M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa"

Transkript

1 Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare i verksamhet för barn. Hon talade om hur det är att växa upp i Bergsjön. Att stadsdelen har ett slags dubbelt ansikte. Ungdomsteamet är en satsning i tiden. Den förenar strävan efter att arbeta förebyggande i förorten, samverkan mellan olika yrkesgrupper och hur skolan kan bli ett nav i detta arbete. Rapporten diskuterar hur satsningen tagits emot på skolan, hur nya personalgrupper formades och inte minst hur en stödjande organisation kan skapas. Torbjrön Forkby har tidigare arbetat med socialt utsatta ungdomar och är nu doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Pris: 100 kr exkl. moms och porto Jag beställer... ex av rapporten Från kulturkrock till minibyråkrati

2 Vad vill anhörigvårdarna i Göteborg? En kartläggning år 2000 Rapport 5:2001 U nder våren 2000 genomfördes en kartläggning av anhörigvårdarna i Göteborg för att ge kunskap om omfattningen av anhörigvården samt om anhörigvårdarnas behov av stöd. Rapporten ger en beskrivning av vilka som får omvårdnad samt vilka de anhöriga är som ger den. I rapporten framkommer hur anhörigvårdarna vill ha stöd, hur de upplever sin roll samt vilka önskemål och synpunkter de anser vara viktiga. Att få ekonomisk ersättning var den stödinsats som ansågs vara viktigast. Att få information om kommunens stöd och att få en kontaktperson att vända sig var andra önskemål. Trots att de flesta anhörigvårdarna är nöjda med att få gröa en insats för sina närstående så har de en påfrestande situation med bundenhet, trötthet, isolering av avsaknad av stöd. Jag beställer... ex av rapporten Vad vill anhörigvårdarna i Göteborg?

3 tt i en FoU-cirkel få möjlighet att reflektera över nuet har gi- Avit A tankar om både hur det har varit och hur det kan komma att bli. Rapporten belyser frågor som: Vilka idéer om stöd till människor med funktionshinder har do mi ne rat och do mi ne rar i samhället? Vilka personer har stödet gällt och gäller? Vilka fysiska resurser i form av personal, kompetens, insatser och pengar fanns och finns tillgängliga? Vilka regler och former gällde då och gäller nu? I rapporten skriver och reflekterar cirkeldeltagarna över sitt arbete i för änd ring, yrkesrollen samt de personer de ger stöd till. Re dak tö rer na bi drar med sina per spek tiv, såväl från teoretisk kunskap som från prak tisk erfarenhet. Tone Engen är doktorand i statsvetenskap, Karlstad universitet samt sam ord na re och vägledare/verksamhetsutvecklare vid Bräcke Ös ter gård Ut bild ning & Forsk ning i Göteborg. Anette Klippe är arbetsterapeut och vårdlärare vid institutionen för ar bets te ra pi och fysioterap, Göteborgs universitet, samt vägledare/verk sam hets ut veck la re på Bräcke Östergård Ut bild ning & Forskning. Per Skoglund är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs uni ver si tet samt verk sam het sans va rig för Bräcke Östergård Utbildning & Forskning. Cirkeldeltagare: Lena Björnland, Margret Carlund, Simone Claes son, Berit Erenstedt, Monica Jo hans son, Bertil Johns son, Birgitta Kristensson, Pia Lilja, Jutta Lun- JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

4 JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Levande mötesplatser

5 Hembesök Ett arbetssätt i socialt omsorgsarbete Rapport 3:2001 Och så bokade jag in ett hembesök Det självklara i detta påstående väck te vårt intresse för hembesökets funktion i det sociala omsorgs arbetet. Vad innebär det egentligen att en myndighetsperson i samband med en sö kan des första kontakt med myndigheten ber att få komma hem på ett besök? Hur går ett hembesök egentligen till och hur ser det ar bets sätt ut som til läm pas av bi stånds be dö ma ren i de gamlas hem? Detta är några av de frågor som belyses i denna rapport. Hembesöket är ett integrerat arbetssätt där samtal, observation, nätverks analys och när mil jö ana lys ingår som arbetsmetoder. Dessa används av biståndsbedömarna när de undersöker de äldres behov av stöd och hjälp. Monica Nordström är sociolog och forskningsledare vid FoU i Väst, och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Anna Dunér är socionom och projektassistent vid FoU i Väst med lång er fa ren het av kommunal äldreomsorg. Jag beställer... ex av rapporten Hembesök - Ett arbetssätt i socialt omsorgsarbete

6 JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Levande mötesplatser

7 Om en rapport RAPPORT Erfarenheter från arbetet med att göra en djuriskt snygg bok Pris: 160 kr exkl. moms och porto JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Att möta det man möter Adress:... Postadress:... Faktureringsadress (om annan än ovan):... Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax

8 Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 Man måste inte gå beväpnad som många tror, sade en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare i verksamhet för barn. Hon talade om hur det är att växa upp i Bergsjön. Att stadsdelen har ett slags dubbelt ansikte för henne och många andra. Å ena sidan den egna uppväxtmiljön i vilken man känner sig hemma och trygg, å andra sidan spegelbilden av det man ser i andras ögon. De andras negativa attityder som man ständigt konfronteras med, trots att de ofta inte ens varit i området. Ungdomsteamet är en satsning i tiden. Den förenar dels strävan till att arbeta offensivt förebyggande i förorten, samverkan mellan olika yrkesgrupper och hur man kan göra skolan till ett nav i detta arbete. Ungdomsteamet utgår från och lägger mycket resurser på Bergsjöskolan i nordöstra Göteborg. På detta sätt är satsningen en del av en större rörelse med inspiration från Monroe-konceptet i New York och Rinkebyskolan utanför Stockholm. Rapporten diskuterar hur denna satsning mottagits på skolan av elever och annan personal, hur den nya personalgruppen formades och inte minst hur en stödjande organisation kan skapas. En drivande fråga i denna delutvärdering är att söka svaret på varför så många av den första personalgruppen som anställdes till Ungdomsteamet slutade sina tjänster medan den andra gruppen har stannat kvar och är tillfreds med arbetet. Torbjörn Forkby har tidigare arbetat med socialt utsatta ungdomar, är nu doktorand i socialt arbete vid Göteborgs Universitet. Pris: 100 kr exkl. moms och porto JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Från kulturkrock till minibyråkrati Adress:... Postadress:... Faktureringsadress (om annan än ovan):... Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax

9 Upptäckten av det kvinnliga perspektivet Rapport 3:2002 Annika Hallén Hemb och Pia Olsson är socialarbetare vid Ungdomsteamet Mini-Maria i centrala Göteborg. De beskriver i rapporten uppbyggnadsprocessen och den behandlingsmetod som efter hand har funnit sina former i en öppenvårdsverksamhet som vänder sig till unga män och kvinnor med missbruksproblem. Rapporten är sprungen ur forskningscirkeln Missbrukande kvinnor och deras familjer i FoU i Västs regi. I denna har könsperspektivet på kvinnors missbruk lyfts fram. Med dessa nya glasögon har Ungdomsteamet Mini-Maria inspirerats till nytänkande kring det dagliga arbetet. Rapporten bidrar med viktig kunskap för alla som arbetar med ungdomar i riskzon, planerar att göra det eller enbart vill ha en inblick i missbrukande ungdomars villkor och denna typ av utvecklingsarbete. JAG BESTÄLLER... ex av rapporten Upptäckten av det kvinnliga perspektivet

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Kuratorsfunktion på Åleryds korttids- och växelboende. Författare: Lena Josefsson Datum: 2011-02-16

Kuratorsfunktion på Åleryds korttids- och växelboende. Författare: Lena Josefsson Datum: 2011-02-16 Kuratorsfunktion på Åleryds korttids- och växelboende Författare: Lena Josefsson Datum: 2011-02-16 Sammanfattning Sedan 2007 finns det en kuratorsfunktion på Åleryds vårdboende. Funktionen är finansierad

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens. Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi?

Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens. Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi? Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi? Göteborg 29-30 november 2006 PROGRAM 29 NOVEMBER Välkommen till två dagar med kunskap av öppna former

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Socialtjänst och högskola i samverkan

Socialtjänst och högskola i samverkan Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Bengt Eriksson Marit Grönberg Eskel Socialtjänst och högskola i samverkan Utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:2

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:2 F O U J ä m t Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:2 Utvärdering av Strömsunds familjevårdsteam In- och genomförande av familjebehandling på hemmaplan Marianne Westring Nordh Familjebehandling på hemmaplan

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende ( På Qulan byggs liv Qvinnoqulan började som en liten, ideell mötesplats för kvinnor med beroendebakgrund på Söder i Stockholm. Besökarna började

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Siv och barnen. En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning

Siv och barnen. En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning Siv och barnen En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning 2 3 Förord Många talar om barnperspektivet. Om hur viktigt det

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer