KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS"

Transkript

1 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000 Av Vibeke Alstad kurs 94/99

2 10 Inledning Vad tg man egentligen ut ur skgen under 1920-talet? Hur förändrades detta fram till 1960? Det beslöt jag att undersöka närmare. Jag valde en fastighet i Småland, Kalmar läns södra skgsallmänning sm ligger mellan Nybr ch Emmabda. Fastigheten mfattar idag 1122 ha varav 1066 ha är prduktiv skgsmark. Medelbniteten ligger på 7,3 m 3 sk/ha ch år. Anledningen till att jag valde just denna är att jag fick ett tips, det skulle finnas väldigt bra ch utförlig statistik m fastigheten. Syftet med uppsatsen är alltså att studera srtimentsförändringar vad gäller skgsprdukter på en fastighet mellan 1920 ch Jag tycker att 1960 är ett lämpligt år att sluta jämförelsen. Det är vid den tiden sm standardsrtimenten kmmer, man tar ut timmer ch massaved varken mer eller Fastighetens histria År 1917 köpte Kalmar läns södra landsting mrådet i syfte att restaurera skgen. Säljare var ett knsrtium vars avsikt med markinnehavet hade varit att få snabba pengar. Köpet förmedlades av Skgssällskapet sm förvaltade fastigheten fram till 1996 då den såldes till Södra Skgsägarna. Fastigheten sm 1921 mfattade ttalt 946 ha varav 596 ha skgsmark hade av föregående ägare utsatt för mfattande avverkningar med ett synnerligen lågt virkesförråd sm följd. På mrådet fanns flera trp ch smågårdar sm efter hand lades ner eller såldes av. Skgsmarksarealen ökade suc:ce;ssplltil dels genm att jrdbruksmark mvandlades till skgsmark ch dels genm fastighetsköp. År 1960 uppgick skgsmarksarealen till 854 ha. I samband med ch precis efter köpet 1917 utfördes justeringsavverkningar av restskg. Därefter följde en perid med betydande skgsdling ch uppbyggnad av virkesförrådet. Omfattande arbete med plantering, dikning ch vägbyggande utfördes sm nödhjälpsarbete. A vverkningama utgjrdes huvudsakligen av gallringar i yngre ch medelålders skg. År 1960 hade virkesförrådet ökat till ca 100 m 3 sk/ha från att 1920 ha utgjrt ca 25 m 3 sk/ha. Vad tg man ut? E d tl C s; A u E fl d fl s l a n a ( g l ( 1 a Jag har studerat redvisningar över försålt virke från 1918 till ch med Ttalt finns det 36 srtimentnamn i statistiken vilket ger nästan lika många srtiment. Av dessa är åtta timmersrtiment, sex massavedsrtiment, elva vedsrtiment ch elva övriga srtiment. Timmersrtimenten Skg på rt är ett av de få srtiment sm används under hela periden ch dessutm tas ut de flesta åren. I övrigt innebär det samma sak sm idag, alltså virke sm säljs på rt. Till helt övervägande del(70-90%) bestd virket av barrtimmer, resten barrmassaved. Ett lönande srtiment. Barrtimrner är ckså ett srtiment sm är likadant idag, virke ned till ca 12 cm i tpp sm ger en behållning. Det tas ut i princip alla år ch används under hela periden. Lövtimrner tillhör samma kategri sm de van nämnda, "de trista srtimenten". Det tas ut de åren, det används hela periden, det ger bra med pengar ch det finns ännu idag.

3 11 rav ttt rid Björksticks låter genast lite rligare men srtimentet är inte fullt så spännande sm namnet antyder, det är ett namn för björkkubb sm används under 20-talet ch i början av 30-talet. Under 30- ch 40- talen övergår man till att kalla det björkklump. Detta srtiment sm får innehålla kubb ner till ti centimeters tppdiameter har använts från 1932 fram till ch med Därefter ingår det i samlingssrtimentet lövkubb. Alklump är analgt med vanstående srtiment ett annat namn för alkubb. Srtimentet har använts under 30-talet men det är endast små vlymer sm har tagits ut. Bbinved är ckså ett fantasieggande namn men även detta står för kubb; lövkubb sm skulle resultera i ämnen för exempelvis parkett. Detta srtiment redvisas bara en gång Trligtvis är det ungefär samma sak sm björksticks, alklump ch lövkubb, berende på lika persner står kubben redvisad på lika sätt. Enligt uppgift användes björksticks/björkklump vid bbinindustrier. Bbin är själva metden att ta ut små ämnen för att undvika skadr ch kvistvarv. Lövkubb är förstås samlingsnamnet för kubb av lika slag sm redvisas tillsammans. Namnet används under 50-talet då inget av de övriga kubbsrtimenten finns kvar vilket än mer stöder terin att man helt enkelt inte rkat skilja på de lika träslagen i redvisningen. ns :sivt les ~rs Vad gäller timmersrtimenten tar man alltså ut samma sak under hela periden men för kubben använder man lika namn. Massavedsrtimenten Granmassaved är det massavedsrtiment sm används i början. Under 20-talet tas inget annat än granmassaved ut ur skgen berende på att det massabruk sm det är möjligt att transprtera till. Lessebbruket. bara använder gran. Granmassaved redvisas även under 30- ch 40-talen. Tallmassaved kmmer alltså först 1931 då massabruket i Mönsterås har öppnats. Detta srtiment används sedan fram ti då all massaved redvisas i klump. Undantag är dck lövmassaved ch då speciellt aspmassaved sm hela tiden redvisas separat. nt. ta Kngaved är ett srtiment sm används under 30-talet. Ännu ett av dessa fantasieggande namn sm får en ganska trivial förklaring. Srtimentet innefattar granmassaved sm ska till Kngabruket i närheten av Tingsryd. Från ch med 1948 redvisas alltså all barrmassaved rätt ch slätt sm massaved, ch så är det än idag skulle jag tr. All massaved helbarkades fram till slutet av SO-talet då barkad massaved började användas. Massaveden var två meter lång ch dimensinerna var ner till 7.5 cm i tpp, förutm för klenmassaved sm fick vara upp till 7.S cm. Klen tallmassaved kunde säljas sm kämfattig tallmassaved ch användas vid sulfitkkning på Bökshlms bruk vid Braås. Under peridens gång har massaveden ökat kraftigt. Under 30-talet var uttaget mycket högre än tidigare. man tg då ut ungefär 700 m 3 f årligen. Uttaget går ner under 40-talet ch från mitten av 50- talet kmmer den riktiga bmen. Kurvan över den uttagna vlymen stiger brant uppåt ch passerar m 3 f.

4 12 Vedsrtimenten Ved var ett flitigt använt srtiment under den studerade periden, även under de sista åren vilket man kanske inte trr. Anledningen till att man tg ut mycket ved så pass sent var att landstinget själv var en str vedförbrukare. Brytpunkten km strax efter 1960 för enligt uppgift har veduttaget varit i princip nll under de senaste decennierna. Man tg ut en uppsjö av lika srters ved: Långved var ved sm var längre än en meter. I övrigt fanns inga riktlinjer. Långved tas ut en enda gång under 20-talet ch sedan inte förrän på 50-talet då det används under flera år. En meter var standardlängden ch användes för ls Kastved sm var det stra srtimentet. Kastved innehöll de flesta veds rter ch benämns ibland brännved. Kastved används under hela periden men under vissa år är redvisningen helt uppdelad på de lika vedslagen. De är: I: a Bkved vilket innebär bkved av prima kvalitet. I:a Björkved I:aBarrved I:aAlved ll:a Blandved sm var ved av lite sämre kvalitet. ll:a Björkved Pannved sm var ved av klent virke (mindre än ti centimeter i tpp). Srtimentet kallades ls kastved därför att veden lades i kastar, högar av srterad ved. Dessa kastar var en meter breda ch en meter höga ch innehöll följaktligen ungefär en kubikmeter. En viktig anledning till att man tg ut mycket ved var att det inte fanns någn avsättning för annat än granmassaved i början. Därför sålde man brännved av lövträ ch tall. Ved av prima kvalitet klövs den övriga veden randbarkades innan den såldes. F PI pe va lä G se S1 ål s '{ aj fl [ u h P 1 s ] Kakelugnsved höll inte heller standardlängden en meter utan levererades ca 30 cm lång. Den p~.:i'~uv_ då precis till kakelugnar, den var alltså färdig att använda. Kakelugnsveden lastades på järnväg vid Eskilsryds statin för vidare transprt till stadsbrna. Veden var av björk ch srtimentet användes bara under 20-talet. Ved på rt såldes ckså men i liten mfattning.

5 13 Övriga srtiment ffi L en p Förutm de tre stra huvudkategrierna fanns en hel del övriga srtiment. Prps tgs ut därför att avsättningen var dålig för klent tallvirke. Srtimentet användes under hela periden ch mest tgs ut under 20-talet ch åren efter kriget fram till peridens slut. Användningen var sm stöttr i engelska gruvr. Prps var helbarkat tallvirke i massavedsdimensiner sm höggs i längder m fem till åtta ft. Gärdsel var klent barrvirke sm användes till gärdsgårdar, fta kallat slanr. Tgs ut i huvudsak under senare delen av 20-talet men även enstaka år fram till en Stör kallas fta krakstör ch var klent barrvirke. Störarna var ca två meter långa ch spetsade i båda ändarna. De användes vid trkning av sädeskärvar. Tgs ut under 20- ch 30-talen. Sparrar var klentimmer sm användes till exempelvis takknstruktiner. Tgs ut i början av 30-talet. Träullsved var sm namnet antyder virke sm användes till träullsframställning. Detta srtiment används endast under mitten av 30-talet. Virket man använde för detta ändamål var barrvirke, ca en meter långt ch med en tppdiameter ner till ti centimeter. Diverse virke var virke sm av någn anledning inte särredvisades. Jag har tyvärr inte lyckats luska ut vad sm skulle kunna tänkas redvisas sm diverse. Man tycker att med alla dessa srtiment, vad hade då några till spelat för rll. Hursmhelst handlar det m ytterst små vlymer utspridda över hela periden.. Telefnstlpar tgs bara ut under mitten av 20-talet, detta naturligtvis berende på att den typ av träd sm behövs var mycket vanliga på fastigheten. )ch ade Stängselstlpar är ett srtiment sm används under 20-talet. Under 30-talet redvisas stlpar avsedda för staket sm enpålar ch ekpålar. Den senare halvan av periden tar man inte ut stängselstlpar över huvud taget. En liten mängd lärkvirke har tagits ut på fastigheten under 50-talet. Jag lät den tillhöra övriga srtiment då det handlade m så trligt små mängder. Husbehvsvirke Till sist bör ckså nämnas att man tg ut ett 37:e srtiment, nämligen husbehvsvirke. Det användes till förvaltningsbyggnaden sm fanns på fastigheten ch till arrendatrerna. Mängderna det handlade m var ganska blygsamma. Det mesta utgjrdes av ved.

6 14 Tankar Varför använde man då alla dessa srtiment? En anledning till antalet srtiment är sm nämnts tidigare att samma sak kallades vid lika namn lika år. En annan är förstås att det vi nu kallar massaved delade man upp i granmassa, tallmassa ch så vidare, liknande mönster för andra srtiment. Sedan är det naturligtvis så att man tg ut saker sm inte används idag, ett bra exempel är de lika srtimenten sm användes till stängsel. Nu har man metallstlpar ch eltråd. Den manuella avverkningen ch det manuella systemet tillät stra mängder specialisering ch den mänskliga hjärnan kan hålla reda på betydligt fler än sextn srtiment. Sextn lika var vad man tg ut sm mest. Detta gjrde att det egentligen inte fanns några andra begränsningar än råvaran. Varför då snåla med antalet srtiment? Diagram Jag har gjrt en hel del diagram utifrån materialet ch en del av dessa redvisas sm bilagr. Det vara lämpligt att kmmentera dem en smula. Då man studerar det ttala uttaget (bilaga 1) knstaterar man att det hela tiden ökar. Dck finns stra variatiner mellan år. Den sista halvan är det stabilare ökningen syns tydligt. Om man istället tittar på den ttala behållningen (bilaga l) ser man tydligt mvärldfaktrer sm depressinen 1922, de dåliga åren i början av 30-talet ch Krea-bmen i början av 50-talet. Det är ckså anmärkningsvärt hur mycket högre behållningen är i slutet av periden. Sm bilaga 2 finns en översikt över antalet srtiment. Jag trdde helt klart att man skulle se en dramatisk nedgång på slutet men den uteblev. Det tgs ut en hel del lika saker även Dck trr jag att man mer ch mer använde sammanställningar där bara timmer, massaved ch ved redvisades. Timmerandelen av den ttala avverkningen (bilaga 3) är anmärkningsvärt låg. Detta på fastighetens histrik ch de kraftiga avverkningar sm utfördes av den föregående ägaren. Det inte mycket timmer kvar helt enkelt. Det ttala uttaget massaved (bilaga 3) har redan kmmenterats. Bib Bill Bil. Bil: Bil Bil KE Be Vi St Avslutning I mitt mycket mfattande ch detaljerade material finns uppgifter m kstnader vid avverkning. Det finns kstnader för huggning, lunning, framfrsling, distributin ch barkning redvisade. De är väldigt spännande men tyvärr har inte mfattningen på detta arbete tillåtit någn närmare studie av dem. Det bestående intrycket för mig är att det skedde mindre förändringar under periden än jag trdde. Det är ckså intressant att se hur trligt lite de srtiment sm vi frtfarande använder har förändrats. Man kan ckså fundera på m inte trenden med många srtiment kan kmma tillbaka. Man talar m kundanpassning ch kundrderstyming ända ute i skgen. Det kanske kan vara någt? Och förresten, vem har inte hört talas m japanstck ch nrgeved?

7 15 Bilagr ch Bilaga l Ttalt virkesuttag Bilaga l Ttal behållning Bilaga 2 Antal srtiment Bilaga 3 Andel timmer av det ttala uttaget Bilaga 3 Ttalt uttag av massaved ~r n Källr Bkslut ch statistik för Kalmar läns södra skgsallmänning, Skgssällskapets Förvaltning AB Virkesliggare för Kalmar läns södra skgsallmänning, Skgssällskapets Förvaltning AB kan rar Bengt Alstad, pensinerad skgsförvaltare, Skgssällskapets Förvaltning AB Stig Sandestig, pensinerad distriktschef, Skgssällskapets Förvaltning AB ~ se :k ts. Jet

8 Ar kr I\J.j:. O> r I\J f 1933!. C" 1935 (I) ::r 1937!!: -::s _ ::s (,Q Ar <n <n m3t ~ I I ::t: (J) s::: s::: C/J 3 g- 3 ::s- ~ tu I\J <n ~ 8 ffi ~ -f 9. D> ::; D> (,Q ~ ii> c tu -" --' 0'\

9 17 Ar J »::s e!. en lp. tu O ca 1939 tu a - I\:) 3 (I) 1941 ::s

10 m3f I\) I\) V3 V3./:l I\) J>- O') r I\) J>- O') r 01 O 01 O 01 O 01 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Ar Ar i 1929 O 1931 S» 1931 ::; ):l :::s c. --' S» ~!P- CP en en _. ili"' 1937 S» 1937 (Q Il> < (I) V C. 3 - (I) en ""'l 1941 c 1941 S» (,Q m3f

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1 Expeditin Pik Lenin Reseinfrmatin Utrustning Reseaptek Tidsplanering Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins 2012 1 Välkmmen till Expeditin Pik Lenin! Vårt huvudmål med denna expeditinsresa

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer