LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande Uutinen Taisto II viceordförande Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Alm Agneta Karlsson Mikael Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Lohenoja Pertti Kauppinen Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Erämaja Elias Pere Nina Kokko Ismo Antas Camilla Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Väkevä Antti kl Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Noroviita Timo

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Hovi Karolina Blomqvist Torbjörn Hakala Harri Ekström Veikko Wilenius Yvonne Kekkonen Jari Keckman Kirsti Maukkonen Eija Sinkkonen Riitta Rahkonen Erkki Wahlroos ersättare Kullbergs ersättare Björkells ersättare Erikssons ersättare Grönbergs ersättare Lindfors ersättare Rinnes ersättare Karvonens ersättare Fellmans ersättare Ilvetsalo-Koskinens ersättare Pekkolas ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Masar Christoffer förvaltningsdir.,sekreterare Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Heikel Johanna upphandlingssakkunnig FRÅNVARANDE Wahlroos Kim Kullberg Bengt Björkell Jan-Eric Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Rinne Jens Karvonen Juha Fellman Atte Länsipuro Janne Ilvetsalo-Koskinen Sonja Pekkola Mirja Gustafsson Siv ekonomichef

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Mats Lobbas BEHANDLADE ÄREND Christoffer Masar JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Nina Björkman-Nystén PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 20 juni PÅSEENDE Timo Noroviita Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 59 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä Ändring av grundavtalet för Nylands förbund Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande Utarbetande av stadsstrategi Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab Teutjärvis vattenandelslags ansökan om understöd Praxis vid reservering av tomter i Gråberg Delårsrapport Utvärderingsberättelse för Godkännande av bokslutet 2011 och beviljande av ansvarsfrihet Laddningsstolpar för elbilar, fullmäktigemotion Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion 74 Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion 194

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion Vägbelysning - Pernå: motion Avslutande av mötet 202

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 59 Konstaterades. Ordföranden föreslog att ärende försäljning av semesterbostadstomter stryks från föredragningslistan. Godkändes enhälligt. Upphandlingssakkunnig Johanna Heikel presenterade sig.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 60 Fullmäktigeledamöterna Nina Björkman-Nystén och Timo Noroviita val des.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä 345/ /2012 STST 116 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Marko Perttilä, i fritidsnämnden, har till stadskansliet sänt ett e-postmeddelande, där han anhåller om avsked från alla förtroen deuppdrag vid staden. Som motivering till anhållan framförs det att han ar betar som stadens dataförvaltningschef. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från fört roendeuppdraget. I 36.1 i kommunallagen begränsas valbarheten till en nämnd. Valbar till en nämnd är den som är valbar till fullmäktige, dock inte den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Under anställningsförhållandet kan personen i fråga dock inte sköta sitt förtroen deuppdrag. Ett tillfälligt anställ ningsförhållande på högst sex månader leder inte till att den förtroendevalda förlorar sin valbarhet. Eftersom det i detta fall är frågan om ett anställningsförhållande på över sex månader, leder det till att den förtroendevalda förlo rar sin valbarhet. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä. FM 61 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige ) Marko Perttilä beviljades avsked från uppdraget som i fritids nämnden, 2) Rasmus Bergman valdes till i fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av grundavtalet för Nylands förbund 139/ /2012 STST 119 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Nylands förbund begär med sitt brev att kommunerna ger sina ställningstaganden om än dring av grundavtalet. I sitt sammanträde godkände styrelsen för Nylands förbund ändringen av grundavta let och föreslog att den behandlas av medlemskommunerna. De föreslagna ändringarna i grundavtalet är som följer: 1) Landskapsfullmäktige skulle bestå av en per varje påbörjad invånare (enligt invånarantalet för 2011 skulle fullmäktige uppgå till 78 le damöter). 2) För styrelsens del föreslås en indelning baserad på invånarantalet så att kommuner med flera än invånare skulle ha 6 styrelsele damöter, kommuner med flera än invånare skulle ha 5 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 4 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 3 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 2 styrelseleda möter och kommuner med flera än invånare skulle ha 1 styrelse. De resterande fem platserna skulle delas mellan de kommuner som har under invånare, dock så att det från en kommun inte kan finnas två leda möter (Styrelsen skulle bestå av 14 ledamöter). 3) Grunderna för avgiftskvoterna skulle ändras till direkt invånarbaserade (ge nom att avlägsna den övre gränsen på 31 % som skulle öka på Helsing fors stads avgiftskvot och minska på de övriga kommunernas andelar). 4) Representationen på kommunernas representationsmöte föreslås att än dras så att var och en medlemskommun utser en representant med personlig er sättare till representantmötet och att kommunen skulle ha en röst per varje påbörjad invånare. Enligt 79 i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredje delar av medlemskom munerna understöder en ändring och deras invånaran tal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga med lemskommuner. Landskapsstyrelsen i Nylands förbund begärde 2011 ett utlåtande om än dringarna i grundavtalet. På basis av de inlämnade utlåtandena godkände av 28 medlemskommuner 13 kommuner ändringen av grundavtalet enligt förs laget, 9 kommuner godkän de ändringarna med förbehåll och 5 kommuner godkände inte

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige landskapssty relsens förslag för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i lands kapsstyrelsen bestäms. En medlemskommun lämnade inte in något utlåtan de. Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlade ärendet på sitt sammanträde och motsatte sig än dringen för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i landskapss tyrelsen bestäms. Förslaget om grunderna för att bestämma antalet ledamöter i landskapsstyrelsen enligt gradering på invånare skulle innebä ra att landskapsstyrelsens storlek enligt det nuvarande grundavtalet på 20 le damöter skulle minska till 14 ledamöter. Enligt detta skulle kommunerna med undantag av Helsingfors, Esbo och Vanda endast ha 5 styrelseledamö ter då antalet i den nuvarande landskapsstyrelsen är sammanlagt 9. Antalet platser som Helsingfors innehar i styrelsen skulle fortbestå men den relativa andelen skulle öka från 25 % till 33,3 %. Den pågående kommunstrukturreformen siktar på betydande förändringar även inom Nylands kom munfält. Om målen för reformen går i uppfyllelse, innebär detta även om värdering av koordinerings- och intressebevakning sarbetet inom utvecklingsarbetet på landskapsnivå. Landskapsplanläggnin gens roll i den nya kom munstrukturen borde i själva verket bedömas utifrån en ny grund då även beredning om metropolförvaltningen anknyter till den na helhet. Lösningar na som anknyter till metropolförvaltningen och dess anordnande kommer även att inverka på landskapsförvaltningens komman de verksamhet och roll. Ändringen av grundavtalet borde tas för ny bedöm ning först då statens riktlinjer och lösningar för kommunstrukturens och metropolpolitikens del har konkretiserats i tillräcklig grad. Bilaga nr 37. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige och vidare Nylands förbund att lands kapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet återremitteras för ny beredning. FM 62 Bilaga nr 25. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige fö reslår Nylands förbund om att landskapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet ska

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige återremitteras för ny beredning.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande 863/ /2010 BN 36 Beredning och föredragning:bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn "Utredningen angående den fria bildningens åtgärdsförslag i Borgå, Sibbo och Lovisa" färdigställdes i septemeber Utredningen utfördes av Ram boll Management Consulting Ab. I styrgruppen medverkade de av kom munerna ut nämnda tjänsteinnehavarna. Lovisa stad representaredes av bildningsdirektören och rektornm för de båda instituten. Målsättningen med utredningen var att föra fram en möjlig ny organisations modell som skulle beakta såväl kundens som en pedagogisk syn vinkel. I ut redningen eftersträvades en framstidssyn och ett försöka att göra upp model ler för framtida organsationsformer. I utredningen beaktades både kursdeltagarnas, personalens och beslutsfat tarnas åsikter med hjälp av olika enkäter. I utredningen beaktades även de ekonomiska apeketerna, men i denna jämförelse kunde konstateras att de olika organisationerna redan nu fungerar kostnadseffektivt. I utredningen lyfte man fram en stegvis (åren ) modell, som or ganisatoriskt skulle överskrida både språk- och kommungränserna. Det stegvisa förslaget nedan: 1. Beslut om andra stadiets yrkesutbildning och dess anordnande 2. Beslut om fria bildningsarbetet och dess anordnande 3. Eventuella beslut om gymnasieutbildningen 4. Beslut om organisationsmodell för de ovan nämnda Sibbo har i november 2011 i anknytning till den regionala utredningen gjort ett beslut om att idetta skede inte sammanslå Sibbo medborgarainstitut med instituten i de övriga kommunerna. Sibbo tänker inte heller frångå sitt tvåspråkiga institut. Sibbo kommun fortsätter samarbete med instituten i Östra Nyland. Borgå stad har inte ännu tagit ställning till ifrågavarande utredning. Beslut om kommunstrukturreformen och dess tidpunkt samt regionens bes lut om and ra sta diets utbildning kom mer att vara viktiga.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige En aftonskola om utredningsarbetet har anordnats i Lovisa i slutet av febru ari På aftonskolan förde beslutsfattarna fram att det inte i detta skede finns orsak till att föreslå lösningar som överskrider kommungränserna. Lovisa har i detta nu en fungerande och kvalitativ institutverksamhet, med ett utbud av två institut och som leds av en gemensam rektor. I detta skede fins det inget behov av att sammanslå verksamheten med övriga kom muners verksamhet. Det är inte heller ändamålsenligt att ändra på den nu va rande organisationsformen för medborgrainstituten. Bilaga 3a På basen av det ovan nämnda föreslår bildningsnämnden för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor. - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som övers kri der språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Ärendets behandling Kalevi Lappalainen framförde ändringsförslag, att bildningsnämndens förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige punkt ett är: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopis to fortsätter sin verksamhet tillsvidare som två skilda enheter så att verk samheten leds av en ge mensam rektor. Sari Eriksson understödde ändringsförslaget. Ordförande konstaterade, att det föreligger ett understött förs lag som avvi ker från utgångsförslaget och ärendet bör avgö ras med omröst ning. Ordfö rande meddelade att de som stöder föredragandes förslag, ut gångsförslaget, svarar ja och de som stöder Kalevi Lappa lainens förslag svarar nej. I omröstningen som förrättades genom namnupprop avgavs 6 "ja" rös ter (Anders Back, Lars Bäcklund, Vivan Fält, Kari Heikkinen, Karo lina Hovi och Tho mas Rosenberg) och 3 "nej" röster (Nina

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pere, Sari Eriks son, Kale vi Lappalainen). Bildningsnämnden beslutade efter omröstning föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Bo Lindfors avlägsnade sig under behandlingen av denna pa ragraf. STST 145 Bilaga nr 52. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. FM 63 Bilaga nr 26. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utarbetande av stadsstrategi 1111/14.02/2011 NUSEK 58 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Lovisa stadsstrategi har under år 2011 utarbetats i samarbete med Kommunförbundets projekt Organisering och ledning av en ny generation. Lovisa stadsstrategi byggs upp som en del av ett system för strategiskt ledarskap, där fullmäktiges uppgift är att besluta om strategiska riktlinjer och organisationens uppgift är att förverkliga strategin inom ramen för allokerade resurser. Stadsstrategin förverkligas med strategiska program och årliga budgetar. Man anordnade en stadsfullmäktigeverkstad , där man behandlade utkastet för stadsstrategin. Enligt överenskommelse har en del fullmäktigegrupper framfört kommentarer och förslag för att utveckla strategin. Stadens ledningsgrupp sammanför på basis av det ursprungliga utkastet och kommentarerna ett förslag för stadsstrategi. Avsikten är att förslaget ska framläggas på stadens hemsidor för invånarnas kommentarer före den fortsatta behandlingen. Innan stadsstrategin går framåt kan man inte bereda program som förverkligar den, med undantag för utgångsinformation och programstommar. Närings- och utvecklingssektionen antecknar läget för utarbetandet av stadsstrategin för kännedom och diskuterar strategins innehåll och tidtabell för utarbetning. Förslaget godkändes. Samtidigt konstaterade närings- och utvecklingssektionen att avsikten är att hålla utkastet till strategi framlagt veckorna 44 och 45. Sektionen får en sammanställning av responsen på följande möte och fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder. NUSEK 71 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Kommuninvånarna hade möjlighet att läsa och kommentera

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslaget till ny strategi för Lovisa stad på stadens webbplats Kommunin vånarna kunde också rösta på den egna favoriten till ny slogan för Lovisa eller alternativt ge ett eget förslag. På webbplatsen gavs 74 röster, varav 31 (40 % av de givna rösterna) var eg na förslag till slogan. Flest röster (39 %) fick Lovisa - liten stad, stora up plevelser och näst mest röster (11 %) fick Lovisa - idyll i utveckling. Samtidigt hade stadens personal en egen omröstning på stadens intranät. Vid omröstnin gen gavs 28 röster, varav 9 (30 %) var egna förslag till slo gan. Flest röster (43 %) fick Lovisa - liten stad, stora upplevelser och näst mest röster (18 %) fick Lovisa - idyllen vid sydkusten. Stadens ledningsgrupp behandlade kommentarerna och omröstningsresulta ten på sitt mö te och den utvidgade ledningsgruppen utvecklade strategimo dellen med stöd av FCG:s konsulter Förutom slogan har inga förändringar gjorts i förslaget till stadsstrategi med anledning av behandlin garna, men i delen "stadsstrategins uppgift och struktur" tillades strategiska program vars struktur och innehåll utvecklades på ovannämnda mötet På se minariet bereddes även genomförandet av strategin i nästa års budget och i budgetens struktur. Bilaga nr 30 Sammandrag av respons på strategi, Lovisas stadsstra tegis upp gift och struktur, Förslag till strategi för Lovisa stad Närings- och utvecklingssektionen sänder förslaget till strategi för Lovisa stad till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande. Ledamoten Törnroos föreslog understödd av en Antas följande till motiveringstext för visionen för Lovisa stadsstrategi 2020: *Lovisa är en fascinerande, trivsam och trygg kuststad med tjänster för en smidig vardag tillgängliga på tvåspråk på ett genuint sätt. *Lovisa är en framtidsstad i utveckling, som beaktar en ren natur och miljö i alla sina val. *Lovisa är en upplevelserik kulturstad, som finner nya lösningar

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige STST 7 Bilaga nr 1. för boen de, arbete och fritid. *Lovisa är staden med snabba nätverk för datakommunikation som är beredd att ta emot nya arbetsplatser och invånare. Omröstningen verkställdes enligt följande: De som understödde utgångsförslaget röstade JA, de som understödde motförslaget röstade NEJ. Resultatet för omröstningen blev 4 ja-röster, 2 nej-röster (Törnroos, Antas). Ledamoten Heijnsbroek-Wirén var inte närvarande under omröstningen. Beslutet efter omröstningen var i enlighet med förslaget. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan. Ändringsförslag 1: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att meningen "Vi lägger vikt vid förebyggande service" läggs till i slutet av underpunkten "Bra service" i punkten "Principerna för verksamheten" på si dan 1 i Lovisa stadsstrategi Godkändes enhälligt. Ändringsförslag 2: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att satsen "till högklassigt boende och rekreation" läggs till i slutet av det strategiska målet i punkt 1 i "Attraktivitet och konkurrenskraft" på sidan 3 i Lovisa stadsstra tegi. Godkändes enhälligt Teknisk korrigering 1: Stadsstyrelsen godkände enhälligt en teknisk korrigering i punkten "Tvåsp råkighet" på sidan 1 i Lovisa stadsstrategi. Den andra meningen ändras att lyda enligt följande: "Vi lägger vikt vid att göra tillsammans och utvecklar nya sätt för att få språkgrupperna att bättre verka tillsammans".

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FM 19 Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan. Behandling: Ändringsförslag 1: Ledamot Kalevi Lappalainen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: "Loviisa tulevaisuuden kaupunki - Lovisa framtidens stad" Ändringsförslag 2: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man tillägger i punkt 2 under en rubrik "Värden" följande text: "Lovisa stad förverkligar i sin verk samhet följande värden: öppenhet - ärlighet - tolerans - jämlikhet - rättvisa" Ändringsförslag 3: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att 1. Lovisa stads vision 2020 andras till att lyda: "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam och trygg kust stad" Ändringsförslag 4: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man ändrar den sista menin gen i andra stycket på första sidan till att lyda: "I staden, som utvec klar förutsätt ningarna för boende och näringar, är servicen för en smi dig vardag tillgäng lig på båda inhemska språken." Ändringsförslag 5: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att språkdräkten i texten ändras från perfekt till pre sens. Klämförslag:

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att stadsfullmäktige god känner kläm men: "Alla indikatorer som berör olika funktioner utarbetas som serier i index form så att ba sårtalet är året då strategin godkändes, det vill säga 2012 = 100, och det fö reslås att, för att utvecklingen ska kunna följas, indexserier na ifråga årligen framställs som en tabell i bokslutet som tilläggsupp gift." Ändringsförslag 6: Ledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: Lo visa är en trygg och triv sam kus ti dyll, där var da gen lö per på två in hemska språk. Lo visa är en fram ti dens stad, som beak tar ren na tur och miljö i al la si na val. Lovisa är en kul tur stad, som fin ner nya lös ningar för boen de, ar bete och fri tid. Lo vi sa är en stad med snab ba da ta kom muni ka tionsnät och sta den är fär dig att ta emot nya ar bets platser och in vånare. Förslag för återförvisning: Ledamot Antti Väkevä framförde understödd av Kimmo Nykänen att ärendet återför visas för ny beredning. Förslaget för återförvisning godkändes enhälligt. STST 147 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Fullmäktigegruppernas ordföranden har erhållit en sammanställning av de på fullmäktigemötet föres lagna förändringarna. Under förhandlingarna grupperna emellan har man kommit överens om att godkänna förändringar som har skrivits in i bifoga de bilaga. Bilaga nr 54. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan.

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Elias Erämaja föreslog understödd av Anja Järvinen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam kuststad". Paus Ledamot Elias Erämaja återtog sitt förslag. Ledamot Leena Lindfors föreslog understödd av Petra Paakkanen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Lovisa - liten stad, stora upplevelser". Godkändes enhälligt. Beslutet till övriga delar i enlighet med förslaget. FM 64 Bilaga nr 27. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan med stadens vision "Lo visa - liten stad, stora upplevelser". Ändringsförslag 1: Ledamot Kari Hagfors framförde understödd av Nina Pere att vi sionen/sloga nen ändras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en kuststad full av up plevelser". Ändringsförslag 2: Ledamot Timo Noroviita framförde understödd av Riitta Sinkko nen att visio nen/sloganen än dras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en trivsam kuststad" I verkställd omröstning om vilketdera motförslag ställer sig mot stadsstyrelsens utgångsförslag vann Timo Noroviitas

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslag med rösterna 12-14, 32 blanka, 1 borta, då Kari Hagfors förslag var Ja och Timo Noroviitas förslag Nej. Efter omröstning vann utgångsförslaget med rösterna 43-13, 2 blanka, 1 bor ta då stadsstyrelsens förslag var Ja och motförslaget Nej.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron 877/ /2010 TN 136/ SPAG 4 STST : Anhängiggörande TN , 64: Planområdet har avskiljts till ett eget planområde TN , 74: Bygg- och åtgärdsförbudet på planområ det har för längts. Beredning: Planerare Sisko Jokinen Framläggande av planutkasten till påseende Av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron har uppgjorts tre olika slags alternativ till planut kast. De skiljer sig från varandra beträffande ka raktären av byggandet. Skillnaderna mellan utkasten och deras inverkan har åskådliggjorts på den bifogade tabellen för jämförelse av utkastalternativen. Bilagor: och Alternativen till planutkast med planbeteckningar -bestämmelser Jämförelse av utkastalternativen Uppdaterat program för deltagande och bedömning Föredragande: Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari Programmet för deltagande och bedömning uppdateras i en lighet med bila gan. Arbetsgruppen framlägger utkasten till detaljplan till på seende under 30 dagar och begär utlåtanden av myndigheterna angående dem. Stadsplaneringsarbetsgruppen beslutade att programmet för deltagande och bedömning uppdateras i enlighet med bilagan. Arbetsgrup pen beslutade framlägga två planutkast till påseende under 30 dagar och be gära utlåtanden av myndigheterna om dem. Planutkastalternativen som framläggs till påseende är: "Tättbebyggt flervåningshusområde." och "Tättbebyggt och lågt område": utkastet sålunda ändrat att AP-kvarteren som ligger på mot satta sidorna om södra delen av Skepparegränd anvisas till

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige egnahemstomter. AP-2-kvarteret som angränsar till Tullbron och Skepparegatan bevaras. För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 136 Föredragande: Chefen av tekniska centralen Yrjö Meltaus Chefen för tekniska centralen har upptagit föredragandet av stadsplanering sarbetsgruppens beslut för tekniska nämnden. Tekniska nämnden godkänner bifogade - programmet för deltagande och bedömning - planutkastet och framlägger dem till påseende i enlighet med MBL under 14 dagars tid. Bilaga 68 Bilaga 69 PDB planutkast Behandling: Ordförande Anja Järvinen anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet. Vice ordförande Gunnel Laukas fortsatte som ordförande. Chefen för tekniska centralen Yrjö Meltaus presenterade planutkastet i en lighet med bilaga nr 72. Ledamot Gren föreslog att höjden på flervåningshuset i AP-3 kvarteret skul le vara fyra våningar (IV-vån) och att höjden på byggnaderna på den tomt som ligger på gatusidan av Tullbron i kvarteret AP-2 anvisas till två - tre våningar. Ledamot Nykänen understödde Grens förs lag. Omröstning verkställdes: Föredragandens förslag JA fick 2 röster; Grens förslag NEJ 6 röster. Ledamot Grens förslag vann fö redragandens förslag med rösterna 6-2. Med rösterna 6-2 blev Grens förslag nämndens beslut. Ut kastet till detalj plan ändrat enligt Grens förslag framläggs i enlighet med MBL till påseende under 14 dagar.

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100 Tekniska nämnden TID 24.04.2012 kl. 17:30-20:55 PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 0 PERNÅ (ELGRÄNDENS OMRÅDE, FORSBY) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I det här programmet framlägger man planeringsprojektets

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2015 1 Stadsfullmäktige TID 20.05.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9)

Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9) Stadsfullmäktige 5 02.02.2015 Detaljplaneändring, 3:e stadsdelen, en del av kvarter 39 samt park- och idrottsområden (Magistervägen 9) 44/10.02.03/2014 STF 5 Mer information: markanvändningsingenjör Matti

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR KVARTERET OCH FÖR EN DEL AV KVARTERET (FREDSBYPLATSEN) I STADSDELEN FREDSBY ANTBY PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer