Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

2 Min syn på att nå en optimal start av en produktutvecklingsprocess Tänkandet är en generalrepetition av handlandet. Citat av Sigmund Freud ( ) Inledning Bra förutsättningar för en bra Produktutvecklingsprocess (PU-process) innefattar till största del att göra tydliga specifikationer på vad som ska tas fram. Det görs bland annat genom kundkrav och produktkrav samt relationer mellan dessa med tydliga mål och värden. Jag anser att PUprocessens slutliga resultat dessutom beror på till stor del hur företaget är organiserat. Allt från att projektet initieras och hur sambandet mellan hur organisationen/företagets nuvarande strategier ser ut och hur projektens specifika väg fungerar. En bra kombination av dessa faktorer skapar enligt mig en bra grund för ett kvalitativt och effektivt arbete. Att åstadkomma en bra grund för PU-processen ger kvalitet i arbetet och kvalitet är en försäkran för både företaget och slutkunden. Företaget får en effektiv process gällande resursåtgång och kunden får en kvalitativ produkt som ger nöjdhet. Vad gällande kundens syn på kvalitet och nöjdhet är den uppfattningen uppbyggd av tre faktorer: 1. Karaktärsdrag som tillfredsställer kunden behov. 2. Karaktärsdrag som är oväntade men positiva för kunden. 3. Oväntade händelser som fel och misslyckanden i produkten. (Sandholm, 2000:17) För att säkra kundens nöjdhet bör ett kvalitetsarbete ske i hela PU-processen. Förutom att aktivt arbeta med kvalitet genom användning av olika verktyg och metoder under PUprocessen är det viktigt med bra förutsättningar. Att göra en produktplanering innan projekt sätts i gång hjälper företaget att se hot och möjligheter med möjligt produktutvecklingsprojekt. Sedan kan en konkret process utvecklas för att arbeta med dessa och för bästa resultat (Värdemodellen, -produktplanering). Idag växlar förhållanden i omvärlden snabbt och att då kontinuerligt jobba med detta kan det hjälpa styrningen att få fram produkter som behövs och se rätt marknad. På Internetsidan Värdemodellen beskrivs de viktigaste aktiviteterna i en produktplanering som: bevaka den egna marknadspositionen uppmärksamma och fånga nya trender och aktörer följa den teknologiska utvecklingen definiera kärnkompetensområden samt fånga nya kunskapsoch applikationsområden återföra resultatet av tidigare utvecklingsprojekt och deras arbetssätt ta fram en balanserad projektportfölj som säkrar framtida konkurrenskraft i produktsortimentet. 2/11

3 De tre första aktiviteterna behandlar omvärldsbevakning och ger företaget en bra blick på vad som händer på marknaden medan de tre senare berör mer företagets interna förutsättningar. Efter att ha konstaterat detta skulle jag vilja dra en parallell till SWOT-analysen som också bygger på dessa aktiviteter. Den analysen sker via de interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot som företaget har. Dessa analyseras sedan efter följande modell i figur 1(Tonnquist 2000: 42). Fördelar = Styrka + Möjlighet Försvar = Styrka + Hot Sårbarhet = Svaghet + hot Fördelar = Svaghet + Möjlighet Figur 1 Analys av SWOT (Tonnquist 2000:42) Pugh tar även upp begreppet Total Design i sin bok The Total Design Activity (1993: 5), där han beskriver begreppet som de nödvändiga aktiviteterna från identifikationen av marknadens och kundens behov till att få en lyckad försäljning av en produkt som uppfyller dessa behov. Han menar att denna aktivitet innefattar produkt, process, människa och organisation. Hans bok har fokus på produkten och PU-processen. Han argumenterar för produkten och menar att det är den som i slutändan medger företaget vinst. Jag ser självklart själv fördelarna med att fokusera på det fysiska resultatet av ett företags prestation men jag inser också vikten i att samtidigt inneha bra processer inom hela företaget för att nå detta. 3/11

4 Produktplanering För att strata och genomdriva ett lyckat projekt ska förutsättningarna innan initieringen av ett projekt vara så bra som möjligt. En enkel modell på hur det kan avgöras om förutsättningarna är bra är genom om att svara på om svaret till följande frågor är känt: Vad ska göras? och Hur ska det göras? (Tonnqvist 2008:21). Enkla frågor anser jag ger möjlighet till att få en överskådlig blick på vad som ska göras, denna överblick kan i sin tur hjälpa att ge en förståelse för inom samtliga inblandade i projektet. Som tidigare nämnt krävs bra planering och därför utförs en produktplanering innan produktutvecklingsprocessen startas. Produktplaneringen är en aktivitet som bearbetar och ser efter produktutvecklingsmöjligheter från marknad, forskning, nuvarande projektteam och benchmarking. Från dessa möjligheter bestäms om projekt är potentiella för uppstart och i sådant fall under vilken period de skall utföras och vilka resurser som ska tilldelas projekten. Produktplaneringen styr PU-processen jäms med organisationens redan satta strategier, bestämmer förhållanden mellan produktportfolierna och håller koll på vilka produktutvecklingsprojekt som pågår inom företaget. Produktutveckling delas in i fyra typer av projekt, första typen är nya produktplattformer, det vill säga en ny produktfamilj. Utökning i produktfamiljen är den andra typen. Den tredje innefattar inkrementella förändringar, vilka är små förbättringar på befintliga produkter. Sista typen av produktutvecklingsprojekt är radikala produktutvecklingar där en helt ny produkt utvecklas. En central del är att inse vikten i att kategorisera dessa olika typer av projekt och arbeta med arbetssätt som passar just den typen. Risker med att inte utföra en bra produktplanering kan tillexempel vara att produkten inte håller i jämförelse med konkurrenter eller kommer ut på marknaden i fel tid. Internt kan även det bidra till att det blir en felaktig resursfördelning i projektet eller att företaget inte har kapacitet att fortfölja projektet. Ulrich et al. beskriver i sin bok Product Design and Development (2008) att produktplaneringsprocessen utförs i fem steg: Identify opportunities, Evaluate and prioritize projects, Allocate resources and plan timing, Complete pre-project planning och Reflect on the results of the process. Det är en linjär process där ett steg i taget utförs (Ulrich et al. 2005:36) se figur 2 på nästa sida. 4/11

5 Essä Figur 2 The product planning process (Ulrich et al. 2005:36) Steg 1 I första processteget ligger fokus i att identifiera möjligheter för produktutvecklingsprojekt genom att samla idéer och behov för för nya produkter och egenskaper(ulrich egenskaper Ulrich et al. 2005:37). 2005:37 Detta steg kan liknas vid aktiviteten att identifiera kundbehov som görs i PU PU-processens processens start. start Att ha en bra databas för att samla idéer och beskrivning av dessa är viktigt eftersom att idéer kontinuerligt kommer från olika håll inom och utanför företaget.. Jag anser att databasen som uppförs bör vara bra strukturerad men att hitta och införa rätt struktur beroende på företag kan vara svårt. Även att att sedan hitta rätt idéer från databasen vid ett senare projekt kan vara svårt. En svårhet et med databaser är att bestämma vilka idéer som är lämpliga att spara, spara eftersom att det som idag kan anses vara omöjligt kanske kan inte är det om något år. Det är ännu en anledning att ta vara på de flesta idéer i ett bra system. Ett bra system skapar skapa ordning och underlättar hantering av nya idéer och minskar dubbel arbete. Har iden redan funnits funnits kanske inte resurser behöver utnyttjas om har inga förändringar i omvärlden eller inom teknologin teknologi hänt sedan dess är det onödigt att undersöka användnings och användningsh förverkligandepotential förverkligandepotential igen. Att kategorisera dessa idéer utifrån fakta som uppger orsaker till de inte gått vidare kan förenkla letandet och möjligheten att förverkliga dem i ett senare skede. Steg 2 I steg två utvärderas och prioriteras prioriteras de olika förslagen för att hitta de med mest potential, potential det görs genom olika strategier. Dessa kan ses utifrån konkurrentperspektiv och från företagets interna eller externa strategier(som strategier(som att se hur marknaden ser ut och vilket produktsegment som är lämpligt) lämpligt). Var det nuvarande produktsortimentet befinner sig på den så kallade kallad Skurvan är viktigt att ta i beaktelse. beaktelse S-kurvan kurvan är ritad utifrån två axlar, där kurvan visar teknikens utfall i under genomförandet (tiden), en), se figur 3. Användandet av metoden den är bra eftersom att den upplyser om en ny variant av produkten produkten är önskvärd eller inte, beroende på den nuvarande produktens uktens S-kurva S kurva. Om den har har den är stagnerat är det ett tecken på att satsa på nytt.((ulrich Ulrich et al. 2005: ). 5/11 /11

6 Att inom företaget använda sig av plattforms uppbyggnad i sitt produktsortiment ger en enkel och snabb möjlighet att erbjuda sina kunder varianter av den produkt som säljs, däremot blir en satsning på en ny idé resurskrävande i och med krav på en ny uppbyggnad, utveckling och nya system. Med hjälp av en product-technology roadmap förenklas processen eftersom den ger överblick på produktsortimentet utifrån en tidsaxel(ulrich et al. 2005:41). Strategin kan även utgå från utveckling av helt nya produkter inom företaget, antingen för en ny marknad eller för en helt ny teknologi. Att arbeta med det sist nämnda kan vara en stor möjlighet om det får ett lyckat resultat men också en stor risk, därför krävs även här en speciell strategi för produktplanering. Förutom dessa ovan nämnda strategier är det viktigt att kontinuerligt se över och arbeta med sin produktportfölj. När förslag ska utvärderas är det även viktigt att ha en bra översikt på sina produkter så att företaget kan se på vad som finns och var de nya förslagen passar in. Det för att kunna skapa en bra balans i sin produktportfölj. Med balans menas att ha en bra blandning av inkrementella produktutvecklingsprojekt och projekt som antar utmaningar av finna och utveckla helt nya idéer (Ulrich et al. 2005:42 43). Steg 3 Figur 3. S-kurva för kopieringsmaskiner (Ulrich et al. 2005:40) Det tredje steget innefattar planering av tid och fördelning av resurser och det är här projektet kan stoppas. Det eftersom att företaget kanske inte har resurser nog att starta upp projektet, beroende på vad för produkt det är och vilken process den kräver. Figur 4 illustrerar kostnaden beroende av vilken typ av produkt förändring i samband med processförändring som krävs. Storleken på cirklarna representerar kostnadsstorleken. Tydligt visar figuren att en helt ny satsning på produkt medför den största kostnaden eftersom den oftast kräver nya tekniker och nya arbetsprocesser vid framtagning och produktion. Sådana kostnader är inte motiverade för ett företag om inte en viss säkerhet 6/11

7 finns, säkerhet i att resultatet blir lyckat och produkten säljbar och ger en positiv intäkt. (Ulrich et al. 2008:43 45) Den säkerheten kan stärkas i och med ett gediget förarbete av projektet. Figur 4 Product process change-matrix (Ulrich et al. 2005:44) Steg 4 I steg fyra startar den kompletta för-projektplaneringen där mål med projektet dess avgränsningar och vilka som ska vara delaktiga bland annat bestäms. (Ulrich et al. 2008:45 49) Steg fyra är det som utger stommen för kommande projektet och därifrån startar själva PUprocessen som förhoppningsvis då har fått de bästa förutsättningarna för att skapa ett resultat som gynnar kunden och en effektiv framtagningsprocess. Det genom en bearbetad förstudie där valda arbetssätt och metoder är bestämda för en effektiv PU-process, bland annat för att få fram rätt krav från kund och på produktegenskaper vilket ger ett bra resultat. Steg 5 Slutligen i steg fem bör en reflektion av resultaten och processen av produktplaneringen göras och utvärderas, vilken i sin tur ger input till kommande produktplaneringsprocesser(ulrich et al. 2008:49 50). Det är som alla verktyg och metoder som används att de ska utvärderas för att dra lärdom inför framtiden, vad som gick bra samt mindre bra och förbättras. 7/11

8 Andra förutsättningar Utöver denna presentation av Produktplanering anser jag att andra aspekter också har del i en bra start för ett PU-projekt. För att optimera PU-processen och projekt i allmänhet är det viktigt att ständigt förbättra arbetet i processen och det kan göras genom att använda sig utav mätningar av prestationen i arbetsteamet samt de verktyg och metoder som används. Design performance Design performance här i denna essä översatt till Designprestation och kan förklaras i form av både kvantitativa prestationer, tillexempel enheter producerade, men också kvalitativa prestationer som till exempel processarbetet vid framtagning av en ny idé till marknaden. Att mäta designprestationen i ett företag stödjer styrningen av projekt eftersom det gör det jämförbart och förenklar kontrollen av projekt. Det blir enklare att mäta effektiviteten och därmed vidta åtgärder i tid genom att motivera både enskilda personer och grupper. Att förbättra prestationen kan göras genom en parallellprocess där värden först tas ut och fastställs kontinuerligt i de olika aktiviteterna under PU-processen. Det som kommer ur den handlingen är till exempel tid för aktiviteter, kostnad och avvikelser från hur det var planerat. Sedan analyseras dessa värden för att se orsaker, styrkor och svagheter i processen samt hur trender och verktyg använts. Detta ger en större förståelse för avvikelserna och värdena ur första steget. Därefter tar det beslut från vad som getts ur analysen för att sedan göra en förändring i design prestationen och därmed PU-processen. (O Donnell et al. 2005:8) Det ser jag som en bra metod att få fram mätbara värden men också en del till att få en bättre process som ständigt utvecklar företaget till de bättre. En utvärderingsprocess som tvingar företaget att se vad som gjorts och hur de kan förbättra sina egna metoder och beslut inom PU-processen. Att utföra detta kan ses som en aktivitet som tar tid och kanske inte prioriteras men jag anser att de bör vägas mot den kunskap och dokumenterade erfarenhet företaget istället får. Specifikt för PU-processen är att den utvärderas utifrån tre olika perspektiv: Design (Artefakt) Performance och Design (Activity) Performance som sedan knyts samman med Key elements of Performance. (O Donnell et al. 2005:12). Utvärderingen sker utifrån att finna värden ur den fysiska artefaktens attribut och aktivitetens resursåtgång för att sedan använda de nyckelvärdena och få fram den egentliga prestationen. En bättre prestation ger effektivitet och en kontrollerad aktivitet ger bättre prestation. Enligt mig är det en given spiral för bra kvalitativt arbete och grund till ett resultat som gynnar företaget och den slutgiltiga kunden. 8/11

9 Positionering Positionering är en annan syn på hur företaget kan förbättra processen inför PU-projekt där företaget positionerar sig på marknaden för att öka imagen utåt och profilen inåt. Enligt Internetsajten Chef.se i deras ordbok, som utgår från boken Management från A-Ö av Bengt Karlöf, anser de att det leder till: Medvetandegöra företagets kompetens. Leda till bättre prestationer. Kommunicera mångfasetterade helheter med organiska samband. Placera utbudet i intressenternas föreställningsvärld. Att uppmärksamma och använda sig av positionering i förtaget underlättar både internt och externt. Det leder i sig till en större överskådlighet på marknaden, vad gällande sina egna produkter. Samtidigt ger det fokus åt företagets strategiarbete och blir därmed en konkurrensfördel(chef.se Positionering). Det anser jag vara ett bra begrepp som förtydligar för samtliga inom företaget en fokusering på vad företaget vill förmedla till omvärlden, vilken image de vill visa. Det är viktigt att hela företaget har en och samma genomsyrande tanke för att öka förståelse för gemensamma mål och att samtliga arbetar för det. 9/11

10 Diskussion Efter att ha presenterat dessa teorier skulle jag vilja sammanfatta min syn på detta med en mening, utan god grund för både den överskådliga företagsstrategin och den interna processen i ett PU-projekt kommer inte ett bra resultat nås och kunden kommer ej att vara nöjd. En självklarhet kan det tyckas vara men det är viktigt att inte glömma bort det. Att ha en parallell process inom företaget som arbetar med dessa verktyg kommer att förbättra arbetet men också ge en gedigen dokumentation som underlättar efterkommande projekt. Inom produktutveckling och projektarbete anser jag att det är en grundläggande faktor att arbeta kontinuerligt med utvärdering av de verktyg, metoder och processer som görs inom företaget. Förståelse för det arbete som måste läggas ner krävs, och förståelse för att det ger ännu bättre resultat i slutändan. Det ger en produkt som är vad kunden önskar, det ger ett resultat som effektiviserar PU-processen och stödjer företagets redan givna strategi. Vilket kan nås genom användning av bland annat produktplanering, design performance och positionering. Jag vill nu sammanknyta slutet av denna essä med citatet i början som sades av Sigmund Freud, jag är säker på att dessa metoder ger övning och färdighet inför handlandet i en PU-process och för att nå ett optimalt resultat. Planering må vara A och O, men motivation och mål behövs för en bra prestation. 10/11

11 Referenser Litteratur Ulrich, K.T. Eppinger S.D. (2008). Product Design and Development. New York: The McGraw-Hill Companies Inc. O Donnell, F.J. Duffy, A.H.B. (2005). Design Performance. London:Springer-Verlag Tonnqvist, B. (2008). Projektledning. Stockholm: Bonnier utbildning AB Sandholm, L.( 2000). Total Quality Management. Lund: Sudentlitteratur Pugh, S. (1993). Total Design. Cornwall: T.J. Press(Padstrow) Ltd. Internet Värdemodellen Produktplanering. [Elektronisk] Tillgänglig: [läst ] Chef.se Positionering [Elektronisk] Tillgänglig: [läst ] 11/11

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen KN 3060 Produktutveckling med formgivning 10 p D-nivå Utfört av: Hanna Forsberg Examinator: Rolf Lövgren Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.2

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Redigeringsteknik och postproduktion

Redigeringsteknik och postproduktion Interaktionsdesign- Metod Metoder för att skapa kunskap om användaren: Behov Preferenser Reaktioner Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder Boken: Part 1 (urval) Interaktionsdesign Teoretiskt fokus för

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Affärsutvecklingen utgångspunkter:

Affärsutvecklingen utgångspunkter: AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG Bland våra små och medelstora företag finns en mindre andel som både har tillväxtpotential och tillväxtvilja. Detta program är avsett att stödja företagaren/ledningen

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1

Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Torsdag 3:e September 13:15 17:00 Föreläsning 2, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Allmän kursinfo Sammanfattning av kapitel 1-3 Produktplanering, kapitel 4 Kort paus, 10 min Identifiering

Läs mer

Min syn på ledarskap i PUprocessen

Min syn på ledarskap i PUprocessen Min syn på ledarskap i PUprocessen KPP306 Produkt och processutveckling 2012-04-10 Innehåll Inledning... 2 Definitioner av ledarskap... 3 Ledarens roll i ett projekt... 3 Olika typer av ledarskap... 4

Läs mer

Rapport Steg 2. Grupp A3. Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown

Rapport Steg 2. Grupp A3. Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown Rapport Steg 2 Grupp A3 Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown 2.1 Produktens livscykel För att underlätta möjligheten att tillfredsställa slutkunden kan en uppdelning

Läs mer

Hur mäta tillväxt och framgång?

Hur mäta tillväxt och framgång? Hur mäta tillväxt och framgång? Sammanfattning av en studie* gjord på 99 företag för att se deras utveckling jämfört med respektive företags utvalda konkurrenter. Den gemensamma nämnaren för de 99 företagen

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

En ökad effektivisering av exploateringsprocessen utifrån intressenternas upplevelser

En ökad effektivisering av exploateringsprocessen utifrån intressenternas upplevelser En ökad effektivisering av exploateringsprocessen utifrån intressenternas upplevelser Helena Pålsson Sammanfattning Exploateringsprocessen är en viktig process för samhällsutvecklingen och för effektiviteten

Läs mer

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen?

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Ett idédokument om praktikbaserade innovationer Mats Segerström & Britt Östlund 2010-12-28 Innehåll 1. Inledning 2. Vad menas med innovation? 3. Bakgrund

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Tips från SAP:s IT grupp i Helsingborg Bakgrund Hösten 2009 bildade vi en arbetsgrupp där vi diskuterade hur IT kan gagna oss i valet

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-10-08 1997:36 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, INNOVATION OCH DESIGN MANAGEMENT, FED 322, 20 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Av kursplanen och betygskriterierna,

Av kursplanen och betygskriterierna, KATARINA KJELLSTRÖM Muntlig kommunikation i ett nationellt prov PRIM-gruppen ansvarar för diagnosmaterial och de nationella proven i matematik för grundskolan. Här beskrivs de muntliga delproven i ämnesprovet

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Slutrapport för pilotprojekt

Slutrapport för pilotprojekt EU-projektet LEGS Local Employment and Growth Strategies Slutrapport för pilotprojekt Projektnamn Affärsskola Projektansvarig kommun Mjölby Övriga deltagande kommuner Diarienr EUROPEISKA UNIONEN Sociala

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Min syn på idéframställan

Min syn på idéframställan MDH Min syn på idéframställan Andreas Nilsson 2009-04-21 Examinator Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Hur ser jag på Idéframställan... 4 Metoder... 5 Beskrivna idé med ord... 5 Skiss... 6 Kavaljersperspektiv....

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB VEISTO GROUP Veisto Sverige AB VEISTO SVERIGE AB INNEHÅLL Optimera din produktion med våra helhetslösningar 3 Ett gott samarbete ger goda framtidsutsikter 4 5 När dina behov förändras utvecklar vi nya

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL

Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL Reflektionsövning - Jag har aldrig haft några större ekonomiska problem. - Jag kan gå hand i hand på stan med den jag älskar utan att få konstiga blickar eller

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING KKiK-presentationer 1 KKiK-presentationer 2 KKiK-presentationer 2015 års undersökning Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Text:

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Min syn på Tidiga Faser i Produktutvecklingen. edwin hadziefendic 2006

Min syn på Tidiga Faser i Produktutvecklingen. edwin hadziefendic 2006 Min syn på Tidiga Faser i Produktutvecklingen edwin hadziefendic 2006 Min syn på Tidiga Faser i Produktutvecklingen Denna textmassa är mitt bidrag till den individuella inlämningsuppgiften i kursen Produktutveckling

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Lednings- och styrdokument. SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument. SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 4 Inledning... 2 Omfattning... 2 Säkerhetsskydd... 2 Krishantering... 2 Personsäkerhet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Ursäkta mig, hur kommer jag till Sosserian? Informationssidor från SAP it Helsingborg - 2010 Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Informationssidor från SAP it Helsingborg

Läs mer

Åtgärdsprogram och lärares synsätt

Åtgärdsprogram och lärares synsätt SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Åtgärdsprogram och lärares synsätt En kartläggning av problem och möjligheter i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram i en högstadieskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25 Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar Senaste uppdatering 2009-08-25 Schema Marknadsstrategiskt program för personer i ledningsbefattning. Kort om programmet Programmet Marknadsplan har en strategisk inriktning.

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet Salutogent förhållningssätt

Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet Salutogent förhållningssätt Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet Salutogent förhållningssätt Enköpings kommun Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen 2013. Reviderad oktober 2014. Ett salutogent syn- och förhållningssätt

Läs mer

Tyresögymnastikens tävlingspolicy

Tyresögymnastikens tävlingspolicy Tyresögymnastikens tävlingspolicy Innehåll 1 Introduktion...1 1.1 Syfte med dokumentet...1 1.2 Definitioner...2 1.3 Referenser...2 1.4 Roller och ansvarsområden...2 2 Bakgrund...2 3 Beskrivning av verksamheten...2

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd:

ISO 9000 Introduktion och produktstöd: okument: STG/S K 544RSV2 atum: 17 maj 2001 ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Vägledning till processinriktning i Ledningssystem för kvalitet SIS, rojekt Kvalitetsledning 1 1) Inledning etta vägledningsdokument

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Varför Inflecto? Ett unikt koncept för mål och verksamhetsstyrning som grundar sig i 35 års forskning och ständig förfining.

Läs mer

UTBILDNING: Socialt ansvar

UTBILDNING: Socialt ansvar UTBILDNING: Socialt ansvar Introduktion Företag och organisationers intressenter och kunder ställer allt högre krav på hur de jobbar med att ta ett samhällsansvar och på hur och vad som kommuniceras utifrån

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar?

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar? När implementerade ni lean? När startade ni? Hur länge har ni hållit på? Vem initierade lean-tanken? Hur förankrade ni lean politiskt? Vilka verksamheter använder lean hos er idag? Vad gör ni? Hur arbetar

Läs mer

Local initiatives for transition to sustainability in the Stockholm region

Local initiatives for transition to sustainability in the Stockholm region Local initiatives for transition to sustainability in the Stockholm region ARTS Stockholm team Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet sara.borgstrom@su.se 2015-05-10 Lokala initiativ för omställning

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Affärsplanen. Sammanställning av alla tankar och idéer och en beskrivning av vart ni vill nå och hur ni tänker göra för a= ta er dit.

Affärsplanen. Sammanställning av alla tankar och idéer och en beskrivning av vart ni vill nå och hur ni tänker göra för a= ta er dit. Affärsplanen Sammanställning av alla tankar och idéer och en beskrivning av vart ni vill nå och hur ni tänker göra för a= ta er dit. Affärsplanen ska Beskriva affärsidén. Beskriva hur företaget är tänkt

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer