BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43"

Transkript

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE

2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplaneändringen gäller tomt 14 i kvarter 1, en del av Kemiravägen och en del av Outokumpuvägen i stadsdel 43. Planens beteckning: /6 Datum för planen: För uppgörandet av detaljplanen svarar planläggningschef Veli-Pekka Koivu, Karleby stads planläggningstjänster, PB 43, Karleby Planen har utarbetats av planläggningschef Veli-Pekka Koivu, e-post: Datum för meddelandet om att planläggning inletts: Stadsstrukturnämnden: Stadsstyrelsen: Stadsfullmäktige Planarbetet utgör fortsättning till den detaljplan för Storindustriområdets logistikområden som godkändes av stadsfullmäktige Planområdets läge Området för detaljplaneändringen ligger inom Storindustriområdet. Planområdet och dess närområde där stadsbilden och funktionerna kan påverkas av projektet anges preliminärt avgränsade på guidekartan ovan. 1.3 Planens namn och syfte Planen heter Detaljplaneändring för tomt 14 i kvarter 1, en del av Kemiravägen och en del av Outokumpuvägen i stadsdel 43. Med detaljplaneändringen ändras en del av Kemiravägen och Outokumpuvägen till hamnområde och detaljplaneras ett eget kvartersområde för den elstation som byggts vid Kemiravägen.

3 1.4 Beskrivningens innehåll och bilagor 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Planområdets läge Planens namn och syfte Förteckning över bilagor till beskrivningen SAMMANDRAG Planeringsprocessens faser Innehållet i och genomförandet av planen UTGÅNGSPUNKTER Utredning om förhållandena i planområdet Planeringssituation PLANERINGSPROCESSENS FASER Behovet av detaljplanering Planeringsstart och beslut som gäller den Deltagande och samarbete Mål för detaljplanen REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN Planens struktur Områdesreservationer Planens konsekvenser Störande faktorer i miljön Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN BILAGOR... 14

4 1.5 Förteckning över bilagor till beskrivningen Statistikblankett Bilaga 1 Utdrag ur landskapsplan Bilaga 2 Utdrag ur generalplan Bilaga 3 Utdrag ur uppdaterad detaljplan Bilaga 4 Baskarta 2 SAMMANDRAG 2.1 Planeringsprocessens faser Initiativet togs av Karleby stad. Planeringen inleddes i samband med att Stoindustriområdets företag tillsammans med Karleby Hamn undersökte kommande markanvändning för Storindustriområdet. Då visade det sig finnas behov att utreda hur områdets vägar och järnvägar bör utvecklas och var logistikcentret som ska tjäna hamnens oh företagens transportbehov bör placeras. Byggnads- och miljönämnden beslöt godkänna programmet för deltagande och bedömning och meddela intressenterna om påbörjad planläggning. Information om aktuell planläggning gavs via annonser i lokala tidningar och sändes till intressenterna per brev Programmet för deltagande och bedömning fanns offentligt framlagt hos tekniska verkets planläggningstjänster Inga anmärkningar inkom. Planarbetet utgör den andra detaljplaneändringen i ordningen med anknytning till den detaljplan för Storindustriområdets logistikområden som godkändes av stadsfullmäktige Planarbetet anknyter också till utredningsplanen för etapp 2 som syftar till att förbättra funktionen av Karleby-Yxpilabanan och som just nu är hos Trafikverket för fastställelse. Under loppet av vintern 2013/2014 gav Storindustriområdets företag preliminära medgivanden till att gatuområdena ändras till hamnområde. Stadsstrukturnämnden beslöt sända förslaget till detaljplaneändring till stadsstyrelsen för behandling. Planförslaget fanns offentligt framlagt under tiden Stadsstyrelsen behandlade planförslaget xx.xx.2014 xx. Stadsfullmäktige godkände planförslaget xx.xx.2014 xx.

5 2.2 Innehållet i och genomförandet av planen Genom detaljplaneändringen bildas ett kvartersområde för energiförsörjning (EN), Kemiravägens gatuområde samt hamnområde (LS-1) som är avsett att betjäna trafiken och transporterna vid hamnen och Storindustriområdet. Detaljplanen kan börja genomföras efter att den fastställts. En del av Kemiravägen och Outokumpuvägen ändras från gatuområde till hamnområde, varvid besittningen och ansvaret för skötseln av vägen övergår till Karleby Hamn och Storindustriområdets företag på ett separat överenskommet sätt. Flygfoto över planområdets södra del (BlomDesktop2011).

6 3 UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning om förhållandena i planområdet Allmän beskrivning av området Planområdet består av Kemiravägens och Outokumpuvägens gatuområden och kvartersområde av kvarter 1 i stadsdel 43. Flygfoto över planområdets mellandel (BlomDesktop2011).

7 3.1.2 Naturmiljön I området finns ingen miljö i naturligt tillstånd Den byggda miljön På kvartersområde 43-1 finns en elstation men resten av planområdet är gatuområde Markinnehav Området ägs av Karleby stad. Flygfoto över planområdets norra del (BlomDesktop2011)

8 3.2 Planeringssituation Planer, beslut och utredningar som berör planområdet LANDSKAPSPLAN I landskapsplanen anges planområdet som område för industrifunktioner med betydande miljökonsekvenser (TT). (bilaga 1) GENERALPLAN Enligt Karleby generalplan 2010 som godkändes av stadsfullmäktige är planområdet industri- och lagerområde (T). Kemiravägen och Outokumpuvägen utgör gatuområde (bilaga 2). DETALJPLAN För området gäller detaljplaner som är godkända av stadsfullmäktige , , , , respektive (bilaga 3, Utdrag ur uppdaterad detaljplan) BASKARTA Baskartan över planområdet uppfyller kraven i förordningen om planläggningsmätning. (bilaga 4) 4 PLANERINGSPROCESSENS FASER 4.1 Behovet av detaljplanering Genom detaljplaneändringen omvandlas en del av Kemiravägen och Outokumpuvägen från gatuområde till hamnområde. Därmed upphör en del av de begränsningar och bestämmelser att gälla som utgår från lag (vägtrafiklagen, bränsleavgiftslagen, fordonslagen, fordonsskattelagen mm.). 4.2 Planeringsstart och beslut som gäller den Programmet för deltagande och bedömning inför detaljplaneringen av området hölls offentligt framlagt och om framläggningen meddelades genom en kungörelse i maj 2008.

9 Planarbetet utgör den andra detaljplaneändringen i ordningen med anknytning till den detaljplan för Storindustriområdets logistikområden som godkändes av stadsfullmäktige Under loppet av vintern 2013/2014 gav Storindustriområdets företag preliminära medgivanden till att gatuområdena ändras till hamnområde. 4.3 Deltagande och samarbete Intressenter Markägare, boende: områdets och de angränsande områdenas fastighetsägare och företag stadens invånare Myndigheter: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Mellersta Österbottens förbund Trafikverket stadens sektorer och affärsverk byggnads- och miljönämnden stadsstrukturnämnden Övriga: Karleby Hamn Karleby Energi Karleby Vatten Kokkolan Voima frivilligorganisationer, föreningar och företag de föreningar vars verksamhetsområde berörs av detaljplaneringen Information om påbörjad detaljplanering gavs per brev till intressenterna samt genom kungörelser i lokala tidningar och på stadens webbplats.

10 Under planarbetets gång har utkast och frågor om ansvar för genomförandet av planen diskuterats flera gånger med Karleby Hamn, Storindustriområdets företag, KIP ry och andra intressenter. Ett separat avtal kommer att ingås om användningen och underhållet av det nya hamnområdet. Meddelande om offentlig framläggning av planförslaget: Efter nämndens godkännande av förslaget kungörs om offentlig framläggning av förslaget i minst 30 dagar och bes om nödvändiga utlåtanden om det. Meddelande och information om beslutet att godkänna detaljplanen: kungörelse i tidningar brev till dem som har bett om det skriftligt och uppgett sin adress Beslutet sänds utan dröjsmål till den regionala miljöcentralen och de parter som nämns i 94 i markanvändnings- och byggförordningen. Delgivning av detaljplanen: Den fastställda detaljplanen sänds till de parter som nämns i 95 i markanvändnings- och byggförordningen Myndighetssamråd Efter att detaljplaneändringen har hållits offentligt framlagt ordnas ett myndighetssamråd enligt 66 i markanvändnings- och bygglagen. 4.4 Mål för detaljplanen Syftet med detaljplaneändringen är att en del av Kemiravägen och Outokumpuvägen kan omvandlas till hamnområde, varvid en del av de begränsningar och bestämmelser som utgår från lag (vägtrafiklagen, bränsleavgiftslagen, fordonslagen, fordonsskattelagen mm.) upphör att gälla och de ekonomiska och funktionella verksamhetsbetingelserna för områdets företag och Karleby Hamn förbättras. 5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 5.1 Planens struktur I planen anvisas ett eget kvartersområde för elstationen. En del av Kemiravägen och Outokumpuvägen har ändrats till hamnområde.

11 5.1.1 Dimensionering Planområdets totalareal är ca 7,7 hektar som består av 0,7 hektar kvartersområde och 1,1 hektar gatuområde. 5.3 Områdesreservationer Kvartersområden OMRÅDE FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING (EN) Övriga områden HAMNOMRÅDE SOM ÄR AVSETT FÖR TRAFIKEN OCH TRANSPORTERNA VID KARLEBY HAMN OCH STORINDUSTRIOMRÅDET (LS-1) GATA FÖR LEDNING RESERVERAD OMRÅDESDEL 5.4 Planens konsekvenser Konsekvenser för den byggda miljön och naturmiljön Genom detaljplaneändringen upphör en del av Kemiravägen och Outokumpuvägen som gatuområde, vilket innebär att användningen av dem för allmän trafik kan förbjudas. Silverstensbuktsvägen har byggts för att ersätta den del av Kemiravägen som upphör som gatuområde. Därmed slutar en del av de begränsningar och bestämmelser att gälla som utgår från lag (vägtrafiklagen, bränsleavgiftslagen, fordonslagen, fordonsskattelagen mm.) och samtidigt förbättras de ekonomiska och funktionella verksamhetsbetingelserna för områdets företag och Karleby Hamn. Detaljplaneändringen har ingen inverkan på naturmiljön.

12 5.5 Störande faktorer i miljön Området som detaljplaneändringen gäller ligger inom Storindustriområdet vars miljökonsekvenser har bedömts i separata utredningar. Funktionerna i planområdet orsakar inga särskilda störningar i miljön Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen Beteckningarna och bestämmelserna framgår av detaljplanekartan. 6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN Detaljplanen kan börja sättas i verket efter att den vunnit laga kraft. KARLEBY Veli-Pekka Koivu Planläggningschef

13 BLANKETT FÖR UPPFÖLJNING AV DETALJPLANEN

14 BILAGOR Bilaga 1, Utdrag ur landskapsplanesammanställning

15 Bilaga 2, Utdrag ur Karleby generalplan 2010 Bilaga 3, Utdrag ur uppdaterad detaljplan

16 Bilaga 4, baskarta

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER 22-24 SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN, LAHDENPERÄ)

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER 22-24 SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN, LAHDENPERÄ) KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER 22-24 SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖR

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖR Handledare Charlotta Faith-Ell BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖR DETALJPLAN En konsekvensanalys av Europeiska gemenskapens direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan Ida Tölander

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer