UFO - Utbildning För Organisationsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UFO - Utbildning För Organisationsledare"

Transkript

1 Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013

2 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen riktar sig ll nuvarande och blivande organisa onsledare i Köpings idro sliv. Totalt innehåller utbildningen fyra heldagar fördelat över hela året. Mellan utbildnings llfällena kommer ni ha möjlighet a arbeta i föreningen och hålla kontakt med varandra vid eventuella frågor och erfarenhetsutbyte. Utbildningen har totalt 24 platser och det är först ll kvarn som gäller. Max tre personer per förening kan anmäla sig. Hela utbildningen är kostnadsfri och då ingår utbildningsmaterial samt förtäring vid samtliga utbildnings llfällen. Ak vitetsplan Dag 1, 27/4: Idro ens föreningslära (IFL), kommer a innehålla stadgar, årsmöte, ekonomi och föreningens verksamhetsår. Nödvändiga kunskaper för a underlä a arbetet i föreningen. Dag 2, 31/8: Offensivt styrelsearbete - Vad är vik gt för den ideella styrelsen a förhålla sig ll i si uppdrag a leda föreningen? Hur kan man skapa bra balans mellan a förvalta och utveckla verksamheten? Vad innebär det a som förtroendevald leda sin förening på e rik gt bra och lus yllt sä? Dag 3, 26/10: Målstegen, utveckling av er förening. Från verksamhetsidé ll verksamhetsområden via en genomtänkt värdegrund och vision. Målstegen är en bra arbetsmodell för a förbä ra och strukturera föreningsarbetet och få e smidigare arbetssä och en välmående förening. Dag 4: Avslutning med inspira onsföreläsare, rapportering och utvärdering. Anmälan senast den 12/4 ll Thomas Ek på eller Begränsat antal platser, det är först ll kvarn som gäller. Vid anmälan ska namn, förening, adress, mobilnummer och e-postadress anges. Arrangör av utbildningen är Köpings kommun Kultur & Fri d, med stöd av SISU Idro sutbildarna, Västmanland. 2

3 Ung ledare 2013 A vara ung ledare i föreningslivet kan vara en utmaning men också en fantas sk möjlighet. Man kan lära sig många nya saker, skaffa sig goda ledaregenskaper och knyta underbara kontakter. Ung ledare 2013 är en utbildning som riktar sig ll nuvarande eller blivande föreningsledare i åldern år inom idro slivet i Köping. Inga förkunskaper eller erfarenhet är nödvändigt. Utbildningen kommer a vara på fyra heldagar under Varje dag kommer innehålla två arbetspass och däremellan en fysisk ak vitet llsammans. Totalt finns det 24 platser på utbildningen och det är först ll kvarn som gäller. Max två personer per förening kan anmäla sig. Hela utbildningen är kostnadsfri och då ingår utbildningsmaterial samt förtäring vid samtliga utbildnings llfällen. Ak vitetsplan Träff 1, 18/5: Idro ens Föreningslära Hur fungerar det här med en förening egentligen? Vem bestämmer medlemsavgi erna och vilka personer som ska representera vår styrelse? Måste vi verkligen sälja Bingolo er? Hur kan, och vad får, jag som medlem påverka av det som sker i föreningen? Tanken under denna inledande träff är a vi på e lä samt sä går igenom e år i en förening för a reda ut vem det är som egentligen bestämmer och hur allt hänger ihop grundläggande föreningslära helt enkelt! Träff 2, 17/8: Ledarskap A leda andra människor är nog bland det roligaste, men också det svåraste som finns. Allt som o ast är det bara kul, men det kan vara både besvärligt och påfrestande. Goda ledare underlä ar föreningsarbetet avsevärt och det är ju fak skt ledaren som o a är hela föreningens (ibland enda) ansikte utåt! Under denna träff ligger fokus på den goda ledaren. Varför ska jag vilja ta ledaruppdrag i min förening? Hur kan vi rekrytera fler ledare? Vi kommer bland annat gå igenom olika ledarskapss lar och göra personlighetstest på oss själva, men framförallt diskutera med varandra och dela med oss av våra egna goda exempel och idéer! 3

4 Träff 3, 5/10: Målstegen Målstegen är e verktyg som o a används för a u från en verksamhetsidé skapa handlingsplaner det vill säga få sagt ll gjort! Med hjälp av denna metod kan vi på e enkelt sä se vilka möjligheter det finns ll utveckling och förbä ring av vår förenings arbete. Med en genomtänkt idé, värdegrund och vision kan föreningen förbä ras och struktureras effek vare, vilket också gör föreningsarbetet roligare! Vi kommer a arbeta med fik va föreningar för a få ps på hur vi sedan kan applicera de a på våra egna föreningar. Träff 4 Avslutningsträff med inspira onsföreläsning och utvärderingsträff. Anmälan senast den 30/4 ll Thomas Ek på eller Begränsat antal platser, det är först ll kvarn som gäller. Vid anmälan ska namn, förening, adress, mobilnummer och e-postadress anges. Arrangör av utbildningen är Köpings kommun Kultur & Fri d, med stöd av SISU Idro sutbildarna, Västmanland. 4

5 Policyutveckling Vid oförutsedda händelser kan det som förening vara svårt a veta hur man ska agera. A arbeta förebyggande och vara förberedd på om något skulle hända ger en trygghet ll ledare i föreningen. Utbildningen riktar sig ll föreningsengagerade som vill arbeta förebyggande och främjande inom olika områden. En förening kan ha en eller flera policys eller handlingsplaner. Det kan bland annat vara allt från kost och tobak ll trafik och miljö. Den kommer bestå av tre kvällspass med eget arbete i föreningen däremellan samt en frivillig inspira onsdag. Vi rekommenderar a föreningen har minst två deltagare på plats. Totalt har utbildningen 24 platser och det är först ll kvarn som gäller. Max fyra personer per förening kan anmäla sig. Hela utbildningen är kostnadsfri och då ingår utbildningsmaterial samt förtäring vid samtliga utbildnings llfällen. Ak vitetsplan Kväll 1, 2/9: Varför behövs policys och handlingsplaner i föreningen? Hur kan en policy se ut och hur bör en förening arbeta fram dessa? A uppmärksamma behov och starta upp e arbete. Kväll 2, 21/10: Genomgång av hur arbetet i föreningen gå framåt. Feedback och frågestund för a förbä ra och utveckla arbetet. Vi kommer också gå igenom hur man implementerar policys i föreningen. Dag 3: Inspira onsdag med föreläsning och nätverkande. Kväll 4: våren 2014: Rapportering av hur arbetet fortlöpt och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 31/7 ll Thomas Ek på eller Begränsat antal platser, det är först ll kvarn som gäller. Vid anmälan ska namn, förening, adress, mobilnummer och e-postadress anges. Arrangör av utbildningen är Köpings kommun Kultur & Fri d, med stöd av SISU Idro sutbildarna, Västmanland. 5

6 Inspirationsdag För a uppmuntra idro slivet och inspirera ledarna bjuder vi in ll en inspira onsdag för både organisa onsledare, ak vitetsledare, föräldrar och ak va i Köpings idro sliv. Jim Thuresson Det har under året löpt tre olika utbildningsgrupper som har en gemensam träff i samband med dagen. Utöver det programmet kommer det också vara tre öppna föreläsningar som alla är välkomna på. Det finns begränsat antal platser vilket innebär först ll kvarn. Bilje er säljs på Köpings Turistbyrå och kostar 60 kronor styck. I bilje priset ingår samtliga föreläsningarna samt kaffe och frukt. När: 30 november Program för dagen 09:00 Samling med UFO-gruppen för rapportering av arbetet i föreningen och utvärdering av utbildningen. 10:30 En inspirerande och rolig föreläsning från föreningen Grytgöls IK. En förening med endast drygt 500 invånare, men med över 850 medlemmar! 2008 blev Grytgöls IK utsedd ll årets förening vid TV 4:s eldsjälsgala. Hur var deras resa dit och hur gjorde de för a lyckas? Hör deras framgångssaga. 11:45-12:30 Lunch för utbildningsdeltagare 12:30 Kaffemingel för samtliga. 13:00 Jim Thuresson brukar kallas för Sveriges bästa föreläsare. Han har lång erfarenhet av ledarskap bland annat som förbundskapten i basket. A peppa människor hör ll vardagen för Jim Thuresson, som har en smi sam posi v livsinställning. 14:00 Hemlig föreläsare Träff med Ung ledare

7 Prova-på-dag Prova-på-dagen genomfördes första gången i Köping Då fick årskurs 5 och 6 på skolorna i kommunen möjligheten a prova på olika idro en under en dag i september. Ledare för de olika idro erna var det lokala föreningslivet som alla fick en inbjudan a visa upp just sin idro. Sy et med prova-på-dagen är både a ge ungdomar chansen a idro a och prova på nya idro er men också a ge idro sföreningarna chans a marknadsföra sig och locka ll sig nya medlemmar. Prova-på-dagen kommer genomföras den 3 september 2013 och då kommer årskurs 4, 5 och 6 erbjudas a delta på dagen som kommer a genomföras på Kris nelunds Spor ält. Varje klass kommer a få en halvdag ll förfogande på spor ältet. Föreningen håller med minst två ledare och material. Eleverna kommer klassvis llsammans med lärare för a prova er idro i minuter. Anmälan senast den 30/5 ll Thomas Ek på eller Begränsat antal platser, det är först ll kvarn som gäller. Vid anmälan ska förening, och kontaktperson anges med mobilnummer och e-postadress. Max 18 föreningar kan delta under prova-på-dagen. Först ll kvarn gäller. Varje förening får en ersä ning på kronor från Västmanlands Idro sförbund om man deltar på prova-på-dagen. 7

8 Lovledarutbildning Lovledarutbildningen riktar sig ll unga ak vitetsledare som framförallt ska vara ledare under sommar-, sport- och höstlovsak viteter. Utbildningen består av två kvällspass under maj månad. Om det blir många anmälda kommer vi a dela upp gruppen i två delar. Utbildningen är kostnadsfri och då ingår utbildningsmaterial och fika vid de båda llfällena. Temat för utbildningen är leda och utveckla barn. Utbildningen kommer a genomföras vid två llfällen den 15/5 och den 28/5. Deltagarna kommer a delas in i lärgrupper om 4-5 deltagare/grupp. Grupperna kommer a få hemuppgi er av kursledaren samt uppgi er från den egna föreningen som skall redovisas vid den andra träffen. Varje utbildnings llfälle pågår i max 90 minuter. Kursledare är Per Stuvemark, utbildad gymnas klärare Anmälan senast den 30/4 ll Mats Vennberg, SISU Idro sutbildarna, Vid anmälan ska namn, förening, adress, mobilnummer och e-postadress anges. Arrangör av utbildningen är Köpings kommun Kultur & Fri d, i samarbete med SISU Idro sutbildarna, Västmanland. 8

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer