Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen"

Transkript

1 Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer av skisser... 5 Skiss och tankeskiss... 5 Minnesskiss... 6 Presentationsskiss... 6 Teknikskiss... 6 Förklaringsskiss... 6 Digital skissteknik... 7 Skisser i produktutvecklingsprocessen... 8 Datorbaserade 3D modelleringsverktyg... 9 Varför använda 3D modellering? D modellering i produktutvecklingsprocessen... 9 Prototyper Varför bygga modell eller prototyp? Olika typer av prototyper Prototyper i produktutvecklingsprocessen Slutsatser Referenser

3 Sammanfattning Enligt mig går det att dela in visuella verktyg för design i tre huvudgrupper; Skisser, 3D modellering och prototyper. Skisser och prototyper går i sin tur att dela in i mindre grupper. Skisser kan delas in i: skiss och tankeskiss, minnesskiss, presentationsskiss, teknikskiss och förklaringsskiss [2]. Prototyper kan delas in i: fysiska/analytiska prototyper och omfattande/fokuserade prototyper [3]. Fördelarna med att använda skisser i en designprocess är många. De gynnar utvecklingsprocessen på flera plan, de är kostnadseffektiva och kan göras tillgängliga när som helst. Datorstödd 3D modellering gör det möjligt att digitalt framställa produkten, utföra valfria tester, undersöka tillverkningsmetoder och skapa fotorealistiska renderingar inför en presentation eller liknande. Störta fördelen med prototyptillverkning är att det medför förmågan att kunna hålla och känna på en produkt som ännu inte producerats. Man kan även utvärdera en funktion eller produktens storlek genom att tillverka en relativt enkel fokuserad prototyp. Jag anser att ett visuellt verktyg kan ersättas av ett annat, men bara till en viss gräns. Du kan inte uppnå en 3D modells detaljnivå med skisser. Inte heller kan du erhålla förmågan att hålla och känna på en produkt genom 3D modellering, för det måste en prototyp byggas. Jag anser att skisser är som bäst tidigt i utvecklingsprocessen. När idéer ska genereras och utforskas. När sedan detaljer behöver skapas och utvärderas, tillverkningsmetod bestämmas och hållfasthetstester utföras lämpar sig datorbaserad 3D modellering bättre än skisser. Då prototyper kan vara kostsamma att tillverka och kan medföra att utvecklare låser sig till en design, bör prototyptillverkning tillämpas efter det att man utforskat hela designområdet och möjliga lösningar. 3

4 Ordlista CAD Står för Computer Aided Design. Översätts till datorstödd design CAE Står för Computer Aided Engineering. Översätts till datorstödd ingenjörskonst 3D 3 dimensioner. Höjd, bredd och djup CNC Står för Computer Numerical Control. Ett dator system för att styra verkstadsmaskiner. Inledning Visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen innefattar flera olika typer av verktyg. I denna essä kommer dock störst vikt läggas på visuella verktyg som har stark koppling till design, dvs. skisser, datorbaserade 3D modeller och prototyper. Verktyg som t ex flödesscheman, story boards, tabeller etc. kommer ej behandlas. Frågor jag kommer besvara i denna essä är: Vilka visuella verktyg för design finns att tillgå i produktutvecklingsprocessen? Vilka är för och nackdelarna med dessa? Kan ett visuellt verktyg helt ersätta andra visuella verktyg? Vilka visuella verktyg är passande för vilka faser i produktutvecklingsprocessen? 4

5 Skisser Nationalencyklopedins [4] förklaring av ordet skiss: Utkast; snabb, summarisk framställning i bild eller ord. Skisser har funnits sedan medeltiden och fungerade redan då som ett hjälpmedel för att undersöka och förmedla idéer [2]. Samtidigt som alltmer avancerade verktyg för 3D modellering, prototyptillverkning och liknande ständigt uppfinns, har skisser sett ut och skapats på samma sätt sen medeltiden. Det är därför man inte ser på själva skissen vilket århundrade eller ens årtusende som skissen kommer ifrån, utan på motivet. Varför skissa? Att skissa i samband med produktutveckling resulterar inte bara i föreställande skisser utan gynnar även processen. Jag anser att man kan se på skisser som ett hjälpmedel för tanken. Om man har en idé på en design till en produkt, kan denna idé utvecklas och förbättras när den väl skissas. Det är mer till själva skapandet av skisserna än till själva skisserna. Sketches are a byproduct of sketching Bill Buxton [2]. Fördelarna med en skiss är många. Bl.a. kan den skapas snabbt, kan skapas när som helst, kan visas när som helst och är framför kostnads effektiv. Olika typer av skisser Skisser kan självklart kategoriseras på flera olika sätt. Jag väljer dock indelningen som Bill Buxton använder i sin bok Sketching User Experiences [2]. Han väljer att dela in skisser i kategorier efter syftet med skisserna: Skiss och tankeskiss Minnesskiss Presentationsskiss Teknikskiss Förklaringsskiss Skiss och tankeskiss Skisser som används vid idégenerering är ofta hastigt skapade. Syftet med dessa är rätt och slätt att utforska idéer. Att skissa en idé man tänker på har en förmåga att hjälpa hjärnan att generera flera idéer. Denna typ av skisser kallas ibland även för tankeskisser. Figur 1 Skiss och tankeskiss [2] 5

6 Minnesskiss Skisser kan även fungera som en förlängning av minnet. Genom att snabbt skissa ner en bild som beskriver en idé, kan man erhålla samma idé vid ett senare tillfälle genom att titta på just den skissen. Skissen behöver inte vara detaljerad för hjärnan ska koppla skissen till idén. Hjärnan kommer direkt att associera skissen med den idén även om skissen endast består av ett streck. Figur 2 Minnesskiss [2] Presentationsskiss Presentationsskisser skapas för kunder eller liknande. Dessa skisser ska vara gjorda på ett sätt så att mottagaren förstår, dvs. ska idén förmedlas till en person som saknar kompetensen att läsa ritningar och skisser, behöver skissen utformas så att idén kan förmedlas trotts kompetensgap. T ex kan skisserna göras mer verklighetstrogna för att öka förståelsen. Teknikskiss När en lösning behöver förmedlas eller förklaras snarare än en idé, används skisser som förklarar funktioner mer utförligt än en idéskiss. Dessa skisser är detaljerade och är oftast avsedda för de som faktiskt ska bygga vad som ritats. Figur 3 Presentationsskiss [2] Förklaringsskiss Den här typen av skisser används när något behöver förklaras, så som hur något fungerar eller är konstruerat. Dessa skisser kan vara sprängskisser, genomskärningsskisser eller så kan de vara skisser som delats in i rutor på ett papper för att förklara ett händelseförlopp, som en seriebok. Figur 4 Teknikskiss [2] Figur 5 Förklaringsskiss [2] 6

7 Digital skissteknik Idag finns det verktyg för att digitalt framställa en skiss. Detta kallas ofta för digital skissteknik. Det innebär att, med hjälp av hårdvara och mjukvara kan skapa en digital skiss i en dator. Hårdvaran för att skapa digitala skisser kan bestå av en ritplatta med tillhörande penna, en skärm som tillåter att man ritar direkt på skärmen eller en scanner (det senare alternativet kräver att skissen först skapas på papper). Mjukvaran kan bestå av ett eller flera datorprogram som stödjer hårdvarans funktioner och tillåter bearbetning av skisserna. Främsta fördelen med digitala skisser är enligt mig att det är enklare att göra digitala skisser mer verklighetstrogna och således mer attraktiva för kunder. Andra fördelar är förmågan att lätt kunna skapa varianter av samma skiss, ångra ett ritsträck eller byta färg på skissen med ett knapptryck. Jag anser att digitala skisser har sina fördelar gentemot traditionell skissning, men dessa fördelar uppkommer först då behovet av snygga presentationsskisser uppstår, t ex vid en presentation för kunder eller liknande. Vid idégenerering eller som kommunikationsverktyg ser jag inte behovet av att byta ut traditionella skisser mot digitala skisser. Jag bedömer att det även finns nackdelar med digitala skisser. I och med att det blir enklare att skapa mer verklighetstrogna skisser, finns risken att skisserna överarbetas och designen framstår i kundens ögon som fulländad istället för ett förslag. Figur 6 Fuel Cell Car [1] Figur 7 Fuel Cell Car [1] 7

8 Skisser i produktutvecklingsprocessen Som beskrivits tidigare kan skisser användas i flera syften. De kan vara till hjälp i idégenereringen, underlätta kommunikationen och agera som en förlängning av minnet. Alltså kan skisser användas genom hela produktutvecklingsprocessen. Vad skiljer då skisser från t ex en prototyp? De är båda verktyg för att visualisera en idé eller ett koncept. Jag anser att då skisser står för utkast, ej fulländat, förslag, står prototyp för motsatsen. Vid skapandet av en prototyp är designen nästintill bestämd och endast detaljer kan omarbetas innan produktutvecklingen nått sitt slut. Investeringen som krävs för att skapa en prototyp kontra skisser är även det en stor skillnad då prototyper i regel är betydligt mer kostsamma att tillverka. Det anser jag även är anledningen till att man inledningsvis använder sig av skisser och först mot slutet tillverkar prototyper. Inledningsvis i ett produktutvecklingsprojekt, när förändringar av designen fortfarande relativt billiga, används gärna skisser för att på ett förmånligt sätt undersöka idéer och bibehålla flexibiliteten. Först senare i produktutvecklingen, när designen så gott som fastställts, är man villig att bekosta prototypbygge för att undersöka och utvärdera detaljer och funktioner. I början av produktutvecklingen används gärna skisser som håller designen flexibel och i takt med att skisser, ritningar och 3D modeller blir mer detaljerade ökar upplösningen på produkten och detaljer uppkommer. Figur 8 Goggles [1] 8

9 Datorbaserade 3D modelleringsverktyg 3D modelering är ett sätt att digitalt bygga upp en produkt i 3 dimensioner. Detta görs i regel i ett CAD program på en dator. CAD står för Computer Aided Design. CAD användes för första gången runt 1960 talet i flyg och bilindustrin, men det var först under 1980 och 1990 talet som tekniken verkligen tog fart. CAD kan användas i flera syften. Man kan skapa trådmodeller, 2D modeller, 3D modeller och måttsatta ritningar mm. CAD används vanligast vid detaljerad konstruktion av 3D modeller av fysiska komponenter, men också i produktutvecklingsprocesser för att bl.a. undersöka tillverkningsmetoder, analysera dynamiska egenskaper och för att utforma objekt. Varför använda 3D modellering? CAD program har bidragit till att många företag kunnat sänka sina utvecklingskostnader och förkortat sina designcykler. En av de främsta anledningar till att använda CAD enligt mig är förmågan att analysera en produkt utan att behöva tillverka den. Med simulationer i CAD kan man på ett realistiskt sätt simulera verkliga förhållanden och minska tiden och kostnaderna för att tillverka och testa prototyper[5]. Genom att modellera en produkt i CAD och applicera ljus, färger, material och omge modellen av en så kallad scen, kan mycket realistiska foton skapas. Ljuset, färgerna och materialen ger produkten det utseende man strävar efter och scenen förklarar i vilket sammanhang produkten ska användas i. Då en produkt modellerats upp i ett CAD program, kan modellen användas som underlag vid tillverkning av modell eller prototyp. Detta görs möjligt genom att överföra den digitala modellen till en friformningsmaskin eller CNC styrd fräs. 3D modellering i produktutvecklingsprocessen I takt med att datorer blir alltmer kraftfulla och gränssnittet mellan tekniken och människan ständigt förbättras, blir det lättare att skapa 3D modeller. Man kan idag relativt enkelt modellera flera varianter av en tänkt produkt, analysera egenskaper och undersöka tillverkningsmetoder. Jag tror att det är just i denna fas av utvecklingsprocessen som 3D modellerering gör som mest nytta, när grunddragen på produkten bestämts men detaljer ska fastställas. Liknande digitala skisser, tror jag man bör passa sig för att blanda in 3D modellering i produktutvecklingen för tidigt då jag tror kunder kan uppleva att fotorealistiska 3D modeller står för något fulländat och bestämt. Ytterligare en nackdel med 3D modellering är kostnaderna för att investera i den hård och mjukvara som krävs för att tillämpa verktyget. Figur 9 3D modell skapad i SolidWorks 9

10 Prototyper Nationalencyklopedins [4] förklaring av prototyp: Originalmodell som de följande formerna baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende. Varför bygga modell eller prototyp? Då man ska skapa en ny produktdesign finns risken att många oväntade problem uppstår. Genom att tillämpa prototyper i designprocessen kan produktdesignerna utforska olika lösningsalternativ, utföra tester och hitta fel som kanske annars förblivit okända tills produkten gått till produktion. Genom att skapa en prototyp medför det förmågan att hålla och ta på produkten, vilket jag tror kan vara värdefullt under en utvecklingsprocess. Olika typer av prototyper Det finns flera olika tolkningar på vad som ingår under samlingsnamnet prototyp. Ullrich och Eppinger [3] delar, i sin bok Product Design and Development, in prototyper i två aspekter; fysiska/analytiska prototyper och omfattande/fokuserade prototyper. Fysiska prototyper är modeller används för att utvärdera produktens design och för att testa t ex hållfasthet. Analytiska prototyper används för att utvärdera vissa delar av produkten och består av bl.a. matematiska modeller och datorbaserade 3D modeller. Omfattande prototyper används för att utvärdera produkten i sin helhet, en prototyp som har funktioner och utseende likt slutprodukten. Fokuserade prototyper behöver inte likna slutprodukten utan kan skapas för att utvärdera en teknik, funktion eller storlek. Då man behöver utvärdera en teknik eller funktion, som är kritisk för att slutprodukten skall fungera, kan vissa delar som är avgörande för funktionen friläggas i en prototyp. Prototyper i produktutvecklingsprocessen När man ska förmedla en idé eller ett koncept, är en skiss bra, CAD modell bättre, men bäst är en modell eller en prototyp. En prototyp låter betraktaren undersöka, hålla och känna på produkten innan den börjat producerats. Man kan uppleva designen istället för att bara se på den. Idag kan man göra mycket av produktutvecklingen i CAD program. Det är lätt att utifrån en 3Dmodell ändra färger, analysera och simulera verkliga förhållanden och undersöka möjliga tillverkningsmetoder. Men det ungefär så långt den digitala världen sträcker sig. När det handlar om att få en känsla för hur en produkt t ex känns i handen eller hur väl produkten är anpassad till människans storlek, krävs en fysisk modell. Prototyptillverkning är ett bra sätt utvärdera och ge feedback på detaljer. Om det finns resurser till att skapa en prototyp anser jag att man definitivt ska överväga att använda verktyget. Man bör dock vänta med att bygga prototyper till det att man utforskat design området, eliminerat svagare koncept och bara ett fåtal möjliga lösningar och designer kvarstår. På detta sätt minimerar man risken att bygga prototypen i onödan. Prototyptillverkning kräver olika stor investering beroende på vilken sorts produkt man utvecklar. Men enligt min uppfattning överskrider fördelarna kostnaderna i så gott som alla fall. En nackdel med prototyptillverkning kan vara att om en prototyp tillverkas förtidigt i en designprocess kan designen bli låst till just det utseendet den skapas med. 10

11 Slutsatser Jag kommer i detta stycke svara på frågeställningen i inledningen. Vilka visuella verktyg för design finns att tillgå i produktutvecklingsprocessen? Enligt mig går det att dela in visuella verktyg för design i tre huvudgrupper; Skisser, 3D modellering och prototyper. Skisser och prototyper går i sin tur att dela in i mindre grupper. Skisser kan delas in i: skiss och tankeskiss, minnesskiss, presentationsskiss, teknikskiss och förklaringsskiss. Prototyper kan delas in i: fysiska/analytiska prototyper och omfattande/fokuserade prototyper. Vilka är för och nackdelarna med dessa? Fördelarna med att använda skisser i en design process är många. De gynnar utvecklingsprocessen på flera plan, de är kostnadseffektiva och kan göras tillgängliga när som helst. Datorstödd 3D modellering gör det möjligt att digitalt framställa produkten, utföra valfria tester, undersöka tillverkningsmetoder och skapa fotorealistiska renderingar inför en presentation. En nackdel med datorstödd 3D modellering är att betraktare har en tendens att se t ex CAD modeller som något där designen är bestämd istället för ett förslag. Ytterligare en nackdel med 3Dmodellering är kostnaderna för att investera i den hård och mjukvara som krävs för att tillämpa verktyget. Främsta fördelen med prototyptillverkning är att det medför förmågan att kunna hålla och känna på en produkt som ännu inte producerats. Man kan även utvärdera en funktion eller produktens storlek genom att tillverka en relativt enkel fokuserad prototyp. Nackdelar med prototyptillverkning kan vara de relaterade kostnaderna och risken att produktens design låses till en tidig prototyp. Kan ett visuellt verktyg helt ersätta andra visuella verktyg? Jag anser att ett visuellt verktyg till viss del kan ersättas av ett annat, men bara till en viss gräns. Du kan inte uppnå en 3D modells detaljnivå med skisser. Inte heller kan du erhålla förmågan att hålla och känna på en produkt genom 3D modellering, för det måste en prototyp byggas. Vilka visuella verktyg är passande för vilka faser i produktutvecklingsprocessen? Jag anser att skisser är som bäst tidigt i utvecklingsprocessen. När idéer ska genereras och utforskas. När sedan detaljer behöver skapas och utvärderas, tillverkningsmetod bestämmas och hållfasthetstester utföras lämpar sig datorbaserad 3D modellering bättre än skisser. Då prototyper kan vara kostsamma att tillverka och kan medföra att utvecklare låser sig till en design, bör prototyptillverkning tillämpas efter det att man utforskat hela designområdet och möjliga lösningar. 11

12 Referenser Böcker [1] Design Sketching 3 rd ed, Erik Olofsson & Klara Sjölén, 2007 [2] Sketching User Experiences, Bill Buxton, 2007 [3] Product Design and Development, 4 th ed, Ulrich & Eppinger, 2008 Internet [4] Nationalencyklopedin, Vetenskapliga artiklar [5] Virtual Prototyping for Customized Product Development, Integrated Manufacturing Systems, Mitchell M. Tseng, Jianxin Jiao, Chuan Jun Su, Vol.9, No.6,

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Skisser, ritningar och modeller Centralt innehåll Lgr11 årskurs 1-9 Tekniska lösningar 1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 4-6: Ord och begrepp för att benämna

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Strålande skrivaren Sara

Strålande skrivaren Sara Strålande skrivaren Sara Lyser upp när du skriver, perfekt för att skriva hemligheter i mörker. Se en film på produkten: http://youtu.be/nt1c3xhkid8 Vilket material behöver man? Genomskinlig bläckpenna

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

2009-01-13 Teknik Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Teknik Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Teknik 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

SOLIDWORKS 2015 - Nyheter

SOLIDWORKS 2015 - Nyheter SOLIDWORKS 2015 är en spännande release, fullspäckad med nya funktioner och nya produktivitetsförbättringar som hjälper dig med nya och kraftfulla funktioner, prestandan ökar betydligt och en förbättrad

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

Release Notes för CET Designer 2.6

Release Notes för CET Designer 2.6 Release Notes för CET Designer 2.6 19 september 2011 Fotolabb Fotolabb är ett inbyggt verktyg för att skapa fotorealistiska bilder i CET Designer. Fotolabb genererar framkallningar av högsta kvalitet och

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09 Anteckningar: Renaud Gutkin och Martin Risberg, Swerea Dokumentationen till denna workshop finns samlad på hemsidan www.virtualnation.se, under fliken Arbetsmaterial -> Agendautkast, mötesagendor och minnesanteckningar.

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Diviga diodtavlan Diana

Diviga diodtavlan Diana Diviga diodtavlan Diana En tavla med motivet förbättrat med lysande dioder. Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Plywood 4 mm Träregel 45 x 45 mm Lysdioder

Läs mer

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?...

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?... Autodesk Product Design Suite 2013 FAQ Autodesk Product Design Suite 2013 är ett omfattande och prisvärt produktpaket för digitala prototyper. Verktyg för design, visualisering och simulering hjälper dig

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 DAG: 5 mars, 2012 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Koppling mellan ritning och modell AutoCAD Architecture 2008 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Koppling mellan

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Fördjupningsarbete Prototyptillverkning Anders Svanbom Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Innehåll Inledning... 3 Historia... 4 Bakgrund... 5 Övergripande om olika typer av prototypframtagningstekniker...

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Kravhantering med prototyp

Kravhantering med prototyp Kravhantering med prototyp Mona Lif www.logica.se/userexperience Logica 2008. All rights reserved Kravhantering med prototyp - agenda Fördelar med att använda prototyp Hur gör man Prototyp vs textuellt

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation

Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor. unfettered innovation Kostnadseffektiva, professionella och miljövänliga 3D-skrivare för skolor unfettered innovation Vi har inte stött på något den inte kan göra. Lärare som utvärderar en maskin på en materialkostnad-per-trycktdel-basis

Läs mer

Operatörsbordssystem

Operatörsbordssystem Operatörsbordssystem Genomtänkta totallösningar för avancerade datorarbetsplatser med många bildskärmar Trivsam ergonomi märks på resultatet Nyckeln till väl fungerande kontrollrum och driftcentraler är

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper. Gör rätt första gången värde utöver design

Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper. Gör rätt första gången värde utöver design Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper Gör rätt första gången värde utöver design Tech-Clarity, Inc. 2013 Innehållsförteckning Presentation av problemet... 3 Utökad användning av digitala

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Produktutveckling med möbeldesign, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning Max David Eriksson, 1982 Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå Utbildning Civilingenjörsexamen i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN?

VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN? VARFÖR TEKNIK I FÖRSKOLAN? VARFÖR TEKNIK I SKOLAN? Ekonomiargument Nyttoargument VARFÖR? Demokratiargument Kulturargument Dagens samhälle är ett teknikintensivt samhälle och vi klarar oss inte utan kunskaper

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Vad är nytt i Solid Edge ST7

Vad är nytt i Solid Edge ST7 Siemens PLM Software Vad är nytt i Solid Edge ST7 Re-imagine what s possible Fördelar Hundratals efterfrågade förbättringar Flexiblare 3D-modellering för att undvika flaskhalsar Starkare marknadsföring

Läs mer

CAD. och mer därtill. KTH Industriell Produktion/DKT Lasse Wingård. CAD och mer därtill

CAD. och mer därtill. KTH Industriell Produktion/DKT Lasse Wingård. CAD och mer därtill CAD och mer därtill CAD Computer Aided Design - Datorstödd Konstruktion Standardverktyg för ingenjörer Programvara + Dator Många olika tillämpningsområden skilda programvaror Mekanik verkstadsindustri

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Slutprojekt - CAD SKAPANDET AV MIN G18C

Slutprojekt - CAD SKAPANDET AV MIN G18C Slutprojekt - CAD 1 SKAPANDET AV MIN G18C Vad är CAD? 2 CAD. Ett okänt namn som många inte vet vad det betyder. I största del så betyder det Computer Aided Design. Det finns flera typer av CAD-program.

Läs mer

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Mål och förväntningar Undersöka möjligheterna att använda sig av 3D skrivare för att animera

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

Planera verkligheten i Virtual Reality

Planera verkligheten i Virtual Reality Planera verkligheten i Virtual Reality Mattias Roupé, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 3 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management i Byggsektorn arbetar akademi och företag

Läs mer

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix KNOP Lärande och kompetensdriven produktintroduktion Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix 6 oktober 2011 Helix-dagen, Linköping Agenda Om projektet KNOP Vad är en produktintroduktion?

Läs mer