Verksamhetsplan Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan"

Transkript

1 Verksamhetsplan B

2 Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag Verksamhetsidé och Vision Trafikutveckling Handlingsprogram Organisation minnesvärda händelser Skånetrafiken på två minuter 88 90

3 Förord Förord Nu lägger vi i en högre växel När jag fick frågan om jag ville bli chef för Skånetrafiken tvekade jag inte att svara ja. Från mina tidigare uppdrag inom kollektivtrafiken hade jag med mig uppfattningen att Skånetrafiken var en förebild i många sammanhang. I Skåne ökar resande ständigt, inom länet och över både läns- och landsgränser. Modiga politiker och framsynta tjänstemän ser till att det finns resurser för att säkerställa trafikens utbyggnad och fortsatta satsningar i infrastruktur. Och nu är vi mitt i en förändringsresa som heter duga! Den 1 januari 2012 får vi en ny kollektivtrafiklag som öppnar upp för kommersiella aktörer att börja köra regional kollektivtrafik på egna villkor. De nya förutsättningarna ändrar spelplanen. Vi ser positivt på utvecklingen. Med ett gemensamt fokus på kund finns det förutsättningar att flytta fram kollektivtrafikens positioner Agerar vi och kommersiella aktörer med kundens bästa som ledstjärna kan det bli en energikick för kollektivtrafiken i vår region. Med ett gemensamt fokus på kund finns det förutsättningar att flytta fram kollektivtrafikens positioner. Vi är en drivande aktör i det nationella målet att fördubbla resandet och marknadsandelarna för kollektivtrafiken. Många i branschen har tittat på vårt tidigare framgångskoncept. Det hoppas jag att de gör även i fortsättningen, med de nya branschförutsättningarna på plats. Framtiden kräver nytänkande och att vi jobbar närmare alla aktörer som vill ge kunderna ännu bättre resmöjligheter. Jag ser framför mig att Skånetrafiken i framtiden är ett paraply för den skånska kollektivtrafiken. Genom ett närmare samarbete med de upphandlade trafikföretagen och tydliga incitament släpper vi loss en helt ny kreativitet vad gäller erbjudandet till våra resenärer, nya grepp kring marknadsföring och service ombord. Det ska löna sig för alla aktörer att investera i åtgärder som lockar fler resenärer och ökar kundnöjdheten. I ett framtida Skånetrafiken ska alla som jobbar hos oss och våra partners vara beroende av att kunden väljer oss före bilen. Ett ansvar som ska kännas in på huden. De trafikföretag som vill anta de här utmaningarna måste tänka ännu mer marknadsmässigt och anställa ny kompetens för uppgiften. Att få jobba med Skånetrafiken blir världens roligaste uppdrag. Samtidigt är det viktigt att marknadskommunikationen följer profilen och har en tydlig avsändare varumärket Skånetrafiken. Vår bas blir lokala erbjudanden som ska attrahera både befintliga och potentiella kunder Vi är idag en organisation med starkt kundfokus, men framtiden kräver ännu mera av oss. Mycket handlar det om back to basic. Visst är kunderna intresserade av vårt stora utbud, men allra mest bryr man sig om hur man kommer från A till B enkelt, snabbt och prisvärt. Här krävs en pricksäkrare kommunikation i många kanaler. En out-standing app för smartphones är ett förbättringsområde. Vi måste inse att ur kundens perspektiv är vårt bästa erbjudande lokalt och handlar om den egna resan. Den kundupplevda kvaliteten ska höjas. Vi ska vara förutsägbart pålitliga, lite som att trycka på en knapp och lampan tänds. Därför har ökad punktlighet och ett robustare trafiksystem högsta prioritet, ett arbete vi gör tillsammans med bl a Trafikverket. Vi kan faktiskt känna ett gott självförtroende. Sett över tiden har våra bussar en pålitlighet på 99, 8 procent. En sanning som vi inte kommunicerar idag. På tågsidan är punktligheten något sämre och här sätter vi in kraftfulla åtgärder. Serviceresor är ett stort glädjeämne. Hela 93 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med sina resor. Jag har på min korta tid imponerats av allas engagemang och intresse för att göra ett bra jobb. Jag vet att ambitionerna är högre och jag ser det som en stor ära att få leda alla er in i nästa utvecklingsfas. Förväntningarna på oss ökar ständigt och vi måste hänga med för att möta framtidens behov och krav. Här kan vi hämta inspiration och resurser från vår uppdragsgivare Region Skåne, som vi nu jobbar ännu tätare med. Vi går ett spännande år till mötes och vi kommer både att lyckas genomföra våra planer och misslyckas ibland. Men färdriktningen är klar och det ställer stora krav på att vi alla är villiga att tänka om, tänka nytt och tänka stort! Henrik Dagnäs, Direktör Skånetrafiken Men färdriktningen är klar och det ställer stora krav på att vi alla är villiga att tänka om, tänka nytt och tänka stort! 4 5

4 Nuläge Autumn is a second spring when every leaf is a flower Albert Camus 6 7

5 Nuläge Vår marknad Nuläge Nästa språng för kollektivtrafiken Öresundsbrons invigning år 2000 var en avgörande händelse som öppnade nya möjligheter. Över en dag integrerades den skånska kollektivtrafiken med trafiken på Själland i ett gemensamt tågsystem. Tio år senare förbättrades villkoren åter radikalt för kollektivtrafiken. Citytunneln invigdes och blev direkt en ny trafikpulsåder. Samtidigt med Citytunnelns öppnade i december 2010, genomfördes en av de största trafiksatsningarna hittills, med genomslag inte bara i tågtrafiken utan även i en stor del av busstrafiken. Kapacitet och komfort för resenärerna ökar betydligt när den nya generationen Pågatåg kontinuerligt sätts i drift. Allt för kunden Vi utgår från kundernas krav och behov med pålitlighet och punktlighet som grund när vi skapar våra erbjudanden. Våra kunder är skåningar och alla andra som reser i eller till och från Skåne. Skånetrafiken ska erbjuda en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik på vår hemmamarknad Skåne. I samverkan med våra länsgrannar finns ett mångårigt arbete för att stimulera och utveckla kollektivresandet över länsgränsen och vi samverkar med Danmark kring resor över Öresundsbron. Trafiken ska tillgodose många kundgruppers behov av attraktiva och prisvärda resor. Uppdraget betonar ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Trafiken utgör ett sammanhängande system där de olika trafikslagen och linjerna samplaneras för största kundnytta. Tåg- och busstider kopplas samman för enkla byten, och terminaler och andra bytespunkter utformas inom begreppet hela resan. All trafik utförs av fristående trafikföretag som upphandlas i fri konkurrens. Kollektivtrafik innebär att många reser i samma fordon och trafiken planeras och dimensioneras med utgångspunkt i resandets omfattning. Kollektivtrafiken ska erbjuda attraktiva tillsammansresor som gör det möjligt att bekvämt och enkelt resa till arbete, skola, service, kultur och annat. Kundernas behov och resor i kollektivtrafiken utgör tillsammans den grund som trafiken vilar på. Fler reser mer Regionens satsningar, i samverkan med stat, andra regioner och kommuner, har fått positivt genomslag med en mycket stark utveckling av resandet. Den regionala tågtrafiken i Sydsverige och Öresundsregionen har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Busstrafiken har på liknande sätt genom de olika produkterna utvecklats i takt med efterfrågan och behoven. Detta har varit en viktig förutsättning för de stora förändringar som skett i resmönster, vidgade arbetsmarknader och över huvud taget en mera integrerad region. Skåne är en storstadsregion med flerkärnig struktur där det finns stor återstående potential för fortsatt inte- Resor med Skånetrafiken Miljoner resor Summa Stadsbuss Regionbuss Tåg Serviceresor grering och utveckling. Kollektivtrafiken har stora möjligheter att i denna regionala struktur erbjuda hållbara och klimatanpassade resalternativ. 145 miljoner resor per år Dagligen reser drygt kunder med någon av de drygt dagliga turerna med buss och tåg. I serviceresor reser varje dag ca kunder. Sedan Region Skåne bildades 1999 har resandet fördubblats från knappt 60 miljoner resor och tillgängligheten (samhällsnyttan), mätt i antal dagliga resmöjligheter till regionala centra, har ökat från ca 83 procent 1998 till ca 90 procent Utvecklingen 2011 pekar mot att resandet ökar med ytterligare ca 5 procent och når totalt ca 145 miljoner resor. Det är lägre än årets mål på 9 procent, men ligger inom det generella målet som av regionen är fastställt till en årlig ökningstakt på 3 6 procent. för resandet 2012 är en ökning med 7 procent eller ca tio miljoner fler resor jämfört med Ökningstakten de närmaste åren därefter förväntas bli lägre med 6 procent per år och för 2015 är målet en resandeökning på 5 procent. Denna utveckling innebära att fördubblingsmålet skulle kunna uppnås till 2020 som målsättningen är. 8 9

6 Nuläge Nuläge Andel nöjda kunder* , % Nöjda kunder NKI, % 85 Omsättning, intäkter och regionbidrag Omsättning miljoner kronor T o m oktober 2000 Skåne Sverige 1500 * Kund definieras som någon som reser varje månad eller oftare (Kolbar) 1000 Under 2010 ökade resandet med ca 6,3 procent och stadstrafiken var den produkt som attraherade störst ökning med 8,3 procent. Av de största städerna ökade resandet mest i Lund följt av Helsingborg. Den regionala busstrafiken växte med ca 5,7 procent och här var uppgången störst i produkten Pendeln med stort utbud mellan eller till de största städerna. Tågresandet i Skåne ökade med ca 5,7 procent medan resandet över Öresund behåller trenden från året innan med en nedgång som 2010 stannade vid -1,8 procent. Färdtjänstresandet fortsätter att minska enligt plan medan sjukresorna ökar som förväntat. Andel nöjda kunder* senaste resan , % Senaste resan NKI, % T o m oktober Skåne Sverige * Kund definieras som någon som reser varje månad eller oftare (Kolbar) Prognos Intäkter Regionbidrag Vinner mot bilen Den ökade efterfrågan innebär att trafiken nu stärker sin konkurrenskraft och tar marknadsandelar från biltrafiken. Marknadsandelarna ökar och kollektivresandet svarar nu mot över 20 procent av det samlade resandet (motorburna resor). Väljer man att även väga in cykel och gående sjunker andelen något. I storstadsområden uppgår kollektivtrafikandelen till ca 30 procent och i vissa stråk med mycket tät trafik, t ex 2012 Budget Malmö Lund, är kollektivtrafikresande dominerande med marknadsandelar på över 50 procent. Längre snabbare resor Resor till arbete och utbildning utgör fortsatt den största andelen av resorna. Det ökade resandet har fått genomslag i alla våra trafikslag. Trenden går mot allt längre pendlingsresande. Detta möjliggörs främst av snabba och effektiva tågförbindelser, men också av snabbare regional expressbusstrafik

7 Nuläge Nuläge Våra 10 största stationer 2011 Lund C Malmö C Helsingborg C Triangeln Hässleholm Hyllie Kristianstad Landskrona Eslöv Ystad Tågresor per dag (på- och avstigande) Mätning hösten 2011 Den tid människor är villiga att offra på resan är egentligen inte längre idag än tidigare. Det är restidsförkortningen med snabbare färdmedel som gör oss mer benägna att pendla längre. Modern tågtrafik har här en av sina stora utmaningar. Tågtrafiken har skapat efterfrågan hos nya kundgrupper. Resandet över Öresundsbron är ett exempel på denna trend och idag pendlar ca personer över Sundet varje dag med tåg (ca 60 procent av bropendlingen 2009). I januari 2009 startade den gemensamma Öresundstågstrafiken med fem länstrafikhuvudmän i Sydsverige. Konceptet innehåller en samordning av trafik, priser och information/marknadsföring och ett samägt servicebolag. Sedan tidigare finns det utvecklade samarbetet med Danmark kring tågtrafiken över Öresundsbron. Tät trafik ger fler kunder Från vår kunddialog vet vi att en fortsatt satsning på bättre och tätare trafik är av stor vikt för att vi ska kunna attrahera fler resande och öka våra marknadsandelar. Det kunderna prioriterar inför valet av resa, det som gör att man reser mer är: tillgänglighet, utbud, pålitlighet, information och enkelhet. Priset har en mindre betydelse. Nöjdare blir kunder om vi fokuserar på kvalitet/punktlighet, attraktivitet, pris och produktfördelar. Vi mäter och följer upp våra kunders behov, förväntningar och önskemål kontinuerligt. Kollektivtrafikbarometern Kolbar, är en rikstäckande mätning som vi gör tillsammans med våra kollegor i landet. I Skåne frågar vi varje månad 750 personer och vi har nu ett underlag som sträcker sig flera år bakåt till grund för analys och uppföljning. Bristande kvalitet och sämre punktlighet i framför allt delar av tågtrafiken och i stadstrafiken Malmö har de senaste åren påverkat kundbetyget negativt var ca 79 procent av kunderna nöjda och betyget har sjunkit gradvis i takt med att kvaliteten inte kunnat upprätthållas. Kunderna har drabbats olika och det visar också mätningarna. Kunderna är mer nöjda med Pågatågen än med Öresundståg. Stadstrafiken i Helsingborg får höga värden medan betygen i Malmö ligger lågt. Kunderna i den regionala busstrafiken är genomgående mer nöjda. Utmaning: återskapa förtroendet Oroande är att kollektivtrafikbranschen som helhet tappar i nöjdhet. Vi har samma trend i Skåne och under 2011 till och med oktober har våra mera dagliga kunders nöjdhet med Skånetrafiken NKI sjunkit till ca 59 procent. et för 2011 var 75 procent nöjda. När vi däremot frågar kunderna om hur man upplevt den senaste resan öka nöjdheten till ca 77 procent. Att bryta denna trend och återfå ett högt förtroende är därför en av våra största utmaningar. Vi kan påverka mycket men kring tågtrafiken och för framkomligheten för våra bussar i städerna är vi beroende av att Trafikverket och länets kommuner prioriterar insatser och lyckas i sitt uppdrag. Kunderna som reser med sjukresa och färdtjänst betygsätter både beställningsmottagande och själva resan. Det samlade betyget har genomgående varit mycket högt. För 2011 har det legat på ca 94 procent nöjda! Skapa nyfikenhet Årligen genomför vi också cirka kundenkäter ombord på våra bussar och tåg. Kunderna ger sin upplevda bild av trafiken med utgångspunkt från punktlighet, bemötande, information, framförande och fordonets skick. Även här har vi nu en lång serie av mätningar som vi använder både för att utveckla och stärka kundmötet, och för att skapa rätt drivkrafter i våra trafikavtal. Vi vill stärka kundmötet och den positiva upplevelsen av resan genom bra trafikutbud, kvalitet, punktlighet och trevlig bemötande. Pris, enkla betalsätt och lättanvänd och tydlig information ska skapa trogna och nöjda kunder. Det personliga kundmötet behöver utvecklas. Nya betalsätt behöver vinna terräng och uppskattning. Vi ska också fokusera på att attrahera nya kunder och informera och marknadsföra på ett sådant sätt att det skapa nyfikenhet och väcker intresse. Vi utmanar bilen Vi får aldrig bli självgoda och glömma att vi konkurrerar om kunderna på en tuff marknad. Vårt mål är att vinna kundernas förtroende på bekostnad av bilen. Vi ska med bra och trygg trafik öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Som ett kollektivtrafikföretag med samhällsansvar är det Skånetrafikens uppgift att upprätthålla en sammanhållen trafik, också i områden med svagt resande. Skånetrafiken står rustat inför framtiden. Vi har idag strategier och resurser 12 13

8 Nuläge Nuläge för att förverkliga de övergripande målen om ökat resande och nöjdare kunder. Men vi måste ständigt känna av marknaden och vad kunderna efterfrågar. Vi söker, i samverkan med länets kommuner och andra intressenter, bygga vidare för att göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Den nya kollektivtrafiklagen ger oss nya förutsättningar. Marknaden öppnas för kommersiella aktörer att bedriva regional kollektivtrafik. Det uppfattar vi positivt och ser som en möjlighet för att åstadkomma ett utökat samlat trafikutbud till nytta för Skånes invånare och som bidrag till uppfyllandet av fördubblingsmålen. Detta ställer samtidigt nya krav på samverkan mellan marknadens aktörer regionen genom upphandlad trafik och kommersiella trafikföretag, för att underlätta och förenkla för kund. Regionen har gett vår nämnd kollektivtrafiknämnden det sammanhållande ansvaret och det blir vår uppgift att säkerställa att så sker. Ansvar för hela resan Region Skåne har ett ansvar gentemot skåningarna för att säkra långsiktigheten i kollektivtrafiken. Trafiken har utvecklats successivt till ett vittförgrenat nät i ett sammanhängande system, där de olika trafikslagen och linjerna samplaneras för största kundnytta. Det samlade utbud kännetecknas av samplanerade tåg- och busstider, terminaler och bytespunkter utformade för enkla byten, enhetliga biljett- och taxesystem, samordnad information och marknadsföring samt ökade krav på tillgänglighet och allt ingående i begreppet hela resan. I vår nulägesanalys har vi ringat in följande frågeställningar: Styrkor Vi har gott självförtroende när vi ser potentialen i den skånska kollektivtrafiken. Som en del i Region Skåne vet vi att det finns en tydlig politisk vilja att fördubbla resandet till år 2020 och marknadsandelarna till år Vi ska också bidra till att förverkliga fördubblingsmålet på nationell nivå. I Skånetrafiken finns en kultur som säger att allt är möjligt bara man vill. Vi har sedan Skånetrafiken bildades skapat en fördubbling av resandet. Även om kunderna säger sig vara mindre nöjda just nu, är förtroendet starkt sett utifrån resandeutvecklingen. Kunderna har tagit till sig trafikutbudet och resandet har utvecklats på ett sätt som överträffar de mest djärva bedömningarna. Skånetrafiken skapar samhällsnytta på flera sätt. Vårt bidrag till bättre miljö och trafiksäkerhet i Skåne har för 2010 beräknats till ca 1,1 miljarder kr. 6 av 10 kunder var 2010 nöjda med oss (NKI). Även om det skett en viss minskning har vi fortsatt ett gott förtroende. Viktigt är att andelen missnöjda kunder inte ökar utan fortsatt ligger kvar på en låg nivå. Vi har en klar bild av vad som krävs för att åter nå upp till 80 procent kundnöjdhet såsom fallet var Vårt varumärke Skånetrafiken som en del av Region Skåne, ser vi som en annan styrka. Vi har under åren byggt upp en tydlig identitet och plattform kring varumärket och vi har vidareutvecklat vår vision, verksamhetsidé och strategier till värderingar och kundlöfte, vilket gör oss bra rustade för framtiden. Tåg- och busstrategier pekar ut framtiden, skapar långsiktighet och leder oss framåt. Med våra tre största städer Malmö, Helsingborg och Lund driver vi utvecklingen vidare utifrån gemensamma visioner kring förnyelse och hållbar samhällsutveckling. Vi har utvecklat produkter anpassade för olika resmål och kundgrupper. Pågatåg, Öresundståg, SkåneExpressen, Pendeln, Stadsbuss m fl är viktiga för många skåningar för en fungerande vardag. Projektet Spårvagnar i Skåne utvecklas framåt. et är att på sikt bygga ut spårvagnsnät i Lund, Malmö och Helsingborg. Superbussarna är ett projekt som Malmö stad och Skånetrafiken jobbat med gemensamt. Bussarna ska färdas i 14 15

9 Nuläge Nuläge egna bussfält för att slippa trängas med övrig trafik. Körfälten byggs också för att underlätta för den kommande spårvägstrafiken då de lätt kan bytas ut mot spår. Vi ser vårt fortsatta utvecklingsarbete tillsammans med våra trafikföretag som en styrka. Vi bygger framtidens lag, vi utvecklar affärsrelationer och prövar drivkrafter för rätt styrning. Vi ska skapa ett bättre Ett kundmöte. Kunden alltid ska känna igen sig oberoende av vem som utför tjänsten. De ska kunna ställa krav och kunna förvänta samma höga service, kvalitet, och vänligt bemötande, oavsett var i trafiken man reser. Vi utbildar och tränar tillsammans med våra trafikföretag. År 2012 fortsätter effekterna av Citytunneln att märkas. Allt fler människor upptäcker hur lätt och snabbt man reser i Skåne och över Sundet, med Malmö som nav i trafiken. Den skånska tågtrafiken blir allt mer attraktiv när snart hela den nya flottan av Pågatåg är i drift. Det finns resurser att växa och vi får möjlighet att sälja in ett mycket brett trafikutbud. Kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och fler kommer att vilja resa med oss. Svagheter Övergripande handlar det om att återupprätta kundernas förtroende i ett antal sammanhang. Fokus ligger på att förbättra kvaliteten i hela kedjan före, under och efter resan. Vi lyckas inte alltid leverera som vi utlovat. Återkommande brister i tågtrafiken drabbar många kunder. Vi kan aldrig garantera en problemfri tågtrafik när snö, kyla och blåst slår till. Vår utmaning är att informera bättre om de åtgärder som vi sätter in, både förebyggande och när problem uppstår. Det handlar både om egna insatser och de som görs tillsammans med våra samarbetspartners. Trafikverket och staten har nyckelroller kring infrastrukturen och att det skapas förutsättningar att driva en trygg och punktlig tågtrafik. Kundnöjdheten i Malmö stadstrafik är idag en svaghet som måste åtgärdas. Vi har under 2011 bytt trafikentreprenör för cirka halva stadstrafiken i Malmö och förväntningarna är nu stora på radikala förändringar som gör att kunderna märker skillnad. Framkomligheten i städerna är en annan svaghet som successivt sänkt punktlighet och förlängt restider. Det märks i de flesta skånska städer, men problemet är störst i de stora städerna. Det har också bidragit till minskad effektivitet och dyrare trafik än som annars skulle vara fallet. Vi ser vårt visionsarbete i de tre största städerna som en viktig nyckel för att komma vidare. Vi måste också arbeta snabbare med att utveckla det nya kundmötet. Det ska bli ännu enklare för kunderna att betala och få information via nätet. Möjligheter Vår stora möjlighet är att göra en avgörande skillnad genom att hålla takten i kollektivtrafikens fördubblingsmål till år Tillsammans med driftiga trafikföretag och framsynta politiker kan vi skapa en kollektivtrafik med ständigt ökad kundnöjdhet. I ryggen har vi Region Skånes resurser, taggade kommuner och ett antal trafikprojekt som driver på utvecklingen. Skånetrafiken spelar en viktig roll som motor och drivkraft i regionförstoringen och skapar förutsättningar att öka landskapets attraktivitet. Vi vill vara en möjliggörare i människors liv. Vårt uppdrag är en inspirerande utmaning och en spännande resa. Vi har stor gemensam erfarenhet, kompetens och vilja att lyckas. I grunden finns ett starkt kundfokus, allt vi gör det gör vi för kunden. För skåningarna är vi en naturlig del av vardagen. I takt med ökad rörlighet spelar en modern och pålitlig kollektivtrafik en avgörande roll för en positiv samhällsutveckling. Andra positiva drivkrafter är de ökande kraven på miljöriktiga resor. Vi utmanar bilen med ett bättre och smartare sätt att resa. Vi gör det också med en offensiv miljösatsning. Till år 2020 har vi fasat ut all användning av fossila drivmedel i hela vår trafik. Samarbetet med trafikföretagen är dynamiskt med ledorden kundansvar, affärsmässighet och effektivitet. Hot Ett överhängande hot är att bristande utbyggnad av infrastruktur och dåligt underhåll underminerar kollektivtrafikens attraktivitet. Följden kan bli sjunkande kundnöjdhet; ett direkt hot mot möjligheterna att nå fördubblingsmålet. Skånetrafiken har idag en god ekonomisk balans där två tredjedelar av verksamheten är finansierad via biljettintäkter. Fortsatt utveckling kräver ökad finansiering och vi har att konkurrera med andra angelägna prioriteringar inom Region Skåne. Att trygga den långsiktiga finansieringen är därför viktigt, liksom avvägningen mellan biljettintäkter och ägarbidrag. Viktigt är att snabbt minimera fuskåkandet genom att göra våra färdbevis enklare att kolla, samt att upprätthålla känslan av plikt hos medarbetarna när det gäller att visera på tåg och bussar. Det är stora summor pengar som står på spel, medel som behövs för framtidssatsningar i den skånska kollektivtrafiken

10 En svala gör ingen sommar Svenskt ordspråk Uppdrag

11 Uppdrag Driva och utveckla kollektivtrafiken Uppdrag Verksamhetsplanen visar hur vår verksamhet är uppbyggd och hur den hänger samman. Den beskriver hur vi omsätter vårt uppdrag och möter marknadens förväntningar. Vi sätter mål, prioriterar och följer upp. Verksamhetsplanen utgår från uppdraget från Region Skåne och Kollektivtrafiknämnden. Styra Skånetrafiken Verksamhetsplanen är direktören för Skånetrafiken och ledningsgruppens instrument för att styra och leda verksamheten. Denna verksamhetsplan omfattar perioden Region Skåne ny regional kollektivtrafikmyndighet Från och med 2012 är Region Skåne regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att Region Skåne fortsatt ensam har det politiska och ekonomiska ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Skåne och nu samlas all trafik under ett begrepp - regional kollektivtrafik. Detta ansvar fullgörs genom att Region Skåne upphandlar och genomför trafik, men också genom att man skapar förutsättningar för kommersiell trafik. På initiativ från länets kommuner är Region Skåne också sedan 2008 ansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i åtta kommuner i nordvästra Skåne, 2010 tillkom 14 kommuner i östra Skåne och inför 2012 har ytterligare två kommuner beslutat överlämna ansvaret vilket innebär att regionen nu ansvarar för 24 av länets 33 kommuner. Utveckla trafiken Skånetrafiken är kollektivtrafiknämndens förvaltning. Nämnden har det samlade kund- och resenärsansvaret i Skåne. En viktig uppgift är att utveckla utbud, tidtabeller, marknadsföring, komfort och trafikslag. Man bistår regionala tillväxtnämnden i arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet och ser till det blir förverkligat. I uppdraget ingår ansvaret för utvecklingen av både den skattesubventionerade och den kommersiella trafiken. Man samordnar gemensamma frågor om terminaltillträde, biljetter och informationssystem Skånetrafiken är paraplyet som skapar tydlighet mot resenärerna som varumärke för kollektivtrafiken. Från vision till mål Region Skåne och Kollektivtrafiknämnden styr genom mål, riktlinjer, strategier och ekonomiska ramar. Beslut tas i årliga planeringsdirektiv, trafikförsörjningsprogram och förvaltningsuppdrag. Tydlig styrning, ökad delaktighet och helhetssyn är viktiga utgångspunkter. Arbetet är uppbyggt kring Region Skånes strategikarta från vision och till mål. Region Skåne beskriver och följer upp verksamheten i fyra perspektiv: intressent, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Övergripande mål bryts ner i strategiska mål och framgångsfaktorer, som blir till uppdrag och aktiviteter. Läs mer på Vår strategiska roll Kollektivtrafiken är strategiskt viktig när det gäller förutsättningar att förverkliga målen för Skånes utveckling. Det är Region Skåne som ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne och är trafikhuvudman. Skånetrafiken är, som förvaltning, en del av Region Skåne. Kollektivtrafiken baseras på två viktiga grunder samhällsnytta och kundnytta. Samhällsnytta Kollektivtrafiken är en offentlig verksamhet för att skapa samhällsnytta och som stöds med offentliga medel och styrs av politiska beslut. För att driva verksamheten under 2011 fick Skånetrafiken miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 37 procent av våra kostnader. Av dessa svarar ca 152,4 miljoner kronor för sjukresekostnader. Kundnytta Kollektivtrafiken är samtidigt en kommersiell verksamhet som riktar sig direkt till kund och som fungerar på marknadens villkor i konkurrens med andra trafikslag. Från och med 2012 får kommersiella aktörer fritt etablera regional kollektivtrafik. Cirka 63 procent av intäkterna förtjänar Skånetrafiken i form av biljettintäkter från kunder. Båda dessa sidor av kollektivtrafiken ställer krav på hur trafiken leds, styrs, beslutas och följs upp. Från långsiktiga strategier till verksamhetsplan Vi behöver långsiktighet i allt det vi gör. Våra visioner för framtida kunderbjudande och vilken trafik vi vill driva är bestämt i en Tågstrategi och en Bussstrategi. Kundstrategi togs fram 2009 och beskriver hur vi vill fortsätta skapa efterfrågan, attrahera nya kundgrupper och motsvara förväntningar från morgondagens kunder. Våra strategidokument omsätter vi till nutid genom så kallad back casting. Med ledning av vår vision och våra mål väljer vi, för de närmast kommande åren, lösningar och aktiviteter som bäst leder oss vidare mot slutmålen. Verksamhetsplanen blir länken som knyter samman planer på medellång sikt (3 5 år) med årsbudget, regionalt trafikförsörjningsprogram, förvaltningsuppdrag och planeringsdirektiv. sättningen är att verksamhetsplanen ska: Vägleda och ge förutsättningar för alla som arbetar med kollektivtrafiken. Styra verksamheten och hjälpa oss att sätta, nå och följa upp våra mål. Skapa engagemang, delaktighet, och ansvar för helheten. Skapa tydlighet i vårt agerande. Beskriva våra roller och ansvar

12 Uppdrag Uppdrag Handlingsprogrammen visar prioritet I verksamhetsplanen beskriver vi hur vi vill att Skånetrafiken ska utvecklas under nästa år, men också långsiktiga planer fyra år framåt. Våra handlingsprogram har en särskild roll som beskrivningar av satsningar av stor vikt och betydelse för vår inriktning. Handlingsprogrammen är tidsbegränsade och anger prioriterade arbetsområden. Hur vi når våra mål Vår verksamhetsidé är en av våra viktigaste ledstjärnor när vi utvecklar trafiken. Här beskriver vi vilken nytta vi vill ge skåningarna, och hur vi bidrar till Skånes och hela regionens positiva utveckling. Vi arbetar med flera definitioner och processer för att bättre och snabbare nå våra mål. Vi har tagit fasta på fyra förbättringsområden: Helhetssyn, Struktur, Ledarskap och Uppföljning. Fler aktörer positivt Den nya kollektivtrafiklagen ger kommersiella trafikföretag en möjlighet att etablera sig på marknaden. Region Skåne har en positiv syn på konkurrenter och ser det som en möjlighet att förstärka resmöjligheterna i Skåne och att pröva nya koncept. Ett totalt ökat utbud kan också bidra till att fördubblingsmålet förverkligas. Utmaningen för Skånetrafiken är att bibehålla en sammanhållen trafik utifrån perspektivet samhällsnytta. Nya aktörer kan ju välja att köra på bara de mest lönsamma linjerna. För att säkerställa att den totala trafiken uppfattas som enkel att förstå av kunderna, krävs nya arbetssätt i framtiden Trånga sektorer att särskilt bevaka är information, terminaler och bytespunkter och betalsystem. Önskan om samverkan Inför detta första nya trafikförsörjningsprogram finns en stor osäkerhet kring hur stort intresset kommer att bli för att starta egen trafik. Det vi vet är att i dialogen med företrädare för branschen har det framförts önskan att samverka med den samhällsfinansierade trafiken. Det har handlat bland annat om information om tider, att kunna använda dagens hållplatser och terminaler och att på sikt få ta del av dagens betalsystem. Det finns även de som uttrycker viljan till en djupare samverkan under varumärket Skånetrafiken. I avvaktan på den fortsatta dialogen med kommersiella aktörer fokuserar Region Skåne på sin medverkan i olika nationella arbetsgrupper kring det nya marknadstillträdet. Inom fördubblingsprojektet har det tillsatts en arbetsgrupp för att se över frågeställningar kring terminaler och hållplatser. Branschen har också påbörjat arbete för att skapa en framtida utvecklingsorganisation för att bland annat kunna utveckla morgondagens gemensamma betalsystem. Regionalt utvecklingsprogram g Planeringsdirektiv/budget Trafikförsörjningsprogramm Verksamhetsplan Affe-planer 2020 Fördubblat resande Stimulera konkurrens i upphandling För att lyckas med vårt fördubblingsmål måste vi skapa former som utvecklar och stärker vårt samarbete med trafikföretag. Som gör oss alla engagerade och delaktiga och som hjälper och stödjer oss mot målen. Vi vill stimulera konkurrens i våra upphandlingar. Kunna möta 2025 Fördubblade marknadsandelar 2037 Tågstrategi Vision trafikföretag som ser en fördel i att få tävla om uppdragen i Skåne och som känner värdet och ekonomin att verka i Skåne. Upphandling och avtal ska präglas av öppenhet för nya former av samverkan med fokus på ökad delaktighet och engagemang och där drivkrafterna ska sökas i incitament som stödjer effektivitet, produktivitet och kundnytta

13 Ny affärsmodell med rätt incitament Det är med utmanande affärsplaner som vi kan attrahera trafikföretag som bäst lämpade för varje uppdrag. Affärsplanen ger kollektivtrafiknämnden förutsättningar att genomföra affärsmässig upphandling, utforma rätt drivande incitament mot målen och skapa effektiv verksamhet med större lokalt ansvar. Vi ska utveckla smartare arbetssätt för att därigenom stärka relationen till kund och vårda det samlade varumärket Skånetrafiken. Vi ska skapa positiva affärsrelationer med rätt drivkrafter och som stödjer arbetet för ständiga förbättringar. Under 2012 kommer vi att fokusera på arbetet för att se över och anpassa våra affärsmodeller och det sätt på vilket vi vill samverka med trafikföretag framöver. Arbetet med att ta fram en ny affärsmodell har inletts och kollektivtrafiknämnden har ställt sig bakom och ser det angeläget. Det handlar ytterst om att skapa bra affärsrelationer med drivande incitament som leder till måluppfyllelse, att förändra roller och ansvar för bästa lag bland annat trafikplanering och lokal marknadsföring som sköts av trafikföretag. Vårt lokala arbete, att tillsammans med trafikföretag utveckla affärsplaner för respektive trafikavtal Affeplaner har hög prioritet och är en viktig del i skapande av framtidens affärsmodell. Ett lag med samma värderingar Skånetrafiken har cirka 280 personer som är direkt engagerade för att driva och utveckla verksamheten inom ramen för Region Skåne. Vi är den lilla gruppen som för att lyckas är helt beroende av ett nära och förtroendefullt samarbete med trafikföretagens cirka personer. Skånetrafikens grundläggande värderingar och synsätt blir vår gemensamma ledstjärna. Och vi måste alla känna igen oss och vara bekväma med hur vi tar hand om kund och förhåller oss till varandra. Det handlar ytterst om känna delaktighet, engagemang och ansvar. För att kunna bjuda våra kunder på En Trevlig Resa, behöver var och en av oss känna till och dela Skånetrafikens identitet och vad varumärket står för. Trafikföretagens egna värderingar behöver vara förenliga med våra egna. Tillsammans vill vi bygga ett starkt lag som ger kunderna ett tydligt och positivt kundmöte. Genom olika utbildningsinsatser driver vi nu tillsammans med trafikföretagen på för att sprida kunskapen och insikten av hur vi vill samverka. Verksamhetsplanen är central i detta utvecklingsarbete. Verksamhetsplanen är också utgångspunkt för affärsplaner för de olika trafikuppdragen. Ökad samverkan framåt Samverkan med andra samhällsaktörer är viktig. Trafikverket och staten har nyckelroller kring infrastrukturen och att det skapas rätt förutsättningar att driva en trygg och punktlig tågtrafik. Kommunerna har en central roll i skapandet av trafikens villkor i städerna. Samverkansformerna ska utvecklas och prioriteras och visionsarbetet i de tre största städerna - Malmö, Helsingborg och Lund, är bra förebilder som kan användas för fler kommuner

14 Gå lätt på våren för moder jord är i full blom Ordspråk kiowa Verksamhetsidé och vision 26 27

15 Verksamhetsidé och Vision Vår verksamhetsidé Verksamhetsidé och Vision Vision Vad vi gör Position Löfte Kundens upplevelse Varumärket Skånetrafiken Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne. Vad menas med attraktiva? Attraktiva resor är resor som på ett tryggt, snabbt och prisvärt sätt tillgodoser många kundgruppers behov. Det ska vara lätt att resa med oss och lätt att få information om biljetter, resvägar, avgångar och priser. Våra resor ska ske punktligt. Attraktiva resor är en kundupplevd konkurrensfördel. Vad menas med tillsammansresor? Genom att resa tillsammans kan många få möjlighet till effektiva, säkra, bekväma och miljövänliga resor. Resor skapar möten mellan människor, men ska också erbjuda möjlighet till avkoppling. Hur påverkar detta en positiv utveckling av Skåne? Skånetrafiken underlättar för skåningarna att på ett effektivt sätt resa till arbete, utbildning, service, kultur och fritidsverksamheter. Det skapar förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet. Därigenom bidrar vi till regional utveckling och ökad samhällsnytta. Värderingar Verksamhetsidé Huvudstrategier Vad vi säger Illustrationen visar hur de olika aspekterna av vår verksamhet samverkar och griper in i varandra. På de följande sidorna förklaras varje aspekts betydelse för att ge kunden känslan av att Skånetrafiken är på min sida 28 29

16 Verksamhetsidé och Vision Verksamhetsidé och Vision Vår vision Vår position Skånetrafiken det självklara valet för dig som reser i Skåne. Varför har vi valt denna vision? Visionen uttrycker vårt överordnade mål. Vi vill bli så attraktiva att Skånetrafiken är förstahandsvalet för resor i Skåne. Våra kunder är individer med egna behov, krav och förutsättningar. Därför har visionen ett tilltal till kunden som individ. Det ligger i linje med att vi vill utveckla det personliga kundmötet. Vad menas med det självklara? Trafik som går ofta, på utlovade tider och med vänligt bemötande skapar förtroende. Är det samtidigt lätt att få information och enkelt att lösa biljett, då vet vi att de flesta uppfattar kollektivtrafikens fördelar. Det blir naturligt att resa och därmed lätt att vilja resa kollektivt även nästa gång det blir självklart! Vad menas med resor i Skåne? Resor i Skåne är i första hand resor med start och mål i Skåne, till exempel resor till arbete, studier, service och fritidsaktiviteter. Vi vill också vara det självklara valet för människor som reser till och från grannlänen och Själland. Komplement till visionen Som komplement till vår vision har vi också ett långsiktigt mål. Det är modigt formulerat, tidsbestämt, direkt mätbart och ska fungera som en intern drivkraft: 2018 ska vi ha den största andelen nöjda kunder inom kollektivtrafik i Norden. Skånetrafiken är kollektivtrafik. Vår position slår fast vad vi är och vilken roll vi spelar i samhället. Den visar också vår ställning i konkurrens med bilen. Varför har vi valt denna position? Till skillnad mot en resebyrå är det inte en upplevelse vi i första hand erbjuder våra kunder. Vi erbjuder en service; att på ett enkelt, billigt, tryggt och miljömedvetet sätt kunna resa från en plats till en annan. Vilken är vår särprägel? Vi vill att Sveriges bästa kollektivtrafik ska finnas i Skåne. Vägen dit är att vi alltid anstränger oss lite extra för att kunderna ska känna att vi är på deras sida. Vi vill att de ska vara nöjda med resan. Vad säger strategin för vår positionering? Våra resor ska vara bästa lösningen för så många som möjligt, vid varje restillfälle. Här i finns vår konkurrensfördel. Genom vårt beteende och vår kommunikation ska våra kunder alltid uppleva att vi gör vårt yttersta för att kollektivresandet ska bli enklare och mera effektivt

17 Verksamhetsidé och Vision Varumärket Skånetrafiken Våra värderingar Verksamhetsidé och Vision Vår ambition är att bygga en ännu mer personlig relation med våra kunder. Vår personlighet: Ärlig Engagerad Lyhörd Vad betyder Ärlig? Vårt varumärke står med bägge fötterna på jorden. Vi har våra brister, men vi gör vårt bästa för att lösa varje situation. Vad betyder Engagerad? Vårt varumärke får fart av att vi har framåtanda, är nyfikna och vet att vi gör bra saker för individen och samhället. Vad betyder Lyhörd? Vårt varumärke ska förknippas med att vi alltid är villiga att lyssna och ta, även obekväma, beslut för att förbättra vår trafik och tjänster i både det stora och lilla. Skånetrafikens värderingar är: KundSkap Glädje Skånenytta Tydlighet Tillsammans Genom att ständigt utveckla vårt arbetssätt med värderingarna som grund blir vi effektivare på att förverkliga våra mål. Alla som arbetar för Skånetrafiken vi själva och våra trafikföretag ska vara stolta och tydliga ambassadörer för de värden som varumärket Skånetrafiken står för. Vi har en stabil grund i vår Varumärkesplattform och i Guide för kundbemötande. Läs mer under rubrikerna Vad vi gör och Vad vi säger KundSkap Kundens behov och önskemål är vår utgångspunkt. Vi har kunskap och ska vara lyhörda. Därmed ökar våra möjligheter att lyckas att överträffa kundens förväntningar. Glädje Vi är engagerade, stolta och har kul när vi jobbar. Vår glädje smittar av sig till kunder och samarbetspartners. Skånenytta Vi erbjuder säkra resor till arbete, skola, service och fritid med miljön i fokus. Vi krymper avstånden och bidrar till utveckling och tillväxt i Skåne och regionen. Samhällsnytta helt enkelt. Tydlighet Vi ska vara tydliga, öppna och söka enkelhet i allt vi gör. Våra prioriteringar ska vara tydliga och vi respekterar varandra. Man ska kunna lita på oss. Tillsammans Vi arbetar tillsammans mot målen ständig resandeutveckling och nöjdare kunder. Vi är alla delaktiga i helheten Skånetrafiken: vi själva, våra trafikföretag och andra vi samverkar med

18 Verksamhetsidé och Vision Våra huvudstrategier Verksamhetsidé och Vision Våra fyra huvudstrategier är vägar som ska hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål och som styr vårt arbete, idag, i morgon och kommande år. Skånetrafikens utveckling är i en positiv spiral sedan starten Vi har ständigt byggt ut trafiken och därmed lockat ännu fler resenärer. Våra fyra huvudstrategier är: Ett rundare Skåne Växa i starka stråk Samverkan med andra Frihet Positionsförflyttning Prisvärdhet Frihet Enkelhet Att bygga varumärket Skånetrafiken Tid Taktisk nivå Ett rundare Skåne Det ska vara lätt för alla att resa, var man än bor och vem man än är Den snabba långväga trafiken med tåg och buss knyter samman Skånes olika delar. Skånetrafiken bidrar till funktionella delregioner, och till att Skåne som helhet blir en gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, service, nöjen med mera. Så här kör vi trafiken för att skapa ett rundare Skåne: Trafiken bedrivs på ett stort antal linjer med tåg, buss och som anropsstyrd trafik. Vi organiserar kollektivtrafik med bil för kunder med funktionsnedsättning och samordnar olika trafikslag. I områden med gles befolkning och litet resande finns ett basutbud. Vi är det mest miljövänliga trafikslaget. Vi har ett miljöledningssystem som hjälper oss att bidra till en god miljö i Skåne. Vi anpassar fordon, terminaler och informationssystem för att öka tillgängligheten. Alla ska kunna resa tryggt och säkert med oss; kunder med funktionsnedsättning, barn, unga, vuxna och äldre. Växa i starka stråk Sträckor där det finns bäst förutsättningar Det är i de starka stråken med bra trafikutbud, stort resande och god ekonomi som vi har de bästa förutsättningarna att bygga ut trafiken, vinna nya kunder och fortsätta skapa samhällsnytta. När vi satsar på de starka stråken använder vi våra resurser mest effektivt. En positiv utveckling i våra starka stråk ger oss förutsättningar att utveckla även den svagare trafiken. Säkerhet Miljövänligt Trygghet Avslappnande Samverkan med andra Tillsammans för resenärernas bästa En viktig framgångsfaktor för vår utveckling är nära samverkan med trafikföretagen. Det är till trafikföretagen vi ger förtroendet att sköta vår kärnverksamhet och den dagliga kundkontakten. Vårt samarbete måste utgå från en samsyn i kundmötet. Trafiken ska vi driva tillsammans med hög kostnadseffektivitet, engagemang, flexibilitet och delaktighet. Vi ska skapa drivkrafter och utveckla våra affärsmodeller i denna riktning. Kommunerna och Trafikverket är andra viktiga partners i frågor om infrastruktur, körvägar och framkomlighet, bebyggelseplanering. Vi samarbetar med trafikhuvudmän i Sydsverige och Trafikstyrelsen i Danmark kring Öresundståg. Frihet Bas information Resenärernas upplevda känsla Det finns många rationella argument för att resa med Skånetrafiken. Men vi vill också väcka känslor hos kunderna. En känsla är innebörden i vårt kundlöfte Vi är på din sida. En annan är frihet, ett begrepp som många idag fortfarande förknippar med bilen. Skånetrafiken är kollektivtrafik och den frihetskänslan vi vill väcka är på våra egna meriter, till exempel tiden att göra vad man vill under resan. Vi skriver inte kunden på näsan vad vi menar med frihet, utan litar på människors egna upplevelser av sina resor

19 1 Verksamhetsidé och Vision Vårt löfte Vi är på din sida. Kundlöftet är det som våra kunder alltid ska kunna begära, känna och förvänta sig av Skånetrafiken. Viktigt att tänka på är att vårt kundlöfte inte är en slogan, utan en känsla som resenären ska uppleva i allt vi gör. Vår verksamhet påverkas av en rad faktorer som vi själva inte alltid kan råda över. Därför är det svårt för oss att vara perfekta. Det är inte heller så att den enskilde kunden i alla lägen får sin vilja fram. Vi strävar efter att göra det som är bäst för flest. Vi lyssnar på såväl positiv som negativ kritik från våra kunder för att ständigt kunna förbättra vårt erbjudande. I denna strävan efter förbättring kan vi vinna våra resenärers sympati. Vad vi gör Vi är ca medarbetare som arbetar för Skånetrafiken och är dagliga ambassadörer för varumärket. Under 2009 tog vi fram Guide för kundbemötande som beskriver hur vi som samspelt lag agerar och tar omhand våra kunder. Vad vi säger Verksamhetsidé och Vision Vi på Skånetrafiken har behov att kommunicera våra erbjudanden med rätt budskap och rätt känsla i många sammanhang. Ibland kan det handla om enskilda produkter till en bestämd målgrupp. Ibland vill vi nå ut till en bred publik med våra budskap. Den röda tråden är den samhällsnytta vi bidrar med när vi underlättar människors vardag och ger förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Med vår Kommunikationsplattform som stöd säkerställer vi att kunderna känner att det är ett och samma Skånetrafiken som talar, oavsett kanal eller budskapsinnehåll. Kommunikationsplattform Guide för kundbemötande 36 37

20 Trafikutveckling Om vintern är varje mil två engelskt ordspråk

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning Kvalitetsrapport Februari 2013 1 ÅTGÄRDER: Arbetet med hygienfaktorer såsom punktlighet fortsätter. Lokala marknadsaktiviteter i Landskrona. PROGNOS: Januari-Mars: 61% Sammanfattning Februari var en stabil

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Förslag 2014-01-30

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Förslag 2014-01-30 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Förslag 2014-01-30 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Förutsättningar och ramverk... 9 Kollektivtrafiklagen... 9 Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011

Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011 Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011 Bakgrund Under två dagar (lunch-lunch) träffades SAMOT partner- och forskarkollegium för att diskutera viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 skane2030.se 1 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektledare: Bengt Nilsson, Region Skåne. Projektgrupp:

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Kvalitetsrapport augusti 2014

Kvalitetsrapport augusti 2014 1 Kvalitetsrapport augusti 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kvalitetsrapport april 2014

Kvalitetsrapport april 2014 1 Kvalitetsrapport april 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(37) 2012-05-29 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(37) 2012-05-29 Förord I din hand håller du förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer