller om tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet att driva med borga rinsti tutverksamhet för Valkon kansalaisopistos verksamhet fr.o.m. början av år Beslutet till övriga delar i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Tillstånd att driva medborgarinstitutverksamhet fr.o.m. början av år 2013, Lovisa svenska medborgarinstitut 341/12/2012 BN 38 Beredning: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn och rektor Eija Temmes- Silvonen, tfn Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har i ett brev med delat medborgarinstitutens huvudmän, att huvudmannen bör ändra/ förnya sitt tillstånd att driva läroanstalt så att det träder ikraft fr.o.m. början av år Ansökan ska sändas till UKM senast Bilaga 4 (UKM:s brev samt ansökan, Lovisa svenska medborgarinstitut) Föredragande: bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att Lovisa stad i enlighet med bilagan anhåller om tillstånd av Undervisnings- och kultur ministeriet att driva medborgarinstitutverksamhet för Lovisa svenska medborgarinstituts verk sam het fr.o.m. bör jan av år Bildningsnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen att Lovisa stad i en lighet med bilagan anhåller om tillstånd av Undervisnings- och kultur ministeriet att driva medborgarinstitutverksamhet för Lovisa svenska med borgarinstituts verk sam het fr.o.m. bör jan av år STST 178 Bilaga nr 68. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att Lovisa stad i enlighet med bilagan anhåller om tills tånd av Undervisnings- och kulturministeriet att driva medborgarinsti tut verk samhet för Lovisa svenska medborgarinstituts verksamhet fr.o.m. bör jan av år Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Paragrafen justerades omedelbart.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom STST 179 Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslutsförteckningar stadsstyrelsen för kännedom: - stadsgeodet, Stadsstyrelsen antecknar besluten för kännedom och meddelar tjänsteinnehavaren att den inte enligt 51 i kommunallagen kommer att ta ärende till behandling. Enligt förslaget.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Nämndernas och sektionernas beslut STST 180 Följande nämnder har sänt beslutsförteckningar från sina möten: - fritidsnämnden tekniska nämnden landsbugdsnämnden sektionen för enskilda vägar Stadsstyrelsen antecknar för kännedom och meddelar till nämnderna och sektionen att den inte enligt 51 i kommunallagen kom mer att ta ärende till behandling. Enligt förslaget.

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom STST 181 a) NTM-centralens svar på Kari Hagfors begäran om utredning och åtgärd i samband med den gamla avstjälpningsplatsen i Valkom, b) Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, styrelsens protokoll , c) Nylands förbunds landskapsstyrelses protokoll , d) samkommunen Eteva kuntayhtymäs samkommunstämma, protokoll , e) tjänsterna som servicechef för servicetjänster och tjänsterna för barn och unga i grundtrygghetscentralen är lediganslagna till Sökanden intervjuas under veckorna Arja Isotalo och Anja Järvinen deltar i intervjuerna, f) stadsdirektören har semester under tiden Antecknades för kännedom.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 14/ Stadsstyrelsen Utlysning av Lovisa som bröllopsstad 59/14.02/2012 STST 182 Stadsstyrelsen behandlade frågan om utlysning av Lovisa som bröllopsstad utgående från den diskussion som fördes i näringsoch utvecklingssektio nen Det offentliga bröllop som hålls i Lovisa kyrka är ett utmärkt till fäl le att få publicitet kring strävan att se Lovisa som en bröllopsstad. Tidi gare har en fullmäktigemotion inlämnats i frågan. Lovisa stad utlyser sig till bröllopsstad. Den officiella ceremonin sköts av stadsstyrelsens ord förande Arja Isotalo. Förberedelserna av temat bröllopsstad görs tillsammans med lokala förenin gar, företag och församlingar.

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Stadsstyrelsen 14 12.01.2015 Utredning av upphandling av advokattjänster, fallet Keskimäki 737/00/2014, 919/01.01.04/2011 STST 14 Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Bakgrund

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/16 Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstaterades. 30.10.2008 15 Valmistelija VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Valdes ledamöterna Taisto Uutinen och Agneta Alm. 30.10.2008

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00. Agneta Rydström viceordförande (N) Seija Vuori-Karlsson ersättare BYGGNADSNÄMNDEN 08.02.2011 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 8 februari kl 18.00 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande Mikael Söderholm ersättare(n) Agneta Rydström viceordförande

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt Stadsstyrelsen 56 01.03.2010 Stadsstyrelsen 172 31.05.2010 Anbudsförfrågan angående Lovisa stads kost- och städservice 216/02.08.00/2010 STST 56 Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen

Läs mer

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012

Widjeskog, Marketta Dalvik, Sixten Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Myrskog, Kerstin. Kronoby, den 19 september 2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14/2012 14/348 Sammanträdestid Måndagen den 17 september 2012, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Hagström,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 Sammanträdestid Tisdagen den 12 maj 2009, klockan 19.30-21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet Godkänd av delegationen 23.4.2014 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originalversionen.) Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet 1 Innehåll DEL

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10 Sammanträdestid Tisdagen den 13 april 2010, klockan 19.30-21.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård,

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att kyrkolagen ändras så, att bestämmelser om rätten för vice ordföranden

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 3.12.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 3.12.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 3.12.2015 10/122 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 - Sammanträdesplats Kommungården Ärendets nummer Ärende 87. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 88. PROTOKOLLJUSTERING 89. TOMTER Reservering

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015 Tid Onsdagen den 22 april 2015 kl. 19 Plats Jussintupa, ekonomiekontoret, vån. II, Gustaf Adolfsg. 16 Närvarande Stenberg, Per - ordförande Bystedt,

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09 Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.4.2009 3 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.4.2009 kl

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån. HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2015 1 (15) TID 15.09.2015 kl. 14:00-15:45 PLATS HNS, Stenbäcksgatan 9, Förvaltningsbyggnaden 1 vån., Lilla kabinettet BEHANDLADE ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 47 MÖTETS

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 BYGGNADSNÄMNDEN 04.09.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer