LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande Uutinen Taisto II viceordförande Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Alm Agneta Karlsson Mikael Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Lohenoja Pertti Kauppinen Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Erämaja Elias Pere Nina Kokko Ismo Antas Camilla Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Väkevä Antti kl Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Noroviita Timo

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Hovi Karolina Blomqvist Torbjörn Hakala Harri Ekström Veikko Wilenius Yvonne Kekkonen Jari Keckman Kirsti Maukkonen Eija Sinkkonen Riitta Rahkonen Erkki Wahlroos ersättare Kullbergs ersättare Björkells ersättare Erikssons ersättare Grönbergs ersättare Lindfors ersättare Rinnes ersättare Karvonens ersättare Fellmans ersättare Ilvetsalo-Koskinens ersättare Pekkolas ersättare ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Masar Christoffer förvaltningsdir.,sekreterare Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Heikel Johanna upphandlingssakkunnig FRÅNVARANDE Wahlroos Kim Kullberg Bengt Björkell Jan-Eric Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Rinne Jens Karvonen Juha Fellman Atte Länsipuro Janne Ilvetsalo-Koskinen Sonja Pekkola Mirja Gustafsson Siv ekonomichef

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Mats Lobbas BEHANDLADE ÄREND Christoffer Masar JUSTERING AV Lovisa juni PROTOKOLLET Nina Björkman-Nystén PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 20 juni PÅSEENDE Timo Noroviita Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 59 Mötets laglighet och beslutförhet Protokolljusterare Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä Ändring av grundavtalet för Nylands förbund Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande Utarbetande av stadsstrategi Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab Teutjärvis vattenandelslags ansökan om understöd Praxis vid reservering av tomter i Gråberg Delårsrapport Utvärderingsberättelse för Godkännande av bokslutet 2011 och beviljande av ansvarsfrihet Laddningsstolpar för elbilar, fullmäktigemotion Uppdatering av detaljplanerna i Lovisa stadskärna, fullmäktigemotion 74 Utnyttjande av jordvärme i stadens fastigheter, fullmäktigemotion Ibruktagande av LED-teknik i belysningen, fullmäktigemotion Virböle servicecentrum stryks från förteckningen över fastigheter som ska säljas, fullmäktigemotion Reparation av Rådhusets tornur, fullmäktigemotion 194

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Gästbrygga till Ekuddens campingplats, fullmäktigemotion Kontroll av stadens fastigheters tillstånd i Lovisa, fullmäktigemotion Vägbelysning - Pernå: motion Avslutande av mötet 202

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Mötets laglighet och beslutförhet FM 59 Konstaterades. Ordföranden föreslog att ärende försäljning av semesterbostadstomter stryks från föredragningslistan. Godkändes enhälligt. Upphandlingssakkunnig Johanna Heikel presenterade sig.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsfullmäktige Protokolljusterare FM 60 Fullmäktigeledamöterna Nina Björkman-Nystén och Timo Noroviita val des.

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Perttilä 345/ /2012 STST 116 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Marko Perttilä, i fritidsnämnden, har till stadskansliet sänt ett e-postmeddelande, där han anhåller om avsked från alla förtroen deuppdrag vid staden. Som motivering till anhållan framförs det att han ar betar som stadens dataförvaltningschef. Enligt 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från fört roendeuppdraget. I 36.1 i kommunallagen begränsas valbarheten till en nämnd. Valbar till en nämnd är den som är valbar till fullmäktige, dock inte den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Under anställningsförhållandet kan personen i fråga dock inte sköta sitt förtroen deuppdrag. Ett tillfälligt anställ ningsförhållande på högst sex månader leder inte till att den förtroendevalda förlorar sin valbarhet. Eftersom det i detta fall är frågan om ett anställningsförhållande på över sex månader, leder det till att den förtroendevalda förlo rar sin valbarhet. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä. FM 61 Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att 1) Marko Perttilä beviljas avsked från uppdraget som i fritidsnämn den, 2) att ny väljs till fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige ) Marko Perttilä beviljades avsked från uppdraget som i fritids nämnden, 2) Rasmus Bergman valdes till i fritidsnämnden i stället för Marko Perttilä.

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ändring av grundavtalet för Nylands förbund 139/ /2012 STST 119 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Nylands förbund begär med sitt brev att kommunerna ger sina ställningstaganden om än dring av grundavtalet. I sitt sammanträde godkände styrelsen för Nylands förbund ändringen av grundavta let och föreslog att den behandlas av medlemskommunerna. De föreslagna ändringarna i grundavtalet är som följer: 1) Landskapsfullmäktige skulle bestå av en per varje påbörjad invånare (enligt invånarantalet för 2011 skulle fullmäktige uppgå till 78 le damöter). 2) För styrelsens del föreslås en indelning baserad på invånarantalet så att kommuner med flera än invånare skulle ha 6 styrelsele damöter, kommuner med flera än invånare skulle ha 5 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 4 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 3 styrelseleda möter, kommuner med flera än invånare skulle ha 2 styrelseleda möter och kommuner med flera än invånare skulle ha 1 styrelse. De resterande fem platserna skulle delas mellan de kommuner som har under invånare, dock så att det från en kommun inte kan finnas två leda möter (Styrelsen skulle bestå av 14 ledamöter). 3) Grunderna för avgiftskvoterna skulle ändras till direkt invånarbaserade (ge nom att avlägsna den övre gränsen på 31 % som skulle öka på Helsing fors stads avgiftskvot och minska på de övriga kommunernas andelar). 4) Representationen på kommunernas representationsmöte föreslås att än dras så att var och en medlemskommun utser en representant med personlig er sättare till representantmötet och att kommunen skulle ha en röst per varje påbörjad invånare. Enligt 79 i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredje delar av medlemskom munerna understöder en ändring och deras invånaran tal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga med lemskommuner. Landskapsstyrelsen i Nylands förbund begärde 2011 ett utlåtande om än dringarna i grundavtalet. På basis av de inlämnade utlåtandena godkände av 28 medlemskommuner 13 kommuner ändringen av grundavtalet enligt förs laget, 9 kommuner godkän de ändringarna med förbehåll och 5 kommuner godkände inte

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige landskapssty relsens förslag för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i lands kapsstyrelsen bestäms. En medlemskommun lämnade inte in något utlåtan de. Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlade ärendet på sitt sammanträde och motsatte sig än dringen för den del som berör grunderna för hur ledamöterna i landskapss tyrelsen bestäms. Förslaget om grunderna för att bestämma antalet ledamöter i landskapsstyrelsen enligt gradering på invånare skulle innebä ra att landskapsstyrelsens storlek enligt det nuvarande grundavtalet på 20 le damöter skulle minska till 14 ledamöter. Enligt detta skulle kommunerna med undantag av Helsingfors, Esbo och Vanda endast ha 5 styrelseledamö ter då antalet i den nuvarande landskapsstyrelsen är sammanlagt 9. Antalet platser som Helsingfors innehar i styrelsen skulle fortbestå men den relativa andelen skulle öka från 25 % till 33,3 %. Den pågående kommunstrukturreformen siktar på betydande förändringar även inom Nylands kom munfält. Om målen för reformen går i uppfyllelse, innebär detta även om värdering av koordinerings- och intressebevakning sarbetet inom utvecklingsarbetet på landskapsnivå. Landskapsplanläggnin gens roll i den nya kom munstrukturen borde i själva verket bedömas utifrån en ny grund då även beredning om metropolförvaltningen anknyter till den na helhet. Lösningar na som anknyter till metropolförvaltningen och dess anordnande kommer även att inverka på landskapsförvaltningens komman de verksamhet och roll. Ändringen av grundavtalet borde tas för ny bedöm ning först då statens riktlinjer och lösningar för kommunstrukturens och metropolpolitikens del har konkretiserats i tillräcklig grad. Bilaga nr 37. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige och vidare Nylands förbund att lands kapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet återremitteras för ny beredning. FM 62 Bilaga nr 25. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige fö reslår Nylands förbund om att landskapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet ska

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige återremitteras för ny beredning.

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Regional utredning om det fria bildningsarbetet, Lovisas utlåtande 863/ /2010 BN 36 Beredning och föredragning:bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn "Utredningen angående den fria bildningens åtgärdsförslag i Borgå, Sibbo och Lovisa" färdigställdes i septemeber Utredningen utfördes av Ram boll Management Consulting Ab. I styrgruppen medverkade de av kom munerna ut nämnda tjänsteinnehavarna. Lovisa stad representaredes av bildningsdirektören och rektornm för de båda instituten. Målsättningen med utredningen var att föra fram en möjlig ny organisations modell som skulle beakta såväl kundens som en pedagogisk syn vinkel. I ut redningen eftersträvades en framstidssyn och ett försöka att göra upp model ler för framtida organsationsformer. I utredningen beaktades både kursdeltagarnas, personalens och beslutsfat tarnas åsikter med hjälp av olika enkäter. I utredningen beaktades även de ekonomiska apeketerna, men i denna jämförelse kunde konstateras att de olika organisationerna redan nu fungerar kostnadseffektivt. I utredningen lyfte man fram en stegvis (åren ) modell, som or ganisatoriskt skulle överskrida både språk- och kommungränserna. Det stegvisa förslaget nedan: 1. Beslut om andra stadiets yrkesutbildning och dess anordnande 2. Beslut om fria bildningsarbetet och dess anordnande 3. Eventuella beslut om gymnasieutbildningen 4. Beslut om organisationsmodell för de ovan nämnda Sibbo har i november 2011 i anknytning till den regionala utredningen gjort ett beslut om att idetta skede inte sammanslå Sibbo medborgarainstitut med instituten i de övriga kommunerna. Sibbo tänker inte heller frångå sitt tvåspråkiga institut. Sibbo kommun fortsätter samarbete med instituten i Östra Nyland. Borgå stad har inte ännu tagit ställning till ifrågavarande utredning. Beslut om kommunstrukturreformen och dess tidpunkt samt regionens bes lut om and ra sta diets utbildning kom mer att vara viktiga.

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige En aftonskola om utredningsarbetet har anordnats i Lovisa i slutet av febru ari På aftonskolan förde beslutsfattarna fram att det inte i detta skede finns orsak till att föreslå lösningar som överskrider kommungränserna. Lovisa har i detta nu en fungerande och kvalitativ institutverksamhet, med ett utbud av två institut och som leds av en gemensam rektor. I detta skede fins det inget behov av att sammanslå verksamheten med övriga kom muners verksamhet. Det är inte heller ändamålsenligt att ändra på den nu va rande organisationsformen för medborgrainstituten. Bilaga 3a På basen av det ovan nämnda föreslår bildningsnämnden för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor. - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som övers kri der språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Ärendets behandling Kalevi Lappalainen framförde ändringsförslag, att bildningsnämndens förslag för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige punkt ett är: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopis to fortsätter sin verksamhet tillsvidare som två skilda enheter så att verk samheten leds av en ge mensam rektor. Sari Eriksson understödde ändringsförslaget. Ordförande konstaterade, att det föreligger ett understött förs lag som avvi ker från utgångsförslaget och ärendet bör avgö ras med omröst ning. Ordfö rande meddelade att de som stöder föredragandes förslag, ut gångsförslaget, svarar ja och de som stöder Kalevi Lappa lainens förslag svarar nej. I omröstningen som förrättades genom namnupprop avgavs 6 "ja" rös ter (Anders Back, Lars Bäcklund, Vivan Fält, Kari Heikkinen, Karo lina Hovi och Tho mas Rosenberg) och 3 "nej" röster (Nina

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pere, Sari Eriks son, Kale vi Lappalainen). Bildningsnämnden beslutade efter omröstning föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att: - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänd till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. Bo Lindfors avlägsnade sig under behandlingen av denna pa ragraf. STST 145 Bilaga nr 52. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi. FM 63 Bilaga nr 26. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att - Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto fortsätter sin verksamhet som två skilda enheter så att

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Bildningsnämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige verksamheten leds av en ge mensam rektor, - det inte i detta skede finns orsak till att föreslå regionala lösningar som överskrider språk- eller kommungränserna. Beslutet sänds till kännedom till Borgå stad, Sibbo kommun och Borgå fol kakademi.

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Utarbetande av stadsstrategi 1111/14.02/2011 NUSEK 58 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Lovisa stadsstrategi har under år 2011 utarbetats i samarbete med Kommunförbundets projekt Organisering och ledning av en ny generation. Lovisa stadsstrategi byggs upp som en del av ett system för strategiskt ledarskap, där fullmäktiges uppgift är att besluta om strategiska riktlinjer och organisationens uppgift är att förverkliga strategin inom ramen för allokerade resurser. Stadsstrategin förverkligas med strategiska program och årliga budgetar. Man anordnade en stadsfullmäktigeverkstad , där man behandlade utkastet för stadsstrategin. Enligt överenskommelse har en del fullmäktigegrupper framfört kommentarer och förslag för att utveckla strategin. Stadens ledningsgrupp sammanför på basis av det ursprungliga utkastet och kommentarerna ett förslag för stadsstrategi. Avsikten är att förslaget ska framläggas på stadens hemsidor för invånarnas kommentarer före den fortsatta behandlingen. Innan stadsstrategin går framåt kan man inte bereda program som förverkligar den, med undantag för utgångsinformation och programstommar. Närings- och utvecklingssektionen antecknar läget för utarbetandet av stadsstrategin för kännedom och diskuterar strategins innehåll och tidtabell för utarbetning. Förslaget godkändes. Samtidigt konstaterade närings- och utvecklingssektionen att avsikten är att hålla utkastet till strategi framlagt veckorna 44 och 45. Sektionen får en sammanställning av responsen på följande möte och fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder. NUSEK 71 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Kommuninvånarna hade möjlighet att läsa och kommentera

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslaget till ny strategi för Lovisa stad på stadens webbplats Kommunin vånarna kunde också rösta på den egna favoriten till ny slogan för Lovisa eller alternativt ge ett eget förslag. På webbplatsen gavs 74 röster, varav 31 (40 % av de givna rösterna) var eg na förslag till slogan. Flest röster (39 %) fick Lovisa - liten stad, stora up plevelser och näst mest röster (11 %) fick Lovisa - idyll i utveckling. Samtidigt hade stadens personal en egen omröstning på stadens intranät. Vid omröstnin gen gavs 28 röster, varav 9 (30 %) var egna förslag till slo gan. Flest röster (43 %) fick Lovisa - liten stad, stora upplevelser och näst mest röster (18 %) fick Lovisa - idyllen vid sydkusten. Stadens ledningsgrupp behandlade kommentarerna och omröstningsresulta ten på sitt mö te och den utvidgade ledningsgruppen utvecklade strategimo dellen med stöd av FCG:s konsulter Förutom slogan har inga förändringar gjorts i förslaget till stadsstrategi med anledning av behandlin garna, men i delen "stadsstrategins uppgift och struktur" tillades strategiska program vars struktur och innehåll utvecklades på ovannämnda mötet På se minariet bereddes även genomförandet av strategin i nästa års budget och i budgetens struktur. Bilaga nr 30 Sammandrag av respons på strategi, Lovisas stadsstra tegis upp gift och struktur, Förslag till strategi för Lovisa stad Närings- och utvecklingssektionen sänder förslaget till strategi för Lovisa stad till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande. Ledamoten Törnroos föreslog understödd av en Antas följande till motiveringstext för visionen för Lovisa stadsstrategi 2020: *Lovisa är en fascinerande, trivsam och trygg kuststad med tjänster för en smidig vardag tillgängliga på tvåspråk på ett genuint sätt. *Lovisa är en framtidsstad i utveckling, som beaktar en ren natur och miljö i alla sina val. *Lovisa är en upplevelserik kulturstad, som finner nya lösningar

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige STST 7 Bilaga nr 1. för boen de, arbete och fritid. *Lovisa är staden med snabba nätverk för datakommunikation som är beredd att ta emot nya arbetsplatser och invånare. Omröstningen verkställdes enligt följande: De som understödde utgångsförslaget röstade JA, de som understödde motförslaget röstade NEJ. Resultatet för omröstningen blev 4 ja-röster, 2 nej-röster (Törnroos, Antas). Ledamoten Heijnsbroek-Wirén var inte närvarande under omröstningen. Beslutet efter omröstningen var i enlighet med förslaget. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan. Ändringsförslag 1: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att meningen "Vi lägger vikt vid förebyggande service" läggs till i slutet av underpunkten "Bra service" i punkten "Principerna för verksamheten" på si dan 1 i Lovisa stadsstrategi Godkändes enhälligt. Ändringsförslag 2: Ledamoten Agneta Alm föreslog understödd av en Anja Järvinen att satsen "till högklassigt boende och rekreation" läggs till i slutet av det strategiska målet i punkt 1 i "Attraktivitet och konkurrenskraft" på sidan 3 i Lovisa stadsstra tegi. Godkändes enhälligt Teknisk korrigering 1: Stadsstyrelsen godkände enhälligt en teknisk korrigering i punkten "Tvåsp råkighet" på sidan 1 i Lovisa stadsstrategi. Den andra meningen ändras att lyda enligt följande: "Vi lägger vikt vid att göra tillsammans och utvecklar nya sätt för att få språkgrupperna att bättre verka tillsammans".

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FM 19 Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan. Behandling: Ändringsförslag 1: Ledamot Kalevi Lappalainen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: "Loviisa tulevaisuuden kaupunki - Lovisa framtidens stad" Ändringsförslag 2: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man tillägger i punkt 2 under en rubrik "Värden" följande text: "Lovisa stad förverkligar i sin verk samhet följande värden: öppenhet - ärlighet - tolerans - jämlikhet - rättvisa" Ändringsförslag 3: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att 1. Lovisa stads vision 2020 andras till att lyda: "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam och trygg kust stad" Ändringsförslag 4: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att man ändrar den sista menin gen i andra stycket på första sidan till att lyda: "I staden, som utvec klar förutsätt ningarna för boende och näringar, är servicen för en smi dig vardag tillgäng lig på båda inhemska språken." Ändringsförslag 5: Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att språkdräkten i texten ändras från perfekt till pre sens. Klämförslag:

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Kari Hagfors framförde utan understöd att stadsfullmäktige god känner kläm men: "Alla indikatorer som berör olika funktioner utarbetas som serier i index form så att ba sårtalet är året då strategin godkändes, det vill säga 2012 = 100, och det fö reslås att, för att utvecklingen ska kunna följas, indexserier na ifråga årligen framställs som en tabell i bokslutet som tilläggsupp gift." Ändringsförslag 6: Ledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen framförde utan understöd att Lovisa stads vi sion än dras till: Lo visa är en trygg och triv sam kus ti dyll, där var da gen lö per på två in hemska språk. Lo visa är en fram ti dens stad, som beak tar ren na tur och miljö i al la si na val. Lovisa är en kul tur stad, som fin ner nya lös ningar för boen de, ar bete och fri tid. Lo vi sa är en stad med snab ba da ta kom muni ka tionsnät och sta den är fär dig att ta emot nya ar bets platser och in vånare. Förslag för återförvisning: Ledamot Antti Väkevä framförde understödd av Kimmo Nykänen att ärendet återför visas för ny beredning. Förslaget för återförvisning godkändes enhälligt. STST 147 Beredning och föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Fullmäktigegruppernas ordföranden har erhållit en sammanställning av de på fullmäktigemötet föres lagna förändringarna. Under förhandlingarna grupperna emellan har man kommit överens om att godkänna förändringar som har skrivits in i bifoga de bilaga. Bilaga nr 54. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lo visa enligt bilagan.

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Ledamot Elias Erämaja föreslog understödd av Anja Järvinen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Ett framgångsrikt Lovisa - en trivsam kuststad". Paus Ledamot Elias Erämaja återtog sitt förslag. Ledamot Leena Lindfors föreslog understödd av Petra Paakkanen att stadens strategi framläggs för godkännande av stadsfullmäktige i enlighet med bilagan med stadens vision "Lovisa - liten stad, stora upplevelser". Godkändes enhälligt. Beslutet till övriga delar i enlighet med förslaget. FM 64 Bilaga nr 27. Stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag att stadsfullmäktige godkänner stadsstrategin för Lovisa enligt bilagan med stadens vision "Lo visa - liten stad, stora upplevelser". Ändringsförslag 1: Ledamot Kari Hagfors framförde understödd av Nina Pere att vi sionen/sloga nen ändras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en kuststad full av up plevelser". Ändringsförslag 2: Ledamot Timo Noroviita framförde understödd av Riitta Sinkko nen att visio nen/sloganen än dras till "Ett framgångsrikt Lovisa, en trivsam kuststad" I verkställd omröstning om vilketdera motförslag ställer sig mot stadsstyrelsens utgångsförslag vann Timo Noroviitas

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige förslag med rösterna 12-14, 32 blanka, 1 borta, då Kari Hagfors förslag var Ja och Timo Noroviitas förslag Nej. Efter omröstning vann utgångsförslaget med rösterna 43-13, 2 blanka, 1 bor ta då stadsstyrelsens förslag var Ja och motförslaget Nej.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron 877/ /2010 TN 136/ SPAG 4 STST : Anhängiggörande TN , 64: Planområdet har avskiljts till ett eget planområde TN , 74: Bygg- och åtgärdsförbudet på planområ det har för längts. Beredning: Planerare Sisko Jokinen Framläggande av planutkasten till påseende Av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron har uppgjorts tre olika slags alternativ till planut kast. De skiljer sig från varandra beträffande ka raktären av byggandet. Skillnaderna mellan utkasten och deras inverkan har åskådliggjorts på den bifogade tabellen för jämförelse av utkastalternativen. Bilagor: och Alternativen till planutkast med planbeteckningar -bestämmelser Jämförelse av utkastalternativen Uppdaterat program för deltagande och bedömning Föredragande: Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari Programmet för deltagande och bedömning uppdateras i en lighet med bila gan. Arbetsgruppen framlägger utkasten till detaljplan till på seende under 30 dagar och begär utlåtanden av myndigheterna angående dem. Stadsplaneringsarbetsgruppen beslutade att programmet för deltagande och bedömning uppdateras i enlighet med bilagan. Arbetsgrup pen beslutade framlägga två planutkast till påseende under 30 dagar och be gära utlåtanden av myndigheterna om dem. Planutkastalternativen som framläggs till påseende är: "Tättbebyggt flervåningshusområde." och "Tättbebyggt och lågt område": utkastet sålunda ändrat att AP-kvarteren som ligger på mot satta sidorna om södra delen av Skepparegränd anvisas till

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige egnahemstomter. AP-2-kvarteret som angränsar till Tullbron och Skepparegatan bevaras. För verkställighet: Planläggnings- och arkitektbyrån TN 136 Föredragande: Chefen av tekniska centralen Yrjö Meltaus Chefen för tekniska centralen har upptagit föredragandet av stadsplanering sarbetsgruppens beslut för tekniska nämnden. Tekniska nämnden godkänner bifogade - programmet för deltagande och bedömning - planutkastet och framlägger dem till påseende i enlighet med MBL under 14 dagars tid. Bilaga 68 Bilaga 69 PDB planutkast Behandling: Ordförande Anja Järvinen anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet. Vice ordförande Gunnel Laukas fortsatte som ordförande. Chefen för tekniska centralen Yrjö Meltaus presenterade planutkastet i en lighet med bilaga nr 72. Ledamot Gren föreslog att höjden på flervåningshuset i AP-3 kvarteret skul le vara fyra våningar (IV-vån) och att höjden på byggnaderna på den tomt som ligger på gatusidan av Tullbron i kvarteret AP-2 anvisas till två - tre våningar. Ledamot Nykänen understödde Grens förs lag. Omröstning verkställdes: Föredragandens förslag JA fick 2 röster; Grens förslag NEJ 6 röster. Ledamot Grens förslag vann fö redragandens förslag med rösterna 6-2. Med rösterna 6-2 blev Grens förslag nämndens beslut. Ut kastet till detalj plan ändrat enligt Grens förslag framläggs i enlighet med MBL till påseende under 14 dagar.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100. PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2012 100 Tekniska nämnden TID 24.04.2012 kl. 17:30-20:55 PLATS Stadsstyrelsens rum, II vån. Rådhuset, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2015 1 Stadsfullmäktige TID 15.04.2015 kl. 18:00 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 A NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2014 179 Stadsfullmäktige TID 11.06.2014 kl. 18:03-20:30 PLATS Keskus-Centralen, Södra Åsen 2 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515 Stadsfullmäktige TID 13.10.2010 kl. 18:00-20:10 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61. PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4. Bergholm Synnöve Ekebom-Jönsas Benita medlem LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2012 61 Tekniska nämnden TID 27.03.2012 kl. 17:30-19:36 PLATS Stadsstyrelsens rum, Rådhuset, II vån, Mannerheimgatan 4 NÄRVARANDE Kokko Ismo ordförande Skogster Leif viceordförande

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Verkställande av budgeten 2015

Verkställande av budgeten 2015 Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 10 03.03.2015 Verkställande av budgeten 2015 985/02/02/02/2014 OPESVS 10 beredare: ekonomichef Kim Salo, tfn 044 7809 592, och skoldirektör Per-Olof

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer