PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING"

Transkript

1 PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Seminarie-PM KPP306 D-nivå 15hp Mälardalens högskola februari 2008 Akademin för innovation, design och teknik, IDT Cecilia Grubbström, Inpre 4 Sandra Karlsson, Inpre 4

2 Innehållsförteckning PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING... 1 SEMINARIE-PM... 3 BAKGRUND... 3 INDUSTRIDESIGNER... 3 VAD ÄR INDUSTRIDESIGN (ID)?... 3 BEHOVET OCH VIKTEN AV ID... 3 ÄR INDUSTRIDESIGN VÄRD INVESTERINGEN?... 4 INDUSTRIDESIGNPROCESSEN... 4 LEDNING AV INDUSTRIDESIGNPROCESSEN... 5 BEDÖMNING AV KVALITÉN PÅ INDUSTRIDESIGN... 6 ANALYS OCH DISKUSSION... 7 DEFINITIONEN AV ID... 7 KOSTNADER FÖR INDUSTRIDESIGN... 7 VIKTEN AV INDUSTRIDESIGN... 7 VÄRDET AV ID... 7 INDUSTRIDESIGNPROCESSEN... 8 FÖRETAGSIDENTITETEN... 8 TEKNIK- OCH ANVÄNDARDRIVNA PRODUKTER... 9 KVALITETSBEDÖMNINGEN PÅ ID... 9 SEMINARIEFRÅGOR

3 Seminarie-PM Bakgrund Detta seminarie-pm ska dels leda till en sammanfattning av författarnas åsikter i ett specifikt kapitel i boken, Product Design and Development av Ulrich, T. och Eppinger, S. Det aktuella kapitlet som gäller är kapitel 10 som handlar om industridesign, Industrial Design. Utöver författarnas synpunkter på ID (industridesign) skall även diskussion och en kritisk analys formuleras. Slutligen skall ett antal frågor formuleras så att de kan behandlas vid det aktuella seminarietillfället. Industridesigner Industridesignerns primära uppgift är att få utseendet av en produkt att relatera till användarens upplevelse, så som produktens estetiska attraktion och dess funktionella gränssnitt. Vad är industridesign (ID)? IDSA (Industrial Designers Society of America) definierar industridesign som Den professionella service av att skapa och utveckla koncept och specifikationer som optimerar funktioner, värdet och utseendet för produkter och system, till nytta för både användaren och tillverkaren. Industridesigner fokuserar till största del på formen och användareinteraktionen hos produkter. Det finns fem kritiska mål som en industridesigner kan hjälpa ett produktutvecklingsteam att nå när en ny produkt ska utvecklas. 1 Användbarhet: Produktens gränssnitt ska vara säkert, enkelt att använda och intuitiv. Varje del bör vara formad så att den kommunicerar sin funktion med användaren. Utseendet: Färg, form, linje och proportioner ska sammansättas till en angenäm helhet. Lätt underhållen: Produkterna måste också designas för att kommunicera hur de ska underhållas och repareras. Låga kostnader: Färg och kännetecken har stor inverkan på verktygs- och produktionskostnader så dessa måste ses över med jämna mellanrum av teamet. Kommunikation: Produkternas design ska kommunicera företagets designfilosofi och mission via de visuella egenskaperna av produkterna. De tidigare Europeiska designerna trodde på att en produkt ska skapas och designas inifrån och ut. Formen skulle följa funktionen. Europas designer var i huvudsak arkitekter och ingenjörer medan de amerikanska designerna i själva verket var teaterdesigner eller illustratörer. De amerikanska designerna såg mer till utsidan än till funktionaliteten. Behovet och vikten av ID Kostnaderna för industridesign varierar enormt för olika produkter. För en produkt med ringa mänsklig interaktion som t.ex. industriutrustning ligger kostnaden för ID lågt, ca $10,000 och för en produkt som t.ex. en bil, kan kostnaderna för ID komma upp i flera miljoner dollar. Författarna tillägger att dessa kostnader ändå är låga i förhållande till vad summan för den totala produktutvecklingen hamnar på. 1 Dreyfuss (1967) 3

4 Alla produkter kan förbättras med hjälp av industridesign. Desto mer mänsklig interaktion en produkt kräver, desto viktigare är industridesignerns arbete med ergonomi och estetik av produkten för att produkten ska nå framgång. Utifrån de två behoven, ergonomi och estetik, går det att värdera vikten av industridesign. För att förtydliga de ergonomiska behoven används frågor så som; hur lätt är det att använda och sköta produkten? Hur många interaktioner krävs för produktens funktioner? Och vilka är säkerhetskraven för produkten? Det går att kartlägga de estetiska behoven med hjälp av frågor så som; kräver produkten visuell differentiering? Hur viktigt är image, ägarstolthet eller mode för produkten? Kommer en estetisk produkt att hjälpa till att motivera de som ingår i utvecklingsteamet Är industridesign värd investeringen? Chefer vill ofta veta hur mycket pengar som ska investeras i ID för en viss produkt eller tjänst. Det är svårt att svara på denna fråga exakt men det finns olika sätt att se på kostnaderna och vinsterna vid investering i ID. Kostnaderna för ID innefattar direkt kostnad 2, produktionskostnad 3 och tidskostnad 4. Fördelarna med att använda sig av ID inkluderar både en produkt som appellerar kunden och större kundtillfredsställelse genom ytterligare eller bättre karaktärsdrag, stark identitet genom märke och differentiering. Dessa fördelar kan ofta översättas med att ett högt pris kan sättas på produkten och/eller stora marknadsandelar kan erövras. Enligt författarna är det alltså svårt att se hur mycket som ska investeras i ID och hur mycket som utvinns av det. Genom att få insikt i de olika kostnaderna och vad eventuella fördelar skulle kunna ge kan en uppskattning av ID-investering göras. Boken ställer frågan hur industridesign kan vara grundläggande för företagsidentitet. Företagsidentiteten visar företagets ansikte utåt och det är ofta det första som kunden ser. Identiteten skapas genom reklam, logotyper, uniformer hos de anställda, byggnader och förpackningar. I produktbaserade företag spelar ID en viktig roll vid bestämmandet av företagets identitet. Industridesign bestämmer produktens utseende som direkt kopplas samman med kundernas uppfattning om företaget. Ett företag som skapar olika produkter med konsekvent design och utseende känns igen av marknaden. Detta igenkännande kan skapa en positiv association till kvalité och förmå kunder att försätta köpa företagets produkter. Några exempel på företag som utifrån satsningar på ID har lyckats skapa sig starka företagsidentiteter är Apple Computer Inc., Bang & Olufsen a/s, BMW AG och Motorola Inc. Industridesignprocessen De flesta industridesigners följer en process för utformningen av estetiken och ergonomin hos en produkt. Denna process kan variera en del beroende på företaget och projektet i sig. Men i stort följer industridesignprocessen dessa sex steg: 1. Analys av kundkrav Utföra marknadsundersökningar, intervjuer, sätta ihop en fokusgrupp. Det gör så att industridesignern får en betydande förståelse för interaktionen mellan kund och produkt. 2 Kostnad för designers, material, modeller och övriga kostnader. 3 Ytfinish, form, färg m. fl. detaljer påverkar kostnad för verktyg och/eller produktionskostnaden. 4 Ibland krävs ändringar i produkten och då krävs återgång i produktionen vilket leder till försenad lansering av produkten och därmed extra kostnader. 4

5 2. Konceptframtagning Här bör industridesignern arbeta tätt ihop med ingenjörerna. Skisser av olika koncept tas fram. Produktens form och användargränssnitt ligger i fokus. Koncepten grupperas och utvärderas i förhållande till kundbehov, teknik, kostnad och tillverkningssätt. 3. Vidareutveckling av koncept Framtagning av mjuka modeller av de mest lovande koncepten. Dessa modeller är viktiga för att kunna visualisera produkten i tre dimensioner där man kan ta och känna på produkten. 4. Fortsatt vidareutveckling och val av koncept Framtagning av hårda modeller och renderingar av ritningar. Renderingarna används ofta för färgstudier och för att se kundernas reaktioner på produkten. Hårda modeller kostar ofta väldigt mycket, så utvecklingsteamet tar bara fram någon enstaka. 5. Kontrollritningar eller kontrollmodeller Dessa ritningar eller modeller dokumenterar funktioner, utmärkande drag, storlek, färgval, ytbehandling och huvuddimensioner och används för att sätta ihop den slutliga designmodellen eller andra prototyper. 6. Samarbete med ingenjörer, tillverkare och återförsäljare Industridesignern måste fortsätta att arbeta nära ingenjörerna och tillverkarna i den efterföljande produktutvecklingsprocessen. Med hjälp av 3D CAD program kan industridesignern snabbare arbeta fram detaljerade koncept, vilket leder till fler innovativa lösningar. Dessa program kan hjälpa till med kommunikationen inom produktutvecklingsteamet vilket kan eliminera många misstolkningar som manuella skisser kan ge. Ledning av industridesignprocessen Timingen av ID beror på vad för sorts produkt som ska designas. För att förklara timingen av ID klassificeras produkten som en teknikdriven produkt eller som en användardriven produkt. Utvecklingen av en teknikdriven produkt kräver mer av ingenjören än av industridesignern, eftersom kunden oftast köper produkten på grund av det tekniska innehållet. Industridesignerns roll blir här begränsad till att paketera in kärntekniken. De användardrivna produkterna har en hög grad av interaktion med användaren. Därför är det viktigt att användargränssnittet är säkert, enkelt att använda och enkelt att underhålla. Produktens design är viktig för att differentiera produkten på marknaden och för att skapa stolthet hos ägaren. Den tekniska funktionen hos produkten kan vara viktig, men den särskiljer inte produkten. Industridesignerns roll blir här viktigare då utvecklingsteamet fokuserar på användarvänligheten. Industridesign är med först vid slutet av produktutvecklingsprocessen av teknikdrivna produkter, men vid utvecklingen av användardrivna produkter är industridesignern med genom hela processen enligt boken. Där kan den till och med dominera i produktutvecklingsprocessen. 5

6 Bedömning av kvalitén på industridesign Enligt boken finns det vissa parametrar att ta hänsyn till vid bedömning om en färdig produkt upp nått sitt mål vad gäller industridesignen. Det finns fem olika kategorier för att utvärdera produkten och dessa matchar Dreyfuss s fem kritiska mål för ID (se ovan). Varje kategori har ett antal olika frågor kopplade till sig. Kvaliteten på användargränssnittet. Produktens emotionella lockelse. Möjligheten att underhålla och reparera produkten. Resursanvändandet. Produktens differentiering. 6

7 Analys och diskussion Definitionen av ID Starten för gruppen diskussion var författarnas definition av industridesign. Definitionen löd: The professional service of creating and developing concepts and specifications that optimize the function, value, and appearance of products and systems for the mutual benefit of both user and manufacturer. Författarna anser att denna definition är så bred att den inkluderar alla aktiviteter i hela utvecklingsprocessen. Vi har analyserat och funderat över vilka steg som finns med i utvecklingsprocessen för en produkt eller tjänst. Genom vår analys över processen har vi kommit fram till att författarnas definition är så pass bred som de påstår. Dock har en fundering uppstått då vi undrar när processen tar slut. En produkt har en viss livstid och vad händer med produkten efter dess död. Många produkter innehåller flera olika delar, bland annat delar i plast eller elektronikdelar. Gruppen tycker att ID bidra till att produkten enkelt och smidigt ska kunna återvinnas eller återanvändas. Kostnader för industridesign Författarna tar upp att kostnaderna för ID varierar enormt för olika produkter beroende på hur mycket interaktion produkten har med användaren. Vi i gruppen håller med om att det är rimligt, eftersom produkter som t.ex. en hårddisk inte behöver så mycket ID som en mobiltelefon. På en hårddisk är det tekniska innehållet som användaren är intresserad av och inte utsidan, utan ID s uppgift blir enbart att paketera tekniken. En mobiltelefon bör däremot vara mycket ergonomisk och ha en design som gör att ägaren känner stolthet, vilket gör att ID s roll blir mycket större. Sen när det kommer till att kostnaderna för ID är låga i förhållande till den totala summan för utvecklingen av vissa produkter är förståeligt eftersom tekniken ofta kostar många gånger mer än ID som t.ex. för en Jumbo Jet kostar ID runt $100,000 men den summan ligger ändå nere på ca 2 % av den totala kostnaden. Vikten av industridesign Behovet av ID är självklart beroende på vad det är för sorts produkt om ska utvecklas. Eftersom en del produkter inte kräver någon större interaktion med användaren så behöver inte det läggas så mycket tid på ID för just den produkten. Författarna skriver att vikten av ID kan mätas utifrån de två kategorierna ergonomi och estetik. Gruppen anser att en produkt som kommer att vara i ögonfånget av användaren eller av andra personer, som t.ex. en bil, kommer att öka i status om ID har fått en stor roll under framtagandet av produkten, men för en produkt som knappt kommer att synas behöver inte ID involveras förens mot slutet av projektet. Värdet av ID Det är alltid svårt att bedöma hur mycket som ska satsas på ID när en ny produkt eller tjänst ska utvecklas. Diskussionen i gruppen kretsade kring att det och vilket företag det gäller. Det hela beror på vilken målgrupp en viss produkt eller tjänst ska nå och vilket syfte denna produkt ska ha för användaren. Det finns alltid kostnader att ta hänsyn till och utifrån dessa sedan avgöra hur mycket som är värt att lägga på ID. Är det tillexempel en slaskrensare som används för sin funktion och inte för sitt utseende så finns inte ett stort behov av ID. Det är en enkel produkt och som ska produceras i miljoner. Är det däremot en produkt som användaren 7

8 har hög interaktion med finns tydliga krav på satsningen på ID. Det är en produkt som även ska vara visuell för användaren. Företag som utvecklar och producerar sådana produkter bör enligt gruppen satsa relativt stora summor pengar på ID för att lyckas. Här håller vi alltså med författarnas resonemang på sida 191. Eftersom kostnaderna för ID kan beräknas genom summan av direkta kostnader, produktionskostnader och tidskostnader gäller det hålla dessa kostnader nere. Där har gruppen kommit fram till att det bästa är om ID är med från start i processen. Detta för att minimera att ändringar måste göras i slutet och tidskostnaderna ökar beror på från produkt till produkt. Industridesignprocessen I det här kapitlet går boken igenom industriprocessens sex steg. Dessa steg följer i stort de steg som vi i gruppen fått lära oss i våra studier. Vi tycker att de verkar vara logiska. I det första steget ska marknaden läsas av och en fokusgrupp ska sättas samman. Detta för att få en bra förståelse för kunder, produkt och marknad. Vi i gruppen stämmer helt in med boken, men vill även tillägga att det ofta är viktigt att industridesignern är med redan från början av projektet för att tillsammans med ingenjörerna få fram kraven på produkten. Konceptframtagning är det andra steget. Här bör ID arbeta nära ingenjören. Olika konceptskisser tas fram där användargränssnittet ligger i fokus. Koncepten utvärderas i förhållande till kundbehov, teknik, kostnad och tillverkningssätt. Gruppen anser att ID och ingenjören absolut ska arbeta nära varandra i den här fasen. Det gör att det inte kan uppstå lika många missförstånd dem emellan, vilket leder till färre problem i senare delar av projektet. I steg tre där vidareutveckling av koncept sker, tas mjuka modeller fram av de mest lovande koncepten. Det här steget är mycket bra att inte missa anser gruppen. Här kan utvecklingsteamet se och känna på produkten och få lite mer verklig uppfattning av den. Steg fyra går ut på vidareutveckling och val av koncept. Här görs rendering av ritningar och framtagning av hårda modeller. Gruppen tycker att det här steget är bra för att presentera produkten för eventuella kunder och för att själva få en bättre uppfattning om hur produkten ser ut i sin rätta miljö. Kontrollritningar och kontrollmodeller ingår i steg fem. Det är dessa modeller eller ritningar som den slutgiltiga modellen eller prototypen byggs efter. Vi i gruppen kan bara hålla med om att det är logiskt. I det sista steget, steg sex, ska ID fortsätta det nära samarbetet med ingenjörerna och tillverkarna. Här förstår inte gruppen riktigt varför det nära arbetet ska fortsätta. Vi anser att ID inte kan tillföra något i den fortsatta processen då ritningar och modeller är godkända om det inte blir några sista ändringar innan produkten släpps på marknaden. Företagsidentiteten För ett företag är ID väldigt viktig. Företagets bild utåt är logotyper, uniformer och produktutseende. För att skapa en igenkännande linje hos ett företag är det viktigt för dem att satsa på ID. Vi håller med författarna om att företagsidentiteten påverkar ett företags position på marknaden 5 (sida 196). Producerar ett företag en produkt som ger ett mervärde för kunden kan kunden fortsätta köpa just det företagets kommande produkter. En bra upplevelse ger mersmak. 5 Olins (1989) 8

9 Teknik- och användardrivna produkter Boken beskriver att timingen när ID kommer in i projektet är viktigt beroende på om det är en teknikdriven produkt eller en användardriven produkt. För den teknikdrivna produkten kommer ID sent in i projektet. Detta beror ofta på att det är en produkt som företaget vill få ut snabbt på marknaden eller en produkt som inte behöver något estetiskt intryck. De produkter som kommer ut snabbt på marknaden får senare konkurrenter, vilket leder till att produkterna behöver vidareutvecklas och då kommer ID att spela större roll. Enligt boken ska en användardriven produkt vara ergonomisk, lätt att använda och vara enkel att underhålla. Detta gör att ID bör vara med redan från början av utvecklingsprocessen. Gruppen anser att ID skapar mervärde för produkten vilket gör att produkten särskiljs från andra produkter vilket leder till vinst på marknaden. Kvalitetsbedömningen på ID För att utvärdera kvaliteten listar författarna fem olika faser som ska analyseras. Under dessa faser ställs ett antal frågor som vi känner är relevanta och ger ett bra underlag för utvärderingen. Gruppen funderar på om inte några av dessa frågor kan användas under hela utvecklingsarbetets gång. Vi utvärderingen av kvaliteten kan det finnas något som inte motsvarar önskad effekt och då kan det bli kostsamt att göra om ett eller flera steg. Genom att se över dessa frågor tidigt i processen kanske det går att minimera extra kostnader på grund av dålig kvalitet. Seminariefrågor Vad är det som gör att ID är viktigt för att en produkt ska gå med vinst? Vilka typer av produkter skulle inte gynnas av ID? Varför behöver inte ID vara med från början vid utvecklingen av teknikdrivna produkter? Vad skulle ID kunna tillföra om ID skulle vara med från ett tidigare stadium i ett sådant projekt? ID kan beräknas genom vissa kostnader. Vad skulle kunna göras för att minimera tidskostnaderna? Diskutera olika lösningar. Vad kan göras av en ID för att minska tillverkningskostnaderna? 9

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Akademin för Innovation, Design och Teknik Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Produkt- och processutveckling, KPP306 3 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling,

Läs mer

Vikten av design i produktutveckling

Vikten av design i produktutveckling Vikten av design i produktutveckling Bild: Jonas Lindström KN3060, Produktutveckling med design Kjell Nilsson, INPRE 4 Handledare: Rolf Lövgren 1 Inledning Ratten på en ipod. Handtaget på Gillettes rakhyvel.

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Produktspecifikationer och QFD Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Innehållet i presentationen Målspecifikation (target specification) Vad ska man tänka på vid kravställning?

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen KN 3060 Produktutveckling med formgivning 10 p D-nivå Utfört av: Hanna Forsberg Examinator: Rolf Lövgren Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.2

Läs mer

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Allmän kursinfo Sammanfattning av kapitel 1-3 Produktplanering, kapitel 4 Kort paus, 10 min Identifiering

Läs mer

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Product Design and Development, Ulrich och Eppinger 2008 Kapitel 12 Sebastian Englund Victor Asting Syfte och metod Syftet med detta PM är att en

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola. Lina Bjelkenäs

Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola. Lina Bjelkenäs Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola Lina Bjelkenäs Sammanfattning Jag har valt att fördjupa mig inom semiotik och då främst produktsemiotik.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

MIN SYN PÅ KUNDINVOLVERING I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSER

MIN SYN PÅ KUNDINVOLVERING I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSER MIN SYN PÅ KUNDINVOLVERING I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSER Erik Eriksson Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling IDP Mälardalens högskola, Eskilstuna, Sverige Erik Eriksson Eskilstuna,

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

KONCEPTGENERERING KPP306

KONCEPTGENERERING KPP306 KONCEPTGENERERING KPP306 HANDLEDARE: ROLF LÖVGREN, RAGNAR TENGSTRAND UTFÖRT AV: SGRP 2 : MIKAEL MATTSSON, HENRIK TROLLVAD, DANIEL FLODQVIST PROGRAM: INPRE 4 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad menas

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Timo Tidtavla Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Att förstå tid Det är inte alltid så lätt att hålla reda på tider och dagar. Vem är inte helt beroende av sin almenacka eller filofax? Ibland

Läs mer

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE SOLIDWORKS SIMULATION SUITE LÖSNINGAR FÖR 3D-KONSTRUKTION SIMULERINGSDRIVEN 3D-KONSTRUKTION OCH TEKNIK Tillverkare inom alla branscher har gjort virtuella 3D-simuleringar till ett värdefullt ingenjörsverktyg

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Metodbeskrivning. Brukarpaneler

Metodbeskrivning. Brukarpaneler Metodbeskrivning Brukarpaneler Brukarpaneler är en metod för att bedöma om en produkt, tjänst eller miljö är lätt att använda. Design för Alla är ett begrepp som syftar till att miljöer, varor och tjänster

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Användarcentrerad design

Användarcentrerad design Användarcentrerad design En drivande kraft för innovation Oskar Jonsson Doktorand i industridesign Industriellt byggande och trämanufaktur innovation över gränserna Session 3 A: Arkitektens och designers

Läs mer

Inkapsling (encapsulation)

Inkapsling (encapsulation) UML UML är en standard för att dokumentera och visualisera sina tankar och beslut under analys och design. Att lära sig allt om UML får inte plats i den här kursen, men vi kommer lära oss vissa delar.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt PPU AB (PPU 204) En kurs HT1 på 7,5 p halvfart Företagsledning: Janne Färm och Niklas Friedler Repetitionsföreläsning 2015-10-29

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER

PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER 2011-01-12 MDH PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER Produktutveckling 3 Fredrik Nyberg Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Prissättning... 3 Samspel... 5 Exempel... 6 Källförteckning... 8 1 Inledning

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

Seminarieuppgift. Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs

Seminarieuppgift. Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs Seminarieuppgift Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs Sophie Danilov & Malin Lindblom 2/28/2012 Identifiera kundbehov I detta kapitel beskrivs den del i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer Produktspecifikationer Kapitlet som vi har sammanfattat och diskuterat beskriver två metoder för att definiera produktspecifikationerna. Här kommer kundbehoven från kapitel 4 i boken att användas. Metoderna

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Marknadsföring & Kommunikation Var tydlig med vad du säljer Presentera dina produkter och tjänster tydligt och lättförståeligt. Det ger ett

Läs mer

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16.

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16. Seminarie PM Managing Projects Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed. 2008. Kapitel 16. Alina Ekström, Annika Henrich & Axel Hällström 2011-02-24

Läs mer

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna Arbetssätt under övningarna Kort introduktion av övningsledaren Påbörja den aktuella veckans uppgift Redovisning: handledaren går runt mellan grupperna en av handledaren utvald person kort redovisning,

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Min syn på ledarskap i PUprocessen

Min syn på ledarskap i PUprocessen Min syn på ledarskap i PUprocessen KPP306 Produkt och processutveckling 2012-04-10 Innehåll Inledning... 2 Definitioner av ledarskap... 3 Ledarens roll i ett projekt... 3 Olika typer av ledarskap... 4

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

Gymnasiediplomet i slöjd Bilaga 3. Bedömningsblankett. Föreskrifter och anvisningar 2010:10. ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online)

Gymnasiediplomet i slöjd Bilaga 3. Bedömningsblankett. Föreskrifter och anvisningar 2010:10. ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Gymnasiediplomet i slöjd Bilaga 3 Bedömningsblankett 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Portfolio Objekt och kriterier för bedömningen Planeringsprocessen

Läs mer

Deadline 2 Beskriv produkten

Deadline 2 Beskriv produkten Deadline 2 Beskriv produkten 2011-02-09 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 2 Beskriv produkten... 2

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

En serie exklusiva plastglas

En serie exklusiva plastglas Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling En serie exklusiva plastglas Examensarbete, produktdesign formgivning KPP 106 15 hp, grundnivå 300 Produkt och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Logotyp. Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter.

Logotyp. Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter. Logotyp Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter. En verksamhets logotyp är vanligen det första som möter

Läs mer

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Luxor Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Styr, kontrollera och begränsa Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på grad även i privata applikationer. Urbaco har över

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer