Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan"

Transkript

1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Budget och ekonomiplan / /2010 STST 432 Beredning: strategisakkunnig Börje Husman Stadsstyrelsens ledamöter har tillställts stadsdirektörens förs lag till budget och ekonomiplan Dagarna för behandlingen är enligt överenskommelse följan de: kl kl Ungefärlig tidtabell: Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen börjar kl med föredragning av stadsdirektören och ekonomidirektören till kl Därefter följer presentation av centralernas budgetförslag: - Grundtrygghetscentralen kl Bildningscentralen Lunch Allmän och koncernförvaltning Kaffe Tekniska centralen och investerin gar Styrelsens behandling kl Lunch Styrelsens behandling Kaffe Eventuell fortsatt behandling Förslag: Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för åren enligt föreslagen tidtabell. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med föredragning av stadsdirektör Olavi Kaleva och anförande av tf. ekonomidirektör Siv Gustafsson.

2 Sektorerna presenterades enligt följande: - Grundtrygghetscentralen Sten Frondén kl Sida 41 sista stycket: stryks besätts inte och efter grundtrygghetsdirektörens fogas plats indras, (samma ändring på båda språken). - Bildningscentralen Thomas Grönholm kl I den svenskspråkiga versionen sida 66 en teknisk ändring i den andra meningen: heltidsanställd stryks och efter ordet timlärare fogas i huvudsyssla. Paus kl Allmän och koncernförvaltning Siv Gustafsson och Risto Nieminen kl Sida 30 I tabellen prestationer ändras 2025 till år 2020 (vardera språkversionen). Paus kl Allmän och koncernförvaltning Minna Uusitalo kl Tekniska centralen och investeringar Marko Luukkonen kl Sammanträdet ajournerades kl och man beslöt fortsätta kl STST 435 Beslut: Sammanträdet fortsatte kl med allmän diskussion. Vissa tekniska ändringar gjorde i budgetförslagets texter och siffror. Des-

3 sutom beslöt man om följande ändringar i förslaget: Lovisakoncernen och Affärsverket Lovisa Vatten: Sida 12: I and ra till sis ta styckets and ra me ning tas or den kan även bort och hörs än dras till for men hör. Sida 12: I andra till sista styckets tredje ändras Affärsverket Lovisa Vatten till formen Lovisanejdens Vatten Ab. Driftsekonomi: Sida 17: Från tredje stycket tas orden endast och kvar bort. Under anslagsreserveringar nas punkt Stöd till Stiftelsen för servicehuset tilläggs meningen sta dens köp service med anledning av användning av simbassäng. Sida 17: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Från tredje punkten i anslagsreserveringar stryks punkten (inkomster ). Sida 18: Till slutet av Mål 2: Effektiv verk samhet til läggs meningen Gradvis övergång mot föredragningslistors elekt roniska distribu tion samt an vändning av extranet. Sida 19: Till må len för verksamheten rörande Effektiv verksamhet tilläggs en tredje punkt Ut veckla processer och nya arbetsmetoder. Sida 20: Upp date ring av förvaltningsstadgan ändras till formen Uppdatering av för valt ningsförfarandet samt första meningen ändras till Förvaltningss tadgan och till den bundna instruktioner samt arbetsordningen för stadsfull mäktige uppdateras Sida 20: Till slutet av sidan tilläggs en ny punkt Förbättrande av effektivi-

4 tet un der vilket kommer texten Effek tiviteten förbättras genom att utveckla on använ da processer och nya arbets metoder, ökat samarbete mellan en heter samt mera smidighet via omor ganisering. Sida 25: Under konkreta mål för att förbättra produk tivi teten tilläggs tre nya punkter. 1. Att förankra hela personalen att uppfölja målen för ekono mi och pro duk ti vi tet. 2. Att informera personalen minst en gång per år om sta dens eko no mis ka si tu ati on. 3. En idélåda för personalen för idé er om ar be tets pro dukti vitet och till exem pel om arbetarskydd, be lö ning av goda idéer in går. Sida 26: Servicehusens renhetsnivå gås igenom med användning av Hygicult TPC ytprovstest. Kvalitetsövervakning tas ibruk inom alla städobjekt. Enheterna och städarbetslefaren/-chefen håller gemensamma möten. Sida 28: Under punkten gällande Förändring inom tek nologi tas från andra meningen bort effektivera vissa tjänster och från sista meningen i sin helhet. Sida 29: Till punkten Förändring i befolkningsstruktur tilläggs efter med dem som arbe tar i Lovisa distansarbetare och till slutet av meningen tilläggs och övri ga nordiska länder. Sida 30: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Under punkten Utökning av skatteinkomsbasen 2) ändringen att utarbeta en stadsstrategi och un der punk ten Att dra nyt ta av lä get än dras kuns kaps cent rum till kunskaps nät. Sida 30: Ledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av ledamot Agneta Alm att stycket nere på sidan 29 om att säkerställa kontinuiteten i kärnkraftsproduktionen stryks i sin helhet. Vid omröstning segrade utgångsförslaget med rösterna 8-3 medan stadsdirektörens förslag var Ja och motförslaget

5 Nej. För utgångsförslaget röstade ledamöterna Järvinen, Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Väkevä, Erämaja och Isotalo. För motförslaget röstade ledamöterna Alm, Paakkanen och Länsipuro. Ledamot Janne Länsipuro lämnade avvikande mening: Nedersta stycket i stadsstyrelsens budgetförslag sida 30 ( ansvarsområdet för ut vec klingst jänster), där man försöker påverka de ener gi po li tiska nedteckningarna i den kommande regeringens program, borde stry kas. Sida 31: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: Under punkten utökning av skatteinkomstbasen ändras helhetstrategin till ordet stadsstra tegi och under uppgörandet av en strategi för staden till formen stads stra tegi. Sida 33: Till regionala samarbetsprojekt andra stycket fogas efter stärks ordet eventuellt och meningen ändras att fortsätta under bildning varan de... Sida 33: Andra stycket under Regionala samarbetsprojekt skrivs om. Samarbetet mellan närings- och utvecklingsväsendet i Lovisa och Lappträsk stärks via ett under bildning varande regionalt utvecklings- eller näringsliv bolag samt genom regionala samarbetsförfarandet som följer av näringslivsprogrammet. Sida 41: På den näst sista raden ändras grundtrygghetsdirektörens plats besätts ej till Grundtrygghetsdirektörens plats har dra gits in 1.11 och resten av meningen som börjar med välfädsplanerare bildar en ny mening. Sida 59: I åtgärder för att befästa samarbetsformer och verksamhetssätt ändras strategin till strategiprogram och fogas punkten fö ran kra per son a len till det ta prog ram Sida 61: Ordet ökade i sista stycket under ändringar i verksamhetsförut sättnin gar och nya utmaningar ändras till ökning och den sista meningen fort-

6 sätter och sta dens urs prungs be folk nings barns kuns ka per om andra kul tu rer. Sida 62: Stadsdirekytören ändrade sitt förslag enligt följande: Mål 1, ordet strategi ändras till verk sam hets prog ram och den andra meningen verksamhetsprogrammet beak tar Från sidorna 65 ja 66 stryks nummer 2 TRÄNS2 (2 stycken) Sida 72: Till slutet av andra franska strecket tilläggs i sa mar bete med ungdomsfullmäktige. Sida 74: Det näst sista stycket stryks i sin helhet. Sida 75: Det andra stycket stryks i sin helhet. Sida 76: Punkten om Komendantshusets belysning stryks i sin helhet. Sida 82: Mål 3 ändras till att lyda Att få miljövårdsövervakningen på minst nö jak tig ni vå fö rut satt av la gen. Sida 83: Stadsidirektören ändrade sitt förslag enligt följande: De franska strecken två och tre stryks. Sida 85: Den sista meningen i Mål 2 stryks (endast i den finskspråkiga versionen).

7 Sida 86: Den andra rutan i verksamhetsmål ändras till att lyda Berednin gen av en digital sammanställningsplan fortsätter och åtgärderna gällan de den ändras till Utreds, överförs och ritas in under verksamhetsperioden Godkändes en häl ligt. En ny daterad version av investeringar delades ut vid stadsstyrelsen. sammanträde. Den nya versionen utgjorde grund vid behandlingen. Sida 94: Byggande och grundreparation av utomhusbeslys ning, reser ve rats 150 för år 2011, överförs till Båtfarled till innersta delen av Lovisaviken. Under Investeringar punkterna 9 och 16 överförs samtliga budgeterade och planerade summor ett steg till höger, och talen är då under punkt 9 följan de: , och och under punkt 16: , , En ny version av verkställighetsdirektiven utdelades vid stadsstyrelsens sammanträde. Den nya versionen utgjorde grund vid behandlingen. Personalplan: Sida 125: Att tillsätta lediga tjänster och uppgifter, i andra stycket fjärde raden fogas efter orden i klara och i brådskande. Då sida 13 i budgetförslaget behandlades för första gången jävade sig ledamot Anja Järvinen vid behandlingen av Affärsverket Lovisa Vatten. När stadsstyrelsen i slutet av sammanträdet återgick till att behandla sida 13 i budgetförslaget och budgeten för Affärsverket Lovisa Vatten på nytt, tog förvaltningsdirektören fram reformen som intagits i kommunallagen år 2007 gällande tillämpning av samfundsjäv i kommunala affärsverk. Förvaltningsdirektören förde fram att enligt 52.4 i kommunallagen "Vad som föreskrivs i 28 1 mom. 5 punkten i förvaltningslagen tillämpas inte på förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare i kommunen även om personen innehar en sådan ställning som avses i ovannämnda lagrum i ett kommunalt affärsverk, en samkommun, ett samfund som hör till en kommunkoncern eller en stiftelse. Personen är dock jävig om kommunens och affärsverkets, samkommunens, samfundets eller stiftelsens intressen står i strid med varandra eller om en opartisk behandling av saken förutsätter att personen inte deltar i behandlingen av saken."

8 Förvaltningsdirektören konstaterade att man med ifrågvarande undantag har strävat efter att förbättra kommunens möjligheter till koncernledning och att det gäller endast sam fundsjäv. Förvaltningsdirektören uppgav att om kommunens och affärsver kets intressen inte står i stid med varandra eller om en opartisk behandling av saken inte i övrigt förutsätter det, föreligger det inte skyldighet för jäv, även om personen är medlem i direktionen för ett kommunalt affärsverk. Den slutliga bedömningen av situationen görs såsom generellt i jävsitu ationer av den förtroendevalda själv. Utgående från det som förvaltningsdirektören fört fram tog ledamot Anja Järvinen del i behandlingen av budgeten också gällande Affärsverket Lovisa Vatten. --- FM 267 Bilaga nr 133. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med stadsdirektörens och ekonomichefens presentationsanföranden. Efter detta öppnade ordföranden den allmänna diskussionen och utdelade först gruppan förandena en ligt fullmäktiges storleksordning. Han gav också möjlighet till enskilda le damöters anföranden. Efter den allmänna diskussionen och anfö randena in leddes detaljbehandlingen av budgeten och ekonomiplanen. Under behandlingen beviljade ordföranden två pauser kl och Ändringsförslag 1. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av Camilla Antas att i driftse konomidelen på si dan 17 under punkten Anslagsreserveringar tilläggs ett nytt franskt streck "Lovisa stad avstår från sin guldreserv". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 31-27, 1 frånvarande. Ändringsförslag 2. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kari Hagfors och Armi Lindell att i driftsekonomidelen på sidan 26 under punkten Kosthåll ningsmål 2011 tilläggs i lådan Åtgärd/utvecklingsprojekt "För tryggandet av kostservicens kvalitet uppföljs måltidernas kvalitet ge nom förfrågningar av användarna, genom att följa upp matens åt-

9 gång och spill samt tidvis genom utomstående utvärderingar. Stadsstyrelsen tar en ak tiv roll i försäkrandet av kostservicens kvalitet". Ändringsförslag 3. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamot Timo Noroviita att sista stycket i driftsekonomidelen på sidan 30 stryks. Vid omröstning med namnupprop där stadsstyrelsens förslag är "ja" och motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 39-19, 1 frånvarande. Ändringsförslag 4. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kale vi Lappalainen och Kari Hagfors att i driftsekonomidelen på sidan 31, Att dra nytta av lä get, tilläggs i lådan Åtgärd/utvecklingsprojekt ett nytt franskt streck "Man försöker försäkra sig om genomförandet av strandbaneprojektet såväl som en tätorts- som en fjärrtågsförbindelse". Ändringsförslag 5. Fullmäktigeledamot Leena Lindfors föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Antti Väkevä och Kari Hagfors att i driftsekonomidelen på sidan 31, Att utarbeta en stadsstra tegi, ändras anslagsreserveringen till Ändringsförslag 6. Fullmäktigeledamot Timo Noroviita föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Leena Lindfors och Kalevi Lappalainen att i driftsekonomidelen på sidan 28 ändras i det sista stycket gällande Utvecklingstjänsternas verksamhetsidé ordet när- till formen tätorts- och i slutet av meningen tilläggs "samt utvec klandet av landsbygdsnäringarna". Ändringsförslag 7. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Pauli Ko piloff att i drift sekonomidelen på sidan 33 i stycket Att inleda

10 hamnens bo lagiseringspro cess tilläggs under punkten Beskrivning i slutet av meningen "vilket görs som bilaga i samband med följande budgetförs lag". Ändringsförslag 8. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av Camilla Antas och Armi Lin dell att i driftse konomidelen på sidan 45 tilläggs i slutet "Tidigareläggande av kuratorbe fattningen med ett år och ett anslagstillägg på ". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-20, 1 frånvarande. Ändringsförslag 9. Fullmäktigeledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinen föreslog understödd av fullmäktigeleda möterna Armi Lindell och Pauli Kopiloff att i driftsekonomidelen på sidan 43 i delen 2 punkt 5 tilläggs följande mening Kartläggning av barn och un ga som lider av ätstörning (t.ex. anorexi och bulimi) i Lovisa. Man tar itu med proble men i fråga så snabbt som möjligt. Fullmäktigeledamot Ismo Kokko föreslog utan understöd att man i samma punkt stryker orden "med övervikt". Ismo Kokko drog tillbaka sitt förslag. Fullmäktigeledamot Sonja Ilvetsalo-Koskinens förslag godkändes enhälligt. Ändringsförslag 10. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog understödd av fullmäktigeledamot Antti Vä kevä att i drift sekonomidelen i slutet av sidan 44 tilläggs "Anställandet av en familjearbe tare, som planerats till år 2012, tidigareläggs med ett år". motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-20, 1 frånvarande. Ändringsförslag 11. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Armi Lin dell att det i driftsekonomidelen på sidan 51 i slutet av avsnittet om Verk samhetsförut sättningar och nya utmaningar läggs till en sjukskötare för att möjliggöra öppenvård under kvällar och veckoslut inom

11 hemsjukvården, anslag motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 37-21, 1 från varande. Ändringsförslag 12. Fullmäktigeledamot Asko Vilamaa föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att det i driftsekonomidelen på sidan 57 punkt Verksamhetsförut sättningar och nya utmaningar i slutet av meningen läggs till "och samarbe tet med Kouvola stads hälsocentral i Elimä fortsätts". I samma förslag fö reslog han också att man från punkten Mål och riktlinjer helt avlägsnar avs nittet som inleds "Man har dock utgått ifrån " och avslutas "tyngdpunkten kommer att än dras". Fullmäktige godkände enhälligt att man som teknisk korrigering stryker siffran 2 från begreppet TRÄNS2-elever i driftsekonomidelen på sidan 64. Ändringsförslag 13. Fullmäktigeledamot Vesa Peltoluhta föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att timresurserna för gymnasierna återställs till tidigare nivå, ans lag Ändringsförslag 14. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamot Armi Lindell att den sista meningen vid det franska strecket på sidan 72 i driftse konomidelen än dras till att lyda De nya ungdoms- och kulturgårdarna i centrum och Forsby planeras och genomförs i samarbete med ungdomsfull mäktige. Fullmäktigeledamot Mats Lobbas föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att den sista meningen vid det franska strecket på sidan 72 i drift sekonomidelen än dras till att lyda Ombyggandet av ungdoms- och kultur gårdarna i centrum och Forsby planeras och genomförs i samarbete med ungdomsfullmäktige. Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro återtog sitt förslag och fullmäktige godkände en hälligt fullmäkti geledamot Mats Lobbas förslag. Ändringsförslag 15.

12 Fullmäktigeledamot Janne Länsipuro föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Kari Hagfors, Kalevi Lappalainen och Armi Lindell att menin gen "Samar betet med Kino Marilyn utvecklas" läggs till i slutet av punkten Kulturverk samhet i driftse konomidelen på sidan 75. Ändringsförslag 16. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Camilla Antas att ett anslag på läggs till i driftsekonomidelen på sidan 75 för att stöda biografverksamheten inom kulturväsendet. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors återtog sitt förslag efter diskussionen. Ändringsförslag 17. Fullmäktigeledamot Antti Väkevä föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att me ningen "Bokbussen ersätter lånestationerna, vil ket kan orsa ka irritation bland de kommunbor som bor i närheten av lånestationerna, men servicen blir effektivare och enhetligare" stryks från driftsekonomidelen på sidan 77. Ändringsförslag 18. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Juha Kar vonen att investeringen i punkt 1 Näringsliv Ab på sidan 92 i investeringsdelen minskas till 2 000, vilket motsvarar Lovisas andel av det lagstadgade minimikapitalet. motförslaget "nej" vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 37-19, 3 frånvarande. Ändringsförslag 19. Fullmäktigeledamot Antti Väkevä föreslog understödd av fullmäktigeledamot Leena Lindfors att orden "av gator" stryks ur punkt 1 under rubriken Markanlägg ningar i investe ringsdelen. Ändringsförslag 20.

13 Fullmäktigeledamot Asko Vilamaa föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Atte Fellman och Kari Hagfors att man i punkt 35 Teutjärven kou lu på sidan 93 i investe ringsdelen lägger till för år motförslaget "nej" vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 33-22, 1 blank, 3 frånvaran de. Fullmäktige godkände enhälligt som en teknisk korrigering att anmärkningen i spalten Obs. vid punkt 7 på sidan 94 i investeringsdelen i den svenskspråkiga bud getversionen än dras såsom stadsstyrelsen beslutat så att punkten blir likaly dande med den finska. Ändringsförslag 21. Fullmäktigeledamot Kalevi Lapplainen föreslog understödd av fullmäktigeledamöterna Pertti Lohenoja och Leena Lindfors att i investeringsdelen sida 94 punkt 10 stryks för år 2011 och överförs till punkt 30 för år 2011, varav riktas till Heikantbacken och till annat. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Camilla Antas ett mot förslag att i investeringsdelen sida 94 punkt 10 stryks för år 2011 och överförs till punkt 30 för år 2011 och till punkt 20 för år Eftersom det fanns två förslag som avvek från utgångsförslaget ställdes dessa först mot varandra för att få det slutliga motförslaget till utgångsförsla get. Vid omröstning genom namnupprop där fullmäktigeledamot Kalevi Lappalainens förslag är "ja" och fullmäktigeledamot Kari Hagfors motförslag "nej" segrade fullmäkti geledamot Kalevi Lappalainens förslag med rösterna 41-12, 1 blank, 3 frånvarande. Fullmäktigeledamot Kalevi Lappalainens förslag godkändes därefter enhälligt. Ändringsförslag 22. Fullmäktigeledamot Ismo Kokko föreslog understödd av fullmäktigeledamot Kimmo Nykänen att det i investeringsdelen sida 94 punkt 26 Nerschaktning av sluttningar på Södra Åsen reserverade anslaget på för år 2013 återförs till år motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 38-18, 3 frånvarande.

14 Fullmäktigeledamot Ismo Kokko lämnade följande avvikande mening: "I utgångsförslaget hade anslaget på flyttats till år Jag föreslog att anslaget återförs till år 2011 eftersom stället är livsfarligt för barn och förbipasserande. Från åsen rullar det ned stenar till följd av erosionen. Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslagit anslag i budgeten för år 2011 för att eliminera faran. Majoriteten i fullmäktige tar nu en medveten risk när den flyttar fram iståndsättningen av sluttningarna med två år. Fullmäktige röstade i ärendet och mitt ändringsförslag förkastades med röster na I röstningsresultatet till protokollet hittas vid behov risktagarnas namn, ifall det inträffar en olycka på platsen och de som betalar ersättning blir ställda till svars." Fullmäktige godkände enhälligt som teknisk korrigering att anmärkningen i obs.spalten, punkt 29 i in vesteringsdelen sida 94 ändras till Muddring vid Skeppsbron. Ändringsförslag 23. Fullmäktigeledamot Armi Lindell föreslog att i investeringsdelen sida 95 punkt 13 Jordanskaffning överförs från år 2011 till punkt 6 för år Fullmäktigeledamot Armi Lindell ändrade sitt förslag efter diskussion och föreslog understödd av full mäktigeledamot Vesa Peltoluhta att i investeringsdelen sida 95 från punkt 13. Jordanskaffning överförs till punkt 6 för år 2011 och att punkt 6 ändras till Nya sängar i daghemmen. Enligt samma förslag blir texten i obs.spalten vid punkt 6 Tessjö. Det ändrade förslaget godkändes enhälligt och som teknisk korrigering godkändes också enhälligt att ifrågavarande punkt 6 flyttas under en ny mellanrubrik Övriga lösa anlägg ningstillgångar. Ändringsförslag 24. Fullmäktigeledamot Kari Hagfors föreslog understödd av fullmäktigeledamot Pauli Kopiloff att näst sista stycket under punkten Utgångspunkter för ekonomin sida 13 ändras till att lyda "Affärsverket Lovisa Vatten uppnår enligt sina kalkyler ett övers kott på under åren , och med anledning av detta kan man inte anse det finnas behov av tryck på kommande prisförhöjningar. Fullmäktige uppställer en balanserad ekonomi

15 som mål för Affärsverket Lovisa Vatten under planeringsperioden " motförslaget "nej" segrade stadsstyrelsens förslag med rösterna 45-10, 1 blank, 3 frånvarande. Efter vidtagna ändringar är budgetens driftsekonomidels slutsumma euro, investeringsdelens slutsumma euro och rä kenskapspe riodens resultat uppvisar underskott på

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 11/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 11/2010 606 Stadsfullmäktige TID 15.12.2010 kl. 18:00-01:50 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

LN 25 Beredning och föredragning: Marina Bergheim-Ahlqvist,

LN 25 Beredning och föredragning: Marina Bergheim-Ahlqvist, Landsbygdsnämnden 25 08.04.2010 Närings- och 36 27.04.2010 utvecklingssektionen Tekniska nämnden 76 25.05.2010 Stadsstyrelsen 313 30.08.2010 Stadsstyrelsen 349 13.09.2010 Stadsfullmäktige 229 13.10.2010

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 Stadsfullmäktige 77 16.11.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 265/02.02.00/2015, 544/00.02.00/2014 STF 77 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström,

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677 Stadsstyrelsen TID 13.09.2010 kl. 17:30-22:20 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2015 292 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00-21:55 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2015 1 Stadsfullmäktige TID 11.11.2015 kl. 16:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Erämaja Elias

Läs mer

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Godkänd av stadsfullmäktige 20.2.2006 Träder i kraft 1.4.2006 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 64 Stadsfullmäktige TID 12.03.2014 kl. 18:00-20:25 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors Kari II vice

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

De förtroendevalda följer gemensamt överenskomna rekommendationer och förbindelser samt uppför sig gott också utanför organens sammanträden.

De förtroendevalda följer gemensamt överenskomna rekommendationer och förbindelser samt uppför sig gott också utanför organens sammanträden. GOD FÖRVALTNINGSSED God förvaltningssed är en rekommendation om principer vid beslutsprocesser och på möten i Esbo stad. Ledning bygger på en positiv människobild och tillit till människan. Våra organ

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande.

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande. ARBETSORDNING FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGE Godkänd av landskapsfullmäktige 16.10.1995 Ikraftträdande fr.o.m. 1.11.1995 Ändrad av landskapsfullmäktige 14.6.1999 Ändrad av landskapsfullmäktige 15.6.2009 1 kapitlet

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 Stadsfullmäktige 97 14.11.2016 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 FGE 97 Stadsstyrelsen 7.11.2016 494 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Enligt

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Budgeten 2016 och ekonomiplanen

Budgeten 2016 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 82 14.12.2015 Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 FGE 82 Stadsfullmäktige 14.12.2015 82 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Bilaga A Förslaget till budget

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax 1 Godkänd av kommunfullmäktige den 29 april 1996 Träder i kraft den 6 juni 1996 Ändrad av kommunfullmäktige den 29 januari 2001 Ändrad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KAPITLET SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Sammanträden Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst två gånger om året. Fullmäktige skall senast vid sitt sammanträde

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Godkänd 14.12.1995, ändrad 13.11.2008, 28.1.2013 Träder i kraft 28.1.2013 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Arbetsordning för landskapsfullmäktige

Arbetsordning för landskapsfullmäktige Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Arbetsordning för landskapsfullmäktige Godkänd 7.5.2007 Landskapsfullmäktige kallas nedan fullmäktige och landskapsstyrelsen styrelsen. I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra.

LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. LOVISA STAD PROTOKOLL 9/2010 515 Stadsfullmäktige TID 13.10.2010 kl. 18:00-20:10 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Verkställande av budgeten 2015

Verkställande av budgeten 2015 Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 10 03.03.2015 Verkställande av budgeten 2015 985/02/02/02/2014 OPESVS 10 beredare: ekonomichef Kim Salo, tfn 044 7809 592, och skoldirektör Per-Olof

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN Godkänd av organisationskommissionen 14.10.2008 Godkänd av fullmäktige 12.11.2008 Träder i kraft 12.11.2008 Ändrad av fullmäktige 21.1.2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN

AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN Liite - Bilaga 35 / kv-fm 58/21.4.2010 AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN Mellan Lovisa stad, som nedan kallas förläggningskommun och Lappträsk och Mörskom kommuner, som nedan kallas övriga avtalskommuner, har

Läs mer

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KRONOBY KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 31.8.1995 Träder i kraft 4.10.1995 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1. Fullmäktiges konstituering 2. Fullmäktigegrupper

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING Godkänd {PRIVATE }7.12.1995 Träder i kraft 1.1.1996 Ändrad 26.9.2002, 18 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelsen

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsstyrelsen TID 28.01.2013 kl. 17:06-19:48 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I viceordförande Heijnsbroek-Wirén

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot.

LOVISA STAD PROTOKOLL 8/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Ekebom-Jönsas Benita ledamot Andersson Otto Anton ledamot. LOVISA STAD PROTOKOLL 8/2014 242 Stadsfullmäktige TID 10.09.2014 kl. 18:00-19:55 PLATS Finska skolcentret, Brandensteinsgatan 5 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Paakkanen Petra I vice ordförande Hagfors

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer