Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017"

Transkript

1 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017

2 Skånetrafikens uppdrag

3 Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016

4 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet Stråkens klassificering- indelning efter marknadsmässiga förutsättningar resp regionalt och delregionalt perspektiv Riktlinjer för basutbud - Öppettider - Grundläggande : fem dubbelturer per vecka till närmaste större ort/kommuncentrum - Stråk delregional: Alla orter med minst 1000 invånare - Stråk regional: omfattar huvudlinjenätet, kommunhuvudorter och alla orter > 3000 invånare - Stadstrafik i storstäder/tillväxtmotorer - Mindre städer

5 Mål för kollektivtrafiken i trafikförsörjningsprogrammet Fördubblat resande till år 2020 Fördubblade marknadsandelar till 2030 med andelen 40 % Åtta av tio kunder ska 2020 vara nöjda med kollektivtrafiken Minst 91,5 % av skåningar ska erbjudas minst 10 dagliga resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer med restid max 60 minuter Samtliga hållplatser med > 15 dagliga påstigande ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2021 Fossilfri kollektivtrafik senast år 2020.

6 Verksamhetsplanen

7 Den röda tråden Vision Långsiktiga mål Strategier Region Skånes vision är Livskvalitet i världsklass. Vi bidrar till detta genom en kollektivtrafik i världsklass. Vår vision är Det naturliga valet, dvs kollektivtrafiken ska vara det självklara valet när skåningar ska resa och bidrar därmed till ett hållbart samhälle Vad som ska uppnås på längre sikt. Våra långsiktiga mål är: fördubblad marknadsandel år 2030 (40%) och NKI 8 av 10 kunder ska vara nöjda Våra verktyg för att vägleda oss och skapa långsiktighet kring vad vi behöver göra för att nå de långsiktiga målen och på sikt vår vision Kortsiktiga mål Leder mot vision och långsiktiga mål, visar takten. Vi delar in målen i fyra olika perspektiv. Kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Vi når målen genom: Fokusområden Aktiviteter Målkort Visar vilka prioriterade områden vi särskilt måste jobba med de kommande åren. Tre fokusområden: Nöjdare och fler kunder, Ökad baskvalitet samt Skapa mervärde. Utifrån våra fokusområden tas aktiviteter fram. De mest omfattande drivs i form av projekt, andra som fokusaktiviteter och vissa på avdelningsnivå. Gemensamt för alla aktiviteter är att de ska leda till förbättringar och göra särskild skillnad i mötet med kund och på så sätt bidra till att vi når målen. Alla har ett individuellt målkort som tydligt kopplar till kortsiktiga mål i VP och på avdelningen samt aktiviteter som gör att vi når dessa.

8 Tidigare verksamhetsplaner Förvaltningens plan för hur ta omhand och omsätta uppdraget Nya Verksamhetsplan Nämnden tydliggör uppdraget och beslutar om Vision Långsiktiga mål Strategier Kortsiktiga mål Fokusområden Aktiviteter Individuella målkort

9 Visionen

10 Livskvalitet i världsklass (Region Skåne) Det naturliga valet Kollektivtrafiken är det självklara valet när skåningar ska resa och bidrar därmed till ett hållbart samhälle Vi tar positionen kollektivtrafik i världsklass. Genom att sträva efter detta bidrar vi till regionens vision. 10

11 Övergripande mål

12 Övergripande mål Beskriver vad vi vill uppnå på längre sikt. Vi har två långsiktiga mål som båda utgår från kunden. Hela kollektivtrafikbranschen har enats kring ett nationellt fördubblingsmål. Vårt fördubblingsmål innebär att vi ska öka resandet och ta nya marknadsandelar så att vi år 2030 når 40% marknadsandel och därmed har fördubblat vår marknadsandel. För att nå fördubblingsmålet behöver vi bl a leverera en kollektivtrafik i världsklass. Det är våra kunder som avgör hur vi lyckas med detta och därför har vi också ett NKI-mål som mäter kundnöjdheten Vi ska fördubbla vår marknadsandel till 40% år 2030 Marknaden avser andel av alla motorburna resor. Mäts genom den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Första mätningen gjordes år Åtta av tio kunder ska vara nöjda med oss senast år 2025 NKI nöjd kund=reser minst någon/några gånger per månad. Mäts genom den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar.

13 Strategier

14 Strategier Verktyg/redskap Skapar långsiktighet kring vad vi behöver göra för att nå de långsiktiga målen och på sikt visionen Följer indelningen i de fyra perspektiven; kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Därutöver hur vi samverkar med andra intressenter. Sneglat på strategikartan inom hela regionen

15 Perspektiv Kund Intressent Strategi Värde för kund- vi har koll på kundens behov av resor och tjänster. Affärerna vi och våra leverantörer är beroende av att kunderna väljer oss. Intressent Verksamhet Medarbetare Ekonomi Samverkan vi bygger framgång tillsammans med leverantörer, partners, kommuner och Trafikverket Hela resan vi skapar enkelhet, väl använd tid och ett hållbart resande Värderingar - vi är en värderingsstyrd organisation med kompetenta och motiverade medarbetare Affärsmässighet vi har koll och är kostnadseffektiva

16 Strategi kund Värde för kund- vi har koll på kundens behov av resor och tjänster.

17 Strategi intressent Affärerna vi och våra leverantörer är beroende av att kunderna väljer oss.

18 Strategi intressent Samverkan vi bygger framgång tillsammans med leverantörer, partners, kommuner och Trafikverket

19 Strategi verksamhet Hela resan vi skapar enkelhet, väl använd tid och ett hållbart resande

20 Strategi medarbetare Värderingar - vi är en värderingsstyrd organisation med kompetenta och motiverade medarbetare

21 Strategi ekonomi Affärsmässighet vi har koll och är kostnadseffektiva

22 Mål 2017

23 Målen 2017 visar takten mot de övergripande målen Utgår från fyra perspektiv Kund Verksamhet Medarbetare Ekonomi

24 Mål kund Vi mäter och följer upp: Resor Marknadsandel Andel av alla motorburna resor utifrån den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Kundnöjdhet NKI nöjd kund=reser minst någon/några gånger per månad, Kolbar NKI allmänheten=samtliga respondenter, Kolbar NKI Serviceresor = nationell undersökning, Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro KM = kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. Mäter upplevelsen av resan och punktligheten

25 Mål kund Kundmål Insikt Mål 2017 Utfall 2016 Resor Hur många som reser med oss 4% (172 milj) 4% Tåg 5% 5% Stadsbuss 4% 4% Regionbuss 2,8% 2,3% Serviceresor Andel färdtjänstresor i allmän kollektivtrafik 45% 40% Marknadsandel Vår konkurrenskraft jämfört med bilen 28% 27% NKI nöjd kund Hur nöjda våra regelbundna kunder är 65% 59% NKI Allmänheten Hur nöjda alla i Skåne är med oss 60% 51% NKI Serviceresor Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är 87% 83% KM, Nöjd kund Hur nöjda våra kunder är med sin resa Pågatåg 7,8 7,5 Öresundståg Obs! enkäten har annan frågeformulering 7,8 8,2 Stadsbuss 7,8 7,7 Regionbuss 8,0 7,8 KM, Nöjd kund punktlighet Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är Pågatåg 8,0 8,0 Öresundståg Obs! enkäten har annan frågeformulering 8,0 7,3 Stadsbuss 7,4 7,4 Regionbuss 7,5 7,4 NKI punktlighet, Serviceresor 90% 25

26 Mål verksamhet Vi mäter och följer upp: Punktlighet Bra miljöval Hur snabbt vi besvarar kundsynpunkter och ersättningsanspråk Vår försäljning via självbetjäning

27 Mål verksamhet Verksamhetsmål Insikt Mål 2017 Utfall 2016 Punktlighet Att våra kunder kommer fram i tid Pågatåg Realtidsmätning min 92% 91% Öresundståg Realtidsmätning min 85% 84% Stadsbuss Realtidsmätning -0.30/+2.59 min 86% 84% Regionbuss Realtidsmätning -0.30/+2.59 min 86% 84% Serviceresor Realtidsmätning +/-10 min 87% inom tio min 85% Kollektivtrafikens energianvändning Att vi uppfyller kraven för bra miljöval 0,18 kwh/pkm 0,19 kwh/pkm Förseningsersättning Besvarade kundsynpunkter via Facebook Försäljning via självbetjäning Vår förmåga att snabbt besvara kundernas ersättningsanspråk Vår förmåga att snabbt svara och få ut information till kunderna Vår förmåga att styra över kunderna till självbetjäning, där tillgängligheten är dygnet runt 50% inom 24h 40% inom 24 h 60 min 100 min 60% 50% 27

28 Mål medarbetare Vi mäter och följer upp i årlig medarbetarenkät Medarbetarmål Insikt Mål 2017 Utfall 2016 Prestationsnivå Vi är i zonen för förändringskraft och har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete >= 70 Ledarskap Cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande >= 76 Målkvalitet Friskare medarbetare Attraktiv arbetsgivare Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Minska sjukfrånvaron Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare 67 Utfall 2016 minus en dag 86% 28

29 Mål ekonomi Ekonomimål Insikt Mål 2017 Utfall 2016 Ekonomi i balans Att vi hushållar med våra resurser I balans 0 29

30 Innehåll i månadsrapporten (1 av 2) KUND Nivå Frekvens Resor Produkt inkl 4 städer Månad Marknadsandel Skånetrafiken År NKI nöjd kund Skånetrafiken Månad NKI Allmänheten Skånetrafiken Månad NKI Serviceresor Ao Serviceresor Månad KM Nöjd kund Produkt inkl 4 städer Tertial KM Nöjd kund, punktlighet Produkt inkl 4 städer Tertial Andel ftj-resor i allm koll Skånetrafiken Månad NKI Serviceresor trygghet NKI Enkelt köpa biljett Skånetrafiken Månad Varumärke Skånetrafiken Tertial KM störningshantering (fråga vid störning Pågatåg) NKI Punktlighet Serviceresor Tertial Månad VERKSAMHET Nivå Frekvens Punktlighet Produkt inkl 4 städer Månad Energianvändning Skånetrafiken År Förseningsersättning Skånetrafiken Månad Kundsynpunkter via chatt Skånetrafiken Månad Kundsynpunkter via Facebook, Snitt svarstid Skånetrafiken Månad Självbetjäning Skånetrafiken Månad Utförandegrad Produkt inkl 4 städer Månad Medelhastighet Buss inkl 4 städer Månad Förseningstimmar Kundsynpunkter via chatt Tåg, produkt Skånetrafiken Handläggningstid färdtjänst Skånetrafiken Månad Handläggningstid sjukresor Skånetrafiken Månad 30

31 Innehåll i månadsrapporten (2 av 2) Medarbetarmål Insikt Mål 2017 Mål Utfall 2016 Prestationsnivå Vi är i zonen för förändringskraft och har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete >= 70 >= 70 71,5 Ledarskap Cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande >= 76 >= 76 75,4 Målkvalitet Friskare medarbetare Attraktiv arbetsgivare Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Minska sjukfrånvaron Utfall 2016 minus en dag Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare ,1 Utfall 2019 minus en dag 18,6 86% 89% 84,7% Ekonomi i balans Att vi hushåller med våra resurser och har en sund ekonomi. 31

Månadsrapport Mars 2017

Månadsrapport Mars 2017 SAMMANFATTNING NKI Nöjd Kund ackumulerat mars 53%. Mål 65%. NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat mars 72%. Mål 65%. NKI Serviceresor: Senaste resan 84%. Trygghet 67%. Upplevd punktlighet 88%. Resor

Läs mer

Månadsrapport September 2017

Månadsrapport September 2017 PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandeökningen ackumulerat september är 1,6%. Mål 4%. Självbetjäningen, köp i biljettautomat, appar och i webshop, ackumulerat 53%. Mål 60%. NKI Nöjd Kund ackumulerat

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017 2020 Verksamhetsplan 2017 2020 Innehåll Vi är stolta och på väg... 5 Driva och utveckla kollektivtrafiken... 6 Våra program och planer... 7 Den röda tråden... 9 Våra mål och vägen

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetsrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

Kvalitet. Miljö. Hållbarhet. Vår resa

Kvalitet. Miljö. Hållbarhet. Vår resa Kvalitet Miljö Hållbarhet Vår resa Skånetrafiken 2014 1 Innehåll Skånetrafiken Inledning Förändringar 2014 Möjlighet för kunden att resa Vår marknadsandel ökar Ökat resande Inför resan Säljkanaler Biljettintäkter

Läs mer

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter 2016-09-20 MINNESANTECKNINGAR Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter Beredning Samhällsbyggnad Tid: den 20 september 2016 kl. 15:00 17:00 Plats: Magnarps skola Närvarande: Beredningen: Ann-Marie Linden

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Andra tertialet 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Andra tertialet 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Andra tertialet 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport November 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Kommundialog November 2013

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Kommundialog November 2013 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Kommundialog November 2013 Tidplan 2013 2014 oktober november december januari februari mars Arb. med utkast Utkast Samråd Slut- RTN 7/2 Ev just. förslag KTN 3/2

Läs mer

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012

Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Rapport Kvalitetsmätning ombord våren 2012 Bakgrund Syftet med Undersökningen Kvalitetsmätning ombord, KM är att mäta hur resenärerna upplever kvaliteten och servicen ombord (leveransen) och med denna

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Snabbrapport augusti 2015

Snabbrapport augusti 2015 Augusti Snabbrapport augusti 09 20 1. RESOR... 3 1.1 Totalt och per korttyp... 3 1.2 Fördelat per trafikslag... 4 1.3 Fördelat per delregion... 5 2. KUNDNÖJDHET... 6 3. BILJETTINTÄKTER... 8 4. FÖRSÄLJNING...

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport September 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Kvalitetsrapport Maj 2013

Kvalitetsrapport Maj 2013 Kvalitetsrapport Maj 2013 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning Kvalitetsrapport Februari 2013 1 ÅTGÄRDER: Arbetet med hygienfaktorer såsom punktlighet fortsätter. Lokala marknadsaktiviteter i Landskrona. PROGNOS: Januari-Mars: 61% Sammanfattning Februari var en stabil

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet

Läs mer

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Kvalitetsrapport augusti 2014

Kvalitetsrapport augusti 2014 1 Kvalitetsrapport augusti 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Kvalitetsrapport april 2014

Kvalitetsrapport april 2014 1 Kvalitetsrapport april 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Februari 2017 Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Välkommen till Skånetrafiken!

Välkommen till Skånetrafiken! Välkommen till Skånetrafiken! Tänkte berätta om: Skånetrafiken Hur vi arbetat med anpassning av kollektivtrafiken Kvalitetsdeklaration Handikappanpassning av bussar och hållplatser Informationsarbetet

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Skånes kollektivtrafik 2016

Skånes kollektivtrafik 2016 Skånes kollektivtrafik 2016 Skånes kollektivtrafik 2016 Årlig uppföljningsrapport till Transportstyrelsen Innehåll Inledning... 3 Allmän trafikplikt och avtal... 3 Allmän trafikplikt... 3 Kollektivtrafikföretag

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Månadsrapport September 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2016

Månadsrapport Oktober 2016 Månadsrapport Oktober 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Annika Bondesson AO buss norra annika.bondesson@skanetrafiken.se PM Datum 2015-01-28 Dnr 1402702 1 (8) Trafikupphandling 2015 förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell Inledning Trafikupphandling 2015

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden ärende 5. Kvalitetsrapport mars 2014

Kollektivtrafiknämnden ärende 5. Kvalitetsrapport mars 2014 Kvalitetsrapport mars 2014 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Månadsrapport Oktober 2017

Månadsrapport Oktober 2017 Månadsrapport Oktober 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden:

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden: 1 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne Region Skåne har höga målsättningar

Läs mer

Månadsrapport Juli 2016

Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Juli 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Kvalitetsrapport December 2013

Kvalitetsrapport December 2013 Kvalitetsrapport December 2013 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Månadsrapport Mars 2017

Månadsrapport Mars 2017 Månadsrapport Mars 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Magnus Forsberg, Strategisk planerare kollektivtrafik Regionala kollektivtrafikmyndigheten Historia och erfarenheter Historia och erfarenheter 25 år av centralisering av linjetrafik Historia och erfarenheter

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Kvalitetsrapport April 2013

Kvalitetsrapport April 2013 Kvalitetsrapport April 2013 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015

Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015 Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015 Utbildningsdagar 9 februari heldag 16 mars halvdag 27 april halvdag 8-9 juni utbildningsdagar - dag 1 De 3 första utbildningsdagarna Ämnesområdena Grunder och kort

Läs mer

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD T fikd LTH 2012 05 08 Trafikdag LTH 2012-05-08 Anders Wretstrand Agenda Definition Resandet Värderingar Kollektivtrafik en användbar tjänst? Äldres

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 2015-10-23 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektledare: Bengt Nilsson, Region Skåne. Projektgrupp: Patrik

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Förslag 2014-01-30

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Förslag 2014-01-30 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Förslag 2014-01-30 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Förutsättningar och ramverk... 9 Kollektivtrafiklagen... 9 Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

skane2030.se Trafikförsörjningsprogram för Skåne

skane2030.se Trafikförsörjningsprogram för Skåne skane2030.se Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektledare: Projektgrupp: Layout: Foto: Bengt Nilsson,

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

Kollektivtrafikens strukturbildande roll

Kollektivtrafikens strukturbildande roll Kollektivtrafikens strukturbildande roll Stadsbyggnadsdagarna 2017 Helsingborg 2017-03-16 Martin Wester och Torgny Johansson, Helsingborgs stad FILM: Vi tänker på framtiden närhet och trafik https://www.youtube.com/watch?v=egenayplcni

Läs mer

Seminarium samordning trafikantveckan. 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef

Seminarium samordning trafikantveckan. 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef Seminarium samordning trafikantveckan 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef Blekingetrafiken AB 38 anställda i Karlskrona och Karlshamn Trafiken körs på entreprenad Landstinget Blekinge och kommunerna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Månadsrapport Juni/juli 2017

Månadsrapport Juni/juli 2017 Månadsrapport Juni/juli 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Medarbetarperspektivet

SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Medarbetarperspektivet SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaron sjunker stadigvarande vad gäller långtidssjukskrivningar (som förvaltningen

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! Plan för intern kontroll P U ämnd/förvaltning/bolag : 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.

Läs mer

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (5) Grått fält=obligatoriskt Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2016

Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 skane2030.se 1 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektledare: Bengt Nilsson, Region Skåne. Projektgrupp:

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer