LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande Uutinen Taisto II viceordförande Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Alm Agneta Karlsson Mikael Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Lohenoja Pertti Kauppinen Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Erämaja Elias Pere Nina Kokko Ismo Antas Camilla Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Väkevä Antti kl Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Noroviita Timo

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Hovi Karolina Blomqvist Torbjörn Hakala Harri Ekström Veikko Wilenius Yvonne Kekkonen Jari Keckman Kirsti Maukkonen Eija Sinkkonen Riitta Rahkonen Erkki Wahlroos ersättare Kullbergs ersättare Björkells ersättare Erikssons ersättare Grönbergs ersättare Lindfors ersättare Rinnes ersättare Karvonens ersättare Fellmans ersättare Ilvetsalo-Koskinens ersättare Pekkolas ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Masar Christoffer förvaltningsdir.,sekreterare Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Heikel Johanna upphandlingssakkunnig FRÅNVARANDE Wahlroos Kim Kullberg Bengt Björkell Jan-Eric Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Rinne Jens Karvonen Juha Fellman Atte Länsipuro Janne Ilvetsalo-Koskinen Sonja Pekkola Mirja Gustafsson Siv ekonomichef

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Mats Lobbas BEHANDLADE ÄREND Christoffer Masar JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Nina Björkman-Nystén PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 20 juni PÅSEENDE Timo Noroviita Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 59 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä Ändring av grundavtalet för Nylands förbund Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande Utarbetande av stadsstrategi Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab Teutjärvis vattenandelslags ansökan om understöd Praxis vid reservering av tomter i Gråberg Delårsrapport Utvärderingsberättelse för Godkännande av bokslutet 2011 och beviljande av ansvarsfrihet Laddningsstolpar för elbilar, fullmäktigemotion Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion 74 Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion 194

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion Vägbelysning - Pernå: motion Avslutande av mötet 202

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 59 Konstaterades. Ordföranden föreslog att ärende försäljning av semesterbostadstomter stryks från föredragningslistan. Godkändes enhälligt. Upphandlingssakkunnig Johanna Heikel presenterade sig.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 60 Fullmäktigeledamöterna Nina Björkman-Nystén och Timo Noroviita val des.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä 345/ /2012 STST 116 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Marko Perttilä, i fritidsnämnden, har till stadskansliet sänt ett e-postmeddelande, där han anhåller om avsked från alla förtroen deuppdrag vid staden. Som motivering till anhållan framförs det att han ar betar som stadens dataförvaltningschef. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från fört roendeuppdraget. I 36.1 i kommunallagen begränsas valbarheten till en nämnd. Valbar till en nämnd är den som är valbar till fullmäktige, dock inte den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Under anställningsförhållandet kan personen i fråga dock inte sköta sitt förtroen deuppdrag. Ett tillfälligt anställ ningsförhållande på högst sex månader leder inte till att den förtroendevalda förlorar sin valbarhet. Eftersom det i detta fall är frågan om ett anställningsförhållande på över sex månader, leder det till att den förtroendevalda förlo rar sin valbarhet. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä. FM 61 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige ) Marko Perttilä beviljades avsked från uppdraget som i fritids nämnden, 2) Rasmus Bergman valdes till i fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av grundavtalet för Nylands förbund 139/ /2012 STST 119 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Nylands förbund begär med sitt brev att kommunerna ger sina ställningstaganden om än dring av grundavtalet. I sitt sammanträde godkände styrelsen för Nylands förbund ändringen av grundavta let och föreslog att den behandlas av medlemskommunerna. De föreslagna ändringarna i grundavtalet är som följer: 1) Landskapsfullmäktige skulle bestå av en per varje påbörjad invånare (enligt invånarantalet för 2011 skulle fullmäktige uppgå till 78 le damöter). 2) För styrelsens del föreslås en indelning baserad på invånarantalet så att kommuner med flera än invånare skulle ha 6 styrelsele damöter, kommuner med flera än invånare skulle ha 5 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 4 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 3 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 2 styrelseleda möter och kommuner med flera än invånare skulle ha 1 styrelse. De resterande fem platserna skulle delas mellan de kommuner som har under invånare, dock så att det från en kommun inte kan finnas två leda möter (Styrelsen skulle bestå av 14 ledamöter). 3) Grunderna för avgiftskvoterna skulle ändras till direkt invånarbaserade (ge nom att avlägsna den övre gränsen på 31 % som skulle öka på Helsing fors stads avgiftskvot och minska på de övriga kommunernas andelar). 4) Representationen på kommunernas representationsmöte föreslås att än dras så att var och en medlemskommun utser en representant med personlig er sättare till representantmötet och att kommunen skulle ha en röst per varje påbörjad invånare. Enligt 79 i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredje delar av medlemskom munerna understöder en ändring och deras invånaran tal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga med lemskommuner. Landskapsstyrelsen i Nylands förbund begärde 2011 ett utlåtande om än dringarna i grundavtalet. På basis av de inlämnade utlåtandena godkände av 28 medlemskommuner 13 kommuner ändringen av grundavtalet enligt förs laget, 9 kommuner godkän de ändringarna med förbehåll och 5 kommuner godkände inte

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige landskapssty relsens förslag för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i lands kapsstyrelsen bestäms. En medlemskommun lämnade inte in något utlåtan de. Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlade ärendet på sitt sammanträde och motsatte sig än dringen för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i landskapss tyrelsen bestäms. Förslaget om grunderna för att bestämma antalet ledamöter i landskapsstyrelsen enligt gradering på invånare skulle innebä ra att landskapsstyrelsens storlek enligt det nuvarande grundavtalet på 20 le damöter skulle minska till 14 ledamöter. Enligt detta skulle kommunerna med undantag av Helsingfors, Esbo och Vanda endast ha 5 styrelseledamö ter då antalet i den nuvarande landskapsstyrelsen är sammanlagt 9. Antalet platser som Helsingfors innehar i styrelsen skulle fortbestå men den relativa andelen skulle öka från 25 % till 33,3 %. Den pågående kommunstrukturreformen siktar på betydande förändringar även inom Nylands kom munfält. Om målen för reformen går i uppfyllelse, innebär detta även om värdering av koordinerings- och intressebevakning sarbetet inom utvecklingsarbetet på landskapsnivå. Landskapsplanläggnin gens roll i den nya kom munstrukturen borde i själva verket bedömas utifrån en ny grund då även beredning om metropolförvaltningen anknyter till den na helhet. Lösningar na som anknyter till metropolförvaltningen och dess anordnande kommer även att inverka på landskapsförvaltningens komman de verksamhet och roll. Ändringen av grundavtalet borde tas för ny bedöm ning först då statens riktlinjer och lösningar för kommunstrukturens och metropolpolitikens del har konkretiserats i tillräcklig grad. Bilaga nr 37. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige och vidare Nylands förbund att lands kapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet återremitteras för ny beredning. FM 62 Bilaga nr 25. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige fö reslår Nylands förbund om att landskapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet ska

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige återremitteras för ny beredning.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande 863/ /2010 BN 36 Beredning och föredragning:bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn "Utredningen angående den fria bildningens åtgärdsförslag i Borgå, Sibbo och Lovisa" färdigställdes i septemeber Utredningen utfördes av Ram boll Management Consulting Ab. I styrgruppen medverkade de av kom munerna ut nämnda tjänsteinnehavarna. Lovisa stad representaredes av bildningsdirektören och rektornm för de båda instituten. Målsättningen med utredningen var att föra fram en möjlig ny organisations modell som skulle beakta såväl kundens som en pedagogisk syn vinkel. I ut redningen eftersträvades en framstidssyn och ett försöka att göra upp model ler för framtida organsationsformer. I utredningen beaktades både kursdeltagarnas, personalens och beslutsfat tarnas åsikter med hjälp av olika enkäter. I utredningen beaktades även de ekonomiska apeketerna, men i denna jämförelse kunde konstateras att de olika organisationerna redan nu fungerar kostnadseffektivt. I utredningen lyfte man fram en stegvis (åren ) modell, som or ganisatoriskt skulle överskrida både språk- och kommungränserna. Det stegvisa förslaget nedan: 1. Beslut om andra stadiets yrkesutbildning och dess anordnande 2. Beslut om fria bildningsarbetet och dess anordnande 3. Eventuella beslut om gymnasieutbildningen 4. Beslut om organisationsmodell för de ovan nämnda Sibbo har i november 2011 i anknytning till den regionala utredningen gjort ett beslut om att idetta skede inte sammanslå Sibbo medborgarainstitut med instituten i de övriga kommunerna. Sibbo tänker inte heller frångå sitt tvåspråkiga institut. Sibbo kommun fortsätter samarbete med instituten i Östra Nyland. Borgå stad har inte ännu tagit ställning till ifrågavarande utredning. Beslut om kommunstrukturreformen och dess tidpunkt samt regionens bes lut om and ra sta diets utbildning kom mer att vara viktiga.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige En aftonskola om utredningsarbetet har anordnats i Lovisa i slutet av febru ari På aftonskolan förde beslutsfattarna fram att det inte i detta skede finns orsak till att föreslå lösningar som överskrider kommungränserna. Lovisa har i detta nu en fungerande och kvalitativ institutverksamhet, med ett utbud av två institut och som leds av en gemensam rektor. I detta skede fins det inget behov av att sammanslå verksamheten med övriga kom muners verksamhet. Det är inte heller ändamålsenligt att ändra på den nu va rande organisationsformen för medborgrainstituten. Bilaga 3a På basen av det ovan nämnda föreslår bildningsnämnden för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor. - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som övers kri der språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Ärendets behandling Kalevi Lappalainen framförde ändringsförslag, att bildningsnämndens förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige punkt ett är: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopis to fortsätter sin verksamhet tillsvidare som två skilda enheter så att verk samheten leds av en ge mensam rektor. Sari Eriksson understödde ändringsförslaget. Ordförande konstaterade, att det föreligger ett understött förs lag som avvi ker från utgångsförslaget och ärendet bör avgö ras med omröst ning. Ordfö rande meddelade att de som stöder föredragandes förslag, ut gångsförslaget, svarar ja och de som stöder Kalevi Lappa lainens förslag svarar nej. I omröstningen som förrättades genom namnupprop avgavs 6 "ja" rös ter (Anders Back, Lars Bäcklund, Vivan Fält, Kari Heikkinen, Karo lina Hovi och Tho mas Rosenberg) och 3 "nej" röster (Nina

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pere, Sari Eriks son, Kale vi Lappalainen). Bildningsnämnden beslutade efter omröstning föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Bo Lindfors avlägsnade sig under behandlingen av denna pa ragraf. STST 145 Bilaga nr 52. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. FM 63 Bilaga nr 26. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utarbetande av stadsstrategi 1111/14.02/2011 NUSEK 58 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Lovisa stadsstrategi har under år 2011 utarbetats i samarbete med Kommunförbundets projekt Organisering och ledning av en ny generation. Lovisa stadsstrategi byggs upp som en del av ett system för strategiskt ledarskap, där fullmäktiges uppgift är att besluta om strategiska riktlinjer och organisationens uppgift är att förverkliga strategin inom ramen för allokerade resurser. Stadsstrategin förverkligas med strategiska program och årliga budgetar. Man anordnade en stadsfullmäktigeverkstad , där man behandlade utkastet för stadsstrategin. Enligt överenskommelse har en del fullmäktigegrupper framfört kommentarer och förslag för att utveckla strategin. Stadens ledningsgrupp sammanför på basis av det ursprungliga utkastet och kommentarerna ett förslag för stadsstrategi. Avsikten är att förslaget ska framläggas på stadens hemsidor för invånarnas kommentarer före den fortsatta behandlingen. Innan stadsstrategin går framåt kan man inte bereda program som förverkligar den, med undantag för utgångsinformation och programstommar. Närings- och utvecklingssektionen antecknar läget för utarbetandet av stadsstrategin för kännedom och diskuterar strategins innehåll och tidtabell för utarbetning. Förslaget godkändes. Samtidigt konstaterade närings- och utvecklingssektionen att avsikten är att hålla utkastet till strategi framlagt veckorna 44 och 45. Sektionen får en sammanställning av responsen på följande möte och fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder. NUSEK 71 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Kommuninvånarna hade möjlighet att läsa och kommentera

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslaget till ny strategi för Lovisa stad på stadens webbplats Kommunin vånarna kunde också rösta på den egna favoriten till ny slogan för Lovisa eller alternativt ge ett eget förslag. På webbplatsen gavs 74 röster, varav 31 (40 % av de givna rösterna) var eg na förslag till slogan. Flest röster (39 %) fick Lovisa - liten stad, stora up plevelser och näst mest röster (11 %) fick Lovisa - idyll i utveckling. Samtidigt hade stadens personal en egen omröstning på stadens intranät. Vid omröstnin gen gavs 28 röster, varav 9 (30 %) var egna förslag till slo gan. Flest röster (43 %) fick Lovisa - liten stad, stora upplevelser och näst mest röster (18 %) fick Lovisa - idyllen vid sydkusten. Stadens ledningsgrupp behandlade kommentarerna och omröstningsresulta ten på sitt mö te och den utvidgade ledningsgruppen utvecklade strategimo dellen med stöd av FCG:s konsulter Förutom slogan har inga förändringar gjorts i förslaget till stadsstrategi med anledning av behandlin garna, men i delen "stadsstrategins uppgift och struktur" tillades strategiska program vars struktur och innehåll utvecklades på ovannämnda mötet På se minariet bereddes även genomförandet av strategin i nästa års budget och i budgetens struktur. Bilaga nr 30 Sammandrag av respons på strategi, Lovisas stadsstra tegis upp gift och struktur, Förslag till strategi för Lovisa stad Närings- och utvecklingssektionen sänder förslaget till strategi för Lovisa stad till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande. Ledamoten Törnroos föreslog understödd av en Antas följande till motiveringstext för visionen för Lovisa stadsstrategi 2020: *Lovisa är en fascinerande, trivsam och trygg kuststad med tjänster för en smidig vardag tillgängliga på tvåspråk på ett genuint sätt. *Lovisa är en framtidsstad i utveckling, som beaktar en ren natur och miljö i alla sina val. *Lovisa är en upplevelserik kulturstad, som finner nya lösningar

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige STST 7 Bilaga nr 1. för boen de, arbete och fritid. *Lovisa är staden med snabba nätverk för datakommunikation som är beredd att ta emot nya arbetsplatser och invånare. Omröstningen verkställdes enligt följande: De som understödde utgångsförslaget röstade JA, de som understödde motförslaget röstade NEJ. Resultatet för omröstningen blev 4 ja-röster, 2 nej-röster (Törnroos, Antas). Ledamoten Heijnsbroek-Wirén var inte närvarande under omröstningen. Beslutet efter omröstningen var i enlighet med förslaget. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan. Ändringsförslag 1: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att meningen "Vi lägger vikt vid förebyggande service" läggs till i slutet av underpunkten "Bra service" i punkten "Principerna för verksamheten" på si dan 1 i Lovisa stadsstrategi Godkändes enhälligt. Ändringsförslag 2: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att satsen "till högklassigt boende och rekreation" läggs till i slutet av det strategiska målet i punkt 1 i "Attraktivitet och konkurrenskraft" på sidan 3 i Lovisa stadsstra tegi. Godkändes enhälligt Teknisk korrigering 1: Stadsstyrelsen godkände enhälligt en teknisk korrigering i punkten "Tvåsp råkighet" på sidan 1 i Lovisa stadsstrategi. Den andra meningen ändras att lyda enligt följande: "Vi lägger vikt vid att göra tillsammans och utvecklar nya sätt för att få språkgrupperna att bättre verka tillsammans".

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FM 19 Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan. Behandling: Ändringsförslag 1: Ledamot Kalevi Lappalainen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: "Loviisa tulevaisuuden kaupunki - Lovisa framtidens stad" Ändringsförslag 2: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man tillägger i punkt 2 under en rubrik "Värden" följande text: "Lovisa stad förverkligar i sin verk samhet följande värden: öppenhet - ärlighet - tolerans - jämlikhet - rättvisa" Ändringsförslag 3: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att 1. Lovisa stads vision 2020 andras till att lyda: "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam och trygg kust stad" Ändringsförslag 4: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man ändrar den sista menin gen i andra stycket på första sidan till att lyda: "I staden, som utvec klar förutsätt ningarna för boende och näringar, är servicen för en smi dig vardag tillgäng lig på båda inhemska språken." Ändringsförslag 5: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att språkdräkten i texten ändras från perfekt till pre sens. Klämförslag:

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att stadsfullmäktige god känner kläm men: "Alla indikatorer som berör olika funktioner utarbetas som serier i index form så att ba sårtalet är året då strategin godkändes, det vill säga 2012 = 100, och det fö reslås att, för att utvecklingen ska kunna följas, indexserier na ifråga årligen framställs som en tabell i bokslutet som tilläggsupp gift." Ändringsförslag 6: Ledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: Lo visa är en trygg och triv sam kus ti dyll, där var da gen lö per på två in hemska språk. Lo visa är en fram ti dens stad, som beak tar ren na tur och miljö i al la si na val. Lovisa är en kul tur stad, som fin ner nya lös ningar för boen de, ar bete och fri tid. Lo vi sa är en stad med snab ba da ta kom muni ka tionsnät och sta den är fär dig att ta emot nya ar bets platser och in vånare. Förslag för återförvisning: Ledamot Antti Väkevä framförde understödd av Kimmo Nykänen att ärendet återför visas för ny beredning. Förslaget för återförvisning godkändes enhälligt. STST 147 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Fullmäktigegruppernas ordföranden har erhållit en sammanställning av de på fullmäktigemötet föres lagna förändringarna. Under förhandlingarna grupperna emellan har man kommit överens om att godkänna förändringar som har skrivits in i bifoga de bilaga. Bilaga nr 54. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan.

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Elias Erämaja föreslog understödd av Anja Järvinen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam kuststad". Paus Ledamot Elias Erämaja återtog sitt förslag. Ledamot Leena Lindfors föreslog understödd av Petra Paakkanen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Lovisa - liten stad, stora upplevelser". Godkändes enhälligt. Beslutet till övriga delar i enlighet med förslaget. FM 64 Bilaga nr 27. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan med stadens vision "Lo visa - liten stad, stora upplevelser". Ändringsförslag 1: Ledamot Kari Hagfors framförde understödd av Nina Pere att vi sionen/sloga nen ändras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en kuststad full av up plevelser". Ändringsförslag 2: Ledamot Timo Noroviita framförde understödd av Riitta Sinkko nen att visio nen/sloganen än dras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en trivsam kuststad" I verkställd omröstning om vilketdera motförslag ställer sig mot stadsstyrelsens utgångsförslag vann Timo Noroviitas

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslag med rösterna 12-14, 32 blanka, 1 borta, då Kari Hagfors förslag var Ja och Timo Noroviitas förslag Nej. Efter omröstning vann utgångsförslaget med rösterna 43-13, 2 blanka, 1 bor ta då stadsstyrelsens förslag var Ja och motförslaget Nej.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron 877/ /2010 TN 136/ SPAG 4 STST : Anhängiggörande TN , 64: Planområdet har avskiljts till ett eget planområde TN , 74: Bygg- och åtgärdsförbudet på planområ det har för längts. Beredning: Planerare Sisko Jokinen Framläggande av planutkasten till påseende Av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron har uppgjorts tre olika slags alternativ till planut kast. De skiljer sig från varandra beträffande ka raktären av byggandet. Skillnaderna mellan utkasten och deras inverkan har åskådliggjorts på den bifogade tabellen för jämförelse av utkastalternativen. Bilagor: och Alternativen till planutkast med planbeteckningar -bestämmelser Jämförelse av utkastalternativen Uppdaterat program för deltagande och bedömning Föredragande: Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari Programmet för deltagande och bedömning uppdateras i en lighet med bila gan. Arbetsgruppen framlägger utkasten till detaljplan till på seende under 30 dagar och begär utlåtanden av myndigheterna angående dem. Stadsplaneringsarbetsgruppen beslutade att programmet för deltagande och bedömning uppdateras i enlighet med bilagan. Arbetsgrup pen beslutade framlägga två planutkast till påseende under 30 dagar och be gära utlåtanden av myndigheterna om dem. Planutkastalternativen som framläggs till påseende är: "Tättbebyggt flervåningshusområde." och "Tättbebyggt och lågt område": utkastet sålunda ändrat att AP-kvarteren som ligger på mot satta sidorna om södra delen av Skepparegränd anvisas till

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige egnahemstomter. AP-2-kvarteret som angränsar till Tullbron och Skepparegatan bevaras. För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 136 Föredragande: Chefen av tekniska centralen Yrjö Meltaus Chefen för tekniska centralen har upptagit föredragandet av stadsplanering sarbetsgruppens beslut för tekniska nämnden. Tekniska nämnden godkänner bifogade - programmet för deltagande och bedömning - planutkastet och framlägger dem till påseende i enlighet med MBL under 14 dagars tid. Bilaga 68 Bilaga 69 PDB planutkast Behandling: Ordförande Anja Järvinen anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet. Vice ordförande Gunnel Laukas fortsatte som ordförande. Chefen för tekniska centralen Yrjö Meltaus presenterade planutkastet i en lighet med bilaga nr 72. Ledamot Gren föreslog att höjden på flervåningshuset i AP-3 kvarteret skul le vara fyra våningar (IV-vån) och att höjden på byggnaderna på den tomt som ligger på gatusidan av Tullbron i kvarteret AP-2 anvisas till två - tre våningar. Ledamot Nykänen understödde Grens förs lag. Omröstning verkställdes: Föredragandens förslag JA fick 2 röster; Grens förslag NEJ 6 röster. Ledamot Grens förslag vann fö redragandens förslag med rösterna 6-2. Med rösterna 6-2 blev Grens förslag nämndens beslut. Ut kastet till detalj plan ändrat enligt Grens förslag framläggs i enlighet med MBL till påseende under 14 dagar.

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer